Fas­ci­nu­jú­ci život­ný prí­beh Jef­fa Bez­o­za, zakla­da­te­ľa inter­ne­to­vé­ho obcho­du Ama­zon

Richard Vitkovský / 19. mája 2017 / Business

zdroj: elegraph.co.uk

Ama­zon roz­ši­ru­je svo­je pod­ni­ka­nie a plá­nu­je poboč­ku aj na Slo­ven­sku. Na samot­ný inter­ne­to­vý obchod v slo­ven­skej ver­zii si však bude­me musieť neja­ký ten čas počkať. Kto sto­jí v poza­dí celé­ho toh­to kolo­su? Kto je šedá emi­nen­cia, kto­rá vlád­ne tvrdou rukou? Na to sa pozrie­me prá­ve teraz.

Jeff Bez­os – meno, kto­ré lai­kom nič nepo­vie, ale čita­te­lia toh­to por­tá­lu urči­te vedia, o koho ide. Člo­ve­ku s ried­kym vla­so­vým poras­tom, kto­rý vytvo­ril kul­to­vý inter­ne­to­vý obchod, pat­rí dru­há prieč­ka v zozna­me naj­bo­hat­ších ľudí sve­ta. Jeho vir­tu­ál­ny obchod­ný dom roč­ne vyba­ví objed­náv­ky v hod­no­te 136 miliárd dolá­rov. Aký je život­ný prí­beh člo­ve­ka, kto­rý vytvo­ril nie­čo, čo slú­ži ľudom celé­ho sve­ta?

Det­stvo s nevlast­ným otcom

Jeff sa naro­dil 12. janu­ára 1964. Jeho mama bola v tom čase tíne­džer­ka. Samoz­rej­me osta­la s die­ťa­ťom sama, ako to už býva. Neskôr sa vyda­la za kubán­ske­ho imig­ran­ta Mika Bez­o­sa, kto­rý si nevlast­né­ho syna adop­to­val. Jeff tak dlhú dobu netu­šil nič o svo­jom pra­vom bio­lo­gic­kom otco­vi. Keď dovŕ­šil 10 rokov, prav­da vyplá­va­la na povrch. Veľ­mi ho to však nešo­ko­va­lo. Väč­ší šok mu spô­so­bi­la sprá­va, že bude musieť nosiť oku­lia­re.

amazon

zdroj foto­gra­fie: wikimedia.org

Bio­lo­gic­kým otcom Jef­fa bol cir­ku­sant, kto­rý dlhú dobu vôbec netu­šil, kam to jeho syn dotia­hol. Dozve­del sa to však pri roz­ho­vo­re, kto­rý posky­tol spi­so­va­te­ľo­vi Bra­do­vi Sto­no­vi pri písa­ní živo­to­pis­nej kni­hy o jeho syno­vi.

Urči­tá výni­moč­nosť Jef­fa sa pre­ja­vi­la, keď bol ešte bato­ľa a chcel spať v reál­nej veľ­kej poste­li. Z det­skej pos­tieľ­ky sa dostal tak, že ju rozo­bral skrut­ko­va­čom. Medzi jeho obľú­be­né čin­nos­ti pat­ri­lo trá­ve­nie času na ran­či svo­jich sta­rých rodi­čov, kde sa veno­val opra­ve veter­ných mly­nov a kas­trá­cii býkov. O svo­jom sta­rom otco­vi sa vyjad­ro­val ako o veľ­kej inšpi­rá­cii. „Je ťaž­šie byť pria­teľ­ský než múd­ry,“ aj to sa naučil od sta­ré­ho otca.

Pova­ho­vo sa odli­šo­val od svo­jich roves­ní­kov. Už v ško­le pou­čo­val vyuču­jú­cich o tom, že „budúc­nosť ľud­stva nie je na tej­to Zemi.“ Vždy sní­val o ves­mí­re a v tej­to oblas­ti chcel pôvod­ne pod­ni­kať. To sa mu aj vďa­ka Ama­zo­nu spl­ni­lo a dnes vlast­ní spo­loč­nosť s náz­vom Blue Ori­gin.

amazon

zdroj foto­gra­fie: pixabay.com

Po tom, čo strá­vil naj­hor­šie leto svoj­ho živo­ta prá­cou pre Bur­ger King, si uve­do­mil, že to tak­to ďalej nej­de. So svo­jou pria­teľ­kou spus­til Inšti­tút Snov, čo bol pokus o 10-dňo­vý let­ný tábor pre deti. Aj napriek vyš­šej cene, 600 dolá­rov, sa pri­hlá­si­lo šesť osôb.

Vyštu­do­val Prin­ce­ton­skú uni­ver­zi­tu v oblas­ti počí­ta­čo­vých vied. Násled­ne odmie­tol ponu­ky na prá­cu od firiem ako Intel a Bell a pri­dal sa k star­tu­pu s náz­vom Fitel. Potom pre­šiel do fir­my D.E Shaw. Medzi­tým však roz­ví­jal aj iné svo­je záuj­my a nav­šte­vo­val taneč­né kur­zy pre­to, aby bol prí­ťaž­li­vej­ší pre opač­né pohla­vie.

Zlo­mo­vý rok 1994. Vznik obcho­du Ama­zon

V roku 1994, keď bol inter­net ešte v plien­kach, sa dočí­tal o jeho obrov­skom ras­te: 2 300 % za rok. Bol z toho úpl­ne mimo a roz­mýš­ľal, ako by sa dal taký­to rast využiť. Spí­sal dvad­sať mož­ných pro­duk­tov, kto­ré by sa dali pre­dá­vať. Usú­dil, že kni­hy budú naj­lep­ším pre­daj­ným artik­lom. Napriek tomu, že išiel do nezná­me­ho, roz­ho­dol sa opus­tiť dob­re pla­te­nú prá­cu, kde mal roz­be­hnu­tú úspeš­nú kari­é­ru.

amazon

zdroj foto­gra­fie: flickr.com

Vcí­til sa do kože 80-roč­né­ho a pre­mýš­ľal štý­lom: „Ľuto­val by som, že som v mla­dos­ti opus­til svo­ju prá­cu a dob­rú kari­é­ru kvô­li neis­tej, ale takej revo­luč­nej veci akou je inter­net?“ To, že by nebol súčas­ťou revo­lú­cie, by ľuto­val omno­ho viac než oby­čaj­nú prá­cu. A tak roz­ho­do­va­nie bolo jed­no­du­ché. Jeho šéf sa ho sna­žil silou-mocou pre­sved­čiť, aby zostal, ale Jeff bol pev­ne roz­hod­nu­tý vytvo­riť svo­ju vlast­nú spo­loč­nosť. Rad­šej vyskú­šať a zly­hať, ako nevys­kú­šať.

A tak vzni­kol Ama­zon, kto­rý bol spo­čiat­ku ria­de­ný z mies­ta, kto­ré v mno­hých ľuďoch vzbu­dzu­je nedô­ve­ru – z gará­že. Pora­dy sa kona­li v sused­stve, v kníh­ku­pec­tve Bar­nes & Nob­le. Mesiac od štar­tu spo­loč­nosť pre­da­la kni­hy vo všet­kých päť­de­sia­tich štá­toch USA. A rast pokra­čo­val. V roku 1997 vstú­pi­la fir­ma na bur­zu. Pre­ži­la aj spľas­nu­tie inter­ne­to­vej bub­li­ny, počas kto­rej zanik­lo množ­stvo star­tu­pov. Odvte­dy obchod Ama­zon ras­tie vese­lým tem­pom a okrem množ­stva tova­ru ponú­ka aj clou­do­vé služ­by.

Bez­os je zná­my ako šéf-časo­va­ná bom­ba, kto­rý si sem-tam svoj hnev vyvŕ­ši na nevin­ných zamest­nan­coch. Hovo­rí sa, že kvô­li tomu si mal najať aj kou­ča v oblas­ti líder­stva. Zamest­nan­ci majú zaká­za­né pou­ží­vať Power­Po­int pri pre­zen­tá­ciách. Trvá výsost­ne na pou­ží­va­ní pera a papie­ra, čo pod­ľa neho pod­po­ru­je kri­tic­ké mys­le­nie. Z mno­hých strán počuť aj sťaž­nos­ti zamest­nan­cov Ama­zo­nu na nevhod­né pra­cov­né pod­mien­ky. Nech je to ako­koľ­vek, nič to neme­ní na fak­te, že Ama­zon je top pre­daj­ca na inter­ne­te.

Súkrom­ný život

Na spo­loč­nej ces­te živo­tom Jef­fa spre­vá­dza man­žel­ka s krko­lom­ným menom Mac­Ken­zie Tutt­le. Zozná­mi­li sa, keď Jeff pra­co­val vo fir­me D.E. Shaw. Zaro­be­né penia­ze inves­tu­je na rôz­ne úče­ly. Medzi naj­zau­jí­ma­vej­šie pat­rí urči­te inves­tí­cia 2,5 mili­ó­na dolá­rov na pod­po­ru záko­na o svad­bách gay­ov vo Was­hing­to­ne. V roku 2013 kúpil zná­my web The Was­hing­ton Post za 250 mili­ó­nov dolá­rov. Milu­je lie­ta­nie aj napriek havá­rii v roku 2003, pri kto­rej jeho život visel na vlás­ku. V roku 2007 si kúpil vilu so 7 spál­ňa­mi v Bever­ly Hills v cene 24,5 mili­ó­na dolá­rov.

V mar­ci 2017 sa stal dru­hým naj­bo­hat­ším člo­ve­kom po Bil­lo­vi Gate­so­vi. Ostá­va len držať mu pal­ce, aby sa raz zo strie­bor­nej pozí­cie pre­bo­jo­val na zla­tú.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)