Experti tvrdia, že cvičenie je nám zbytočné, ak sa nezbavíme cukru

Richard Vítkovský / 4. januára 2019 / Zaujímavosti

  • Mo­derná ci­vi­li­zá­cia má v sú­čas­nosti všetko, čo si len za­žiada na do­sah ruky. Pa­ra­do­xom je, že zdra­votný stav ľudí aj na­priek tomu upadá
  • Experti však prišli na to, kde je prob­lém. Tým prob­lé­mom má byť kon­zu­má­cia cukru
zdroj: flickr
  • Mo­derná ci­vi­li­zá­cia má v sú­čas­nosti všetko, čo si len za­žiada na do­sah ruky. Pa­ra­do­xom je, že zdra­votný stav ľudí aj na­priek tomu upadá
  • Experti však prišli na to, kde je prob­lém. Tým prob­lé­mom má byť kon­zu­má­cia cukru

Mo­derná doba nám pri­niesla množ­stvo kom­fortu, ale na dru­hej strane nám od­niesla zdra­vie. Po­čet ľudí so zdra­vot­nými prob­lé­mami stúpa kaž­dým ro­kom. Je vše­obecne známe, že ľu­dia sú dnes me­nej ak­tívni. Práve z ne­dos­tatku po­hybu vzni­kajú mnohé vážne zdra­votné ťaž­kosti. Lo­gicky by to teda malo byť tak, že ak pri­dáme do svojho ži­vota viac po­hybu, mali by sme byť zdravší. Ne­musí to však byť tak.

Množ­stvo ľudí však za­čalo za­ra­ďo­vať do svojho ži­vota as­poň trošku po­hybu v snahe zba­viť sa pre­by­toč­ných ki­lo­gra­mov či zlep­šiť kar­di­ovas­ku­lárne zdra­vie. Ta­kéto osoby sa de­lia na dve sku­piny. Prvá je tá, kto­rej po­hyb na­ozaj po­môže, pri­ne­sie štíhlu lí­niu a zdra­vie. Druhá sku­pina je tá, ktorá síce na­oko robí všetko preto, aby sa do­pra­co­vala k lep­šiemu zdra­viu, ale vý­sledky sú ne­vi­di­teľné.

Cu­kor je veľmi sil­ným sú­pe­rom

Prob­lém tejto sku­piny sa podľa exper­tov skrýva úplne inde. Treba po­ve­dať, že sa­motný šport ne­musí za­ru­čiť schud­nu­tie. Má však po­zi­tívne vplyvy na or­ga­niz­mus, zni­žuje ri­ziko kar­di­ovas­ku­lár­nych prob­lé­mov, cuk­rovky dru­hého typu a nie­kto­rých dru­hov ra­ko­viny. Člo­vek však do­káže schud­núť je­dine vtedy, ak zmení aj svoj je­dál­ni­ček.

V prie­behu po­sled­ných trid­sia­tich ro­koch cvi­če­nie na­bralo na po­pu­la­rite, av­šak obe­zita stúpla. Prí­čina tak musí byť nie­kde inde. Áno na­chá­dza sa v tom, čo kon­zu­mu­jeme. Po­sledné de­sať­ro­čia je to hlavne cu­kor a sla­dené ná­poje. Ak sa teda stra­vu­ješ ne­vhodne a tvoja strava ob­sa­huje množ­stvo cukru, mô­žeš cvi­čiť, byť štíhly ako špa­geta a aj na­priek tomu ne­zdravý. Tak­mer 40 % ľudí s nor­mál­nym BMI má ná­beh na prob­lémy, ktoré sú ty­pické skôr pre obéz­nych ľudí. Jedná sa na­prí­klad o vy­soký tlak, stu­ko­va­te­nie pe­čene a kar­di­ovas­ku­lárne prob­lémy.

Prav­dou teda je, že za obe­zitu nie je zod­po­vedný ne­dos­ta­tok po­hybu, ale hlavne to, čo kon­zu­mu­jeme. Ka­ló­rie, ktoré zís­kame z cukru pris­pie­vajú k ukla­da­niu tuku a zvý­še­niu po­citu hladu. Ako to zme­niť? V pr­vom rade by sme mali viac sle­do­vať, čo sa kde píše. Vše­obecne sa tvrdí, že sa­cha­ridy sú pre nás dobré. Ve­rej­nosť by mala byť upo­zor­ňo­vaná na to, že ce­lo­zrnné a prí­rodné jedlá sú tou naj­lep­šou ces­tou ku zdra­viu. Ak chceš zho­diť a zlep­šiť zdra­vie, mal by si teda zní­žiť množ­stvo cukru v strave a skom­bi­no­vať to s ak­tív­nym špor­tom.

zdroj: for­bes.com

 

Pridať komentár (0)