Fan­tas­tic­ký život­ný prí­beh Eva­na Spie­ge­la, zakla­da­te­ľa Snap­cha­tu

Richard Vitkovský / 17. mája 2017 / Business

zdroj: progonline.com

Ak máš smart­fón, tak urči­te poznáš rôz­ne viac či menej vyda­re­né apli­ká­cie. Medzi tie naj­zná­mej­šie urči­te pat­rí aj Snap­chat, kto­rý uro­bil zo svoj­ho tvor­cu miliar­dá­ra. Zábav­ná apli­ká­cia si našla mili­ó­ny uží­va­te­ľov. Aká ces­ta však vied­la k tomu­to výsled­ku? Bola kľu­ka­tá ale­bo pria­ma? Aj to sa dozvieš, ak si pre­čí­taš život­ný prí­beh zakla­da­te­ľa Snap­cha­tu.

Evan Spie­gel pat­rí medzi najm­lad­ších miliar­dá­rov sve­ta. Hod­no­ta jeho aktív síce pokles­la, ale aj tak sa drží na pek­ných šty­roch miliar­dách dolá­rov. “Som mla­dý vzde­la­ný bie­ly muž,” pove­dal tvor­ca Snap­cha­tu. “Mal som váž­ne mno­ho šťas­tia, ale život nie je vždy fér.”

Det­stvo v slneč­nej Kali­for­nii

Na roz­diel od iných pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí pochá­dza­li s chu­dob­nej­ších pome­rov, Evan pat­rí medzi tých s dob­rým zákla­dom. Vyras­tal v mes­te anje­lov – Los Ange­les, v čas­ti Paci­fic Pali­sa­des, čo je veľ­mi pek­ná časť mes­ta. Oba­ja jeho rodi­čia boli úspeš­ní práv­ni­ci. Milo­va­li ces­to­va­nie po Euró­pe a o dom sa im sta­ra­la vlast­ná slu­žob­ná. Keď Evan dovŕ­šil šest­násť rokov a uro­bil si vodičs­ký pre­ukaz, dostal darom novu­čič­ký Cadil­lac Esca­la­de. Aby rodi­čom zo syna vyrás­tol vzde­la­ný a úspeš­ný člo­vek, bola nevy­hnut­ná inves­tí­cia do vzde­la­nia.

snapchat

zdroj foto­gra­fie: wikimedia.org

Pre­to nav­šte­vo­val špič­ko­vú ško­lu Cross­ro­ads pria­mo v San­ta Moni­ke. Škol­né v tom čase pred­sta­vo­va­lo sumu nie­koľ­ko desia­tok tisíc dolá­rov roč­ne. Pikoš­kou je, že medzi úspeš­ných absol­ven­tov pat­ri­la naprí­klad Kate Hud­son a Gwy­neth Pal­trow. V tom­to čase zís­kal stáž vo fir­me Red Bull. Milo­val rých­le autá a svo­ju lás­ku k nim potvr­dzu­je aj jeho list rodi­čom z roku 2008, v kto­rom ich pro­sí o pre­na­ja­tie BMW 550i.

Zme­na na vyso­kej ško­le. Zrod fir­my Snap­chat

Vyso­ká ško­la v Stan­for­de je zná­ma tým, že vycho­va­la úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov. A zme­ni­la život aj samot­né­mu Eva­no­vi. Prá­ve tu stre­tol budú­cich spo­lu­za­kla­da­te­ľov Snap­cha­tu, Reggie­ho Bro­wna a Bob­by­ho Murp­hy­ho. S nimi síce v súkro­mí veľ­mi nevy­chá­dzal, ale všet­ci tra­ja mali spo­loč­ný cieľ: chce­li doko­na­lý pro­dukt. Prvým inves­to­rom do pro­duk­tu troch štu­den­tov bol spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti Intu­it Scott Cook, kto­rý pred­ná­šal na uni­ver­zi­te a Evan sa s ním zozná­mil.

snapchat

zdroj foto­gra­fie: flickr.com

Hoci Scott pro­duk­tu neve­ril, pred­sa len inves­to­val. A his­tó­ria fir­my zača­la. Evan Spie­gel sa násled­ne roz­ho­dol vykaš­ľať na štú­dium a veno­vať sa iba Snap­cha­tu, a tak ško­lu opus­til tes­ne pred ukon­če­ním štú­dia. V tom­to čase býval v dome rodi­čov. V roku 2014 si však kúpil vlast­ný dom v hod­no­te 3,3 mili­ó­na dolá­rov. Fir­ma sa sta­la takou úspeš­nou, že záu­jem o jej kúpu pre­ja­vil aj Face­bo­ok. Dostal verej­ne košom. Násled­ne sa sna­žil neús­peš­ne oko­pí­ro­vať Snap­chat.

Vďa­ka svo­jej otvo­re­nej pova­he a vystu­po­va­niu na verej­nos­ti sa Evan stal priam celeb­ri­tou v oblas­ti tech­no­ló­gií a médií. V roku 2015 nad­via­zal vzťah s model­kou Miran­dou Kerr. V roku 2016 si párik kúpil obrov­ský dom za 12 mili­ó­nov dolá­rov. Okrem toho sa venu­je aj lie­ta­niu a je pilo­tom heli­kop­té­ry.

Jeho pozná­va­cím zna­me­ním je bie­le krát­ke trič­ko s výstri­hom v tva­re pís­me­na V za 60 dolá­rov. V biz­ni­se je taj­nos­tkár­sky. Doš­lo to až tak ďale­ko, že o pro­duk­toch fir­my neve­dia ani vlast­ní zamest­nan­ci až do ich pred­sta­ve­nia verej­nos­ti. Posled­ným plá­nom Snap­cha­tu je poslil­niť využí­va­nie kamier a to zara­de­ním nových zau­jí­ma­vých fil­trov a roz­ší­re­nej rea­li­ty. V sep­tem­bri sa Snap­chat pre­me­no­val na Snap Inc. Sta­ro­no­vá spo­loč­nosť je pozi­ci­ova­ná ako anti-face­bo­ok a bude zame­ra­ná na komu­ni­ká­ciu medzi úzkym okru­hom pria­te­ľov prá­ve pro­stred­níc­tvom kamier.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)