Face­book Mes­sen­ger začal ske­no­vať tvoje fotky: Máme dôvod na obavy?

Martin Bohunický / 10. novembra 2015 / Tech a inovácie

Face­book tes­tuje novú fun­kciu, ktorá otvára otázky o bez­peč­nosti na inter­nete.

Face­book dokáže rozo­znať tváre na foto­gra­fií, to nie je žiadna novinka. No teraz túto fun­kciu imple­men­to­val do Mes­sen­geru, aby tak spus­til veľmi zau­jí­mavú myš­lienku. Mes­sen­ger odte­raz ske­nuje všetky tvoje čerstvo zazna­me­nané fotky a iden­ti­fi­kuje na nich tvo­jich pria­te­ľov. 

Ak Photo Magic roz­pozná na fotke aspoň jed­ného pria­teľa, okam­žite ti pošle noti­fi­ká­ciu s návrhom, aby si túto fotku poslal danej osobe. Nemu­síš robiť nič navyše, stačí ti stla­čiť jedno tla­čítko.

V Andro­ide sa táto mágia deje po cvak­nutí, čo zna­mená, že svo­jim kamo­šom môžeš poslať fotku prak­ticky do sekúnd po tom, čo ju zazna­me­náš. Pou­ží­va­te­lia iPhonu to majú trošku kom­pli­ko­va­nej­šie, keďže Mes­sen­ger moni­to­ruje fotky peri­odicky. (A čo peri­odicky zna­mená, to neprez­ra­dil)

Face­book toto všetko nerobí bez tvojho dovo­le­nia, no prav­de­po­dobne si ani neuve­do­míš, že si to povo­le­nie už dávno ude­lil. Stačí, ak má Mes­sen­ger povo­le­nie prí­stupu k tvo­jim fot­kám. To zna­mená, že ak si hoci­kedy poslal neja­kému kamo­šovi fotku cez Mes­sen­ger, máš hotovo.

Ak sa ti to nezdá cool, ale odveci a divné, celá fun­kcia sa dá našťas­tie bez väč­ších prob­lé­mov vypnúť.

Šéf vývoja Mes­sen­gera, David Mar­cus, potvr­dil fun­kci­ona­litu v poste — Face­book si ju najprv poriadne otes­tuje v Aus­trá­lií a potom ju uvoľní do USA.

Dnes začí­name tes­to­vať novú fun­kciu, aby bolo zdie­ľa­nie foto­gra­fií ešte jed­no­duch­šie. Ľudia si mesačne cez Mes­sen­ger pošlú 9,5 miliardy fotiek, no posie­la­nie fotiek pria­te­ľom, alebo sku­pine pria­te­ľov, je stále pomerne kom­pli­ko­vané. S Photo Magic Mess­sen­ger rozo­zná na fot­kách tvo­jich pria­te­ľov a dovolí ti s nimi tieto obrázku zdie­ľať jed­ným doty­kom,” pre­zra­dil hovorca Face­bo­oku.

Dúfajme, že sa táto služba na Slo­ven­sku (ne)objaví už čoskoro!

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)