Finan­co­va­nie star­tu­pov zažilo naj­väčší pokles od čias dot-com éry

Dárius Polák / 18. apríla 2016 / Tools a produktivita

25%. Presne o toľko spa­dol prvý kvar­tál v roku 2016. Toto sa stalo prvý­krát od roku 2000.

Star­tupy v USA naz­bie­rali $13,9 miliárd dolá­rov a uzav­relo sa 884 dohôd – naj­menší počet za posledné štyri roky. To tvrdí správa od Dow Jones Ven­tu­re­Source, zame­raná na tra­dičný VC trh. Zahŕňa star­tupy, ktoré majú aspoň jedno kolo ven­ture finan­co­va­nia, neza­hŕňa však early stage star­tupy, do kto­rých inves­to­vali súkromné osoby, resp. angel inves­tori a spo­loč­nosti, kto­rých majo­ritnú väč­šinu vlastní iná spo­loč­nosť alebo súkromná-equ­ity firma.

Stu­dený mráz sa roz­fú­kol cez star­tupy v Sili­con Val­ley. Pre­tože tie, ktoré zís­kajú menej peňazí, sa budú musieť dostať do zele­ných čísiel skôr. Toto pos­tihlo už napr. taký, „Uber for kids“, zame­raný na dopravu pre deti. Za svoju exis­ten­ciu naz­bie­ral sumu $22,8 mili­óna dolá­rov a podľa ofi­ciál­neho vyjad­re­nia sa sna­žil vyzbie­rať ďal­ších $10 až $15 mili­ó­nov, aby sa dostal do zele­ných čísiel.

IMG_1399-75

foto: twitter.com

Pop­ravde, toto zrejme oča­ká­vali všetci. Inves­tí­cií bolo tak veľa a v takých výš­kach, až uško­dili eko­sys­tému. Star­tup bub­lina exis­tuje a o chvíľu praskne. Bez urážky, no nie nadarmo 9/10 star­tu­pov skra­chuje, keďže 9/10 star­tu­pov nerieši sku­točný prob­lém a nie je teda pre zákaz­níka dôvod, kúpiť si daný pro­dukt, či službu. Všetko zlé je na niečo dobré, a toto aspoň ukáže, koľko je medzi nami „pse­udo“ star­tu­pis­tov, a koľko sku­toč­ných, ktorí svojmu nápadu veria, a sú ochotní ho dotiah­nuť do úspeš­ných vôd. Biz­nis je tvrdá hra.

titulna

fotka: entrepreneur.com

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej fotky: usahuawei.com

Pridať komentár (0)