Evo­lú­cia Nin­ten­do kon­zo­ly

Michaela Lišková / 25. októbra 2016 / Tech a inovácie

Tvar, far­ba, tlačidlá…POZRI si, akým vývo­jo­vým pro­ce­som pre­šla obľú­be­ná her­ná kon­zo­la od svo­jich začiat­kov až po tú naj­nov­šiu.

Color TV-Game

gggg

Ako prvá sa v rokoch 1977 a 1980, len pre Japon­sko, pred­sta­vi­la kon­zo­la Color TV-Game. Žiad­ne dis­ky či kaze­ty, hrať si mohol iba to, čo si tu našiel. Prvá z kon­zol bola vyro­be­ná v spo­lu­prá­ci s Mit­su­bis­hi a obsa­ho­va­la hru s náz­vom Light Ten­nis, kto­rú môžeš poznať aj pod menom Pong.

Game & Watch

gf

Pred­chod­ca Game Boy-a, kde si si mohol hru užiť na malin­kom LCD disp­le­ji. Doko­py bolo vyro­be­ných 60 rôz­nych dru­hov toh­to mode­lu a Nin­ten­do medzi rok­mi 1980 a 1991 pre­da­li oko­lo 43 mili­ó­nov kusov.

NES (ale­bo Nin­ten­do Enter­tain­ment Sys­tem)

dfd

Do sve­ta bola vypus­te­ná dva roky po tom, čo si v Japon­sku v 1983 našla obrov­ský zástup fanú­ši­kov hra­cia kon­zo­la Fami­ly Com­pu­ter, ale­bo Fami­com. Vďa­ka tomu­to mode­lu si Nin­ten­do upev­ni­lo svo­ju pozí­ciu tita­na na her­nom trhu a sta­lo sa iko­nou pre mno­ho nasle­du­jú­cich mode­lov.

Tu pre­chá­dza­me k sláv­nej pre­nos­nej her­nej kon­zo­le. Dámy a páni, sláv­ny Game Boy.

zj

Game Boy polo­žil zákla­dy pre ostat­né pre­nos­né kon­zo­ly, z hry Tet­ris sa stal feno­mén a spo­loč­nosť za celý ten čas pre­da­la oko­lo 120 mili­ó­nov kusov.

Super Nin­ten­do

zz

Nástup­ca NES s náz­vom Super Nin­ten­do, kto­ré sa v USA obja­vi­lo v 1991.Hoci samot­ná kon­zo­la nebo­la až taký hit ako jej pred­chod­co­via, stá­le bola top sel­ler na poli 16-bito­vej éry. A to naj­pod­stat­nej­šie je, že so sebou pri­nies­la také vychy­táv­ky od Super Mária až po Final Fan­ta­sy VI.

Vir­tu­al Boy

ik

Vir­tu­ál­na rea­li­ta a la 1995. Hry boli limi­to­va­né, hry vyvo­lá­va­li nevoľ­nosť a hrač­ka bola stia­hnu­tá z obe­hu rok po tom, čo uzre­la svet­lo her­né­ho sve­ta. No už len fakt, že sa Nin­ten­do pokú­si­lo o taký­to pre­vrat, je úcty­hod­né.

Nin­ten­do 64

jh

Priš­lo s nadu­pa­ným 64-bito­vým pro­ce­so­rom, kto­rý už umož­ňo­val via­ce­ro hier a kom­plex­nej­ším ovlá­da­čom. Bohu­žiaľ, Pla­y­Sta­ti­on od Sony na disk priš­lo rok pred ním a v reb­ríč­ku pre­dá­va­nos­ti N64 pre­val­co­va­lo.

Game Boy Color

k

Hoci Nin­ten­do malo do roku 1998 zopár ďal­ších variá­cií pre­nos­né­ho Game Boy-a, zvrat pri­šiel s Game Boy Color. Čo to bolo? Kla­sic­ký Game Boy – ale vo fareb­nej ver­zií (obrá­zok vpra­vo). A hoci tie­to far­by nebo­li pes­tré ako dnes, na tú dobu sta­čil a mno­hí si radi zaspo­mí­na­jú na hru Poké­mon, kto­ré za sta­rých čias ešte dáva­la zmy­sel.

Game Boy Advan­ce

mh

Prvý poriad­ny upg­ra­de dosta­la séria Game Boy-ov v roku 2001. Game Boy dostal nový dizajn, kto­rý sa časom ešte vylep­šil s prí­cho­dom GM Advan­ce SP and GM Mic­ro.

Nin­ten­do Game­Cu­be

nintendo-online-de

foto: nintendo-online.de

Táto kra­bi­ca bola pred­sta­ve­ná v 2001 a išlo o pokus spo­loč­nos­ti Nin­ten­do pre­val­co­vať úspeš­né Pla­y­Sta­ti­on od Sony. Nepo­da­ri­lo sa.

Nin­ten­do DS

ikm

Ďal­šia pre­nos­ná kon­zo­la, Nin­ten­do DS, bola ozaj vyda­re­ným kús­kom a so svo­jim duál­nym disp­le­jom a pre­dá­va­nos­ťou oko­lo 154 mili­ó­nov kusov v roz­me­dzí od 2004 do 2014 roz­hod­ne pre­val­co­va­la aj Pla­y­Sta­ti­on Por­tab­le spo­loč­nos­ti Sony.

Nin­ten­do Wii

miun

V roku 2006 sme sa všet­ci moh­li aktív­ne zapá­jať do hry celým telom vďa­ka ovlá­da­čom, kto­ré vyža­do­va­li viac ako iba pohyb prs­tov. Táto malič­kosť pre­sved­či­la o kúpe aj ľudí, kto­rí sa nad kúpou her­nej kon­zo­ly nikdy neza­mýš­ľa­li a teši­la sa veľ­ké­mu úspe­chu. Nin­ten­do Wii priš­lo skrát­ka v ten správ­ny čas.

Nin­ten­do 3DS (a mno­hé jeho ite­rá­cie)

ngb

Pre­nos­ná kon­zo­la z roku 2011, kto­rej vylep­še­né mode­ly môže­me dnes bež­ne vidieť. Pri­da­li mož­nosť vytvo­riť 3D efekt bez toho, aby si musel pou­ží­vať tie čud­né oku­lia­re :) a dodnes sa teší toľ­kej obľu­be, že je táto kon­zol­ka úspeš­nej­šia než Pla­y­Sta­ti­on Vita.

Wii U

mu

Kon­cept, kto­rý tak cel­kom nevy­šiel, a je zna­teľ­ne slab­ší ako kon­ku­ru­jú­ci Pla­y­Sta­ti­on 4 ale­bo Xbox One. Slab­šia vývo­jár­ska pod­po­ra, a ovlá­dač na báze tab­le­tu je skrát­ka… Nuž, nie to, čo by člo­vek oča­ká­val. Výsled­kom je pre­daj iba 13 mili­ó­nov kusov od svoj­ho pred­sta­ve­nia v 2012.

Nin­ten­do Switch

mtgn

A tu máme pohľad na naj­nov­šie­ho hra­cie­ho koňa spo­loč­nos­ti Nin­ten­do, kto­rý je už pred­sta­ve­ný. Kon­cep­tu­ál­ne vyze­rá roz­hod­ne veľ­mi odliš­ne od toho, o čo sa pokú­ša Sony či Mic­ro­soft. Na to, aby sme zis­ti­li, či Nin­ten­do opäť vyšvih­ne na trón, si ale bude­me musieť počkať do mar­ca.

Tu je krát­ky trai­ler, kto­rý ti nové Nin­ten­do tro­chu viac pri­blí­ži a mož­no aj pre­sved­čí o kúpe:

Zdroj a foto­gra­fie: businessinsider.com Zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž businessinsider.com

Pridať komentár (0)