Evo­lú­cia Nin­tendo kon­zoly

Michaela Lišková / 25. októbra 2016 / Tech a inovácie

Tvar, farba, tlačidlá…POZRI si, akým vývo­jo­vým pro­ce­som pre­šla obľú­bená herná kon­zola od svo­jich začiat­kov až po tú naj­nov­šiu.

Color TV-Game

gggg

Ako prvá sa v rokoch 1977 a 1980, len pre Japon­sko, pred­sta­vila kon­zola Color TV-Game. Žiadne disky či kazety, hrať si mohol iba to, čo si tu našiel. Prvá z kon­zol bola vyro­bená v spo­lu­práci s Mit­su­bishi a obsa­ho­vala hru s náz­vom Light Ten­nis, ktorú môžeš poznať aj pod menom Pong.

Game & Watch

gf

Pred­chodca Game Boy-a, kde si si mohol hru užiť na malin­kom LCD disp­leji. Dokopy bolo vyro­be­ných 60 rôz­nych dru­hov tohto modelu a Nin­tendo medzi rokmi 1980 a 1991 pre­dali okolo 43 mili­ó­nov kusov.

NES (alebo Nin­tendo Enter­tain­ment Sys­tem)

dfd

Do sveta bola vypus­tená dva roky po tom, čo si v Japon­sku v 1983 našla obrov­ský zástup fanú­ši­kov hra­cia kon­zola Family Com­pu­ter, alebo Fami­com. Vďaka tomuto modelu si Nin­tendo upev­nilo svoju pozí­ciu titana na her­nom trhu a stalo sa iko­nou pre mnoho nasle­du­jú­cich mode­lov.

Tu pre­chá­dzame k sláv­nej pre­nos­nej her­nej kon­zole. Dámy a páni, slávny Game Boy.

zj

Game Boy polo­žil základy pre ostatné pre­nosné kon­zoly, z hry Tet­ris sa stal feno­mén a spo­loč­nosť za celý ten čas pre­dala okolo 120 mili­ó­nov kusov.

Super Nin­tendo

zz

Nástupca NES s náz­vom Super Nin­tendo, ktoré sa v USA obja­vilo v 1991.Hoci samotná kon­zola nebola až taký hit ako jej pred­chod­co­via, stále bola top sel­ler na poli 16-bito­vej éry. A to naj­pod­stat­nej­šie je, že so sebou pri­niesla také vychy­távky od Super Mária až po Final Fan­tasy VI.

Vir­tual Boy

ik

Vir­tu­álna rea­lita a la 1995. Hry boli limi­to­vané, hry vyvo­lá­vali nevoľ­nosť a hračka bola stia­hnutá z obehu rok po tom, čo uzrela svetlo her­ného sveta. No už len fakt, že sa Nin­tendo pokú­silo o takýto pre­vrat, je úcty­hodné.

Nin­tendo 64

jh

Prišlo s nadu­pa­ným 64-bito­vým pro­ce­so­rom, ktorý už umož­ňo­val via­cero hier a kom­plex­nej­ším ovlá­da­čom. Bohu­žiaľ, Pla­y­Sta­tion od Sony na disk prišlo rok pred ním a v reb­ríčku pre­dá­va­nosti N64 pre­val­co­valo.

Game Boy Color

k

Hoci Nin­tendo malo do roku 1998 zopár ďal­ších variá­cií pre­nos­ného Game Boy-a, zvrat pri­šiel s Game Boy Color. Čo to bolo? Kla­sický Game Boy – ale vo fareb­nej ver­zií (obrá­zok vpravo). A hoci tieto farby neboli pes­tré ako dnes, na tú dobu sta­čil a mnohí si radi zaspo­mí­najú na hru Poké­mon, ktoré za sta­rých čias ešte dávala zmy­sel.

Game Boy Advance

mh

Prvý poriadny upg­rade dostala séria Game Boy-ov v roku 2001. Game Boy dostal nový dizajn, ktorý sa časom ešte vylep­šil s prí­cho­dom GM Advance SP and GM Micro.

Nin­tendo Game­Cube

nintendo-online-de

foto: nintendo-online.de

Táto kra­bica bola pred­sta­vená v 2001 a išlo o pokus spo­loč­nosti Nin­tendo pre­val­co­vať úspešné Pla­y­Sta­tion od Sony. Nepo­da­rilo sa.

Nin­tendo DS

ikm

Ďal­šia pre­nosná kon­zola, Nin­tendo DS, bola ozaj vyda­re­ným kús­kom a so svo­jim duál­nym disp­le­jom a pre­dá­va­nos­ťou okolo 154 mili­ó­nov kusov v roz­me­dzí od 2004 do 2014 roz­hodne pre­val­co­vala aj Pla­y­Sta­tion Por­table spo­loč­nosti Sony.

Nin­tendo Wii

miun

V roku 2006 sme sa všetci mohli aktívne zapá­jať do hry celým telom vďaka ovlá­da­čom, ktoré vyža­do­vali viac ako iba pohyb prs­tov. Táto malič­kosť pre­sved­čila o kúpe aj ľudí, ktorí sa nad kúpou her­nej kon­zoly nikdy neza­mýš­ľali a tešila sa veľ­kému úspe­chu. Nin­tendo Wii prišlo skrátka v ten správny čas.

Nin­tendo 3DS (a mnohé jeho ite­rá­cie)

ngb

Pre­nosná kon­zola z roku 2011, kto­rej vylep­šené modely môžeme dnes bežne vidieť. Pri­dali mož­nosť vytvo­riť 3D efekt bez toho, aby si musel pou­ží­vať tie čudné oku­liare :) a dodnes sa teší toľ­kej obľube, že je táto kon­zolka úspeš­nej­šia než Pla­y­Sta­tion Vita.

Wii U

mu

Kon­cept, ktorý tak cel­kom nevy­šiel, a je zna­teľne slabší ako kon­ku­ru­júci Pla­y­Sta­tion 4 alebo Xbox One. Slab­šia vývo­jár­ska pod­pora, a ovlá­dač na báze tab­letu je skrátka… Nuž, nie to, čo by člo­vek oča­ká­val. Výsled­kom je pre­daj iba 13 mili­ó­nov kusov od svojho pred­sta­ve­nia v 2012.

Nin­tendo Switch

mtgn

A tu máme pohľad na naj­nov­šieho hra­cieho koňa spo­loč­nosti Nin­tendo, ktorý je už pred­sta­vený. Kon­cep­tu­álne vyzerá roz­hodne veľmi odlišne od toho, o čo sa pokúša Sony či Mic­ro­soft. Na to, aby sme zis­tili, či Nin­tendo opäť vyšvihne na trón, si ale budeme musieť počkať do marca.

Tu je krátky trai­ler, ktorý ti nové Nin­tendo tro­chu viac pri­blíži a možno aj pre­svedčí o kúpe:

Zdroj a foto­gra­fie: businessinsider.com Zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž businessinsider.com

Pridať komentár (0)