Eventy

Close

Ochrana dizajnu produktov a grafického rozhrania aplikácií

Bratislava

  • 12.12.2018

Popis

V spo­lu­práci s CVTI SR sme si pre teba pri­pra­vili ďal­šie bez­platné biz­nis ra­ňajky! Té­mou „Ochrana di­zajnu pro­duk­tov a gra­fic­kého ro­z­hra­nia soft­vé­ro­vých ap­li­ká­cií“ nás pre­vedú Ja­ro­slav Nos­ko­vič a Ľu­bo­mír Kucka.

Re­zer­vuj si miesto >> https://goo.gl/forms/fj­Loun30kmv­GOJrL2

KEDY? 12.12. (streda) od 09:00 – 11:00
KDE? Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15 Bra­ti­slava (za­sa­da­cia miest­nosť č. 102 – 1.po­scho­die)
VSTUP? Zdarma

O čom bu­deme ho­vo­riť?
• čo je to di­zajn,
• za­pí­saný di­zajn – ná­stroj na ochranu vzhľadu va­šich vý­rob­kov a GUI,
• pod­mienky a po­stupy pre zís­ka­nie za­pí­sa­ného di­zajnu na Slo­ven­sku a vo svete,
• po­ru­šo­va­nie práv k za­pí­sa­ným di­zaj­nom iných sub­jek­tov,
• ako pra­co­vať s ná­strojmi na zís­ka­va­nie in­for­má­cií o za­pí­sa­ných di­zaj­noch,
• ako a kde si ob­jed­nať vy­pra­co­va­nie re­šerše na di­zajn pred po­da­ním žia­dosti o zá­pis di­zajnu.

O lek­to­roch:
Ja­ro­slav Nos­ko­vič štu­do­val na Fa­kulte ma­te­ma­tiky, fy­ziky a in­for­ma­tiky UK v Bra­ti­slave, kde zís­kal PhD. v od­bore Fy­zika kon­den­zo­va­ných lá­tok. Ná­sledne za­čal pô­so­biť v Cen­tre ve­decko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR v Od­bore trans­feru tech­no­ló­gií a od roku 2014 je ve­dú­cim Od­de­le­nia ochrany a ko­mer­cia­li­zá­cie du­šev­ného vlast­níc­tva. Od aka­de­mic­kého roka 2016/2017 vy­učuje na Ob­chod­nej fa­kulte Eko­no­mic­kej uni­ver­zity v Bra­ti­slave pred­met „Ochrana du­šev­ného vlast­níc­tva v me­dzi­ná­rod­nom ob­chode“. Ja­ro­slav je zá­ro­veň au­to­rom via­ce­rých od­bor­ných člán­kov a pred­ná­šok re­a­li­zo­va­ných na ve­dec­kých a od­bor­ných kon­fe­ren­ciách a se­mi­ná­roch.

Ľu­bo­mír Kucka je ab­sol­ven­tom Ka­tedry kniž­nič­nej a in­for­mač­nej vedy Fi­lo­zo­fic­kej fa­kulty UK v Bra­ti­slave. Svoju ka­ri­éru za­čal v Slo­ven­skej tech­nic­kej kniž­nici v Od­de­lení pa­ten­to­vej li­te­ra­túry a ne­skôr pô­so­bil ako ria­di­teľ Od­boru pa­ten­to­vých in­for­má­cií na Úrade prie­my­sel­ného vlast­níc­tva SR. V ro­koch 1999 – 2007 bol ria­di­te­ľom Cen­tra ve­decko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR. V sú­čas­nosti je ve­dú­cim Stre­diska PAT­LIB v CVTI SR a jeho pro­fe­sijné za­me­ra­nie v ob­lasti in­for­má­cií o prie­my­sel­nom vlast­níc­tve spo­číva vo vy­hľa­dá­vaní v da­ta­bá­zach a po­sky­to­vaní pa­ten­to­vých in­for­mač­ných slu­žieb, ako aj lek­tor­skej čin­nosti na od­bor­ných po­du­ja­tiach.

Za­re­gis­tro­vať sa je možné naj­ne­skôr do 11.12.2018 do 15:00 hod.

dnes / 18:00 / Bratislava

Nauč sa mať čas

Close

Nauč sa mať čas

  • 12.12.2018

Popis

Do­lieha na teba via­nočný stres? Máš pred se­bou kon­co­ročnú uzá­vierku? Ostáva ti do konca roka ti­síc ne­spl­ne­ných cie­ľov ?

Prídi na works­hop a zís­kaj zbrane, kto­rými mô­žeš strie­ľať proti stresu, prok­ras­ti­ná­cií či roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýze.

Na works­hope sa na­učíš:
Čo ro­biť, aby si mal viac času na to, čo ťa baví?
Čo ro­biť, aby si sa ko­nečne na­učil/a hrať na gi­tare, za­čal/a sa učiť špa­niel­činu alebo do­čí­tal/a dlho roz­čí­tanú knihu?
Ako si čas lep­šie zor­ga­ni­zo­vať a ko­nečne umyť auto alebo po­vy­sá­vať? Alebo len tak ísť do kina? Alebo na ly­žo­vačku? ;)

A vieš vlastne koľko je mi­núta?
To všetko sa do­zvieš 12.12. v Co­wor­king Cver­novka.

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
https://tickpo.sk/de­tail/nauc-sa-mat-cas-de­cem­ber-4807 Lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena: 10,- eur.

In­for­má­cie o pred­ná­ša­jú­com:
Dá­vid Kál­mán pra­cuje 12 ro­kov v ob­chode, ma­naž­mente a vzde­lá­vaní ľudí.
Má za se­bou viac ako 500 vy­ško­le­ných ľudí.
Za naj­dô­le­ži­tej­šie po­va­žuje zdravý sed­liacky rozum a jed­no­du­chosť vy­uži­teľnú v praxi.
Čo sa týka času strá­ve­ného v práci, sa­mému sa mu po­da­rilo 12 ho­dín denne v práci zní­žiť na 7 a to vďaka efek­ti­vite. Dá­vid má tiež skú­se­nosť s na­sta­vo­va­ním ob­chod­nej stra­té­gie pre za­čí­na­júce star­tupy aj väč­šie od­de­le­nia v kor­po­rá­ciách.

Lin­ke­dIn na Dá­vi­dov pro­fil : https://www.lin­ke­din.com/in/da­vid-k%C3%A1lm%C3%A1n-847996131/

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

dnes / 18:00 / Bratislava

Manažuj svoje projekty

Close

Manažuj svoje projekty

Bratislava

  • Platform house
  • 12.12.2018

Popis

Agen­túra Plat4M vám pri­náša tretí zo sé­rie works­ho­pov s náz­vom “Ma­na­žuj svoje pro­jekty”.

Do­tiah­nuť pro­jekt do konca v sta­no­ve­nom ter­míne a kva­lite, tak aby boli obe strany spo­kojné nie je vždy úplne jed­no­du­ché.

Na works­hope si spolu prej­deme :

– ako efek­tívne zvlád­nuť pro­jekty, či už veľké, malé, slo­ven­ské, alebo za­hra­ničné.

– ako správne na­ce­niť pro­jekt

– na čo všetko mys­lieť pred spus­te­ním pro­jektu

– ako do­dr­žať do­hod­nutý de­ad­line a s tým sú­vi­siace roz­lo­že­nie pro­jektu

– ozrej­míme si ko­mu­ni­ká­ciu s kli­en­tom, po­sie­la­nie vý­stu­pov, efek­tívne zís­ka­nie fe­ed­backu

– po­vieme si o naj­čas­tej­ších prob­lé­moch pri pro­jek­toch,

– ako efek­tivne zla­diť jed­not­livé na­stroje – In­vi­sion, Ba­se­camp, Har­vest a iné

Lek­tor An­drej Vr­bov­ský

An­drej je pro­jek­tový ma­na­žér ktorý už 3 roky rieši v PLAT­FORM pro­jekty end to end. Za­stre­šo­val pro­jek­tový ma­naž­ment pre kli­en­tov ako Spo­tify, Tatra Banka, BigS­co­ots a ďal­ších vyše 50 pro­jek­tov kde zís­kal množ­stvo skú­se­ností z praxe, o ktoré by sa s vami chcel po­de­liť.

FB event: https://www.fa­ce­book.com/events/1237824916356721/

zajtra / 16:30 / Bratislava

LaUrBa 6: Územný plán

Close

LaUrBa 6: Územný plán

Bratislava

  • 13.12.2018

Popis

LAURBA #6: ÚZEMNÝ PLÁN

La­bo­ra­tó­rium Ur­ba­nizmu Bra­ti­slavy (LaUrBa) je no­vou plat­for­mou, ktorá umož­ňuje pre­zen­tá­ciu rôz­nych ná­zo­rov na pôde trans­for­mo­va­nej Cver­novky na Ra­čian­skej ulici. Bra­ti­slava ako dy­na­mické, ne­us­tále sa me­niace mesto má Územný plán z roku 2007.

HOS­TIA:

Ing. arch. Vla­di­mír Hrdý
Ing. arch. Pe­ter Žal­man
Ing.arch. Voj­tech Hr­dina
Ing. arch. Zora Pau­li­ni­ová
Mgr. Ad­rián Gubčo

TÉMA: ÚZEMNÝ PLÁN

Územný plán je z po­hľadu sú­čas­ného stavu, aj mož­ného roz­voja a zmien veľi dô­le­žitá. Sú­časný ná­stroj na roz­voj mesta je za­sta­ralý , po­dobne ako aj práca ve­de­nia mesta
a prí­sluš­ných od­de­lení Ma­gis­trátu. Na­prí­klad za­tiaľ ne­došlo k pre­hod­no­te­niu- zo­sú­la­de­niu rôz­nych do­pl­n­kov, ge­ne­re­lov a iných pod­kla­dov. Zlo­žitý a zdĺhavý je aj pro­ces vy­dá­va­nia zá­väz­ných sta­no­vísk mesta k plá­no­va­nej vý­stavbe. V roku 2017 sa ve­rejne pre­zen­to­vala Plat­forma Bra­ti­slava, ktorá vy­dala ná­sledne pub­li­ká­ciu Plán Bra­ti­slava a jej kan­di­dát- ar­chi­tekt Ma­túš Vallo zví­ťa­zil v ok­tób­ro­vých ko­mu­nál­nych voľ­bách , čo vy­vo­láva oča­ká­va­nia, že mnohé pod­nety sa budú po­stupne re­a­li­zo­vať. Územný plán to je aj re de­fi­no­va­nie pojmu ve­rejný zá­u­jem. Dnes väč­šina de­ve­lo­pe­rov sta­via na svo­jom území, ale vý­sle­dok býva často prek­va­pivý – nie­len čo do ar­chi­tek­to­nic­kého vý­razu, ale aj čo do funkč­nosti väč­ších území, celku. Mesto akoby stra­tilo kon­trolu nad svo­jim roz­vo­jom.

Bra­ti­slava je na za­čiatku pro­cesu vy­tvo­re­nia svojho no­vého Územ­ného plánu. Najb­liž­šie me­to­dicky aj for­mou je Praha, ktorá v roku 2018 za­čala pro­ces pri­po­mien­ko­va­nia a sch­va­ľo­va­nia no­vého Met­ro­po­lit­ního plánu Praha. Praha má aj nový Plán udr­ža­teľ­nej mo­bi­lity. Máme po­dobnú le­gis­la­tívnu zá­kladňu a nie až taký veľký hos­po­dár­sky a so­ciálny roz­diel ako s bliž­šou Vied­ňou, ktorá je pre nás ale tiež vzo­rom. Čosi ako Mest­ský plán roz­voja- Step 2025 by sa Bra­ti­slave tiež zišlo, ale ako na to?

– – –

Par­tne­rom ži­vej kul­túry v No­vej Cver­novke je Na­dá­cia VÚB.

Po­du­ja­tie z ve­rej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­poru ume­nia.

Par­tne­rom po­du­ja­tia je COR­WIN.

Close

Cestovateľský festival Cestou necestou v Prešove

Prešov

  • 11.10.2018

Popis

Ces­to­va­teľ­ský fes­ti­val Ces­tou ne­ces­tou v pre­šov­skom klube Wave.

Pre­ve­zieme sa po trans­i­bír­skej ma­gis­trále a spo­známe au­ten­tické Rusko, ne­zvy­čajná sva­dobná cesta v Ma­laj­zií, ale aj voj­nou za­sia­hnuté So­mál­sko z po­hľadu mi­lov­níka ex­trém­nych des­ti­ná­cií – ces­to­va­teľa Petra Gre­gora.

18:00 Pe­ter Gre­gor – So­mál­sko – Zná­sil­nený raj
26 ro­kov ob­čian­skej vojny za­ne­chalo kra­jinu v de­z­olát­nom stave. V po­sled­ných ro­kov sa však si­tu­ácia na­toľko zlep­šila, že je možné pri prí­snych bez­peč­nost­ných pra­vid­lách nav­ští­viť hlavné mesto Mo­ga­dišo, po­koj­nej­šiu ob­lasť Pun­tland, kde si na chvíľu ne­pri­pus­títe, že sa na­chá­dzate v So­mál­sku a pre­krásne Kis­mayo s ne­dot­knu­tými plá­žami, kde si do­máci mys­lia, že ste iba čer­noch s kož­nou cho­ro­bou alebo uni­kátny Go­ob­weyn, miesto stret­nu­tia ži­vo­to­dár­nej rieky s oce­ánom.

https://www.fa­ce­book.com/pe­ter­gre­gor­ces­to­va­nie/
www.ces­to­va­tel­skep­red­nasky.sk

19:00 – 19:15 pre­stávka

19:15 Paula a Jany Pas­tir­čá­kovci – Ma­laj­zia: street food, naj­vyš­šia hora Borna a naj­starší pra­les sveta
Prečo by mala byť sva­dobná cesta iba o ro­man­tic­kom vý­lete na pláži? To isté sme si po­ve­dali aj my, pri plá­no­vaní tej na­šej. Z Mekky ázij­ského street fo­odu, ma­laj­ského Pe­nangu, sme od­le­teli rovno na Bor­neo, kde sme tro­pic­kým le­som, v pote tváre, vy­stú­pili na jeho naj­vyšší vrch Ki­na­balu, (4095 m). Ná­sledne sme sa vy­dali hľa­dať di­voké oran­gu­tany do srdca naj­star­šieho pra­lesa na svete – Da­num Val­ley.

www.dob­ro­druzs­tvo­ne­pocka.sk
https://www.ins­ta­gram.com/dob­ro­druzs­tvo_ne­pocka/

20:15 – 20:30 pre­stávka

20:30 Lenka Si­vá­ková – 1000 km od Mos­kvy a ďa­lej
Lenku teší, keď je pro­stre­die plné kon­tras­tov a kul­túrne roz­diely ci­teľné. Pre­ces­to­vala vy­spelý zá­pad, ale za najk­rajší po­va­žuje tra­dičný vý­chod. Spoz­ná­va­nie je dl­ho­dobý pro­ces a preto sa Lenka roz­hodla strá­viť 9 me­sia­cov uče­ním an­glič­tiny v ma­lom meste upro­stred Rus­kej tajgy, kde zima trvá pol roka a cesta do najb­liž­šieho veľ­ko­mesta 14 ho­dín. Ako sa žije v sku­toč­nom Rusku a ako prejsť Trans­i­bír­sku ma­gis­trálu čo naj­lep­šie a lacno sa do­zviete na jej pred­náške.

http://pac­kandgo.org/

Vstupné:
– 5 € pre pr­vých 10 lís­tkov v pred­pre­daji
– 6 € ďal­šie v pred­pre­daji
– 6 € na mieste podľa ka­pa­city

Lís­tky na: http://bit.ly/2NjT2GO

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Hlavný par­tner: www.al­che­myt­ra­vel.sk
– Hlavní me­diálni par­tneri: www.hi­king.skwww.out­do­or­filmy.skwww.za­me­nej.skwww.dob­ro­druh.skwww.in­te­rez.skwww.ka­de­tade.comwww.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.sk
www.kams­detmi.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 10 expe­dí­cií su­mou tak­mer 1500 €. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2 % alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Expe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

——————————————————————–
OD­PO­RÚ­ČAME OD NA­ŠICH PAR­TNE­ROV A PRE­ZEN­TU­JÚ­CICH Z MI­NU­LOSTI (kú­pou pod­po­ríš naše ak­ti­vity)
– Kniha/ebook Ces­tuj bez mi­li­ó­nov (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://www.ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Ebook Tra­vel­hac­ker­ský sprie­vodca na Is­land (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/tra­vel­hac­ker­sky-sprie­vodca-na-is­land/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Kniha/ebook Láska k Aziat­kám – In­tímna spo­veď mla­dého Slo­váka s váš­ňou pre ázij­ské diev­čatá: https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/laska-k-aziat­kam/?ref=25805
– Kniha “Okolo sveta s pal­com hore“: https://elist.sk/ob­chod/okolo-sveta-s-pal­com-hore/?ref=3487
– Za­rá­baj Ako Pán (on­line kurz Luba Ju­ríka o za­rá­baní cez in­ter­net): https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/chcem/za­ra­baj-ako-pan/?ref=25805
– Stie­ra­cia mapa Slo­ven­ska: https://www.za­me­nej.sk/zlava/info/stie­ra­cia-mapa-slo­ven­ska?utm_source=ces­tou­ne­ces­tou.sk&utm_cam­paign=eban­ner&utm_me­dium=ban­ner&od­po­ruc=48defc6f2aa8e24c5461eaa83d478be3
– Es­hop Mo­der­ného pra­člo­veka (knihy, vý­ži­vové sup­le­menty): https://mo­der­nyp­rac­lo­vek.sk/ob­chod/ref/11/ a Po­wer­logy: https://po­wer­logy.com/?utm_source=aff&utm_me­dium=aff&utm_cam­paign=dgt&a_aid=525d02cc5a34c&a_bid=6f4ea7f8&data1=2fe1b48f-2cc2-480b-8507-e69115eac6a2_294e5572-6a6b-4f31-973e-44dd42bdf045&vrf

Kom­pletný prog­ram na­šich af­fi­liate prog­ra­mov náj­deš na: http://www.mi­chalk­nitl.com/2018/01/ces­to­va­tel­ske-af­fi­liate-od­kazy/

Ok­rem toho knihy a ebo­oky za­kla­da­teľa OZ Ces­tou ne­ces­tou náj­deš na: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/ob­chod/

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.