Eventy

20.11.2018 / 00:00 / Bratislava

CPS Summit

Close

CPS Summit

Bratislava

 • 20.11.2018

Popis

In­špi­ra­tívny ob­sah a ak­tívne uče­nie sa!

Zvy­šu­júci sa do­pyt po kva­li­fi­ko­va­ných za­mest­nan­coch, efek­ti­vita, au­to­ma­ti­zá­cia či di­gi­ta­li­zá­cia. Aj o týchto prob­lé­moch sa bude dis­ku­to­vať po­čas dvoj­dňo­vého sum­mitu, ktorý je naj­výz­nam­nej­ším po­du­ja­tím pre ve­dúce osob­nosti Cen­tier pod­ni­ko­vých slu­žieb (CPS) na Slo­ven­sku a v Čes­kej re­pub­like. Náv­štev­ní­kov čaká de­sať zau­jí­ma­vých reč­ní­kov, pú­tavé pre­zen­tá­cie, ne­twor­king a pre­hliadky dvoch in­špi­ra­tív­nych cen­tier. CPS sum­mit sa usku­toční 20. – 21 .no­vem­bra v Bra­ti­slave

Je­di­nečný prog­ram sa za­čína dvoma pre­hliad­kami cen­tier zdie­ľa­ných slu­žieb. „Po­čas pr­vého dňa si náv­štev­níci po­zrú nové CPS spo­loč­nosti De­uts­che Te­le­kom Ser­vi­ces Europe v Ste­ine a in­špi­ra­tívne pries­tory spo­loč­nosti CBRE na Sta­ro­mest­skej ulici v bu­dove UNIQ. Zau­jať môže aj to, že táto firma stojí za pro­jek­tom Of­fice Roka,“ ho­vorí Ro­man Slo­vi­nec, ria­di­teľ spo­loč­nosti EBCG, ktorá sum­mit or­ga­ni­zuje. Za­tiaľ čo té­mou pr­vého dňa bude fe­no­mén „Smart WorkS­pace„, po­kra­čo­va­nie kon­fe­ren­cie bude ve­no­vané ob­las­tiam pra­cov­nej sily, jej kva­lity, efek­ti­vite a ino­vá­ciám.

 

20.11.2018 / 18:00 / Bratislava

Obal alebo odpad: diskusia o ekologických obaloch

Close

Obal alebo odpad: diskusia o ekologických obaloch

 • 20.11.2018

Popis

Naj­lepší obal je žiadny obal, ale čo keď….?

Po­zý­vame ťa na dis­ku­siu, na kto­rej sa do­zvieš ako viesť be­z­o­ba­lový a be­z­od­pa­dový ži­vot. Spo­ločne s na­šimi hos­ťami bu­deme hľa­dať od­po­vede na tieto a ďal­šie otázky:

– Je plá­tená ná­kupná taška na­ozaj lep­šia ako plas­tová?
– Ak­cep­tujú v ob­cho­doch lát­kové vre­cúška?
– Kde je možné kú­piť lát­kové vre­cúška a tašky?
– Ako usklad­niť po­tra­viny bez po­u­ži­tia po­tra­vi­no­vej fó­lie?
– Ako fun­guje be­z­o­ba­lový ob­chod?

Pred­sta­via sa:

CEEV Ži­vica je mi­mo­vládna ne­zis­ková or­ga­ni­zá­cia, ktorá in­špi­ruje k zmene. Pri­náša in­špi­ra­tívne cesty vo vzde­lá­vaní, na­báda k zod­po­ved­nej spot­rebe, ve­do­mej skrom­nosti a ve­nuje sa ekop­ra­den­stvu.

TUTO eko­sáčky na Slo­ven­sku sa roz­hodli če­liť eko­lo­gic­kému prob­lému, ktorý trápi celú pla­nétu, ale aj každú do­mác­nosť- pre­by­tok plas­to­vého od­padu. TUTO sa za­me­rali na mik­ro­té­nové sáčky, ktoré na­hrá­dzame eko­lo­gic­kými vre­cúš­kami na opa­ko­vané po­u­ži­tie.

Dob­ro­žrúti sú známi slo­ven­skí mi­lov­níci zdra­vej stravy a pre­vádz­kujú vlastnú zero waste pe­ká­reň v Bra­ti­slave, ktorá ne­pro­du­kuje od­pad a ne­po­núka jed­no­rá­zové take away obaly.
Ich ob­chod nieje len pre­daj­ňou pe­kár­skych vý­rob­kov, ale tiež eko ob­cho­dí­kom.

Cena: 5 eur
https://tickpo.sk/de­tail/obal-alebo-od­pad-dis­ku­sia-o-eko­lo­gic­kych-oba­loch-4801
Lís­tok je po­trebné kú­piť si v pred­pre­daji. Lís­tok nie je nutné vy­tla­čiť, po­stačí nám Tvoje meno :)

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

Close

How to work less and earn more – selling on Amazon!

Bratislava

 • 20.11.2018

Popis

The re­a­son every sel­ler should con­si­der do­ing bu­si­ness on Ama­zon is ob­vi­ous: By sel­ling on Ama­zon, you can re­ach a far lar­ger cus­to­mer base than found on any of the ot­her e-com­merce plat­forms.

Even more exci­ting is the fact that you can po­ten­tially make more mo­ney by do­ing less work! Sounds good right?

Ac­cor­ding to an Ama­zon exe­cu­tive, sel­lers re­port an ave­rage 50% inc­re­ase in sa­les when they join Ama­zon Mar­ketp­lace. Ama­zon draws ne­arly 184 mil­lion vi­si­tor a month—that’s a lot of ey­eballs! And those ey­eballs can trans­late into hig­her sa­les vo­lu­mes.

But what’s the ma­gic be­hind?

How to cho­ose the best pro­duct to sell and set up the right sel­ling stra­tegy?

Young en­trep­re­neur Marko Zel­man will talk about how to pick a right pro­duct, source it and start sel­ling.

22.11.2018 / 18:00 / Bratislava

Nauč sa sústrediť

Close

Nauč sa sústrediť

Bratislava

 • 22.11.2018

Popis

Všetci chceme toho sti­hnúť, čo naj­viac. Na­plá­nu­jeme si ak­ti­vity a úlohy, no ča­sto­krát z nich na konci dňa ne­spl­níme ani po­lo­vicu. A pri re­ka­pi­tu­lá­cii dňa si ne­vieme po­riadne spo­me­núť, čo sme ro­bili a prečo sa nám ne­po­da­rilo sú­stre­diť na to, čo sme si na­plá­no­vali.

Ako si tré­no­vať po­zor­nosť a ve­dieť sa sú­stre­diť na to pod­statné nám 22.no­vem­bra ukáže uzná­vaný psy­cho­lóg a psy­cho­te­ra­peut Mar­tin Mil­ler.

Čo si z pred­nášky od­ne­sieš?

Na­učíš sa, aký je roz­diel me­dzi po­tre­bu­jem/chcem/mal by som/mu­sím a na čo z toho sa sú­stre­diť.
Do­zvieš sa, na čo sa sú­stre­ďuje náš mo­zog a ako s tým pra­co­vať v svoj pros­pech.
Spoz­náš, čo s nami robí sú­stre­de­nie sa na oča­ká­va­nia.
Na­učíš sa, kedy sa sú­stre­diť na svoje emó­cie a kedy nie.
Ob­ja­víš, že je lep­šie sa sú­stre­diť na to čo máme radi a čo nám robí dobre.

22.11.2018 / 18:00 / Bratislava

Frida Talks Tech Bratislava edition II.

Close

Frida Talks Tech Bratislava edition II.

 • 22.11.2018

Popis

Úspešný me­e­tup aj­ťá­čiek a žien, ktoré by chceli byť sú­čas­ťou sveta tech­no­ló­gií, pri­chá­dza po dru­hý­krát do Bra­ti­slavy!

FRIDA TALKS TECH

Vý­ni­močné po­du­ja­tie pre aj­tíč­kárky a tie, ktoré láka svet IT.

Čo vás po­čas Frida Talks Tech – Ko­šice edi­tion II čaká a ne­mi­nie?

In­špi­ra­tívne prí­behy úspeš­ných aj­ťá­čiek, no­vinky zo sveta tech­no­ló­gií, or­ga­ni­zá­cie, ktoré vám môžu po­môcť do­stať sa do IT sek­tora, ale hlavne prí­le­ži­tosť spoz­nať sa a ne­twor­ko­vať.

Kedy a kde? 22.11.2018 18:00 Hub­Hub.

Prog­ram Frida Talks Tech Bra­ti­slava edi­tion II – čo­skoro.

O tom, že Frida Talks Tech je vý­ni­močné a in­špi­ra­tívne po­du­ja­tie, sa pre­sved­číte aj v tomto vi­deu.

24.11.2018 / 08:00 / Bratislava

Ako rozbehnúť vlastné podnikanie

Close

Ako rozbehnúť vlastné podnikanie

Bratislava

 • 24.11.2018

Popis

Máte skvelý ná­pad, pod­ni­ka­teľ­skú ví­ziu, ale strach Vám ne­do­volí Vaše sny usku­toč­niť?
Ni­kdy pred­tým ste ne­pod­ni­kali? Po­tre­bu­jete po­ra­diť lebo ne­viete ako nato?

Kurz ,,Ako roz­be­hnúť vlastné pod­ni­ka­nie“ Vám ukáže tú správnu cestu!

Mnohí ľu­dia dnes tú­žia pod­ni­kať, majú vy­ni­ka­júce pred­po­klady na úspech s vlast­nou pod­ni­ka­teľ­skou ví­ziou. Často si však na za­čiatku ne­ve­dia po­ra­diť s úvod­nými pro­cesmi, ne­majú pre­hľad v tom ako sa načo pri­pra­viť, aké po­stupy zvo­liť.

Je smutné, že ča­sto­krát vy­ni­ka­júce ná­pady ostanú za­bud­nuté, skryté v zá­suvke.

Pri­tom je­di­nou pre­káž­kou je strach z ne­známa. Ne­chajte si po­ra­diť od od­bor­ní­kov a ne­ne­chajte si ujsť prí­le­ži­tosť roz­be­hnúť vlastné pod­ni­ka­nie!

 

Kurz ,,Ako roz­be­hnúť vlastné pod­ni­ka­nie“ bude pre­bie­hať 24.11. 2018 od 8:00 do 16:30hod., v Po­wer Co­aching-u na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­ných kou­čov a lek­to­rov Sil­vie Lan­ger­mann a To­máš Lan­ger­mann.

Cena kurzu je 170,- EUR s DPH.
Pri­hla­so­va­nie na [email protected]­aching-po­radna.sk, a 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

27.11.2018 / 18:00 / Bratislava

Koniec prokrastinácie

Close

Koniec prokrastinácie

Bratislava

 • 27.11.2018

Popis

Pred­náška Ko­niec prok­ras­ti­ná­cie ťa na­učí:

-ako zvý­šiť svoju vnú­tornú mo­ti­vá­ciu a ako efek­tív­nej­šie mo­ti­vo­vať os­tat­ných
-ako roz­de­ľo­vať úlohy a zvý­šiť po­zor­nosť v práci
-ako sa učiť po­zi­tív­nym ná­vy­kom a dl­ho­dobo eli­mi­no­vať zloz­vyky
-ako ob­no­vo­vať ener­giu po­čas dňa, aby si ne­strá­cal kre­a­ti­vitu a sú­stre­de­nosť
-ako zní­žiť ná­sledky ne­ga­tív­nych emó­cií, stresu a roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýzy

Na­šim spo­loč­ným cie­ľom bude po­cho­piť zá­kladné pro­cesy prok­ras­ti­ná­cie a zlep­šiť prácu s ča­som.

Te­ore­tické zá­klady pre­zen­tá­cie, za­lo­žené na ve­dec­kých vý­sku­moch pop­red­ných uni­ver­zít (Har­vard, Stand­ford, MIT) sú do­pl­nené o prak­tické ná­stroje po­u­ži­teľné v kaž­do­den­nom ži­vote.

Lek­tor: Mgr. Ju­raj Vo­zár sa v rámci vzde­lá­va­cieho in­šti­tútu Gro­wJOB za­oberá pre­vo­dom ve­dec­kých po­znat­kov do fun­go­va­nia in­šti­tú­cií a ži­vota ľudí. Hlavný zmy­sel svo­jej práce vidí práve v zjed­no­du­šo­vaní kom­plex­ných vý­stu­pov a ich pre­tvo­rení do jed­no­du­chých ná­stro­jov. Od roku 2009, kedy ab­sol­vo­val prvú pro­fe­si­onálnu stáž za­me­ranú na le­a­ders­hip v USA, pra­cuje v ob­lasti vzde­lá­va­nia a fa­ci­li­tá­cie tré­nin­gov.

Ve­do­mosti z ob­lasti me­dzi­ná­rod­ných vzťa­hov na An­glo-Ame­ri­can Uni­ver­sity spolu so štú­diom kog­ni­tív­nych vied a me­to­do­ló­gie vzde­lá­va­nia mu po­má­hajú pri práci s fir­mami a ve­rej­nými in­šti­tú­ciami. Ju­raj je cer­ti­fi­ko­va­ným lek­to­rom Rady Európy v rámci ne­for­mál­neho vzde­lá­va­nia, rád ces­tuje a učí sa od os­tat­ných.

Vstupné: 10 eur
Ka­pa­cita ob­me­dzená, lís­tky možné za­kú­piť iba v pred­pre­daji:
https://tickpo.sk/de­tail/ko­niec-pro­kas­ti­na­cie-3758

28.11.2018 / 18:00 / Bratislava

Nauč sa komunikovať

Close

Nauč sa komunikovať

Bratislava

 • 28.11.2018

Popis

Works­hop Nauč sa ko­mu­ni­ko­vať je ur­čený pre kaž­dého.
Nie­len pre tých, ktorí v svo­jej práci pri­chá­dzajú do styku s ľuďmi, ale aj pre tých, ktorí chcú zlep­šiť a ze­fek­tív­niť ko­mu­ni­ká­ciu s par­tne­rom/par­tner­kou, pria­teľmi, ko­le­gami, nad­ria­de­nými alebo ro­di­nou.

Spo­ločne sa po­kú­sime nájsť od­po­veď na kaž­do­denné si­tu­ácie, na­prí­klad:
– Ob­čas sa ne­viem s nie­kým do­hod­núť, mám po­cit, že ma ne­vníma a ne­po­čúva.
– Prečo nie­ktorí ko­le­go­via za­čnú po­čas po­rady ho­vo­riť o téme, ktorá sa pre­be­rala pred pia­timi mi­nú­tami?
– Stane sa mi, že sko­čím do ob­chod­nej pasce a po­tom pre­mýš­ľam prečo sa to stalo

Na works­hope zis­tíš, aký si typ osob­nosti, a ako re­a­gu­ješ v rôz­nych si­tu­áciách.
Do­zvieš sa, ako ne­byť schi­zof­re­nik, ako správne po­u­ží­vať uši a prečo tak veľmi chceme všetci po­čuť for­mulku: „Presne tak“. :)

Lek­to­rom works­hopu je Da­vid Kal­man, ktorý už 12 ro­kov pô­so­bím v ob­lasti biz­nisu. Svoju ka­ri­éru za­čal v Prahe v naj­väč­šej IT firme v Čes­kej re­pub­like ako mar­ke­tin­gový po­radca.
V kor­po­rát­nom svete sa vy­pra­co­val cez 6 po­zí­cií až na Re­gi­onál­neho ma­na­žéra pre nadš­tan­dard­ných kli­en­tov so zod­po­ved­nos­ťou nad 40 za­mest­nan­cami a vy­tvo­ril ná­stroje na me­ra­nie pre celý seg­ment, ktoré boli ap­li­ko­vané po ce­lom Slo­ven­sku.
Po od­chode z kor­po­rá­cie ria­dil ob­chodný tím pre Bra­ti­slavu v naj­väč­šej e-com­merce firme na Slo­ven­sku.
Vy­tvo­ril vlastný vzde­lá­vací pro­ces pre ob­chodné od­de­le­nia a v sú­čast­nosti pomá fir­mám rásť cez lie­vik, vzde­lá­va­nie, ná­rast pro­duk­ti­vity a zvý­še­ním an­ga­žo­va­nosti ich za­mest­nan­cov.

Close

Facebook – viacúčelový komunikačný kanál značiek

Bratislava

 • 29.11.2018

Popis

Pri­pra­vili sme si pre teba ďalší bez­platný se­mi­nár! Té­mou „Fa­ce­book ako via­cú­če­lový ko­mu­ni­kačný ka­nál zna­čiek“ nás pre­ve­die Tho­mas Svi­tok.

KEDY? 29.11. (štvr­tok) od 9:00 – 11:00
KDE? Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15 Bra­ti­slava (1. po­scho­die, miest­nosť č. 102)
VSTUP? zdarma.

O čom bu­deme ho­vo­riť?
• prečo by tvoja firma ne­mala chý­bať na Fa­ce­bo­oku,
• aké mož­nosti cie­le­nia re­klám po­známe, a ktoré sú na­je­fek­tív­nej­šie,
• aké for­máty re­klám po­núka Fa­ce­book a čo si sle­do­vať pri ich vy­hod­no­co­vaní,
• zá­klady re­mar­ke­tingu.

O lek­to­rovi:
Tho­mas Svi­tok pra­cuje pre re­klamnú agen­túru SCR In­te­rac­tive, v kto­rej spra­vuje so­ciálne siete kli­en­tov, kon­krétne Fa­ce­book, Ins­ta­gram a Lin­ke­dIn. Má za se­bou už viac ako 30 pro­jek­tov z ob­lasti So­cial Me­dia pre kli­en­tov ako Niké, Amund­sen, OTP Banka, Pro­te­tika a mnoho ďal­ších.

Za­re­gis­tro­vať sa je možné naj­ne­skôr do 28.11.2018 do 15:00 hod.

Re­gis­truj sa tu >> https://goo.gl/forms/LWElV­pu­SWBZst6A32

Po­du­ja­tia pri­pra­vu­jeme v spo­lu­práci s ge­ne­rál­nym par­tne­rom ESET.

29.11.2018 / 18:00 / Bratislava

Ako porozumieť správaniu detí?

Close

Ako porozumieť správaniu detí?

Bratislava

 • 29.11.2018

Popis

Máte ob­čas po­cit, že ne­ro­zu­miete vlast­ným de­ťom?
Ro­bia vaše deti len to, čo oni chcú a vy si mys­líte, že sú ne­pos­lušné?
Ne­viete ako re­a­go­vať na ich plač, hnev, od­mie­ta­nie a iné vý­razné emó­cie?

Sta­ráme sa o nich s lás­kou, dá­vame im len to naj­lep­šie zo seba a aj na­priek tomu máme ob­čas po­cit, že im ne­ro­zu­mieme. Na­šim vlast­ným de­ťom. Deti s nami ko­mu­ni­kujú od na­ro­de­nia a to ich vlast­ným spô­so­bom. Malé deti ne­pot­re­bujú k tomu ja­zyk, vy­uží­vajú všetko čo ve­dia po­u­ží­vať:  svoju tvár, svoje telo, svoj hlas, ruky, hračky a emó­cie.  My do­spelí po­u­ží­vame na do­ro­zu­me­nie sa najmä ho­vo­rené slovo, a až ná­sledne po­u­ží­vame gestá a mi­miku. Naše uva­žo­va­nie je skôr ra­ci­onálne a prak­tické a tomu je pris­pô­so­bená aj naša ko­mu­ni­ká­cia. A tu sme na­ra­zili asi na ka­meň úrazu. Roz­dielny spô­sob a schop­nosti vy­jad­re­nia svo­jich po­ci­tov a po­trieb nás ro­di­čov ob­čas vrhnú do stavu ne­po­cho­pe­nia a ne­po­ro­zu­me­nia de­ťom. Ako lep­šie roz­umieť svo­jim de­ťom, a teda aj ako lep­šie po­cho­piť čo práve po­tre­bujú, vás na­učíme na tomto works­hope.

Te­šíme sa na Vás 08.11.2018 o 18:00 – 20:30 hod.

u nás na ulici Mie­rová 56
Lek­tor: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann,

Cena works­hopu je 18,- EUR s DPH.
Pri­hláste sa na [email protected]­wer­co­aching.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

04.12.2018 / 18:00 / Bratislava

Obchodné stretnutie zoči-voči

Close

Obchodné stretnutie zoči-voči

Bratislava

 • 04.12.2018

Popis

Chceš sa na­učiť alebo zlep­šiť vo face-to-face ob­chod­ných stret­nu­tiach?
Si ob­chod­ník, máš na sta­rosti pre­daj alebo si ma­ji­teľ firmy či rie­šiš svoj vlastný pro­dukt?

Čo ti works­hop pri­ne­sie?

– Do­zvieš sa vý­hody face-to-face ob­chod­ných stret­nutí a ako sa na ne pri­pra­viť
– Zis­tíš ako uro­biť dobrý prvý do­jem a čo ti po­vie ne­ver­bálna ko­mu­ni­ká­cia
– Na­učíš sa iden­ti­fi­ko­vať po­treby dru­hej strany
– Do­sta­neš tipy ako pre­zen­to­vať vý­hody tvojho rie­še­nia
– Spoz­náš ako zvlá­dať ob­chodné ná­mietky
– Zis­tíš ako do­viesť ob­chodný roz­ho­vor do úspeš­ného konca a čo po­tom na­sle­duje

Ne­bude to žiadna nudná te­ória, ale re­álne prí­klady z praxe a pri­tom za­ži­ješ in­te­rak­tívne mo­de­lové si­tu­ácie a množ­stvo ďal­ších ti­pov.

Lek­tor: Vik­tor Kos­tický
Vik­tor má viac ako 10 ročné skú­se­nosti vo ve­dení ob­chod­ných tí­mov a bu­si­ness de­ve­lop­mente v glo­bál­nych spo­loč­nos­tiach Dell a IBM, ale tak­tiež skú­se­nosti v ob­chode v men­ších fir­mách a start-upoch. Pre­šiel si ve­de­ním tí­mov ob­cho­du­jú­cich s fi­rem­nými zá­kaz­níkmi, fy­zic­kými oso­bami a bu­si­ness de­ve­lop­men­tom pre lo­kálne a sve­tové trhy. Mo­men­tálne pô­sobí ako CEO slo­ven­ského špor­to­vého IT start-upu Re­ady For Sport a popri tom pred­náša o ob­chode a prí­buz­ných té­mach.

Lin­ke­dIn na Vik­to­rov pro­fil: https://www.lin­ke­din.com/in/vik­tor-kos­ticky/

Lís­tok je po­trebné kú­piť si v pred­pre­daji.
https://tickpo.sk/de­tail/ob­chodne-stret­nu­tie-zoci-voci-4805
Cena: 10 eur (Lís­tok nie je nutné vy­tla­čiť, po­stačí nám Tvoje meno :)

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

05.12.2018 / 18:00 / Bratislava

Prečo je blog stále trendy?

Close

Prečo je blog stále trendy?

 • 05.12.2018

Popis

Chceš ve­dieť kedy je dobré pí­sať blog?
Ak má kva­litný blog pre teba, tvoj biz­nis alebo bu­do­va­nie mena zmy­sel tak zis­tíš:

– ako na­pí­sať viac ako dobrý člá­nok?
– ako iden­ti­fi­ko­vať cie­ľovú sku­pinu?
– ako nájsť správne témy?
– akým chy­bám sa vy­va­ro­vať?
– ako blog ší­riť do sveta?

Lek­tormi budú Bar­bara Os­tro­chov­ská a Fi­lip La­banc zo spo­loč­nosti Sy­ner­gie.
Bar­bara sa špe­cia­li­zuje na cus­to­mer expe­rience. Vy­svetlí ti aký je po­hľad či­ta­teľa na tex, jeho vní­ma­nie blogu a ako dať článku pri­danú hod­notu.
Fi­lip sa ve­nuje on­line mar­ke­tingu. Od­halí ti mar­ke­tin­govú stra­té­giu con­tentu, SEO na­sta­ve­nia, ako vy­užiť so­ciálne siete a množ­stvo iného.
Od­pre­zen­tujú ti tiež case stu­dies z ich blogu hla­da­ci­po­kla­dov.sk a iných spo­loč­ností.

Lís­tok je po­trebné kú­piť si v pred­pre­daji.
https://tickpo.sk/de­tail/preco-je-blog-stale-trendy-4806
Cena: 5 eur (Lís­tok nie je nutné vy­tla­čiť, po­stačí nám Tvoje meno :)

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

12.12.2018 / 18:00 / Bratislava

Nauč sa mať čas

Close

Nauč sa mať čas

 • 12.12.2018

Popis

Do­lieha na teba via­nočný stres? Máš pred se­bou kon­co­ročnú uzá­vierku? Ostáva ti do konca roka ti­síc ne­spl­ne­ných cie­ľov ?

Prídi na works­hop a zís­kaj zbrane, kto­rými mô­žeš strie­ľať proti stresu, prok­ras­ti­ná­cií či roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýze.

Na works­hope sa na­učíš:
Čo ro­biť, aby si mal viac času na to, čo ťa baví?
Čo ro­biť, aby si sa ko­nečne na­učil/a hrať na gi­tare, za­čal/a sa učiť špa­niel­činu alebo do­čí­tal/a dlho roz­čí­tanú knihu?
Ako si čas lep­šie zor­ga­ni­zo­vať a ko­nečne umyť auto alebo po­vy­sá­vať? Alebo len tak ísť do kina? Alebo na ly­žo­vačku? ;)

A vieš vlastne koľko je mi­núta?
To všetko sa do­zvieš 12.12. v Co­wor­king Cver­novka.

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
https://tickpo.sk/de­tail/nauc-sa-mat-cas-de­cem­ber-4807 Lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena: 10,- eur.

In­for­má­cie o pred­ná­ša­jú­com:
Dá­vid Kál­mán pra­cuje 12 ro­kov v ob­chode, ma­naž­mente a vzde­lá­vaní ľudí.
Má za se­bou viac ako 500 vy­ško­le­ných ľudí.
Za naj­dô­le­ži­tej­šie po­va­žuje zdravý sed­liacky rozum a jed­no­du­chosť vy­uži­teľnú v praxi.
Čo sa týka času strá­ve­ného v práci, sa­mému sa mu po­da­rilo 12 ho­dín denne v práci zní­žiť na 7 a to vďaka efek­ti­vite. Dá­vid má tiež skú­se­nosť s na­sta­vo­va­ním ob­chod­nej stra­té­gie pre za­čí­na­júce star­tupy aj väč­šie od­de­le­nia v kor­po­rá­ciách.

Lin­ke­dIn na Dá­vi­dov pro­fil : https://www.lin­ke­din.com/in/da­vid-k%C3%A1lm%C3%A1n-847996131/

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

Close

Workshop: Nauč sa využívať LinkedIn na maximum

Bratislava

 • 22.10.2018

Popis

V spo­lu­práci so Sy­ner­gie Slo­va­kia vas po let­nej pre­stávke po­zý­vame na ďalší workh­sop, ten­to­krát za­me­raný na ovlá­da­nie so­ciál­nej siete Lin­ke­dIn.

Pre koho je Works­hop ur­čený:

– pre za­čia­toč­ní­kov aj mierne po­kro­či­lých

– pre tých, kto­rých pro­ces hľa­da­nia práce vy­čer­páva – a chcú byť oslo­vo­vaní s pra­cov­nými po­nu­kami

– pre všet­kých, ktorí chcú ve­dieť ako po­u­ží­vať LI a prečo je to uži­točný ná­stroj

– pre tých, ktorí chcú po­znať viac mož­ností ako si v dneš­nej dobe hľa­dať prácu

Čo všetko sa na­učíš na Works­hope Lin­ke­din:

* Ako si vy­haj­po­vať svoj LI pro­fil a vy­užiť ho na­plno

* Čo všetko má Tvoj LI pro­fil ob­sa­ho­vať, aby zau­jal na trhu práce

* Ako zís­kať zau­jí­mavú prácu a/alebo aby si ťa práca snov na­šla sama

* Ako sa vy­hnúť chy­bám, ktoré možno ro­bíme a ne­vieme o nich

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.