Fas­ci­nu­júca his­tó­ria auto­mo­bilky Volvo: Takto sa z nej stala sku­točne luxusná značka

Ondrej Chudáčik / 5. októbra 2016 / Business

Väč­šinu z 89-roč­nej his­tó­rie auto­mo­bilky Volvo táto švéd­ska značka ponú­kala svo­jím zákaz­ní­kom kva­litné, bez­pečné a hlavne prak­tické autá so škan­di­náv­skym štý­lom. Svoj názov auto­mo­bilka zís­kala z latin­ského slova „vol­vere“, čo v pre­klade zna­mená otá­čať sa. Základ­nou zása­dou pri navrho­vaní a kon­štru­ovaní áut bolo to, aby boli dosta­točne bez­pečné, ale stále kom­fortné pri jazde po ces­tách.

Auto­mo­bilka za posledné roky vstú­pila na trh s luxus­nými modelmi, ktoré kon­ku­rujú znač­kám ako Volk­swa­gen či Audi. Okrem osob­ných auto­mo­bi­lov sa kon­cern Volvo špe­cia­li­zuje tak­tiež na výrobu kami­ó­nov, auto­bu­sov, lod­ných moto­rov, letec­kých moto­rov, sta­veb­ných stro­jov a tak­tiež finančné služby. V nasle­du­jú­com roku auto­mo­bilka plá­nuje svetu pred­sta­viť novú vlaj­kovú loď, a to luxusný Volvo S90. Akou cestu si Volvo od svojho vzniku pre­šlo sa dozvieš v tomto článku.

Prvý model, ktorý vzi­šiel z dielní vo švéd­skom Göte­borgu, bol Volvo PV 654 v roku 1933. Na tú dobu to bol luxusný auto­mo­bil, ktorý si hneď zís­kal srd­cia mno­hých ľudí. Bol pohá­ňaný 6-val­co­vým moto­rom so silou 84 koní.

although-volvos-foray-into-the-car-business-started-in-the-mid-1920s-its-first-offering-with-a-luxury-tilt-was-the-pv-654-in-1933-it-featured-an-upgraded-plush-interior-twin-spare-tires-and-a-revers

foto : businessinsider.com

Ele­gantný vzhľad auto­mo­bilu PV36 “Cari­oca” zabez­pe­čil kon­cernu prvý väčší úspech. Cari­oca ponú­kala miesto až pre 6 ľudí a bola pohá­ňaná 6-litor­vým moto­rom, vďaka kto­rému doká­zal dosiah­nuť rých­losť až 120 km/h.

volvo-built-a-total-of-501-cariocas-powered-by-the-same-36-liter-6-cylinder-found-in-the-pv654-volvo-claimed-a-top-speed-of-75-mph

foto: businessinsider.com

Po skon­čení 2. sve­to­vej vojny sa Volvo vrá­tilo k typu PV 60. Napriek jeho zasta­ra­nej­šiemu vzhľadu si model našiel obľubu najmä v USA, kde sa mu svo­jou kva­li­tou poda­rilo kon­ku­ro­vať vte­daj­ším mode­lom z dielne Fordu.

after-world-war-ii-volvo-returned-with-the-pv60-in-1946-although-the-cars-styling-lagged-behind-the-latest-post-war-trends-in-the-us-the-car-proved-to-be-popular

foto : businessinsider.com

PV 60 ponú­kal svo­jím maji­te­ľom kom­fort a nadš­tan­dardné vyba­ve­nie inte­ri­éru. Kva­lita pou­ží­va­ných mate­riá­lov dovo­ľo­vala to, že pri­bližne 500 auto­mo­bi­lov bolo pre­ro­be­ných na dodávky, resp. úžit­kové vozidlá.

the-pv60-offered-customers-a-solid-yet-comfortable-experience-pretty-much-what-youd-expect-from-a-volvo

foto: businessinsider.com

V 60-tych rokoch 20. sto­ro­čia vývoj auto­mo­bilky stag­no­val. Krok k žia­ri­vej­šej budúc­nosti nastal až odha­le­ním luxus­ného sedanu Volvo 164, v roku 1968. Výkon mu zabez­pe­čil 6-val­cový, 3-lit­rový motor pohá­ňaný 175 koňmi.

after-the-pv60-ceased-production-in-1950-volvo-took-a-break-from-offering-a-luxurious-executive-sedan-until-the-164-arrived-in-1968

foto: businessinsider.com

Rok 1974 bol významný vo vývoji nového 6-val­co­vého motora, na kto­rom spo­lu­pra­co­vali Peugeot-Renault a Volvo. Výsled­kom je motor PRV V6, ktorý poháňa vylep­šenú ver­ziu Volva 264.

in-1974-volvo-replaced-the-164-with-the-264-the-264-marked-the-introduction-of-the-long-running-peugeot-renault-and-volvo-developed-prv-v6-engine

foto: businessinsider.com

Prvou limu­zí­nou, ktorá vzišla z pásov švéd­skej auto­mo­bilky bolo Volvo 264TE. Kom­fort zabez­pe­čo­valo 3-radové sede­nie. Vďaka mož­nosti sklo­pe­nia zadných seda­diel, si si rých­lou vytvo­ril plno­hod­notnú posteľ.

there-was-even-a-limousine-version-called-the-264-te

foto: businessinsider.com

the-264-te-even-featured-three-row-seating

foto: businessinsider.com

80-roky sa v auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle vyzna­čo­vali hra­na­tými tvarmi a množ­stvom pries­toru. Jas­ným prí­kla­dom je model Volvo 760. Model vychá­dzal aj vo ver­zii combi. Vozidlo sa stalo iko­nic­kým rodin­ným autom ame­ric­kých pred­mestí.

at-the-same-time-the-760-wagon-became-a-staple-of-american-suburbia

foto: businessinsider.com

Nároč­nej­ších zákaz­ní­kov v 90. rokoch pote­šilo pred­sta­ve­nie modelu Volvo 960.

in-1990-the-760-was-replaced-by-the-960

foto: businessinsider.com

Vlaj­ko­vou loďou značky sa na pre­lome milé­nia stalo Volvo S80. Za pod­pory a know-how Fordu, ktorý odkú­pil značnú časť akcií, sa tento sedan držal na vrch­ných prieč­kach pre­daja až do roku 2006. Neskôr sa model Volvo 960 pre­me­no­val na súčasné Volvo S90.after-fords-acquisition-of-volvo-in-1999-the-company-launched-the-first-generation-s80-sedan-to-replace-the-aging-960s90-this-model-would-sit-atop-volvos-lineup-until-2006

foto : businessinsider.com

Auto­mo­bily od značky Volvo sa od nepa­mäti vyzna­čo­vali svo­jou bez­peč­nos­ťou. Ich bez­peč­nostné para­metre im zabez­pe­čili mnoho oce­není za naj­bez­peč­nej­šie auto roka.167394_iihs_small_overlap_xc90_crash_test-650x433

foto: businessinsider.com

zdroj : businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)