Face­book spus­til vojnu proti Snap­chatu

Dárius Polák / 10. november 2016 / Business

Za posled­ných pár rokov Face­book neuro­bil nič sig­ni­fi­kantné v boji proti Snap­chatu. To sa za posledné obdo­bie zme­nilo.

Pred­tým to Zuc­ker­berg a spol. skú­šali pomo­cou klo­nov Snap­chatu, akým bol napr. Slings­hot. Nikdy však nešli do otvo­re­nej vojny. Až dote­raz. Zuc­ker­berg minulý týž­deň vysvet­lil, že spo­loč­nosť v súčas­nosti vidí kameru ako pros­trie­dok, kto­rým budú ľudia v budúc­nosti komu­ni­ko­vať a zdie­ľať svoj obsah. Pod týmto má vede­nie Face­bo­oku na mysli súčasný trend, kedy ľudia využí­vajú na zdie­ľa­nie svo­jich zážit­kov zo života namiesto písa­nia textu viac fotky a videá. Preto sa sociálna sieť chce pre pod­poru tohto trendu sústre­diť na zlep­še­nie svo­jich fun­kcií.

Vo väč­šine sociál­nych apli­ká­cii pou­ží­vame text box ako vše­obecný spô­sob zdie­ľa­nia. Čoskoro však bude hlav­ným pros­tried­kom kamera,” pove­dal samotný výkonný ria­di­teľ Face­bo­oku. Hoci pri tomto vyhlá­sení nespo­me­nul Snap­chat, netreba byť v omyle — útok Face­bo­oku na Snap­chat sa práve začal.

1

Kame­rová spo­loč­nosť

Snap­chat si pred­ne­dáv­nom zme­nil obchodné meno na Snap Inc. a tvrdí, že je “kame­ro­vou spo­loč­nos­ťou.” Táto sociálna sieť najprv začala s roz­po­sie­la­ním miz­nú­cich správ. Po rokoch sa jej poda­rilo zba­viť sa titulu “sex­ting appka” a vyvi­nula sa v rapídne ras­túcu sociálnu sieť s viac ako 150 mili­ónmi den­ných pou­ží­va­te­ľov.

150 mili­ó­nov den­ných pou­ží­va­te­ľov v porov­naní s 1,18 miliar­dami pou­ží­va­te­ľov Face­bo­oku vyzerá ako súboj Dávida s Goliá­šom. Snap­chat však pred­sta­vuje exis­tenčné ohro­ze­nie Face­bo­oku vďaka tomu, že sa mu poda­rilo zme­niť spô­sob, akým ľudia zdie­ľajú fotky a videá. A hoci sa Face­book stal základ­ným nástro­jom pre pre­pá­ja­nie ľudí, Snap­chat spo­pu­la­ri­zo­val nový spô­sob komu­ni­ká­cie, ktorý je veľmi vizu­álny, prchký a pre­dov­šet­kým zábavný.

Vše­mož­nými fil­trami Snap­chat ohro­zil Face­book v rôz­nych oblas­tiach. Čoraz viac spo­loč­ností inves­tuje peniaze do reklamy Snap­chatu, ktoré by inak boli inves­to­vané Face­bo­oku. Snap­chat je takisto milo­vaný tíne­džermi a mla­dými ľuďmi, ktorí pred­sta­vujú demo­gra­fiu, ktorú sa Face­book bojí stra­tiť a roz­ho­dol sa pre ňu vytvo­riť tím, kto­rého cie­ľom je dostať ich späť.

Pokiaľ by bolo tak, ako chcel Zuc­ker­berg, Snap­chat by sa stal čle­nom Face­book sku­piny, do kto­rej patrí Ins­ta­gram a What­sApp. V roku 2013 sa sna­žil neús­pešne kúpiť Snap­chat za 3 miliardy dolá­rov. Spo­loč­nosť teraz plá­nuje IPO, kto­rého hod­nota môže dosiah­nuť 40 miliárd dolá­rov. Je už prí­liš neskoro kúpiť Snap­chat, a preto druhá naj­lep­šia vec, ktorú môže Face­book uro­biť je začať ho kopí­ro­vať.

2

Nová Face­book kamera

Face­book momen­tálne tes­tuje zmenu dizajnu svo­jej hlav­nej apli­ká­cie v Írsku, ktorá má mať podobné pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie ako Snap­chat. Pou­ží­va­te­lia sú povzbu­dzo­vaní posie­lať svo­jim pria­te­ľom bláz­nivé sel­fie, ktoré zmiznú po 24 hodi­nách.

Zuc­ker­berg dúfa, že zmena dizajnu sa spustí pre celý svet čo naj­skôr. Taká fun­kcia Ins­ta­gram Sto­ries, ktorá je pria­mym kopí­ro­va­ním fun­kcie Snap­chat Story je už teraz denne pou­ží­vaná viac ako 100 mili­ónmi ľudí. To je tak­mer 70 % cel­ko­vých pou­ží­va­te­ľov Snap­chatu. Face­book takisto tes­tuje klony Snap­chatu v Mes­sen­geri a What­sApp.

Hoci Face­book prav­de­po­dobne nepre­svedčí väč­šinu pou­ží­va­te­ľov, aby pre­stali pou­ží­vať Snap­chat, môže vážne ohro­ziť jeho rast repli­ko­va­ním kľú­čo­vých fun­kcií, ktoré poskytne pre viac ako miliardu svo­jich pou­ží­va­te­ľov. To je výhoda, ktorú má Face­book nad kaž­dým pro­tiv­ní­kom — bez­kon­ku­renčný dosah na ľudí.

3

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)