ČLÁNKY EVENTYLIVE VIDEÁ

Eventy

26.07.2018 / 09:00 / Banská Bystrica

THE LEGITS BLAST FESTIVAL 2018

Close

THE LEGITS BLAST FESTIVAL 2018

Banská Bystrica

 • Aqualand B. Bystrica - Plážové kúpalisko Švermova ulica 45, 974 04 Banská Bystrica, Slovakia
 • 26.07.2018

Popis

70+ coun­tries ce­leb­ra­ting Hip Hop cul­ture via all the ele­ments

July 21 – 26 – Kra­kow | PO­LAND
July 26 – 29 – Ban­ska Bys­trica | SLO­VA­KIA

PRE­SALE FOR DAN­CER (All Days Pass)
http://the­le­gitsb­last.com/en/tic­kets/

PRE­SALE FOR CON­CERTS (Sa­tur­day Only)
https://goo.gl/TsGJ61

THE LE­GITS BLAST PROG­RAM

July 21 – 26 – Kra­kow | PO­LAND
Catch the Flava Bre­a­king camp
https://www.fa­ce­book.com/events/336643913471525/

July 22 – 27 – Kra­kow | PO­LAND
Catch the Flava Street Sty­les camp
https://www.fa­ce­book.com/events/156727001647619/

July 26 – Ban­ska Bys­trica | SLO­VA­KIA
Works­hops
10 Year An­ni­ver­sary of Hasta La Mu­erte crew + Pre­party

July 27 – Ban­ska Bys­trica | SLO­VA­KIA
Outb­reak Europe 2018 Pre­lims
https://www.fa­ce­book.com/events/148148919179448/
Graf­fiti Jam
Street Mar­ket
Fri­day Party aka 5 Years of The Le­gits Birth­day Party

July 28 – Ban­ska Bys­trica | SLO­VA­KIA
Outb­reak Europe 2018 Fi­nals
https://www.fa­ce­book.com/events/148148919179448/
The Le­gits Stre­et­dance Battle Pre­lims & Fi­nals
https://www.fa­ce­book.com/events/1856097287798643/
Youth is the Fu­ture
Per­fect Beat Chal­lenge
Ce­leb­ra­tion of Mex One’s Life Tri­bute
Con­certs & Par­ties
Graf­fiti Jam
Street Mar­ket

July 29 – Ban­ska Bys­trica | SLO­VA­KIA
Rep Your Coun­try Pre­lims & Fi­nals – fi­nals end at 21:00
Graf­fiti Jam
Street Mar­ket
Good Bye Party aka 15 Years of Outb­reak

BATTLE RE­GI­STRA­TION:
http://the­le­gitsb­last.com/en/battle-re­gi­stra­tion/

AC­COM­MO­DA­TION:
http://the­le­gitsb­last.com/en/ac­co­mo­da­tion/

Stay up for more in­for­ma­tion co­ming soon!

More info:
Web: http://the­le­gitsb­last.com/
FB: https://www.fa­ce­book.com/the­le­gitsb­last/
Ins­ta­gram: The Le­gits Blast

Con­cert Line Up:
DAS EFX (USA)
Strapo (Of­fi­cial) (SK)
Ne­rieš (SK)
Maj­self (SK)
?
Con­cert host: Johnny Per­fekto

13.09.2018 / 18:00 / Bratislava

Ochutnaj, čo je koučing

Close

Ochutnaj, čo je koučing

Bratislava

Vstupné 18 €

 • Mierová 56, Bratislava
 • 13.09.2018

Popis

Tú­žite osob­nostne a pro­fesne rásť? Kou­čing je to pravé pre Vás. Príďte s nami ochut­nať, čo všetko po­núka.

,,PSY­CHO­LÓ­GIA SA SÚ­STRE­ĎUJE NA MI­NU­LOSŤ ČLO­VEKA. KOU­ČING VŠAK PO­ZERÁ DO BU­DÚC­NOSTI.“
SIL­VIA LAN­GER­MANN

Ak Vás zau­jíma, čo sa pod slo­vom kou­čing na­ozaj skrýva, čo všetko kou­čo­va­nie pri­náša a ako sa kou­čuje, tak je works­hop Ochut­naj, čo je kou­čing, vhodný práve pre Vás.
Pred­sta­víme Vám zá­kladné ná­stroje kou­čingu, ktoré bu­dete schopní po­u­žiť pri kou­čo­vaní seba aj iných. Vďaka kou­čingu viac po­ro­zu­miete nie­len sebe sa­mému, ale aj sprá­va­niu dru­hých. Lep­šie spoz­náte svoju osob­nosť, mo­tívy a ciele. Na­učíte sa prak­ticky rie­šiť prob­lémy, ale aj efek­tívne ko­mu­ni­ko­vať.
Všetky zís­kané in­for­má­cie Vám po­môžu roz­ví­jať sa v osob­nom aj pro­fe­sij­nom ži­vote. Kou­čing Vás do­káže ovplyv­niť na­toľko, že zme­níte svoj do­te­rajší ži­vot od zá­kla­dov v po­zi­tív­nom a obo­ha­cu­jú­com smere.

Čo sa na works­hope do­zviete:
• pred­sta­víme Vám čo je kou­čing
• ako fun­guje kou­čo­va­nie
• ako lep­šie od­had­núť seba, svo­jich za­mest­nan­cov a pod­ria­de­ných
• me­tó­dy kou­čingu a ako ich po­u­žiť v praxi

Works­hop Ochut­naj, čo je kou­čing, bude pre­bie­hať 13.09. 2018 od 18:00 do 20:30hod., v Po­wer Co­aching-u na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­ných kou­čov a lek­to­rov Sil­vie Lan­ger­mann a To­máš Lan­ger­mann.

Cena works­hopu je 18,- EUR s DPH.
Pri­hla­so­va­nie na [email protected]­aching-po­radna.sk, a 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

Cena:

18,00 €

s DPH
Dĺžka kurzu:

1 deň

Ter­míny
Dá­tum a čas: 13.09.2018 18:00
Miesto: Mie­rová 56, Bra­ti­slava
Kouči

Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC

Lek­torka, psy­cho­lo­gička, kouč

Ing. To­máš Lan­ger­mann

Kouč, lek­tor

22.09.2018 / 09:00 / Bratislava

Time a Stress management

Close

Time a Stress management

Bratislava

 • Mierová 56, Bratislava
 • 22.09.2018

Popis

Máte stre­sové za­mest­na­nie? Prob­lémy v sú­krom­nom ži­vote? Ne­stí­hate? Na­učte sa ovlá­dať svoj stres a správne si za­trie­diť čas. Na kurze Time a Stress ma­na­ge­ment v Po­wer Co­aching-u Vás na­učíme ako zvlád­nuť každú si­tu­áciu s chlad­nou hla­vou.

Ne­ig­no­rujte va­rovné sig­nály vy­ho­re­nia! Na­učte sa žiť so stre­som v ne­ru­še­nom sú­lade v akej­koľ­vek si­tu­ácii.

Pre koho je kurz ur­čený:
ma­na­žéri, ve­dúci pra­cov­níci, per­so­na­listi, asis­tenti, za­mest­nanci- všetci, ktorí chcú lep­šie odo­lá­vať stresu a efek­tívne zvlá­dať zá­ťa­žové si­tu­ácie v práci aj v sú­krom­nom ži­vote

Ob­sah kurzu Stress ma­na­ge­ment:
• Mo­del vzniku a pô­so­be­nia stresu
• Zmena stre­so­rov po­čas ži­vota
• Stres a jeho vplyv na zdra­vie a vý­kon­nosť
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Psy­cho­lo­gické pred­po­klady pre zvlá­da­nie stresu – Jun­gova te­órie osob­nosti
• Spoz­ná­va­nie a de­fi­no­va­nie stre­so­rov jed­not­livca vo vlast­nom okolí na zá­klade te­órie osob­nosti
• Nor­málne re­ak­cie na stres, ich pô­vod prí­činy a rie­še­nie
• Ri­zi­kové re­ak­cie na stres, ich pô­vod, prí­činy a rie­še­nie
• Mo­derné tech­niky pre­ven­cie proti stresu
• Uži­točné spô­soby re­laxu
• Ná­vod na zmenu ži­vot­ného štýlu k eli­mi­no­va­niu stre­so­vých fak­to­rov

Ob­sah kurzu Time ma­na­ge­ment:
• Se­ba­poz­na­nie ako zá­klad pre vy­tvo­re­nie efek­tív­neho time ma­na­ge­mentu
• Na­rá­ba­nie s ča­som na zá­klade bio­rytmu a ty­po­ló­gie osob­nosti
• Stres ako ná­sle­dok ne­efek­tív­neho vy­uži­tia času – prečo vzniká a čo spô­so­buje
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Bu­do­va­nie správ­nych ná­vy­kov
• Ur­če­nie si pri­orít
• Opti­ma­li­zá­cia času
• Ná­stroje efek­tív­neho plá­no­va­nia
• In­tu­itívny time ma­na­ge­ment alebo: ne­choď hla­vou proti múru
• Se­bu­ve­do­me­nie a se­ba­oce­ne­nie – ako si ur­čiť to, na čom nám v ži­vote sku­točne zá­leží, prečo to všetko ro­bíme
• Prečo a ako sa od­me­niť

Kurz Time a Stress ma­na­ge­ment sa usku­toční dňa 22.09.2018 v pries­to­roch Po­wer Co­aching-u od 8:00 do 16:00 na Mie­ro­vej 56 v Bra­ti­slave pod ve­de­ním skú­se­ných lek­to­rov Sil­vie Lan­ger­man a To­máša Lan­ger­man.

Cena kurzu je 170€ s DPH
Pri­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)

Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­tit UP a Me­eto
foto www.pe­xels.com

Cena:

170,00 €

s DPH
Dĺžka kurzu:

1 deň

Ter­míny
Dá­tum a čas: 22.09.2018 08:00
Miesto: Mie­rová 56, Bra­ti­slava

05.10.2018 / 08:00 / Bratislava

Staň sa majstrom komunikácie

Close

Staň sa majstrom komunikácie

Bratislava

 • Mierová 56,
 • 05.10.2018

Popis

Za­skočí Vás kde tu si­tu­ácia kedy stra­títe reč?Chcete sa zdo­ko­na­liť v ko­mu­ni­ká­cii? Blo­kuje tréma Váš ústny pre­jav?
Po­tom je kurz ,,Staň sa maj­strom ko­mu­ni­ká­cie“ ur­čený práve pre Vás!

Ko­mu­ni­ká­cia je zá­klad. Zá­klad v par­tner­skom vzťahu, v práci, doma, všade.
Veľa ne­do­ro­zu­mení má pô­vod v ne­správ­nej ko­mu­ni­ká­cií, keď sa dvaja ľu­dia ne­po­cho­pia. Ur­čite po­znáte to aj vy, keď sa cí­tite ne­po­cho­pení alebo ste si sto per­cent istý o svo­jej pravde. Ak chceme mať dobré vzťahy v ži­vote, mu­síme sa na­učiť správne ko­mu­ni­ko­vať, po­čú­vať toho dru­hého, byť em­pa­tický. Mô­žete tak pre­dísť zby­toč­ným hád­kam a ne­do­ro­zu­me­niam.

Správna ko­mu­ni­ká­cia je nie­kedy na­ozaj ťažká, hlavne keď druhá strana vám to vô­bec nez­ľah­čuje. Dô­le­žité je však, aby ste vy vy­trvali, aby ste mali od­stup, keď po­tre­bu­jete. Uvi­díte, ča­som vás vaše oko­lie ocení, budú s vami radi roz­prá­vať a zdie­ľať veľa in­for­má­cií. Sta­nete sa dô­ve­ry­hod­ným člo­ve­kom s kým si ľu­dia radi po­ke­cajú. Ur­čite aj vy po­znáte nie­koho vo va­šom okolí, s kým sa ne­radi stre­tá­vate, a keď ná­ho­dou ho­díte reč, už len ča­káte, kedy to končí.

Na­učíte sa:
 • uplat­niť zís­kané ko­mu­ni­kačné zruč­ností v kon­krét­nych pra­cov­ných a mi­mop­ra­cov­ných si­tu­áciách
 • vy­užiť ná­pady, myš­lienky, me­tó­dy a tech­niky, ktoré po­má­hajú ľah­šie a úspeš­nej­šie ko­mu­ni­ko­vať s roz­lič­nými typmi ľudí v roz­ma­ni­tých si­tu­áciách
 • po­cho­piť, čo o ľu­ďoch pre­zrá­dza ich vy­jad­ro­va­nie a reč tela
 • uve­do­miť si, že ko­mu­ni­ká­cia pred­sta­vuje moc a na­učiť sa ju efek­tívne vy­uží­vať po­môže zme­niť náš po­hľad na svet aj po­hľad, kto­rým svet po­zerá na nás
Ob­sah:
 • Ko­mu­ni­ká­cia
 • Spätná väzba
 • Kri­tika a po­chvala
 • Aser­ti­vita
 • Ko­mu­ni­kačné ka­nály

Prí­dite v pia­tok 05.10.2018 o 8:00 hod. na kurz ,,Staň sa maj­strom ko­mu­ni­ká­cie“
Lek­tori: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC a To­máš Lan­ger­mann
Kurz bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov).
Cena je 170 EUR s DPH.

Pri­hla­so­va­nie na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte na tel. číslo 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tnermi po­du­ja­tia sú Star­ti­tUP :) a Me­eto
Foto: www.pe­xels.com

10.10.2018 / 08:30 / Bratislava

e-learnmedia CAFÉ Business Stage

Close

e-learnmedia CAFÉ Business Stage

Bratislava

 • Vodárenské múzeum, Devínska cesta 1, Bratislava
 • 10.10.2018

Popis

Vo svete di­gi­tál­neho vzde­lá­va­nia sa za po­sledné me­siace dejú nové a vzru­šu­júce veci.
Sme pri tom, te­šíme sa z toho, a preto by sme vám veľmi radi chceli spro­stred­ko­vať našu po­zi­tívnu skú­se­nosť a naj­nov­šie in­for­má­cie z tejto ob­lasti, preto vás po­zý­vame na e-le­arn­me­dia CAFÉ Bu­si­ness Stage

10. ok­tó­ber 2018, Vo­dá­ren­ské mú­zeum, Bra­ti­slava

 

Vy­tvo­rili sme preto pries­tor pre na­šich stá­lych a zá­ro­veň úplne no­vých biz­nis par­tne­rov, aby prišli uká­zať, ako vám vieme spo­ločne po­môcť, aby roz­voj a vzde­lá­va­nie va­šich za­mest­nan­cov ne­us­tále na­pre­do­vali v sú­lade s va­šimi biz­nis cieľmi, a zá­ro­veň naj­nov­šími po­znat­kami a sve­to­vými trendmi.

No data

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.