Fínsko má projekt, vďaka ktorému získaš prácu v krásnej prírode

Vladimír Chott / 1. októbra 2018 / Zaujímavosti

  • Fín­sko sa po­sledné roky snaží pri­lá­kať čo naj­viac tu­ris­tov do svo­jej kra­jiny.
  • Naj­novší pro­jekt do kto­rého sa za­po­jili de­siatky spo­loč­ností po­núka tu­ris­tom uni­kátne pra­covné po­zí­cie.
zdroj: pixabay.com
  • Fín­sko sa po­sledné roky snaží pri­lá­kať čo naj­viac tu­ris­tov do svo­jej kra­jiny.
  • Naj­novší pro­jekt do kto­rého sa za­po­jili de­siatky spo­loč­ností po­núka tu­ris­tom uni­kátne pra­covné po­zí­cie.

Fín­sko patrí me­dzi kra­jiny, ktoré svo­jou uni­kát­nou prí­ro­dou a po­lo­hou na mape pri­ťa­huje ur­čité spek­trum tu­ris­tov. Ne­náj­dete tu sl­nečné pláže a teplú mor­skú vodu. Na­prí­klad v hlav­nom meste Fín­ska, Hel­sin­kách, pred­sta­vuje prie­merná ročná tep­lota hod­notu, ktorá sa tesne pri­bli­žuje ku 20° C.

Av­šak mi­lov­níci chlad­nej­šieho po­ča­sia a zim­ných špor­tov si vo Fín­sku ur­čite prídu na svoje. Fín­sko sa však roz­hodlo, že kla­sické at­rak­cie, pro­stred­níc­tvom kto­rých chce kra­jina pri­lá­kať do kra­jiny tu­ris­tov, pod­porí ešte viac, a to cez prog­ramy za­me­rané práve na tu­ris­tov. Prvý z ta­kýchto pro­jek­tov bol pro­jekt zvaný „Fin­Re­lax„.

Fin­Re­lax vzni­kol už v roku 2016 a jeho cie­ľom je po­núk­nuť tu­ris­tom mož­nosť vy­skú­šať si fín­sku do­vo­lenku z iného po­hľadu. Za­me­raný je hlavne na oko­litú fín­sku prí­rodu ktorá si kaž­do­ročne zís­kava srd­cia stá­ti­sí­cov ľudí z ce­lého sveta. O rok ne­skôr za­lo­žila spo­loč­nosť Off the Map je­di­nečný pro­jekt, vďaka kto­rému mohli tu­risti za­žiť ne­fal­šo­vanú Po­lárnu žiaru a to priamo v strede za­mrz­nu­tého ja­zera.

Av­šak ani to ne­na­sý­tilo pod­ni­ka­vých Fí­nov. Naj­nov­šie sa de­siatky fín­skych spo­loč­ností spolu s Európ­skym por­tá­lom pre pra­covnú mo­bi­litu (EURES) spo­jili a vy­tvo­rili uni­kátny ná­pad, kto­rými sú de­siatky no­vých pra­cov­ných miest, ši­tých presne na mieru kra­jine akou je Fín­sko.

Po­moc­ník v dielni Santa Clausa

Mi­lov­níci Via­noč­ného ob­do­bia si prídu na svoje vďaka spo­loč­nosti San­ta­Park Arc­tic World, ktorá hľadá po­moc­ní­kov do svia­toč­ných diel­ni­čiek. Kaž­do­ročne nav­ští­via časť Fín­ska na­chá­dza­júcu sa až za Se­ver­ným po­lár­nym kru­hom stá­ti­síce ľudí, aby pre­žili pravú zimnú at­mo­sféru za­sne­že­ných Via­noc.

Sprie­vodca zim­ného Sa­fari

Ne­od­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou fín­skej zimy sú tep­loty hl­boko pod mí­nu­som a kopce snehu. V tomto pro­stredí sa vy­nájde ten, kto sa ne­bojí sad­núť si na snežný skú­ter a jaz­diť po za­mrz­nu­tých ja­ze­rách, či krá­čať hl­boko do fín­skych le­sov obutý v snež­ni­ciach a spolu s tu­ris­tami ob­ja­vo­vať krásy oko­li­tej prí­rody.

Ku­chár v srdci di­vo­činy

Fín­sko hľadá od­váž­nych ku­chá­rov, ktorí sa ne­boja svoje ku­li­nár­ske schop­nosti na­plno pre­ta­viť do zlata a do­kážu vy­stú­piť zo svo­jej tep­lej ku­chyne do drs­nej a stu­de­nej fín­skej zimy. Práve pre ta­kýchto zá­u­jem­cov je práca ku­chára v prí­rode, ktorý bude mať na sta­rosti príp­ravu je­dál pre tu­ris­tov po dl­hom dni v di­vo­čine. Hlav­nou vlast­nos­ťou ku­chára by mala byť „chuť pre­ko­nať svoj strach a zvlád­nuť pra­co­vať aj v na­ozaj tu­hej zime.“

Ve­dúci pre­hliadky za­me­ra­nej na fo­te­nie

Po­lárna žiara je prí­rodný úkaz, ktorý treba vi­dieť mi­ni­málne raz za ži­vot vlast­nými očami. Na­skytá sa teda mož­nosť pra­co­vať ako „lo­vec fo­to­gra­fií“ a Po­lár­nej žiary, v krás­nom pro­stredí. Je však po­trebné si pri­pra­viť do­sta­točný po­čet náh­rad­ných ba­té­rií, ktoré práve v stu­de­nom pro­stredí ne­mu­sia vždy fun­go­vať tak ako sú ľu­dia zvyk­nutí. Sprie­vodca by mal mať do­sta­točné zna­losti v ob­lasti fo­to­gra­fo­va­nia aby do­ká­zal po­ra­diť aj me­nej skú­se­nej­ším tu­ris­tom.

Vodca psích záp­ra­hov

Me­dzi naj­viac spá­ja­nie psie ple­meno so psími záp­rahmi patrí bez­po­chyby ple­meno Si­bír­sky husky, ktorý je zvyk­nutý na stu­dené a zimné ob­do­bie. Naj­väčší mi­lov­níci psov a zá­ro­veň prí­rody si ur­čite prídu na svoje ako vod­co­via psích záp­ra­hov. Sa­moz­rej­mos­ťou je sta­rost­li­vosť o štvor­no­hých mi­lá­či­kov a tu­ris­tov, ktorí si užijú krásy Fín­ska z po­hľadu snež­ných záp­ra­hov.

Av­šak to je len zo­pár z mož­ností prác a bri­gád vo Fín­sku. Ďal­šie pra­covné po­nuky sú k dis­po­zí­cií priamo na por­táli euro­pe­an­job­days.eu.

zdroj: for­bes.com / offt­he­map.tra­vel / euro­pe­an­job­days.eu

Pridať komentár (0)