Eventy

Close

Ako nájsť novú vášeň po športovej kariére?

Bratislava

 • 16.08.2018

Popis

Pri­pra­vili sme pre teba sé­riu even­tov, ktoré ti uľah­čia cestu zo športu do kaž­do­den­ného ži­vota. Tento krát v úžas­ných pries­to­roch 0100 CAM­PUSU.

Pre koho event je?
Ak si bý­valý špor­to­vec alebo ešte stále ak­tívne sú­ťa­žíš, tento event je pre teba kľú­čový, pre­tože je lep­šie pri­pra­viť sa na ko­niec ka­ri­éry skôr ako ne­skôr.

V Au­gus­to­vom diele si po­vieme, ako nájsť novú vá­šeň po špor­to­vej ka­ri­ére. Je to jedna z naj­ná­roč­nej­šich úloh špor­tovca, pre­tože celý ži­vot sa to­čil len okolo jed­nej vášni a tá zrazu zmizne. Dá sa nájsť pl­no­hod­notná náh­rada za špor­tovú ka­ri­éru? To všetko si po­vieme v ot­vo­re­nej dis­ku­síí s bý­va­lými te­nis­t­kami Klau­diou Ma­le­nov­skou a Mar­ti­nou Su­chou.

Spo­lu­or­ga­ni­zá­tori : 0100 Cam­pus

FB event: https://www.fa­ce­book.com/events/233805034082976/

zajtra / 19:00 / Bratislava

AUGUST POD PALMOU/ GLADIA MOONY X TASUN

Close

AUGUST POD PALMOU/ GLADIA MOONY X TASUN

Bratislava

 • Nová Cvernovka
 • 17.08.2018

Popis

Kon­cert a DJ set live po­čas ve­čera v Park de Palma v prí­jem­nom pro­stredí so ser­vi­som Skry­tého baru.

Leto s kon­cer­tami v Park de Palma No­vej Cver­novky po­kra­čuje s hos­ťami Gla­dia Mo­ony a DJ Ta­sun.

GLA­DIA MO­ONY

– je synth-pop elek­tro­nická ka­pela z Bra­ti­slavy (špe­ci­ficky vznikla v Cver­novke), ktorá vy­rá­stla z pô­vod­ného tria Núku v naj­nov­šom zlo­žení Alex Lu­ká­čová (vo­cals), Adam De­kan (synths), Mar­tin Ko­so­rín (bass/synths), Mar­tin Madro (drums). Spo­je­ním týchto skú­se­ných hu­dob­ní­kov je ví­zia fu­tu­rizmu, ob­ja­vo­va­nie zvuku, mož­ností, no­vých ná­stro­jov a tech­no­ló­gii – to celé za­oba­lené do sú­čast­ného po­po­vého žánru. Od de­bu­to­vého EP Black Su­gar, ktoré vy­dá­vajú v sep­tem­bri 2018 pod Aj­lavm­ju­zik možno oča­ká­vať ek­lek­tický prie­nik elek­tro­niky, mno­ho­tvárny sound-de­sign a pre­cí­tený vo­kál v an­glic­kom ja­zyku, čo by mohlo po­te­šiť ne­jed­ného open-min­ded po­slu­cháča. Na tomto pre­mi­é­ro­vom bra­ti­slav­skom kon­certe za­hrajú 5 no­vých piesní a re­mixy star­ších trac­kov z al­bumu Krút­ňava, ktorý vy­dali v 2016 pod zo­sku­pe­ním Núku

DJ TA­SUN

– o pred­kon­certný a po­kon­certný hu­dobný do­pro­vod sa po­stará DJ Ta­sun (funky, gro­ovy a vi­nyl mág z PO­PU­LAR ® fas­hion mu­sic de­sign brand)

Po­čas ve­čera váš smäd za­že­nie Skrytý bar.
Hrať za­čí­name o 20:00.

_____________________________________________________________________________________________________

Sé­ria po­du­jatí Au­gust pod Pal­mou v No­vej Cver­novke je prí­jem­ným strá­ve­ním dru­hej po­lo­vice leta v ex­te­ri­éri spolu s pra­vi­del­nými kon­cer­tami, DJ setmi, fil­mo­vým pre­mie­ta­ním a li­te­ra­tú­rou. Prog­ram bu­deme po­stupne uve­rej­ňo­vať na FB Nová Cver­novka a tiež na webe: https://no­vac­ver­novka.eu/prog­ram

FB event: https://www.fa­ce­book.com/events/987509378093852/

21.08.2018 / 19:00 / Bratislava

Cestami necestami #30 – Keňa a Anapurna trek

Close

Cestami necestami #30 – Keňa a Anapurna trek

Bratislava

 • 21.08.2018

Popis

Pra­vi­delné ju­bi­lejné 30. po­kra­čo­va­nie pre­zen­tá­cií Ces­tami ne­ces­tami v bra­ti­slav­skej Ner­vose. Do­zviete sa o tom, ako tre­ko­vať v ne­pál­skych Hi­ma­lá­jach a ako zvlád­nuť Ana­purna trek, no vy­be­rieme sa ja do roz­pá­le­nej Kene a nav­ští­vime miesta, kde ešte ne­vi­deli bie­leho člo­veka.

19:00 Mar­tin Ma­tuška – Ako som v Keni na­miesto sa­fari sa­dil strom­čeky
Mô­žete sa te­šiť na roz­prá­va­nie o tom, ako som sa last mi­nute vy­dal na 2,5 týždňa do Kene bez akých­koľ­vek plá­nov či oč­ko­vaní a vrá­til sa plný zá­žit­kov a no­vých pria­teľs­tiev.
Po­viem vám o vý­ho­dách a ne­vý­ho­dách couch­sur­fingu v Af­rike – týž­deň strá­vený v dome ken­ského sa­fari sprie­vodcu Nicka a jeho ro­diny, o dob­ro­voľ­níc­tve so ži­ra­fami, z kto­rého sa na­ko­niec stalo sa­de­nie strom­če­kov na farme, kde ešte ni­kdy ne­vi­deli bie­leho člo­veka. A tiež ako si mys­leli, že som bo­hatý in­ves­tor zo zá­padu a za­bili kvôli mne naj­lep­šiu sliepku na obed (pri­tom ja som ve­ge­ta­rián). :)

20:10 – 20:30 pre­stávka

20:30 An­drea Ko­šia­rová a Ján Ko­šiar – Ne­pál: okolo An­na­purny
Na pred­náške sa obo­zná­mite s tým, ako tre­ko­vať v ne­pál­skych Hi­ma­lá­jach. Čo si so se­bou vziať, kedy vy­ra­ziť. Kto to zvládne a na čo sa pri­pra­viť.
Chceme in­špi­ro­vať a po­vzbu­diť Slo­vá­kov k tomu, aby sa ne­báli vy­ra­ziť na dl­h­šie túry do Ne­pálu.

www.tra­ve­lin­gy­o­gat­ree.com

Vstupné:
– 5 € pre pr­vých 10 lís­tkov v pred­pre­daji
– 6 € ďal­šie v pred­pre­daji
– 6 € na mieste podľa ka­pa­city

Lís­tky na: ČO­SKORO

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Hlavný par­tner: www.vic­to­ryt­ra­vel.sk
– Hlavní me­diálni par­tneri: www.hi­king.skwww.out­do­or­filmy.skwww.za­me­nej.skwww.dob­ro­druh.skwww.in­te­rez.skwww.ka­de­tade.comwww.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.sk
www.kams­detmi.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 10 expe­dí­cií su­mou tak­mer 1500 €. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2 % alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Expe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

——————————————————————–
OD­PO­RÚ­ČAME OD NA­ŠICH PAR­TNE­ROV A PRE­ZEN­TU­JÚ­CICH Z MI­NU­LOSTI (kú­pou pod­po­ríš naše ak­ti­vity)
– Kniha/ebook Ces­tuj bez mi­li­ó­nov (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://www.ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Ebook Tra­vel­hac­ker­ský sprie­vodca na Is­land (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/tra­vel­hac­ker­sky-sprie­vodca-na-is­land/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Kniha/ebook Láska k Aziat­kám – In­tímna spo­veď mla­dého Slo­váka s váš­ňou pre ázij­ské diev­čatá: https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/laska-k-aziat­kam/?ref=25805
– Kniha “Okolo sveta s pal­com hore“: https://elist.sk/ob­chod/okolo-sveta-s-pal­com-hore/?ref=3487
– Za­rá­baj Ako Pán (on­line kurz Luba Ju­ríka o za­rá­baní cez in­ter­net): https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/chcem/za­ra­baj-ako-pan/?ref=25805
– Stie­ra­cia mapa Slo­ven­ska: https://www.za­me­nej.sk/zlava/info/stie­ra­cia-mapa-slo­ven­ska?utm_source=ces­tou­ne­ces­tou.sk&utm_cam­paign=eban­ner&utm_me­dium=ban­ner&od­po­ruc=48defc6f2aa8e24c5461eaa83d478be3
– Es­hop Mo­der­ného pra­člo­veka (knihy, vý­ži­vové sup­le­menty): https://mo­der­nyp­rac­lo­vek.sk/ob­chod/ref/11/ a Po­wer­logy: https://po­wer­logy.com/?utm_source=aff&utm_me­dium=aff&utm_cam­paign=dgt&a_aid=525d02cc5a34c&a_bid=6f4ea7f8&data1=2fe1b48f-2cc2-480b-8507-e69115eac6a2_294e5572-6a6b-4f31-973e-44dd42bdf045&vrf

Kom­pletný prog­ram na­šich af­fi­liate prog­ra­mov náj­deš na: http://www.mi­chalk­nitl.com/2018/01/ces­to­va­tel­ske-af­fi­liate-od­kazy/

Ok­rem toho knihy a ebo­oky za­kla­da­teľa OZ Ces­tou ne­ces­tou náj­deš na: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/ob­chod/

Close

AUTORIÁDA V NOVEJ CVERNOVKE // BUZÁSSY, ŠTRPKA, ZAJAC

Bratislava

 • Nová Cvernovka
 • 21.08.2018

Popis

Knižný vy­da­va­teľ Ko­lo­man Ker­tész Ba­gala po­zýva na dis­ku­siu, ktorá sa vrá­tane kva­lit­nej li­te­ra­túry za­me­ria na uda­losti spre­vá­dza­júce oku­pá­ciu Česko- Slo­ven­ska voj­skami Var­šav­kej zmluvy z au­gusta 1968.

O li­te­ra­túre v dob­rom či v zlom.

V rámci dis­ku­sie Ko­lo­mana Ker­tésza Ba­galu, pre­behne re­kon­štruk­cia uda­lostí oku­pá­cie´68. Budú na ňu spo­mí­nať bás­nici Ján Bu­zássy, Ivan Štr­pka a li­te­rárny ve­dec Pe­ter Za­jac. Ume­leckú re­por­táž Petra Re­pku o Bra­ti­slav­ča­noch v deň rus­kej oku­pá­cie pre­číta štu­dent he­rec­tva na VŠMU, An­drej Re­me­ník.

Vy­da­va­teľ­stvo KK Ba­gala a OZ li­te­rar­nyk­lub.sk si touto ces­tou pri­po­mí­najú na vpád vojsk Var­šav­skej zmluvy do vte­daj­šieho Česko-Slo­ven­ska, čo spus­tilo vlnu pro­tes­tov ve­rej­nosti s pri­hliad­nu­tím na naj­sil­nejší člá­nok a to štu­dent­ské pro­testy, ktoré dá­vali jasne na­javo svoj ne­sú­hlas so so­viet­skymi vplyvmi na kra­jinu. Po­merne po­kojný pre­sun vo­jen­ských jed­no­tiek však spre­vá­dzal od­por, zra­ne­nia a aj smrť. Ako si na toto ob­do­bie spo­mí­najú osob­nosti li­te­ra­túry a prečo je dô­le­žité si ho pri­po­mí­nať? To sa do­zviete na spo­mien­ko­vej dis­ku­sii v Park de Palma No­vej Cver­novky.

_____________________________________________________________________________________________________

Dis­ku­sia voľne nad­vä­zuje na sé­riu po­du­jatí Au­gust pod Pal­mou v No­vej Cver­novke je prí­jem­ným strá­ve­ním dru­hej po­lo­vice leta v ex­te­ri­éri spolu s pra­vi­del­nými kon­cer­tami, DJ setmi, fil­mo­vým pre­mie­ta­ním a li­te­ra­tú­rou. Prog­ram bu­deme po­stupne uve­rej­ňo­vať na FB Nová Cver­novka a tiež na webe: https://no­vac­ver­novka.eu/prog­ram

FB event: https://www.fa­ce­book.com/events/222382935090055/

22.08.2018 / 19:00 / Bratislava

AUGUST POD PALMOU/ KATARÍNA MÁLIKOVÁ

Close

AUGUST POD PALMOU/ KATARÍNA MÁLIKOVÁ

Bratislava

 • Nová Cvernovka
 • 22.08.2018

Popis

Ka­ta­rína Má­li­ková vy­stúpi v parku ten­to­krát so svo­jim sólo pro­jek­tom, na kto­rom za­znejú aj nové skladby.

Krehké a bri­lantné aranž­mány pre sólo kla­vír, syn­te­ti­zá­tory, lo­oper a iné ná­stroje ten­to­krát v sólo po­daní Ka­ta­ríny Má­li­ko­vej pri­nesú nový, in­tímny, ale za to in­ten­zívny zá­ži­tok z piesní kri­tikmi oce­ňo­va­ného al­bumu Pus­tvo­pol, ktorý vy­šiel vo vy­da­va­teľ­stve SLNKO RE­CORDS.

Nový pro­jekt pri­náša aj nové skladby- Má­li­ková ako vždy vsá­dza na pre­pra­co­va­nie ma­te­riálu, preto jej aranž­mány znejú ako ce­lis­tvé kom­po­zí­cie pre kla­vír a hlas. Sólo kon­cer­tami sa jej splní sen, no ne­oča­ká­vajte ty­pickú po­lohu, pri­pravte sa na niečo úplne ne­opo­čú­vané.

Kon­cert za­čína o 20:00 v Park de Palma, ne­bude chý­bať ani Skrytý bar.

_____________________________________________________________________________________________________

Sé­ria po­du­jatí Au­gust pod Pal­mou v No­vej Cver­novke je prí­jem­ným strá­ve­ním dru­hej po­lo­vice leta v ex­te­ri­éri spolu s pra­vi­del­nými kon­cer­tami, DJ setmi, fil­mo­vým pre­mie­ta­ním a li­te­ra­tú­rou. Prog­ram bu­deme po­stupne uve­rej­ňo­vať na FB Nová Cver­novka a tiež na webe: https://no­vac­ver­novka.eu/prog­ram

FB event: https://www.fa­ce­book.com/events/825087537614853/

Close

Startup Grind Bratislava SUMMER PARTY + 3rd anniversary

Bratislava

 • 28.08.2018

Popis

To ce­leb­rate the third an­ni­ver­sary of Star­tup Grind Bra­ti­slava, we are hos­ting a Sum­mer Party!

Join us to so­cia­lize, ne­twork and bu­ild stron­ger re­la­ti­ons­hips with your lo­cal com­mu­nity of en­trep­re­ne­urs, star­tu­pers and do­ers. We’ll be there to chat, talk bu­si­ness and stra­tegy, mix and min­gle, with all the pre­vi­ous spe­a­kers in­vi­ted! In ad­di­tion, we’ll also be ha­ving a ke­y­note about the jour­ney of Star­tup Grind Bra­ti­slava, what lies ahead of us and a little quiz with an oppor­tu­nity to win tic­kets for the fol­lo­wing Star­tup Grind Bra­ti­slava fi­re­side chat!

A 4-hour mi­xer com­plete with ap­pe­ti­zers, cold be­ve­ra­ges, and great com­pany.

Check the fe­a­tu­red at­ten­dees!
Also, don’t for­get to bring your bu­si­ness cards.

FB event: https://www.fa­ce­book.com/events/268638870399781/

13.09.2018 / 18:00 / Bratislava

Ochutnaj, čo je koučing

Close

Ochutnaj, čo je koučing

Bratislava

Vstupné 18 €

 • Mierová 56, Bratislava
 • 13.09.2018

Popis

Tú­žite osob­nostne a pro­fesne rásť? Kou­čing je to pravé pre Vás. Príďte s nami ochut­nať, čo všetko po­núka.

,,PSY­CHO­LÓ­GIA SA SÚ­STRE­ĎUJE NA MI­NU­LOSŤ ČLO­VEKA. KOU­ČING VŠAK PO­ZERÁ DO BU­DÚC­NOSTI.“
SIL­VIA LAN­GER­MANN

Ak Vás zau­jíma, čo sa pod slo­vom kou­čing na­ozaj skrýva, čo všetko kou­čo­va­nie pri­náša a ako sa kou­čuje, tak je works­hop Ochut­naj, čo je kou­čing, vhodný práve pre Vás.
Pred­sta­víme Vám zá­kladné ná­stroje kou­čingu, ktoré bu­dete schopní po­u­žiť pri kou­čo­vaní seba aj iných. Vďaka kou­čingu viac po­ro­zu­miete nie­len sebe sa­mému, ale aj sprá­va­niu dru­hých. Lep­šie spoz­náte svoju osob­nosť, mo­tívy a ciele. Na­učíte sa prak­ticky rie­šiť prob­lémy, ale aj efek­tívne ko­mu­ni­ko­vať.
Všetky zís­kané in­for­má­cie Vám po­môžu roz­ví­jať sa v osob­nom aj pro­fe­sij­nom ži­vote. Kou­čing Vás do­káže ovplyv­niť na­toľko, že zme­níte svoj do­te­rajší ži­vot od zá­kla­dov v po­zi­tív­nom a obo­ha­cu­jú­com smere.

Čo sa na works­hope do­zviete:
• pred­sta­víme Vám čo je kou­čing
• ako fun­guje kou­čo­va­nie
• ako lep­šie od­had­núť seba, svo­jich za­mest­nan­cov a pod­ria­de­ných
• me­tó­dy kou­čingu a ako ich po­u­žiť v praxi

Works­hop Ochut­naj, čo je kou­čing, bude pre­bie­hať 13.09. 2018 od 18:00 do 20:30hod., v Po­wer Co­aching-u na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­ných kou­čov a lek­to­rov Sil­vie Lan­ger­mann a To­máš Lan­ger­mann.

Cena works­hopu je 18,- EUR s DPH.
Pri­hla­so­va­nie na [email protected]­aching-po­radna.sk, a 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

Cena:

18,00 €

s DPH
Dĺžka kurzu:

1 deň

Ter­míny
Dá­tum a čas: 13.09.2018 18:00
Miesto: Mie­rová 56, Bra­ti­slava
Kouči

Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC

Lek­torka, psy­cho­lo­gička, kouč

Ing. To­máš Lan­ger­mann

Kouč, lek­tor

22.09.2018 / 09:00 / Bratislava

Time a Stress management

Close

Time a Stress management

Bratislava

 • Mierová 56, Bratislava
 • 22.09.2018

Popis

Máte stre­sové za­mest­na­nie? Prob­lémy v sú­krom­nom ži­vote? Ne­stí­hate? Na­učte sa ovlá­dať svoj stres a správne si za­trie­diť čas. Na kurze Time a Stress ma­na­ge­ment v Po­wer Co­aching-u Vás na­učíme ako zvlád­nuť každú si­tu­áciu s chlad­nou hla­vou.

Ne­ig­no­rujte va­rovné sig­nály vy­ho­re­nia! Na­učte sa žiť so stre­som v ne­ru­še­nom sú­lade v akej­koľ­vek si­tu­ácii.

Pre koho je kurz ur­čený:
ma­na­žéri, ve­dúci pra­cov­níci, per­so­na­listi, asis­tenti, za­mest­nanci- všetci, ktorí chcú lep­šie odo­lá­vať stresu a efek­tívne zvlá­dať zá­ťa­žové si­tu­ácie v práci aj v sú­krom­nom ži­vote

Ob­sah kurzu Stress ma­na­ge­ment:
• Mo­del vzniku a pô­so­be­nia stresu
• Zmena stre­so­rov po­čas ži­vota
• Stres a jeho vplyv na zdra­vie a vý­kon­nosť
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Psy­cho­lo­gické pred­po­klady pre zvlá­da­nie stresu – Jun­gova te­órie osob­nosti
• Spoz­ná­va­nie a de­fi­no­va­nie stre­so­rov jed­not­livca vo vlast­nom okolí na zá­klade te­órie osob­nosti
• Nor­málne re­ak­cie na stres, ich pô­vod prí­činy a rie­še­nie
• Ri­zi­kové re­ak­cie na stres, ich pô­vod, prí­činy a rie­še­nie
• Mo­derné tech­niky pre­ven­cie proti stresu
• Uži­točné spô­soby re­laxu
• Ná­vod na zmenu ži­vot­ného štýlu k eli­mi­no­va­niu stre­so­vých fak­to­rov

Ob­sah kurzu Time ma­na­ge­ment:
• Se­ba­poz­na­nie ako zá­klad pre vy­tvo­re­nie efek­tív­neho time ma­na­ge­mentu
• Na­rá­ba­nie s ča­som na zá­klade bio­rytmu a ty­po­ló­gie osob­nosti
• Stres ako ná­sle­dok ne­efek­tív­neho vy­uži­tia času – prečo vzniká a čo spô­so­buje
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Bu­do­va­nie správ­nych ná­vy­kov
• Ur­če­nie si pri­orít
• Opti­ma­li­zá­cia času
• Ná­stroje efek­tív­neho plá­no­va­nia
• In­tu­itívny time ma­na­ge­ment alebo: ne­choď hla­vou proti múru
• Se­bu­ve­do­me­nie a se­ba­oce­ne­nie – ako si ur­čiť to, na čom nám v ži­vote sku­točne zá­leží, prečo to všetko ro­bíme
• Prečo a ako sa od­me­niť

Kurz Time a Stress ma­na­ge­ment sa usku­toční dňa 22.09.2018 v pries­to­roch Po­wer Co­aching-u od 8:00 do 16:00 na Mie­ro­vej 56 v Bra­ti­slave pod ve­de­ním skú­se­ných lek­to­rov Sil­vie Lan­ger­man a To­máša Lan­ger­man.

Cena kurzu je 170€ s DPH
Pri­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)

Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­tit UP a Me­eto
foto www.pe­xels.com

Cena:

170,00 €

s DPH
Dĺžka kurzu:

1 deň

Ter­míny
Dá­tum a čas: 22.09.2018 08:00
Miesto: Mie­rová 56, Bra­ti­slava

05.10.2018 / 08:00 / Bratislava

Staň sa majstrom komunikácie

Close

Staň sa majstrom komunikácie

Bratislava

 • Mierová 56,
 • 05.10.2018

Popis

Za­skočí Vás kde tu si­tu­ácia kedy stra­títe reč?Chcete sa zdo­ko­na­liť v ko­mu­ni­ká­cii? Blo­kuje tréma Váš ústny pre­jav?
Po­tom je kurz ,,Staň sa maj­strom ko­mu­ni­ká­cie“ ur­čený práve pre Vás!

Ko­mu­ni­ká­cia je zá­klad. Zá­klad v par­tner­skom vzťahu, v práci, doma, všade.
Veľa ne­do­ro­zu­mení má pô­vod v ne­správ­nej ko­mu­ni­ká­cií, keď sa dvaja ľu­dia ne­po­cho­pia. Ur­čite po­znáte to aj vy, keď sa cí­tite ne­po­cho­pení alebo ste si sto per­cent istý o svo­jej pravde. Ak chceme mať dobré vzťahy v ži­vote, mu­síme sa na­učiť správne ko­mu­ni­ko­vať, po­čú­vať toho dru­hého, byť em­pa­tický. Mô­žete tak pre­dísť zby­toč­ným hád­kam a ne­do­ro­zu­me­niam.

Správna ko­mu­ni­ká­cia je nie­kedy na­ozaj ťažká, hlavne keď druhá strana vám to vô­bec nez­ľah­čuje. Dô­le­žité je však, aby ste vy vy­trvali, aby ste mali od­stup, keď po­tre­bu­jete. Uvi­díte, ča­som vás vaše oko­lie ocení, budú s vami radi roz­prá­vať a zdie­ľať veľa in­for­má­cií. Sta­nete sa dô­ve­ry­hod­ným člo­ve­kom s kým si ľu­dia radi po­ke­cajú. Ur­čite aj vy po­znáte nie­koho vo va­šom okolí, s kým sa ne­radi stre­tá­vate, a keď ná­ho­dou ho­díte reč, už len ča­káte, kedy to končí.

Na­učíte sa:
 • uplat­niť zís­kané ko­mu­ni­kačné zruč­ností v kon­krét­nych pra­cov­ných a mi­mop­ra­cov­ných si­tu­áciách
 • vy­užiť ná­pady, myš­lienky, me­tó­dy a tech­niky, ktoré po­má­hajú ľah­šie a úspeš­nej­šie ko­mu­ni­ko­vať s roz­lič­nými typmi ľudí v roz­ma­ni­tých si­tu­áciách
 • po­cho­piť, čo o ľu­ďoch pre­zrá­dza ich vy­jad­ro­va­nie a reč tela
 • uve­do­miť si, že ko­mu­ni­ká­cia pred­sta­vuje moc a na­učiť sa ju efek­tívne vy­uží­vať po­môže zme­niť náš po­hľad na svet aj po­hľad, kto­rým svet po­zerá na nás
Ob­sah:
 • Ko­mu­ni­ká­cia
 • Spätná väzba
 • Kri­tika a po­chvala
 • Aser­ti­vita
 • Ko­mu­ni­kačné ka­nály

Prí­dite v pia­tok 05.10.2018 o 8:00 hod. na kurz ,,Staň sa maj­strom ko­mu­ni­ká­cie“
Lek­tori: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC a To­máš Lan­ger­mann
Kurz bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov).
Cena je 170 EUR s DPH.

Pri­hla­so­va­nie na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte na tel. číslo 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tnermi po­du­ja­tia sú Star­ti­tUP :) a Me­eto
Foto: www.pe­xels.com

10.10.2018 / 08:30 / Bratislava

e-learnmedia CAFÉ Business Stage

Close

e-learnmedia CAFÉ Business Stage

Bratislava

 • Vodárenské múzeum, Devínska cesta 1, Bratislava
 • 10.10.2018

Popis

Vo svete di­gi­tál­neho vzde­lá­va­nia sa za po­sledné me­siace dejú nové a vzru­šu­júce veci.
Sme pri tom, te­šíme sa z toho, a preto by sme vám veľmi radi chceli spro­stred­ko­vať našu po­zi­tívnu skú­se­nosť a naj­nov­šie in­for­má­cie z tejto ob­lasti, preto vás po­zý­vame na e-le­arn­me­dia CAFÉ Bu­si­ness Stage

10. ok­tó­ber 2018, Vo­dá­ren­ské mú­zeum, Bra­ti­slava

 

Vy­tvo­rili sme preto pries­tor pre na­šich stá­lych a zá­ro­veň úplne no­vých biz­nis par­tne­rov, aby prišli uká­zať, ako vám vieme spo­ločne po­môcť, aby roz­voj a vzde­lá­va­nie va­šich za­mest­nan­cov ne­us­tále na­pre­do­vali v sú­lade s va­šimi biz­nis cieľmi, a zá­ro­veň naj­nov­šími po­znat­kami a sve­to­vými trendmi.

13.10.2018 / 08:00 / Bratislava

Úvod do Koučingu Bratislava

Close

Úvod do Koučingu Bratislava

Bratislava

 • 13.10.2018

Popis

PSY­CHO­LÓ­GIA SA SÚ­STRE­ĎUJE NA MI­NU­LOSŤ ČLO­VEKA. KOU­ČING VŠAK PO­ZERÁ DO BU­DÚC­NOSTI.“
– SIL­VIA LAN­GER­MANN

Pred­sta­víme Vám zá­kladné ná­stroje kou­čingu, ktoré bu­dete schopní po­u­žiť pri kou­čo­vaní seba aj iných. Tak, ako bu­dete vďaka tomu viac vi­dieť do dru­hých, bu­dete viac vi­dieť aj do seba sa­mého. Lep­šie spoz­náte svoju osob­nosť, mo­tívy a ciele. Tiež sa na­učíte efek­tívne rie­šiť prob­lémy, ale aj správne a efek­tívne ko­mu­ni­ko­vať.

Všetky zís­kané in­for­má­cie Vám po­môžu v osob­nom aj pro­fe­sij­nom ži­vote, do­konca Vás môžu ovplyv­niť na­toľko, že sa roz­hod­nete svoj do­te­rajší ži­vot od zá­kla­dov zme­niť v po­zi­tív­nom a obo­ha­cu­jú­com smere. Po ab­sol­vo­vaní kurzu pre­vez­mete cer­ti­fi­kát spo­loč­nosti Po­wer Co­aching.

Kurz „Úvod do Kou­čingu“ bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky Sil­vii Lan­ger­mann.

Cena kurzu je 380,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

13.10.2018 / 08:00 / Bratislava

Akreditovaný kurz KOUČ 104 Bratislava

Close

Akreditovaný kurz KOUČ 104 Bratislava

Bratislava

 • 13.10.2018

Popis

Kurz ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky. Číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.

Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/.

AK­RE­DI­TO­VANÝ KURZ KOUČ 104 v Bra­ti­slave

Kurz ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky. Číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/11
Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/.

Spo­loč­nosť Po­wer Co­aching s.r.o. Vám pri­náša 11-dňový Kurz KOUČ v roz­sahu 104 ho­dín, je­diný ak­re­di­to­vaný kurz tohto druhu na Slo­ven­sku.

CER­TI­FI­KÁ­CIA
Kurz KOUČ 104 ho­dín je Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/ a je­di­ným kur­zom na Slo­ven­sku tohto druhu s ude­le­nou ak­re­di­tá­ciou Mi­nis­ter­stva škols­tva, vedy, vý­skumu a športu SR. Po ab­sol­vo­vaní kurzu zís­kate Osved­če­nie o ab­sol­vo­vaní ak­re­di­to­va­ného vzde­lá­va­cieho prog­ramu ďal­šieho vzde­lá­va­nia, platné na ce­lom území Slo­ven­skej re­pub­liky a opráv­ňu­júce dr­ži­teľa ku kou­čo­va­niu. Zá­ro­veň zís­kate Cer­ti­fi­kát ICF/In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion, pred­sta­vu­júci me­dzi­ná­rodnú ak­cep­tá­ciu vý­cviku v kou­čingu, na zá­klade kto­rej mô­žete zís­kať ďal­šie me­dzi­ná­rodné cer­ti­fi­káty ICF.

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ
Kurz je ok­rem pro­fe­sie kouča (in­terní aj ex­terní, sú­časní aj bu­dúci), vhodný tak­tiež pre tých, ktorí majú zá­u­jem zís­kať od­borné ve­do­mosti a zruč­nosti po­trebné pre vý­kon svojho po­vo­la­nia, napr. ma­na­žéri, osoby ve­dúce tím ľudí, špe­cia­listi ľud­ských zdro­jov, per­so­na­listi, tré­neri, po­rad­co­via, od­bor­níci v pro­fe­siách za­me­ra­ných na po­moc iným (fy­zi­ote­ra­pe­uti, psy­cho­te­ra­pe­uti, psy­cho­ló­go­via, zdra­vot­níci, so­ciálni pra­cov­níci), uči­te­lia a pod.- kurz pre­bieha v slo­ven­skom ja­zyku, pre­zenč­nou for­mou

– účast­ník ne­musí spĺňať žiadne špe­ciálne po­žia­davky

– mi­ni­málny po­čet účast­ní­kov: 5

OB­SAH KURZU
70% kurzu tvorí prax, 30% te­ória. S po­u­ka­zom na pri­márne prak­tické za­me­ra­nie kurzu zís­kate kou­čo­va­cie kom­pe­ten­cie veľmi rýchlo a hneď po jeho ab­sol­vo­vaní mô­žete za­čať kou­čo­vať.
His­tó­ria kou­čingu / VIP- Ti­mothy Gal­lwey / GROW- John Whit­more / De­fi­ní­cia kou­čingu / Roz­dielne školy kou­čingu / Brief co­aching- Pe­ter Szabó / So­lu­tion fo­cuse kou­čing / Self kou­čing / RE­SULTS CO­ACHING Ant­ho­ny­Rob­bins / Os­tatné školy kou­čingu / Cieľ- po­zi­tívny, ak­tívny, etický / Kouč a iné pro­fe­sie / Kľú­čové kom­pe­ten­cie pro­fe­si­onál­neho kouča podľa ICF / Etické prin­cípy / Vy­tvo­re­nie zmluvy o kou­čo­vaní / Kou­čin­gový roz­ho­vor / Štruk­túra kou­čo­va­cieho roz­ho­voru / Ak­tívny a pa­sívny ja­zyk / Ko­mu­ni­kačné ka­nály / Mapa Kli­enta / Jed­no­du­ché i po­kro­čilé me­tó­dy na in­di­vi­du­álny kou­čing / Zá­kladné me­tó­dy pre biz­nis kou­čing / Prak­tické ukážky kou­čingu / Vik­tor Frankl / Claude Ste­i­ner / Vzťah, par­tner­stvo kouča a kli­enta/ Úloha a zod­po­ved­nosť kouča / Úloha a zod­po­ved­nosť kli­enta / Sa­motné kou­čo­va­nie – prí­tom­nosť kouča / Kľú­čové cha­rak­te­ris­tiky kouča / Osob­nosť kouča / Osob­nosť kli­enta

Cena kurzu: 4100,- Eur s DPH

Ter­míny kurzu:

13.10.-23.10.2018 Bra­ti­slava

Or­ga­ni­zá­tor: Po­wer Co­aching s.r.o., www.co­aching-po­radna.sk,
Pri­hla­so­va­nie: [email protected]­aching-po­radna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011
Lek­tori: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC
Mgr. Sil­via Gal­lová, PCC
VIAC IN­FOR­MÁ­CIÍ O KURZE : na [email protected]­aching-po­radna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) Me­eto
foto: www.pe­xels.sk

Cena:

4 100,00 €

s DPH
Dĺžka kurzu:

11 dní

Ter­míny
Dá­tum a čas: 13.10.2018 08:00
Miesto: Mie­rová 56, 821 05 Bra­ti­slava

25.10.2018 / 18:00 / Bratislava

Neuraz sa, prosím-spätná väzba

Close

Neuraz sa, prosím-spätná väzba

Bratislava

Vstupné 18 €

 • 25.10.2018

Popis

Tú­žite sa do­zve­dieť viac o sebe, o tom ako vás vníma vaše oko­lie, tú­žite osob­nostne rásť, pop­ra­co­vať na svo­jich sla­bých strán­kach?

Works­hop ,,Ne­uraz sa, pro­sím – spätná väzba“ je to pravé pre Vás!

Celý ži­vot sa stre­tá­vame so spät­nou väz­bou prak­ticky na kaž­dom kroku, v práci, doma aj me­dzi pria­teľmi. Mohli by sme to pri­rov­nať k Ne­wto­novmu Zá­konu ak­cie a re­ak­cie. Aká­koľ­vek čin­nosť ktorú vy­ko­náme, je v pod­state ak­cia a spätná väzba je re­ak­cia.

Nie vždy je k nám ale naše oko­lie úp­rimné práve zo stra­chu z na­šej ne­ga­tív­nej re­ak­cie. Ak nás nie­kto po­chváli po­te­šíme sa, ale čo ak je spätná väzba ne­ga­tívna. Chceme ju po­čuť? Do­ká­žeme ju pri­jať?

Náš works­hop je ur­čený pre kaž­dého, kto sa chce do­zve­dieť o sebe via­cej, túži pop­ra­co­vať na svo­jich sla­bých strán­kach, zlep­šiť ko­mu­ni­ká­ciu s oko­lím, na­učiť sa spätnú väzbu pri­jať a nájsť v nej skryté po­sols­tvo.

Ne­bojte sa spät­nej väzby, ob­javte svoje skryté stránky a vy­lep­šite svoj osob­nostný pro­fil na works­hope ,,Ne­uraz sa, pro­sím – spätná väzba“!

Works­hop „Ne­uraz sa, pro­sím – spätná väzba“ bude pre­bie­hať 25.10. 2018 na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­nej lek­torky Sil­vie Lan­ger­mann

Cena works­hopu je 18,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)

Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

27.10.2018 / 08:00 / Bratislava

Nebojte sa vypýtať si odmenu za Vašu prácu!

Close

Nebojte sa vypýtať si odmenu za Vašu prácu!

Bratislava

Vstupné 120 €

 • 27.10.2018

Popis

Trá­vite v práci nad­časy, pri­ná­šate nové ná­pady, pl­níte plán ale do­sta­nete na­naj­výš ústnu po­chvalu?
Máte strach vy­pý­tať si viac pe­ňazí? Ne­viete ako vhodne oslo­viť kom­pe­tentnú osobu, ako ar­gu­men­to­vať?
Príďte na náš Kurz ,,Ne­bojte sa vy­pý­tať si od­menu za Vašu prácu“

Na­učíme Vás:

 • Ako sa pri­pra­viť na stret­nu­tie s Va­ším nad­ria­de­ným
 • Ako vhodne ar­gu­men­to­vať
 • Ako ,,lep­šie pre­dať“ nadš­tan­dardne od­ve­denú prácu
 • Ako sa zba­viť stra­chu z ko­mu­ni­ká­cie s nad­ria­de­nými
 • Ako usku­toč­niť Vaše pred­stavy o dob­rom fi­nanč­nom ohod­no­tení

Pre koho je kurz ur­čený:

 • Pre ne­za­mest­na­ných
 • Pre za­mest­nan­cov
 • Pre bri­gád­ni­kov
 • Pre živ­nost­ní­kov
 • Pre pod­ni­ka­te­ľov

Kurz ,,Ne­bojte sa vy­pý­tať si od­menu za Vašu prácu“ bude pre­bie­hať 27.10.2018 na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) od 8:00 do 16:00 hod. pod ve­de­ním lek­torky Sil­vie Lan­ger­mann

Cena kurzu je 120,- EUR s DPH.
Pri­hlášky po­sie­lajte na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

 

05.11.2018 / 08:00 / Bratislava

Tímový koučing

Close

Tímový koučing

Bratislava

 • 05.11.2018

Popis

Po­tre­bu­jete zlep­šiť ko­mu­ni­ká­ciu vo Va­šom tíme? Zla­diť tí­mové úlohy? Ve­dieť správne vy­rie­šiť vznik­nuté prob­lémy?Nájsť si cestu k spo­lu­pra­cov­ní­kom?
Kurz ,,Tí­mový kou­čing“ Vás nato pri­praví!

Cie­ľom tí­mo­vého kou­čingu je zvý­šiť efek­ti­vitu spo­lu­práce a pre­hĺbe­nie pra­cov­ných vzťa­hov. Po­čas pro­cesu kouč po­u­káže na slabé stránky a vďaka cvi­če­niam po­silní ta­lenty tímu. Tré­ning je vhodné vy­užiť pri roz­voji kre­a­ti­vity tímu a pri pre­hĺbení me­dzi­ľud­ských vzťa­hov. Jedna z pod­mie­nok tí­mo­vého kou­čo­va­nia, je vy­soká miera ot­vo­re­nosti ko­mu­ni­ká­cie v tíme a zá­ro­veň mo­ti­vá­cia čle­nov tímu spo­lu­pra­co­vať.

Príďte sa ku nám na­učiť
– prin­cípy a kom­pe­ten­cie tí­mo­vého kouča
– viesť ví­ťazny tím
– ako pod­po­ro­vať jeho kre­a­ti­vitu
– formy a tech­niky tí­mo­vého kou­čo­va­nia
– a mnoho ďal­ších…

Te­šíme sa na Vás 05.-6.11.2018,  8-16 hod., na ulici Mie­rová 56.
Lek­tor: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann,

Cena kurzu je 450,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

10.11.2018 / 08:00 / Banská Bystrica

Akreditovaný kurz KOUČ 104hod. Banská Bystrica

Close

Akreditovaný kurz KOUČ 104hod. Banská Bystrica

Banská Bystrica

 • 10.11.2018

Popis

Kurz ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky. Číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.

Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/.

Spo­loč­nosť Po­wer Co­aching s.r.o. Vám pri­náša 11-dňový Kurz KOUČ v roz­sahu 104 ho­dín, je­diný ak­re­di­to­vaný kurz tohto druhu na Slo­ven­sku.

CER­TI­FI­KÁ­CIA
Kurz KOUČ 104 ho­dín je Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/ a je­di­ným kur­zom na Slo­ven­sku tohto druhu s ude­le­nou ak­re­di­tá­ciou Mi­nis­ter­stva škols­tva, vedy, vý­skumu a športu SR. Po ab­sol­vo­vaní kurzu zís­kate Osved­če­nie o ab­sol­vo­vaní ak­re­di­to­va­ného vzde­lá­va­cieho prog­ramu ďal­šieho vzde­lá­va­nia, platné na ce­lom území Slo­ven­skej re­pub­liky a opráv­ňu­júce dr­ži­teľa ku kou­čo­va­niu. Zá­ro­veň zís­kate Cer­ti­fi­kát ICF/In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion, pred­sta­vu­júci me­dzi­ná­rodnú ak­cep­tá­ciu vý­cviku v kou­čingu, na zá­klade kto­rej mô­žete zís­kať ďal­šie me­dzi­ná­rodné cer­ti­fi­káty ICF.

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ
Kurz je ok­rem pro­fe­sie kouča (in­terní aj ex­terní, sú­časní aj bu­dúci), vhodný tak­tiež pre tých, ktorí majú zá­u­jem zís­kať od­borné ve­do­mosti a zruč­nosti po­trebné pre vý­kon svojho po­vo­la­nia, napr. ma­na­žéri, osoby ve­dúce tím ľudí, špe­cia­listi ľud­ských zdro­jov, per­so­na­listi, tré­neri, po­rad­co­via, od­bor­níci v pro­fe­siách za­me­ra­ných na po­moc iným (fy­zi­ote­ra­pe­uti, psy­cho­te­ra­pe­uti, psy­cho­ló­go­via, zdra­vot­níci, so­ciálni pra­cov­níci), uči­te­lia a pod.- kurz pre­bieha v slo­ven­skom ja­zyku, pre­zenč­nou for­mou

– účast­ník ne­musí spĺňať žiadne špe­ciálne po­žia­davky

– mi­ni­málny po­čet účast­ní­kov: 5

OB­SAH KURZU
70% kurzu tvorí prax, 30% te­ória. S po­u­ka­zom na pri­márne prak­tické za­me­ra­nie kurzu zís­kate kou­čo­va­cie kom­pe­ten­cie veľmi rýchlo a hneď po jeho ab­sol­vo­vaní mô­žete za­čať kou­čo­vať.
His­tó­ria kou­čingu / VIP- Ti­mothy Gal­lwey / GROW- John Whit­more / De­fi­ní­cia kou­čingu / Roz­dielne školy kou­čingu / Brief co­aching- Pe­ter Szabó / So­lu­tion fo­cuse kou­čing / Self kou­čing / RE­SULTS CO­ACHING Ant­ho­ny­Rob­bins / Os­tatné školy kou­čingu / Cieľ- po­zi­tívny, ak­tívny, etický / Kouč a iné pro­fe­sie / Kľú­čové kom­pe­ten­cie pro­fe­si­onál­neho kouča podľa ICF / Etické prin­cípy / Vy­tvo­re­nie zmluvy o kou­čo­vaní / Kou­čin­gový roz­ho­vor / Štruk­túra kou­čo­va­cieho roz­ho­voru / Ak­tívny a pa­sívny ja­zyk / Ko­mu­ni­kačné ka­nály / Mapa Kli­enta / Jed­no­du­ché i po­kro­čilé me­tó­dy na in­di­vi­du­álny kou­čing / Zá­kladné me­tó­dy pre biz­nis kou­čing / Prak­tické ukážky kou­čingu / Vik­tor Frankl / Claude Ste­i­ner / Vzťah, par­tner­stvo kouča a kli­enta/ Úloha a zod­po­ved­nosť kouča / Úloha a zod­po­ved­nosť kli­enta / Sa­motné kou­čo­va­nie – prí­tom­nosť kouča / Kľú­čové cha­rak­te­ris­tiky kouča / Osob­nosť kouča / Osob­nosť kli­enta

Cena kurzu: 4100,- Eur s DPH

Ter­míny kurzu:

10.11.-20.11.2018 Ban­ská Bys­trica

Or­ga­ni­zá­tor: Po­wer Co­aching s.r.o., www.co­aching-po­radna.sk,
Pri­hla­so­va­nie: [email protected]­aching-po­radna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011
Lek­tori: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann

VIAC IN­FOR­MÁ­CIÍ O KURZE : na [email protected]­aching-po­radna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) Me­eto
foto: www.pe­xels.sk

10.11.2018 / 08:00 / Banská Bystrica

Úvod do koučingu Banská Bystrica

Close

Úvod do koučingu Banská Bystrica

Banská Bystrica

 • 10.11.2018

Popis

PSY­CHO­LÓ­GIA SA SÚ­STRE­ĎUJE NA MI­NU­LOSŤ ČLO­VEKA. KOU­ČING VŠAK PO­ZERÁ DO BU­DÚC­NOSTI.“
– SIL­VIA LAN­GER­MANN

Pred­sta­víme Vám zá­kladné ná­stroje kou­čingu, ktoré bu­dete schopní po­u­žiť pri kou­čo­vaní seba aj iných. Tak, ako bu­dete vďaka tomu viac vi­dieť do dru­hých, bu­dete viac vi­dieť aj do seba sa­mého. Lep­šie spoz­náte svoju osob­nosť, mo­tívy a ciele. Tiež sa na­učíte efek­tívne rie­šiť prob­lémy, ale aj správne a efek­tívne ko­mu­ni­ko­vať.

Všetky zís­kané in­for­má­cie Vám po­môžu v osob­nom aj pro­fe­sij­nom ži­vote, do­konca Vás môžu ovplyv­niť na­toľko, že sa roz­hod­nete svoj do­te­rajší ži­vot od zá­kla­dov zme­niť v po­zi­tív­nom a obo­ha­cu­jú­com smere. Po ab­sol­vo­vaní kurzu pre­vez­mete cer­ti­fi­kát spo­loč­nosti Po­wer Co­aching.

Kurz „Úvod do Kou­čingu“ bude pre­bie­hať v Ban­skej Bys­trici, pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky Sil­vii Lan­ger­mann.

Cena kurzu je 380,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

13.11.2018 / 08:00 / Banská Bystrica

Staň sa majstrom komunikácie Banská Bystrica

Close

Staň sa majstrom komunikácie Banská Bystrica

Banská Bystrica

 • 13.11.2018

Popis

Za­skočí Vás kde tu si­tu­ácia kedy stra­títe reč?Chcete sa zdo­ko­na­liť v ko­mu­ni­ká­cii? Blo­kuje tréma Váš ústny pre­jav?
Po­tom je kurz ,,Staň sa maj­strom ko­mu­ni­ká­cie“ ur­čený práve pre Vás!

Ko­mu­ni­ká­cia je zá­klad. Zá­klad v par­tner­skom vzťahu, v práci, doma, všade.

Veľa ne­do­ro­zu­mení má pô­vod v ne­správ­nej ko­mu­ni­ká­cií, keď sa dvaja ľu­dia ne­po­cho­pia. Ur­čite po­znáte to aj vy, keď sa cí­tite ne­po­cho­pení alebo ste si sto per­cent istý o svo­jej pravde. Ak chceme mať dobré vzťahy v ži­vote, mu­síme sa na­učiť správne ko­mu­ni­ko­vať, po­čú­vať toho dru­hého, byť em­pa­tický. Mô­žete tak pre­dísť zby­toč­ným hád­kam a ne­do­ro­zu­me­niam.

Správna ko­mu­ni­ká­cia je nie­kedy na­ozaj ťažká, hlavne keď druhá strana vám to vô­bec nez­ľah­čuje. Dô­le­žité je však, aby ste vy vy­trvali, aby ste mali od­stup, keď po­tre­bu­jete. Uvi­díte, ča­som vás vaše oko­lie ocení, budú s vami radi roz­prá­vať a zdie­ľať veľa in­for­má­cií. Sta­nete sa dô­ve­ry­hod­ným člo­ve­kom s kým si ľu­dia radi po­ke­cajú. Ur­čite aj vy po­znáte nie­koho vo va­šom okolí, s kým sa ne­radi stre­tá­vate, a keď ná­ho­dou ho­díte reč, už len ča­káte, kedy to končí.
Na­učíte sa:

 • uplat­niť zís­kané ko­mu­ni­kačné zruč­ností v kon­krét­nych pra­cov­ných a mi­mop­ra­cov­ných si­tu­áciách
 • vy­užiť ná­pady, myš­lienky, me­tó­dy a tech­niky, ktoré po­má­hajú ľah­šie a úspeš­nej­šie ko­mu­ni­ko­vať s roz­lič­nými typmi ľudí v roz­ma­ni­tých si­tu­áciách
 • po­cho­piť, čo o ľu­ďoch pre­zrá­dza ich vy­jad­ro­va­nie a reč tela
 • uve­do­miť si, že ko­mu­ni­ká­cia pred­sta­vuje moc a na­učiť sa ju efek­tívne vy­uží­vať po­môže zme­niť náš po­hľad na svet aj po­hľad, kto­rým svet po­zerá na nás

Ob­sah:

 • Ko­mu­ni­ká­cia
 • Spätná väzba
 • Kri­tika a po­chvala
 • Aser­ti­vita
 • Ko­mu­ni­kačné ka­nály

Prí­dite 13.11 o 8:00 hod. na kurz ,,Staň sa maj­strom ko­mu­ni­ká­cie“
Lek­tor: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann
Kurz bude pre­bie­hať v Ban­skej Bys­trici
Cena je 170 EUR s DPH.

Cena:

170,00 €

s DPH
Dĺžka kurzu:

1 deň

Ter­míny
Dá­tum a čas: 13.11.2018 08:00
Miesto: Ban­ská Bys­trica

16.11.2018 / 08:00 / Banská Bystrica

Time a Stress management Banská Bystrica

Close

Time a Stress management Banská Bystrica

Banská Bystrica

Vstupné 170 €

 • 16.11.2018

Popis

Máte stre­sové za­mest­na­nie? Prob­lémy v sú­krom­nom ži­vote? Ne­stí­hate? Na­učte sa ovlá­dať svoj stres a správne si za­trie­diť čas. Na kurze Time a Stress ma­na­ge­ment v Po­wer Co­aching-u Vás na­učíme ako zvlád­nuť každú si­tu­áciu s chlad­nou hla­vou.

Ne­ig­no­rujte va­rovné sig­nály vy­ho­re­nia! Na­učte sa žiť so stre­som v ne­ru­še­nom sú­lade v akej­koľ­vek si­tu­ácii.

Pre koho je kurz ur­čený:
ma­na­žéri, ve­dúci pra­cov­níci, per­so­na­listi, asis­tenti, za­mest­nanci- všetci, ktorí chcú lep­šie odo­lá­vať stresu a efek­tívne zvlá­dať zá­ťa­žové si­tu­ácie v práci aj v sú­krom­nom ži­vote

Ob­sah kurzu Stress ma­na­ge­ment:
• Mo­del vzniku a pô­so­be­nia stresu
• Zmena stre­so­rov po­čas ži­vota
• Stres a jeho vplyv na zdra­vie a vý­kon­nosť
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Psy­cho­lo­gické pred­po­klady pre zvlá­da­nie stresu – Jun­gova te­órie osob­nosti
• Spoz­ná­va­nie a de­fi­no­va­nie stre­so­rov jed­not­livca vo vlast­nom okolí na zá­klade te­órie osob­nosti
• Nor­málne re­ak­cie na stres, ich pô­vod prí­činy a rie­še­nie
• Ri­zi­kové re­ak­cie na stres, ich pô­vod, prí­činy a rie­še­nie
• Mo­derné tech­niky pre­ven­cie proti stresu
• Uži­točné spô­soby re­laxu
• Ná­vod na zmenu ži­vot­ného štýlu k eli­mi­no­va­niu stre­so­vých fak­to­rov

Ob­sah kurzu Time ma­na­ge­ment:
• Se­ba­poz­na­nie ako zá­klad pre vy­tvo­re­nie efek­tív­neho time ma­na­ge­mentu
• Na­rá­ba­nie s ča­som na zá­klade bio­rytmu a ty­po­ló­gie osob­nosti
• Stres ako ná­sle­dok ne­efek­tív­neho vy­uži­tia času – prečo vzniká a čo spô­so­buje
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Bu­do­va­nie správ­nych ná­vy­kov
• Ur­če­nie si pri­orít
• Opti­ma­li­zá­cia času
• Ná­stroje efek­tív­neho plá­no­va­nia
• In­tu­itívny time ma­na­ge­ment alebo: ne­choď hla­vou proti múru
• Se­bu­ve­do­me­nie a se­ba­oce­ne­nie – ako si ur­čiť to, na čom nám v ži­vote sku­točne zá­leží, prečo to všetko ro­bíme
• Prečo a ako sa od­me­niť

Kurz Time a Stress ma­na­ge­ment sa usku­toční dňa 16.11.2018 od 8:00 do 16:00 v Ban­skej Bys­trici.
Lek­tor: Sil­via Lan­ger­man

Cena kurzu je 170€ s DPH
Pri­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)

Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­tit UP a Me­eto
foto www.pe­xels.com

24.11.2018 / 08:00 / Bratislava

Ako rozbehnúť vlastné podnikanie

Close

Ako rozbehnúť vlastné podnikanie

Bratislava

 • 24.11.2018

Popis

Máte skvelý ná­pad, pod­ni­ka­teľ­skú ví­ziu, ale strach Vám ne­do­volí Vaše sny usku­toč­niť?
Ni­kdy pred­tým ste ne­pod­ni­kali? Po­tre­bu­jete po­ra­diť lebo ne­viete ako nato?

Kurz ,,Ako roz­be­hnúť vlastné pod­ni­ka­nie“ Vám ukáže tú správnu cestu!

Mnohí ľu­dia dnes tú­žia pod­ni­kať, majú vy­ni­ka­júce pred­po­klady na úspech s vlast­nou pod­ni­ka­teľ­skou ví­ziou. Často si však na za­čiatku ne­ve­dia po­ra­diť s úvod­nými pro­cesmi, ne­majú pre­hľad v tom ako sa načo pri­pra­viť, aké po­stupy zvo­liť.

Je smutné, že ča­sto­krát vy­ni­ka­júce ná­pady ostanú za­bud­nuté, skryté v zá­suvke.

Pri­tom je­di­nou pre­káž­kou je strach z ne­známa. Ne­chajte si po­ra­diť od od­bor­ní­kov a ne­ne­chajte si ujsť prí­le­ži­tosť roz­be­hnúť vlastné pod­ni­ka­nie!

 

Kurz ,,Ako roz­be­hnúť vlastné pod­ni­ka­nie“ bude pre­bie­hať 24.11. 2018 od 8:00 do 16:30hod., v Po­wer Co­aching-u na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­ných kou­čov a lek­to­rov Sil­vie Lan­ger­mann a To­máš Lan­ger­mann.

Cena kurzu je 170,- EUR s DPH.
Pri­hla­so­va­nie na [email protected]­aching-po­radna.sk, a 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

Close

AUGUST POD PALMOU/ B-COMPLEX FT. TRIPLPÍ

Bratislava

 • Nová Cvernovka
 • 15.08.2018

Popis

V Park de Palma sa stretne DJka s pro­dukč­nou, roz­pá­lia gril, pus­tia pár skla­dieb spoza mi­xpultu a ne­budú chý­bať ani sprie­vodné ak­ti­vity ako ping-pong, či fut­bal.

Gri­lo­vačky mi­lu­jeme a tento me­siac si ich skrátka pýta!

PRO­DUKČNÁ PAULA PO­ŠTOL­KOVÁ

Gril­maj­sterka a pro­dukčná Paula Po­štol­ková ej­ke­jej triplpí ne­bude stáť iba za vý­daj­ným pul­tom pod­pra­ho­vej gas­tro­nó­mie, po ro­koch na­brala od­vahu (a v prie­behu jed­ného plá­no­va­ného works­hopu aj skú­se­nosti) a sama niečo pustí z mi­xpultu. Ak by works­hop ne­stihla, vo­pred si na­páli demo, nech nie je hanba.

B- COM­PLEX

Uzná­vaná slo­ven­ská DJka za­hrá tro­chu drum&bass ku drinku, ale aj do tanca. Za jej naj­zná­mej­šiu skladbu je po­va­žo­vaný “Be­au­ti­ful lies”, v roku 2016 zís­kala oce­ne­nie Ra­dio Head Awards sin­gel roka za „Past Les­sons For The Fu­ture f. Jan We­rich“. V sú­čas­nosti má svoje štú­dio v pries­to­roch Cver­novky a na jej hudbu sa u nás mô­žete vy­bláz­niť na pra­vi­del­nom evente BA­SIC.

Vrá­tane grilu a hudby bude k dis­po­zí­cii ser­vis od Skrytý bar, ping-pong, fut­bal či det­ské ih­risko.

_____________________________________________________________________________________________________

Sé­ria po­du­jatí Au­gust pod Pal­mou v No­vej Cver­novke je prí­jem­ným strá­ve­ním dru­hej po­lo­vice leta v ex­te­ri­éri spolu s pra­vi­del­nými kon­cer­tami, DJ setmi, fil­mo­vým pre­mie­ta­ním a li­te­ra­tú­rou. Prog­ram bu­deme po­stupne uve­rej­ňo­vať na FB Nová Cver­novka a tiež na webe: https://no­vac­ver­novka.eu/prog­ram

FB event: https://www.fa­ce­book.com/events/299892430574125/

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.