Fas­ci­nu­jú­ca his­tó­ria auto­mo­bil­ky Vol­vo: Tak­to sa z nej sta­la sku­toč­ne luxus­ná znač­ka

Ondrej Chudáčik / 5. októbra 2016 / Business

Väč­ši­nu z 89-roč­nej his­tó­rie auto­mo­bil­ky Vol­vo táto švéd­ska znač­ka ponú­ka­la svo­jím zákaz­ní­kom kva­lit­né, bez­peč­né a hlav­ne prak­tic­ké autá so škan­di­náv­skym štý­lom. Svoj názov auto­mo­bil­ka zís­ka­la z latin­ské­ho slo­va „vol­ve­re“, čo v pre­kla­de zna­me­ná otá­čať sa. Základ­nou zása­dou pri navrho­va­ní a kon­štru­ova­ní áut bolo to, aby boli dosta­toč­ne bez­peč­né, ale stá­le kom­fort­né pri jaz­de po ces­tách.

Auto­mo­bil­ka za posled­né roky vstú­pi­la na trh s luxus­ný­mi model­mi, kto­ré kon­ku­ru­jú znač­kám ako Volk­swa­gen či Audi. Okrem osob­ných auto­mo­bi­lov sa kon­cern Vol­vo špe­cia­li­zu­je tak­tiež na výro­bu kami­ó­nov, auto­bu­sov, lod­ných moto­rov, letec­kých moto­rov, sta­veb­ných stro­jov a tak­tiež finanč­né služ­by. V nasle­du­jú­com roku auto­mo­bil­ka plá­nu­je sve­tu pred­sta­viť novú vlaj­ko­vú loď, a to luxus­ný Vol­vo S90. Akou ces­tu si Vol­vo od svoj­ho vzni­ku pre­šlo sa dozvieš v tom­to člán­ku.

Prvý model, kto­rý vzi­šiel z diel­ní vo švéd­skom Göte­bor­gu, bol Vol­vo PV 654 v roku 1933. Na tú dobu to bol luxus­ný auto­mo­bil, kto­rý si hneď zís­kal srd­cia mno­hých ľudí. Bol pohá­ňa­ný 6-val­co­vým moto­rom so silou 84 koní.

although-volvos-foray-into-the-car-business-started-in-the-mid-1920s-its-first-offering-with-a-luxury-tilt-was-the-pv-654-in-1933-it-featured-an-upgraded-plush-interior-twin-spare-tires-and-a-revers

foto : businessinsider.com

Ele­gant­ný vzhľad auto­mo­bi­lu PV36 “Cari­oca” zabez­pe­čil kon­cer­nu prvý väč­ší úspech. Cari­oca ponú­ka­la mies­to až pre 6 ľudí a bola pohá­ňa­ná 6-litor­vým moto­rom, vďa­ka kto­ré­mu doká­zal dosiah­nuť rých­losť až 120 km/h.

volvo-built-a-total-of-501-cariocas-powered-by-the-same-36-liter-6-cylinder-found-in-the-pv654-volvo-claimed-a-top-speed-of-75-mph

foto: businessinsider.com

Po skon­če­ní 2. sve­to­vej voj­ny sa Vol­vo vrá­ti­lo k typu PV 60. Napriek jeho zasta­ra­nej­šie­mu vzhľa­du si model našiel obľu­bu naj­mä v USA, kde sa mu svo­jou kva­li­tou poda­ri­lo kon­ku­ro­vať vte­daj­ším mode­lom z diel­ne For­du.

after-world-war-ii-volvo-returned-with-the-pv60-in-1946-although-the-cars-styling-lagged-behind-the-latest-post-war-trends-in-the-us-the-car-proved-to-be-popular

foto : businessinsider.com

PV 60 ponú­kal svo­jím maji­te­ľom kom­fort a nadš­tan­dard­né vyba­ve­nie inte­ri­é­ru. Kva­li­ta pou­ží­va­ných mate­riá­lov dovo­ľo­va­la to, že pri­bliž­ne 500 auto­mo­bi­lov bolo pre­ro­be­ných na dodáv­ky, resp. úžit­ko­vé vozid­lá.

the-pv60-offered-customers-a-solid-yet-comfortable-experience-pretty-much-what-youd-expect-from-a-volvo

foto: businessinsider.com

V 60-tych rokoch 20. sto­ro­čia vývoj auto­mo­bil­ky stag­no­val. Krok k žia­ri­vej­šej budúc­nos­ti nastal až odha­le­ním luxus­né­ho seda­nu Vol­vo 164, v roku 1968. Výkon mu zabez­pe­čil 6-val­co­vý, 3-lit­ro­vý motor pohá­ňa­ný 175 koň­mi.

after-the-pv60-ceased-production-in-1950-volvo-took-a-break-from-offering-a-luxurious-executive-sedan-until-the-164-arrived-in-1968

foto: businessinsider.com

Rok 1974 bol význam­ný vo vývo­ji nové­ho 6-val­co­vé­ho moto­ra, na kto­rom spo­lu­pra­co­va­li Peuge­ot-Renault a Vol­vo. Výsled­kom je motor PRV V6, kto­rý pohá­ňa vylep­še­nú ver­ziu Vol­va 264.

in-1974-volvo-replaced-the-164-with-the-264-the-264-marked-the-introduction-of-the-long-running-peugeot-renault-and-volvo-developed-prv-v6-engine

foto: businessinsider.com

Prvou limu­zí­nou, kto­rá vziš­la z pásov švéd­skej auto­mo­bil­ky bolo Vol­vo 264TE. Kom­fort zabez­pe­čo­va­lo 3-rado­vé sede­nie. Vďa­ka mož­nos­ti sklo­pe­nia zadných seda­diel, si si rých­lou vytvo­ril plno­hod­not­nú posteľ.

there-was-even-a-limousine-version-called-the-264-te

foto: businessinsider.com

the-264-te-even-featured-three-row-seating

foto: businessinsider.com

80-roky sa v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le vyzna­čo­va­li hra­na­tý­mi tvar­mi a množ­stvom pries­to­ru. Jas­ným prí­kla­dom je model Vol­vo 760. Model vychá­dzal aj vo ver­zii com­bi. Vozid­lo sa sta­lo iko­nic­kým rodin­ným autom ame­ric­kých pred­mes­tí.

at-the-same-time-the-760-wagon-became-a-staple-of-american-suburbia

foto: businessinsider.com

Nároč­nej­ších zákaz­ní­kov v 90. rokoch pote­ši­lo pred­sta­ve­nie mode­lu Vol­vo 960.

in-1990-the-760-was-replaced-by-the-960

foto: businessinsider.com

Vlaj­ko­vou loďou znač­ky sa na pre­lo­me milé­nia sta­lo Vol­vo S80. Za pod­po­ry a know-how For­du, kto­rý odkú­pil znač­nú časť akcií, sa ten­to sedan držal na vrch­ných prieč­kach pre­da­ja až do roku 2006. Neskôr sa model Vol­vo 960 pre­me­no­val na súčas­né Vol­vo S90.after-fords-acquisition-of-volvo-in-1999-the-company-launched-the-first-generation-s80-sedan-to-replace-the-aging-960s90-this-model-would-sit-atop-volvos-lineup-until-2006

foto : businessinsider.com

Auto­mo­bi­ly od znač­ky Vol­vo sa od nepa­mä­ti vyzna­čo­va­li svo­jou bez­peč­nos­ťou. Ich bez­peč­nost­né para­met­re im zabez­pe­či­li mno­ho oce­ne­ní za naj­bez­peč­nej­šie auto roka.167394_iihs_small_overlap_xc90_crash_test-650x433

foto: businessinsider.com

zdroj : businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)