Fekišovce sa sa stali najznámejšou obcou Slovenska. Všetko spôsobilo toto virálne video

Linda Cebrová / 10. januára 2019 / Zo Slovenska

  • Sta­ros­tka ma­lej obce na vý­chode Slo­ven­ska baví in­ter­net
  • Fe­ki­šovce sú dnes vďaka zá­znamu zo za­sad­nu­tia za­stu­pi­teľ­stva, tou naj­zná­mej­šou ob­cou na Slo­ven­sku
zdroj: youtube.com
  • Sta­ros­tka ma­lej obce na vý­chode Slo­ven­ska baví in­ter­net
  • Fe­ki­šovce sú dnes vďaka zá­znamu zo za­sad­nu­tia za­stu­pi­teľ­stva, tou naj­zná­mej­šou ob­cou na Slo­ven­sku

Na vý­chode Slo­ven­ska, v ok­rese Sob­rance, vedľa obce Hnojné, je obec Fe­ki­šovce. A znovu tam zvo­lili za sta­ros­tku Mi­lo­slavu Fe­do­rovú. Na You­tube sa ob­ja­vil tak­mer troj­ho­di­nový zá­znam z pr­vej schô­dze obec­ného za­stu­pi­teľ­stva. Ide o zá­znam, ktorý sa v na­šej kra­jine zrejme stane le­gen­dou.

Zá­znam pri­niesla sa­ti­rická stránka Zo­mri, ktorá vi­deo zo­stri­hala do 12 mi­nú­to­vého vý­cucu, ktorý by si podľa ad­mi­nov stránky mal po­zrieť každý Slo­vák, každý so­ci­ológ a po­li­to­lóg a snáď aj psy­cho­lóg.

„Tu pria­te­lia je za­chy­tená sku­točná sonda do duše nášho ná­roda, nášho mys­le­nia a ce­lej na­šej kra­jiny. Skrý­vala sa na obec­nom za­stu­pi­teľ­stve obce Fe­ki­šovce. Prí­jemné sle­do­va­nie pra­jeme.“

Vi­deo za po­sled­ných 18 ho­dín zís­kalo 2,7 ti­síc ko­men­tá­rov, 11 071 zdie­ľaní, 14 ti­síc laj­kov. Me­dzi Slo­vákmi vy­vo­lalo búr­livú dis­ku­siu a v ko­men­tá­roch padá množ­stvo vti­pov.

Do­konca už vznikla aj we­bová stránka fe­ki­sovce.sk, kde môže každý elek­tro­nicky po­tvr­diť účasť na ro­ko­vaní za­stu­pi­teľ­stva. Stránka od­ka­zuje na vy­jad­re­nia sta­ros­tky na vi­deo­záz­name, kde po­slan­cov nie­koľ­ko­krát rázne kri­ti­zo­vala za to, že jej svoju účasť na ro­ko­vaní ne­po­tvr­dili.

To, že za­sad­nu­tie za­stu­pi­teľ­stva Fe­ki­šo­viec na in­ter­nete na­ozaj re­zo­nuje, je vi­dieť aj pri po­hľade na šta­tis­tiky Go­ogle Trends. Vy­hľa­dá­va­nie slova „Fe­ki­šovce“ v šta­tis­ti­kách cel­kom vy­stre­lilo. Tak­tiež nie je do­stupná ofi­ciálna stránka tejto obce.

 

Celé vi­deo zo za­sad­nu­tia za­stu­pi­teľ­stva si mô­žeš po­zrieť tu:

Pridať komentár (0)