Expert na ces­to­va­nie ti odpo­rúča tieto des­ti­ná­cie

Michaela Líšková / 1. decembra 2016 / Zaujímavosti

Jed­no­du­ché a nená­ročné des­ti­ná­cie pre ces­to­va­teľa.

Ces­to­va­teľ­ský expert Tim Laf­fel pre teba vyberá 8 kra­jín, ktoré ti ukážu krasy sveta a nezru­inujú ťa pri­tom. Tieto kra­jiny sa teraz oplatí nav­ští­viť:

1. EGYPT

Napriek krás­nym mies­tam, ktoré Egypt ponúka, táto kra­jina má kvôli nepo­ko­jom (hoci od leto­vísk na kilo­metre vzdia­lené) stále prob­lémy napl­niť hotely. Čo je strata iných, to môže byť tvoja výhra.

jpg

foto:businessinsider.com

Stojí za to:

Pyra­mídy v Gíze za roz­umné ceny (€3 – 14)
Vlak z Káhiry do Luxoru v prvej triede za €17
Luxusný apart­mán s raňaj­kami a výhľa­dom na Níl za €60
Súkromná izba v Dahabe pod €20
Send­vič na ulici za €0,40
Nubia Museum v Aswane za €4

Skús ofi­ciálnu stránku pre viac info TU

2. INDO­NÉ­ZIA

Táto des­ti­ná­cia je asi ten naj­lepší “deal” na Zemi, pre­tože ti umož­ňuje za pár drob­ných vidieť a obja­vo­vať tie najk­raj­šie miesta sveta. A hoci sa hem­žia turis­tami, stále tu môžeš nájsť uby­to­va­nie aj za €5/noc. Hoci Bali je naj­roz­vi­nu­tejší ostrov, aj tu náj­deš veľa atrak­cií za skvelé ceny. Jáva, Sumatra a Sula­vesi ťa prek­va­pia lac­no­tou aj tam, kde by si to neča­kal.

jpg-1

foto:businessinsider.com

Stojí za to:

Izba s bazé­nom a raňaj­kami v Yogy­arte (Jáva) pod €20
5-dňový výlet loďou medzi ostrovmi Lom­bok a Flo­res cez Komodo za €200 vrá­tane jedál
Vlak 1.triedy z Jakarty do Yogy­akarty za €25
Hodi­nová masáž za €8 – 15
Poži­ča­nie moto­cykla na Bali za €10/deň
Viac TU aj TU

3. MEXIKO

Peso má veľmi dobrý kurz a bol by preto hriech ho nevy­užiť. Pri­rá­taj k tomu škan­dál za škan­dá­lom v podobe pra­sa­cej chrípky, vyčí­ňa­nia gan­gov na ame­ric­kej hra­nici, a turisti majú v rukách nesmiernu moc nad hotelmi aj spo­loč­nos­ťami ponú­ka­jú­cich zájazdy a výlety.

jpg-2

foto:businessinsider.com

Stojí za to:

3-cho­dové menu v pou­lič­nom stánku za €4
Krásne his­to­rické hotely s wifi a raňaj­kami za €75
Kolo domá­cej Negra Mode­los pre pia­tich tak­mer v kaž­dom bare za €10+ malé pokrmy v cene
Neča­kane pekné auto­busy za €6 – 8 za hodinu jazdy
Viac info

4. HON­DU­RAS

Pod­ce­ňo­vaná kra­jina, o kto­rej mnohí stále ani len netu­šia. Tento štát sa nachá­dza v blíz­kosti 2. naj­väč­šieho kora­lo­vého útesu na svete a zdá sa, že stále ponúka roz­umné ceny bez ohľadu na sezónu. Nav­štív krásne tro­pické národné parky či Copán, jedno o sta­rých mays­kých miest.

jpg-3

foto:businessinsider.com

Stojí za to:

Raf­tin­gové dob­ro­druž­stvo za €35
Týž­dňové kurzy potá­pa­nia s uby­to­va­ním, raňaj­kami a tran­s­por­tom pod €600
Chla­dený kokos so slam­kou za €0,40
Vstup do Copánu (arche­olo­gický park) za €10
Alebo nájdi viac TU aj TU

5. GUATE­MALA

Guate­mala je iba o kúsok ďalej ako Mexiko, no je to sku­točne exo­tická des­ti­ná­cia. Potom­ko­via sta­rých Mayov sa v dedin­kách okolo jazera Atit­lán stále oblie­kajú do tra­dič­ných kos­tý­mov;, budovy sta­rých špa­niel­skych koló­nií v meste Anti­gua sú star­šie než čokoľ­vek, čo zostalo stáť v ame­ric­kých mes­tách, a arche­olo­gický park Tikal je pra­ot­com mays­kých ruín, ktorý je stále obras­tený džun­gľou.

jpg-4

foto:businessinsider.com

Stojí za to:

Taxíky v Anti­gue €4
Kva­litný hotel s výhľa­dom na Atit­lán za €60/noc
Týž­dňové kurzy špa­niel­činy aj s uby­to­va­ním od €180
Zip line blízko Tikalu €30
Tak­mer 1,5kg baná­nov alebo avo­káda za euro
Pozri aj La Ruta Maya Online

6. PERU

Áno, tento výlet by určite stál za to už len kvôli Machu Pic­chu, no Peru toho ponúka ešte omnoho viac. Ruiny Inkov sú rozt­rú­sené po celej Sac­red Val­ley a Cusco je jed­ným z najat­rak­tív­nej­ších miest v Juž­nej Ame­rike. Nesmieme zabud­núť na turis­tiku v Andách , mož­nosť obdi­vo­vať archi­tek­túru v uli­ciach mesta Are­qu­ipa, výlety po Ama­zonke, čln­ko­va­nie na naj­vyš­šie polo­že­nom jazere sveta či pre­let nad sláv­nymi Nazca obraz­cami.

jpg-5

foto:businessinsider.com

Stojí za to:

Auto­bus z Are­qu­ipa do Colca kaňonu za €6
Tra­dičný veľký obed a pivo za €7
Jed­no­du­ché jedlo pre dvoch v reštau­rá­cií za €6
Vstup do Inca Museum v Cuscu za €1,50
Lacná izba alebo hos­tel za €4 – 10
Objav viac

7. THAJ­SKO

Ďal­šia kra­jina, pri kto­rej člo­vek až nemôže uve­riť tým lac­ným cenám. Thaj­sko je des­ti­ná­cia, ktorá je vhodná pre všet­kých turis­tov a ces­to­va­te­ľov bez ohľadu na roz­po­čet. Okrem toho sa tu skvelo zjed­ná­vajú ceny a vďaka dobre roz­vi­nu­tej infra­štruk­túre sa ľahko dosta­neš tam, kam potre­bu­ješ, aby si si užil his­to­rické ruiny, bud­his­tické chrámy či tro­pické pláže.

jpg-6

foto:businessinsider.com

Stojí za to:

Noc v 5* hoteli za €250/noc, alebo aj jed­no­du­chá izba za 1/20 tejto ceny
Vstup do hlav­ných ruín v Sukot­hai za €2
Spia­točný lís­tok vla­kom z Bang­koku do Chiang Mai 1.triedou okolo €40
Skyt­rain lís­tok okolo Bnag­koku cca za €1,30
Pozri aj Travelfish.org

8. ČESKÁ REPUB­LIKA

Rov­nako ako každé európ­ske hlavné mesto, aj Praha má o prí­val posta­rané, čomu nasved­čujú aj ceny. Ak sa však roz­hod­neš nav­ští­viť nie­ktoré z ďal­ších miest u našich čes­kých suse­dov, uvi­díš, o čo všetko si sa celý život pri­pra­vo­val. Máš opäť šancu užiť si starú dobrú Európu bez nových európ­skych cien.

jpg-7

foto:businessinsider.com

Stojí za to:

Naj­lep­šie hotely na Morave za €100/noc aj s raňaj­kami
Pre­ná­jom hyb­rid­ného bicykla za €25 na deň
Ochut­návka vín vo Wine Salon of the Czech Repub­lic vo Val­ti­ciach za €19
Lís­tok na vlak z Prahy prak­ticky kam­koľ­vek v ČR za €12 alebo menej
Pozri si stránky ako MyC­zech­Re­pub­lic, ofi­ciálnu turis­tickú stránku či zisti viac cien mimo Prahy TU

Zdroj a foto­gra­fie: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pexels.com

Pridať komentár (0)