Ferrari predstavilo nasledovníka svojho najúspešnejšieho modelu 488 GTB. Privítaj model F8 Tributo

Richard Vitkovský / 28. februára 2019 / Auto

  • Le­gen­dárna au­to­mo­bi­lová značka Fer­rari pred­sta­vila na­sle­dov­níka úspeš­ného mo­delu Fer­rari 488 GTB
  • Fer­rari F8 Tri­buto pri­ne­sie ra­dosť všet­kým fa­nú­ši­kom značky
  • Kom­pletné pred­sta­ve­nie by sa malo odo­hrať už o me­siac na au­to­sa­lóne v Že­neve
zdroj: ferrari
  • Le­gen­dárna au­to­mo­bi­lová značka Fer­rari pred­sta­vila na­sle­dov­níka úspeš­ného mo­delu Fer­rari 488 GTB
  • Fer­rari F8 Tri­buto pri­ne­sie ra­dosť všet­kým fa­nú­ši­kom značky
  • Kom­pletné pred­sta­ve­nie by sa malo odo­hrať už o me­siac na au­to­sa­lóne v Že­neve

Au­to­mo­bilka Fer­rari prek­va­pila všet­kých svo­jich priaz­niv­cov. Pred­sta­vila to­tiž ná­stupcu úspeš­ného špor­to­vého au­to­mo­bilu značky mo­delu Fer­rari 488 GTB. Štvor­ko­le­sový tá­toš, ktorý sa vy­rába od roku 2015 tak ne­ča­kane do­stal pria­meho ná­stupcu v po­dobe Fer­rari F8 Tri­buto.

Jedná sa o priame nad­via­za­nie na ob­ľú­bený au­to­mo­bil. Au­to­mo­bilka za­tiaľ zve­rej­nila len fo­to­gra­fie. Na au­to­mo­bil si však budú môcť siah­nuť náv­štev­níci au­to­sa­lónu v Že­neve. Ten sa bude ko­nať už bu­dúci me­siac. Po­zrime sa na to, čo pred­sta­vená no­vinka do­káže. V pr­vom rade sa ne­jedná o žiadny oby­čajný au­to­mo­bil pre masy. Je to su­perš­por­tiak, ktorý vďaka osem­val­co­vému mo­toru umiest­ne­nému upro­stred do­káže ne­sku­točné veci.

Lepší vo všet­kých ob­las­tiach

Mo­tor s ob­je­mom 3902 cm3 z pred­chá­dza­jú­ceho mo­delu zo­stal aj na­ďa­lej. Jeho tvor­co­via ho však po­tiahli z pô­vod­ných 670 na 720 koní. Ne­jedná sa o ex­trémny skok, av­šak do­sta­točný na to, aby sa pa­ra­metre vo­zidla oproti pred­chod­covi o krô­čik zlep­šili. Čer­vený dia­bol do­káže vy­stre­liť z nuly na sto ki­lo­met­rov len za 2,9 se­kundy.

A ma­xi­málna rých­losť? To je ka­pi­tola sama o sebe. Ru­čička ta­cho­metra sa za­staví až na hra­nici 340 km/h. Ak sa po­zrieme na pô­vodný mo­del z roku 2015, tak v prí­pade zrých­le­nia z nuly na stovku sa jedná o za­ned­ba­teľnú sto­tinu se­kundy. V prí­pade ma­xi­málky je to zlep­še­nie o 10 km/h oproti pred­chod­covi. Ne­jedná sa o veľké skoky, ale aj malé vy­lep­še­nia po­te­šia.

Au­to­mo­bil váži cel­kovo 1 330 ki­lo­gra­mov, čo je zní­že­nie o 40 ki­lo­gra­mov v po­rov­naní s mo­de­lom Fer­rari 488 GTB. Vy­lep­šená bola tak­tiež aero­dy­na­mika ka­ro­sé­rie a chla­de­nie mo­tora. O di­zaj­novú stránku sa ten­to­raz po­sta­ralo sa­motné Fer­rari, ktoré ten­to­krát ne­vy­užilo služby di­zaj­nér­skej spo­loč­nosti Pi­nin­fa­rina.

Zmena tvaru ka­ro­sé­rie pris­pela k zvý­še­niu prí­tlaku au­to­mo­bilu o pek­ných 15 per­cent. Na au­to­sa­lóne v Že­neve sa však o vo­zidle do­zvieme omnoho viac. Pô­vodne sa tiež špe­ku­lo­valo, že au­to­mo­bil bude hyb­rid­ným vo­zid­lom. Túto in­for­má­ciu za­tiaľ Fer­rari ani ne­po­tvr­dilo, ale ani ne­vy­vrá­tilo. Na au­to­sa­lóne bude no­vinka sú­pe­riť s kon­ku­ren­ciou od Lam­borg­hini. Ne­me­nej známy vý­robca su­perš­por­tia­kov tu bude to­tiž pred­sta­vo­vať no­vinku s náz­vom Hu­ra­cán Evo Spy­der.

zdroj: blo­om­berg.com

Pridať komentár (0)