Eventy

07.02.2019 / 18:30 / Bratislava

Ako si nájsť čas (interaktívna prednáška)

Close

Ako si nájsť čas (interaktívna prednáška)

Bratislava

  • 07.02.2019

Popis

De­ad­liny sa ne­kom­pro­misne blí­žia, zo­znam fil­mov, ktoré si chcete po­zrieť, sa ne­us­tále pre­dl­žuje a ešte stále si ne­viete po ne­mecky ob­jed­nať Wie­ner­schnit­zel? Všetci to po­známe – čas beží naj­rých­lej­šie, keď je ho naj­me­nej. My sa preto mu­síme vy­zb­ro­jiť schop­nos­ťami, kto­rými mô­žeme bo­jo­vať proti stresu, prok­ras­ti­ná­cii či roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýze. Ni­kto sa s tý­mito schop­nos­ťami ne­na­rodí, a na ško­lách nás to ni­kto ne­nau­čil. Ak pat­ríte me­dzi ľudí, ktorí chcú z kaž­dého dňa vy­bú­chať čo naj­viac, príďte na pred­nášku time ma­naž­mentu pod ve­de­ním Da­vida Kál­mána. Po­čas tejto in­te­rak­tív­nej pred­nášky, ktorá je mo­men­tálne i best­sel­le­rom, si spolu uká­žeme aj to, že aj šesť­de­siat se­kúnd vie byť veľa.

Čo sa na pred­náške do­zviete:

  • Pre­be­rieme a po­cho­píte Ei­sen­ho­we­rov prin­cíp.
  • Vy­svet­líme si pra­vidlo jed­nej ho­diny, ktoré do­káže zme­niť náš ži­vot.
  • Od­ha­líme naj­čas­tej­ších zlo­de­jov času.
  • Po­vieme si tipy a rady, ako s nie­čím za­čať, ne­pres­tať a do­tiah­nuť to do úspeš­ného konca.

Hlavné ciele:

  • Na­učiť účast­ní­kov správne ur­čo­vať si pri­ority.
  • Ako správne roz­de­ľo­vať čas a roz­li­šo­vať veľ­kosti úloh, ktoré sa skla­dajú z po­dú­loh.
  • Ako za­čať a ne­pres­tať ro­biť čo­koľ­vek čo chceme.
  • Ako správne plá­no­vať úlohy.

Pre koho je táto in­te­rak­tívna pred­náška ur­čená:

Pre tých, ktorí sa chcú na­učiť tipy a triky, kto­rými môžu „strie­ľať“ proti stresu, prok­ras­ti­ná­cii či roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýze.

O lek­to­rovi:

Da­vid Kál­mán pra­cuje 13 ro­kov v ob­chode, ma­naž­mente a vzde­lá­vaní ľudí. Má za se­bou viac ako 500 vy­ško­le­ných ľudí. Čo sa týka času strá­ve­ného v práci, sa­mému sa mu po­da­rilo 12 ho­dín denne v práci zní­žiť na 7 a to vďaka efek­ti­vite. Da­vid má tiež skú­se­nosť s na­sta­vo­va­ním ob­chod­nej stra­té­gie pre za­čí­na­júce star­tupy, aj pre väč­šie od­de­le­nia v kor­po­rá­ciách. Vy­tvo­ril tiež vlast­ný vzde­la­́va­cí pro­ces pre ob­chod­né od­de­le­nia a v su­́čast­nosti po­ma­́ha fir­mám ra­́sť cez lie­vik, vzde­la­́va­nie, na­́rast pro­duk­ti­vity a zvy­́še­ním an­ga­žo­va­nosti ich za­mest­nan­cov.

In­te­rak­tívna pred­náška po­trvá 1,5 ho­diny, pri­čom môže byť pre­dĺžená o 30 min. v rámci Q&A. Cena vstu­penky on­line cez Eventb­rite je 8€, na mieste bude 10€.
Me­diálni par­tneri: me­eto, star­ti­tup, gre­ven­tan.

Close

Med a prach: eu.genus

Bratislava

  • 13.11.2018

Popis

„Ate­liér. Do­ku­ment. Ima­gi­ná­cia. Ne­ok­la­si­ciz­mus. Kon­cep­tu­álne ume­nie. Ot­vo­rená skúška. Vý­chovný kon­cert. Fy­zické di­vadlo. Veda. Po­é­zia. In­šta­lá­cia. Per­for­man­cia. Re­ne­san­cia. Sym­bol. In­for­má­cia. In­tu­ícia. Ra­ci­ona­lita. Te­ória. Prax. Po­sledná záh­rada. Ne­ve­do­mosť. Po­zna­nie. Hľa­da­nie dô­vodu. A na­po­kon sa­moz­rejme smrť. Toto je po­hyb me­dzi tým všet­kým. Me­dzi ve­dou a po­é­ziou. In­for­má­ciou a sym­bo­lom, či zdan­li­vým cha­osom a ne­ča­ka­nou krá­sou. Toto je cesta k so­che. Ne­us­tála pre­mena, ne­us­tále roz­hod­nu­tia. Toto je naša otázka – čo je to dobrý rod?“ An­drej Ka­linka

Med a prach/Ho­ney and dust je voľné ume­lecké zo­sku­pe­nie au­to­rov a in­ter­pre­tov z ob­lasti vý­tvar­ného ume­nia, di­vadla a hudby, ktorí tvo­ria spo­ločné diela na po­me­dzí per­for­man­cií, di­va­del­ných pred­sta­vení, kon­cer­tov, či in­šta­lá­cií. Ich tvorba je pre­zen­to­vaná rov­nako v di­vad­lách, ako v ga­lé­riách alebo na kon­cert­ných pó­diách.
_____________________________________
Lib­reto, ré­žia: An­drej Ka­linka
Dra­ma­tur­gia, asis­tent ré­žie: Mi­lan Ko­zá­nek
So­chy, maľby, in­šta­lá­cie: Ju­raj Po­liak, An­drej Ka­linka
Hudba: T.L. de Vic­to­ria, J. Ar­ca­delt, P.I. Čaj­kov­skij, J. Do­wland, A. Ka­linka, gru­zín­ske ľu­dové piesne
Per­for­meri a spo­lu­t­vor­co­via: Ze­bas­tián Mente Ma­ligna, Lí­via Ba­lá­žová, Da­niel Ra­ček, Ján
Mo­rá­vek, Ju­raj Po­liak, An­drej Ka­linka
______________________________________

Pred­pre­daj To­otoot: 8€
Link na pred­pre­daj: https://to­otoot.fm/cs/events/5bc9b1b809f9cb08c4eab72a
Na mieste: 10€

Z ve­rej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­poru ume­nia a Bra­ti­slav­ský kraj, naj­lep­šie miesto pre ži­vot.

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.