Medzi Face­bo­okom a Snap­cha­tom začína tvrdá a špi­navá hra!

Martin Bohunický / 17. marca 2016 / Business

Keď Face­book tento mesiac kúpil apli­ká­ciu Masqu­e­rade, všetci začali deba­to­vať, či tretí útok na Snap­chat vyjde.

Už od roku 2012 sa Face­book snaží rea­go­vať na všetko, čo Snap­chat ponúka. Akvi­zí­cia Masqu­e­rade potvr­dzuje, že vojna medzi týmito dvoma spo­loč­nos­ťami opäť nabe­rie na obrát­kach. Vo video obsahu ležia miliardy dolá­rov a deliť sa nechce nikto.

Zly­ha­nia Face­bo­oku

Snap­chat zasia­hol mla­dých kon­com roka 2011. Odvtedy sa Face­book márne snaží sko­pí­ro­vať fun­kcie, ktoré táto apli­ká­cia ponúka.

V roku 2012 Face­book pred­sta­vile Poke — apli­ká­ciu, ktorá dovo­ľuje posie­lať správy, fotky a videá, ktoré sa po čase sami zni­čia. Nefun­go­valo to a spo­loč­nosť to zaba­lila. Neskôr to Face­book skú­sil s apli­ká­ciou Slings­hot, ktorá bola údajne pod dôklad­ným dohľa­dom samot­ného Zuc­ker­berga. No skon­čilo to len ďal­ším skla­ma­ním.

evan-spiegel-mark-zuckerberg-snapchat-facebook

foto: vanityfair.com

A nie je to len o kopí­ro­vaní Snap­chatu. Zuc­ker­berg chcel spo­loč­nosť kúpiť. Dva­krát. A Evan Spie­gel ho dva­krát zru­šil.

Face­book tvrdí, že Masqu­e­rade zostane samos­tat­nou apli­ká­ciou. Dá sa však oča­ká­vať, že postupne začne fun­kci­ona­litu zavá­dzať aj do Face­bo­oku. Bude mať na to, aby pora­zila Snap­chat Lens-esque?

Ambí­cie na poli videa

Snap­chat a Face­book majú mesačne pri­bližne rov­naký podiel. Treba však dodať, že Snap­chat má výrazne menej pou­ží­va­te­ľov a naroz­diel od Face­bo­oku nepreh­ráva videá auto­ma­ticky. 8 miliard videní videa denne na Snap­chate je päť­ná­so­bok toho, čo mala firma v tomto čase minulý rok.

Face­book tak­tiež explo­do­val s videom. Navyše, veľkú časť pozor­nosti sústredí na live stre­a­ming, ktorý je určite vychy­ta­nejší ako to, čo ponúka Snap­chat. Face­book na to šiel cez celeb­rity a naj­po­pu­lár­nej­ších tvor­cov, vďaka čomu v tejto oblasti domi­nuje.

ARCHIV - A file picture dated 11 July 2013 of Mark Zuckerberg (R), chief executive officer and founder of Facebook Inc., and wife Priscilla Chan (L) attending Allen and Company 31st Annual Media and Technology Conference, in Sun Valley, Idaho, USA. EPA/ANDREW GOMBERT (zu dpa «Ehepaar Zuckerberg gründet Schule für Kinder aus armen Familien» vom 23.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

foto: spiegel.de

Aj keď Snap­chat ešte nemo­ne­ti­zuje tak agre­sívne, ako Face­book, pre poten­ci­onál­nych inze­ren­tov je extrémne atrak­tívny a to najmä pre oddané a aktívne pub­li­kum.

Boj o mozgy

Keďže toto nie je hra o fazuľky, spo­loč­nosti hrajú často špi­navú hru. Aj preto Snap­chat pre­bral Face­bo­oku Sri­rama Krish­nana, ktorý vyvi­nul Face­book Audience Network. A podľa šta­tis­tík Lin­ke­dIn nie je jediný. Priamo z jed­nej firmy do dru­hej pre­šlo dopo­siaľ mini­málne 20 zamest­nan­cov z vyš­ších štruk­túr.

Ako pove­dal jeden zamest­na­nec Face­bo­oku, Snap­chat je pre Face­book oveľa väčší prob­lém, než sa dopo­siaľ mohlo zdať.

zdroj: businessinsider.com, titulná foto: mic.com

Pridať komentár (0)