Eventy

Close

Ochrana dizajnu produktov a grafického rozhrania aplikácií

Bratislava

  • 12.12.2018

Popis

V spo­lu­práci s CVTI SR sme si pre teba pri­pra­vili ďal­šie bez­platné biz­nis ra­ňajky! Té­mou „Ochrana di­zajnu pro­duk­tov a gra­fic­kého ro­z­hra­nia soft­vé­ro­vých ap­li­ká­cií“ nás pre­vedú Ja­ro­slav Nos­ko­vič a Ľu­bo­mír Kucka.

Re­zer­vuj si miesto >> https://goo.gl/forms/fj­Loun30kmv­GOJrL2

KEDY? 12.12. (streda) od 09:00 – 11:00
KDE? Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15 Bra­ti­slava (za­sa­da­cia miest­nosť č. 102 – 1.po­scho­die)
VSTUP? Zdarma

O čom bu­deme ho­vo­riť?
• čo je to di­zajn,
• za­pí­saný di­zajn – ná­stroj na ochranu vzhľadu va­šich vý­rob­kov a GUI,
• pod­mienky a po­stupy pre zís­ka­nie za­pí­sa­ného di­zajnu na Slo­ven­sku a vo svete,
• po­ru­šo­va­nie práv k za­pí­sa­ným di­zaj­nom iných sub­jek­tov,
• ako pra­co­vať s ná­strojmi na zís­ka­va­nie in­for­má­cií o za­pí­sa­ných di­zaj­noch,
• ako a kde si ob­jed­nať vy­pra­co­va­nie re­šerše na di­zajn pred po­da­ním žia­dosti o zá­pis di­zajnu.

O lek­to­roch:
Ja­ro­slav Nos­ko­vič štu­do­val na Fa­kulte ma­te­ma­tiky, fy­ziky a in­for­ma­tiky UK v Bra­ti­slave, kde zís­kal PhD. v od­bore Fy­zika kon­den­zo­va­ných lá­tok. Ná­sledne za­čal pô­so­biť v Cen­tre ve­decko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR v Od­bore trans­feru tech­no­ló­gií a od roku 2014 je ve­dú­cim Od­de­le­nia ochrany a ko­mer­cia­li­zá­cie du­šev­ného vlast­níc­tva. Od aka­de­mic­kého roka 2016/2017 vy­učuje na Ob­chod­nej fa­kulte Eko­no­mic­kej uni­ver­zity v Bra­ti­slave pred­met „Ochrana du­šev­ného vlast­níc­tva v me­dzi­ná­rod­nom ob­chode“. Ja­ro­slav je zá­ro­veň au­to­rom via­ce­rých od­bor­ných člán­kov a pred­ná­šok re­a­li­zo­va­ných na ve­dec­kých a od­bor­ných kon­fe­ren­ciách a se­mi­ná­roch.

Ľu­bo­mír Kucka je ab­sol­ven­tom Ka­tedry kniž­nič­nej a in­for­mač­nej vedy Fi­lo­zo­fic­kej fa­kulty UK v Bra­ti­slave. Svoju ka­ri­éru za­čal v Slo­ven­skej tech­nic­kej kniž­nici v Od­de­lení pa­ten­to­vej li­te­ra­túry a ne­skôr pô­so­bil ako ria­di­teľ Od­boru pa­ten­to­vých in­for­má­cií na Úrade prie­my­sel­ného vlast­níc­tva SR. V ro­koch 1999 – 2007 bol ria­di­te­ľom Cen­tra ve­decko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR. V sú­čas­nosti je ve­dú­cim Stre­diska PAT­LIB v CVTI SR a jeho pro­fe­sijné za­me­ra­nie v ob­lasti in­for­má­cií o prie­my­sel­nom vlast­níc­tve spo­číva vo vy­hľa­dá­vaní v da­ta­bá­zach a po­sky­to­vaní pa­ten­to­vých in­for­mač­ných slu­žieb, ako aj lek­tor­skej čin­nosti na od­bor­ných po­du­ja­tiach.

Za­re­gis­tro­vať sa je možné naj­ne­skôr do 11.12.2018 do 15:00 hod.

dnes / 18:00 / Bratislava

Nauč sa mať čas

Close

Nauč sa mať čas

  • 12.12.2018

Popis

Do­lieha na teba via­nočný stres? Máš pred se­bou kon­co­ročnú uzá­vierku? Ostáva ti do konca roka ti­síc ne­spl­ne­ných cie­ľov ?

Prídi na works­hop a zís­kaj zbrane, kto­rými mô­žeš strie­ľať proti stresu, prok­ras­ti­ná­cií či roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýze.

Na works­hope sa na­učíš:
Čo ro­biť, aby si mal viac času na to, čo ťa baví?
Čo ro­biť, aby si sa ko­nečne na­učil/a hrať na gi­tare, za­čal/a sa učiť špa­niel­činu alebo do­čí­tal/a dlho roz­čí­tanú knihu?
Ako si čas lep­šie zor­ga­ni­zo­vať a ko­nečne umyť auto alebo po­vy­sá­vať? Alebo len tak ísť do kina? Alebo na ly­žo­vačku? ;)

A vieš vlastne koľko je mi­núta?
To všetko sa do­zvieš 12.12. v Co­wor­king Cver­novka.

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
https://tickpo.sk/de­tail/nauc-sa-mat-cas-de­cem­ber-4807 Lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena: 10,- eur.

In­for­má­cie o pred­ná­ša­jú­com:
Dá­vid Kál­mán pra­cuje 12 ro­kov v ob­chode, ma­naž­mente a vzde­lá­vaní ľudí.
Má za se­bou viac ako 500 vy­ško­le­ných ľudí.
Za naj­dô­le­ži­tej­šie po­va­žuje zdravý sed­liacky rozum a jed­no­du­chosť vy­uži­teľnú v praxi.
Čo sa týka času strá­ve­ného v práci, sa­mému sa mu po­da­rilo 12 ho­dín denne v práci zní­žiť na 7 a to vďaka efek­ti­vite. Dá­vid má tiež skú­se­nosť s na­sta­vo­va­ním ob­chod­nej stra­té­gie pre za­čí­na­júce star­tupy aj väč­šie od­de­le­nia v kor­po­rá­ciách.

Lin­ke­dIn na Dá­vi­dov pro­fil : https://www.lin­ke­din.com/in/da­vid-k%C3%A1lm%C3%A1n-847996131/

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

dnes / 18:00 / Bratislava

Manažuj svoje projekty

Close

Manažuj svoje projekty

Bratislava

  • Platform house
  • 12.12.2018

Popis

Agen­túra Plat4M vám pri­náša tretí zo sé­rie works­ho­pov s náz­vom “Ma­na­žuj svoje pro­jekty”.

Do­tiah­nuť pro­jekt do konca v sta­no­ve­nom ter­míne a kva­lite, tak aby boli obe strany spo­kojné nie je vždy úplne jed­no­du­ché.

Na works­hope si spolu prej­deme :

– ako efek­tívne zvlád­nuť pro­jekty, či už veľké, malé, slo­ven­ské, alebo za­hra­ničné.

– ako správne na­ce­niť pro­jekt

– na čo všetko mys­lieť pred spus­te­ním pro­jektu

– ako do­dr­žať do­hod­nutý de­ad­line a s tým sú­vi­siace roz­lo­že­nie pro­jektu

– ozrej­míme si ko­mu­ni­ká­ciu s kli­en­tom, po­sie­la­nie vý­stu­pov, efek­tívne zís­ka­nie fe­ed­backu

– po­vieme si o naj­čas­tej­ších prob­lé­moch pri pro­jek­toch,

– ako efek­tivne zla­diť jed­not­livé na­stroje – In­vi­sion, Ba­se­camp, Har­vest a iné

Lek­tor An­drej Vr­bov­ský

An­drej je pro­jek­tový ma­na­žér ktorý už 3 roky rieši v PLAT­FORM pro­jekty end to end. Za­stre­šo­val pro­jek­tový ma­naž­ment pre kli­en­tov ako Spo­tify, Tatra Banka, BigS­co­ots a ďal­ších vyše 50 pro­jek­tov kde zís­kal množ­stvo skú­se­ností z praxe, o ktoré by sa s vami chcel po­de­liť.

FB event: https://www.fa­ce­book.com/events/1237824916356721/

zajtra / 16:30 / Bratislava

LaUrBa 6: Územný plán

Close

LaUrBa 6: Územný plán

Bratislava

  • 13.12.2018

Popis

LAURBA #6: ÚZEMNÝ PLÁN

La­bo­ra­tó­rium Ur­ba­nizmu Bra­ti­slavy (LaUrBa) je no­vou plat­for­mou, ktorá umož­ňuje pre­zen­tá­ciu rôz­nych ná­zo­rov na pôde trans­for­mo­va­nej Cver­novky na Ra­čian­skej ulici. Bra­ti­slava ako dy­na­mické, ne­us­tále sa me­niace mesto má Územný plán z roku 2007.

HOS­TIA:

Ing. arch. Vla­di­mír Hrdý
Ing. arch. Pe­ter Žal­man
Ing.arch. Voj­tech Hr­dina
Ing. arch. Zora Pau­li­ni­ová
Mgr. Ad­rián Gubčo

TÉMA: ÚZEMNÝ PLÁN

Územný plán je z po­hľadu sú­čas­ného stavu, aj mož­ného roz­voja a zmien veľi dô­le­žitá. Sú­časný ná­stroj na roz­voj mesta je za­sta­ralý , po­dobne ako aj práca ve­de­nia mesta
a prí­sluš­ných od­de­lení Ma­gis­trátu. Na­prí­klad za­tiaľ ne­došlo k pre­hod­no­te­niu- zo­sú­la­de­niu rôz­nych do­pl­n­kov, ge­ne­re­lov a iných pod­kla­dov. Zlo­žitý a zdĺhavý je aj pro­ces vy­dá­va­nia zá­väz­ných sta­no­vísk mesta k plá­no­va­nej vý­stavbe. V roku 2017 sa ve­rejne pre­zen­to­vala Plat­forma Bra­ti­slava, ktorá vy­dala ná­sledne pub­li­ká­ciu Plán Bra­ti­slava a jej kan­di­dát- ar­chi­tekt Ma­túš Vallo zví­ťa­zil v ok­tób­ro­vých ko­mu­nál­nych voľ­bách , čo vy­vo­láva oča­ká­va­nia, že mnohé pod­nety sa budú po­stupne re­a­li­zo­vať. Územný plán to je aj re de­fi­no­va­nie pojmu ve­rejný zá­u­jem. Dnes väč­šina de­ve­lo­pe­rov sta­via na svo­jom území, ale vý­sle­dok býva často prek­va­pivý – nie­len čo do ar­chi­tek­to­nic­kého vý­razu, ale aj čo do funkč­nosti väč­ších území, celku. Mesto akoby stra­tilo kon­trolu nad svo­jim roz­vo­jom.

Bra­ti­slava je na za­čiatku pro­cesu vy­tvo­re­nia svojho no­vého Územ­ného plánu. Najb­liž­šie me­to­dicky aj for­mou je Praha, ktorá v roku 2018 za­čala pro­ces pri­po­mien­ko­va­nia a sch­va­ľo­va­nia no­vého Met­ro­po­lit­ního plánu Praha. Praha má aj nový Plán udr­ža­teľ­nej mo­bi­lity. Máme po­dobnú le­gis­la­tívnu zá­kladňu a nie až taký veľký hos­po­dár­sky a so­ciálny roz­diel ako s bliž­šou Vied­ňou, ktorá je pre nás ale tiež vzo­rom. Čosi ako Mest­ský plán roz­voja- Step 2025 by sa Bra­ti­slave tiež zišlo, ale ako na to?

– – –

Par­tne­rom ži­vej kul­túry v No­vej Cver­novke je Na­dá­cia VÚB.

Po­du­ja­tie z ve­rej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­poru ume­nia.

Par­tne­rom po­du­ja­tia je COR­WIN.

Close

Športujúce mesto 2018

Bratislava

  • 23.09.2018

Popis

ŠPOR­TU­JÚCE MESTO 2018
Už štvrtý roč­ník naj­väč­šieho slo­ven­ského po­du­ja­tia v rámci Európ­skeho týždňa športu 2018 (23. – 30. sep­tem­ber). Po­čas jed­ného dňa si mô­žete vy­skú­šať viac než 50 rôz­nych špor­to­vých ak­ti­vít pre všetky ve­kové ka­te­gó­rie.

NE­DEĽA 23. SEP­TEM­BRA 2018
Ne­zá­leží na veku, po­hlaví alebo úrovni špor­to­vých zruč­ností – na na­šom po­du­jatí si úplne každý nájde to svoje! Vy­skú­šajte a spoz­najte ši­roké spek­trum špor­to­vých ak­ti­vít ur­če­ných pre na­ozaj všet­kých. Náj­dite si nový šport, vy­skú­šajte ne­tra­dičné športy alebo len strávte prí­jemný deň v krás­nom pro­stredí.

SAD JANKA KRÁĽA
Pri­pra­ve­ných je kaž­do­ročne okolo 50 ce­lo­den­ných sta­no­víšť, 10 ve­rej­ných tré­nin­gov podľa roz­pisu a de­siatky špor­to­vých exhi­bí­cií. A to všetko v krás­nom pro­stredí naj­star­šieho parku stred­nej Európy! Všetky ak­ti­vity sú bez­platné 🙂

www.spor­tu­ju­ce­mesto.sk

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.