Fit­bit pred­sta­vuje kon­ku­ren­ciu Apple Watch

Dárius Polák / 6. januára 2016 / Tech a inovácie

Fit­bit pred­sta­vil svoj kle­not, Fit­bit Blaze — $200 dolá­rové smart fit­ness hodinky. Prí­stroj, ktorý má doty­kový disp­lej s vyso­kým roz­lí­še­ním v sebe spája mnoho fun­kcií fit­ness trac­keru a smart hodi­niek, rov­nako ako upo­zor­ne­nia na obra­zovke, sle­do­va­nie spánku a moni­to­ro­va­nie srd­co­vého tepu. A na roz­diel od Apple Watch nie je špe­ci­fický pre danú plat­formu — pra­cuje s iOS, Android a Win­dows Phone.

Toto je Fit­bit Blaze.

1

Má v sebe zabu­do­vané GPS. (Apple Watch GPS nemajú)

2

Sle­duje srd­cový tep.

3

Auto­ma­ticky moni­to­ruje spá­nok.

4

Upo­zor­ňuje na hovory, správy a poznámky.

5

Dokáže iden­ti­fi­ko­vať tvoju čin­nosť, či už to je beh, cyk­lis­tika alebo turis­tika.

6

Zahr­ňuje v sebe rôzne tré­ningy bez nut­nosti pri­po­je­nia smart­fónu.

7

Remeň je vyro­bený z nere­zo­vej ocele, elas­to­méru a kože.

8

Upo­zorní ťa pri dosia­hnutí tvojho sta­no­ve­ného cieľa.

12

Ofi­ciálne má plne nabitá baté­ria vydr­žať päť dní, no závisí to aj od pou­ží­va­nia.

13

Stoja $200 dolá­rov a sú dostupné na pre­dob­jed­na­nie na ofi­ciál­nej web­stránke. V Sever­nej Ame­rike sa pre­daj spúšťa dnes a celo­sve­tovo v Marci.

14

Mňa osobne, ako člo­veka, ktorý pra­vi­delne cvičí toto zaria­de­nie moc neos­lo­vilo. Fit­bit Blaze vidím ako hračku, ktorá má všetky tie nád­herné fun­kcie, ktoré zo začiatku bavia, no postu­pom času si zvyk­neš a stanú sa ruti­nou. Navyše ma táto hračka stojí slušné pra­chy. Pri­tom všetko to čo ponúka, sa dá nahra­diť jed­no­du­chým perom a papie­rom v kom­bi­ná­cii so sil­nou vôľou. Tvrdú prácu za teba žiadny gad­get neurobí. Nuž, zrejme treba byť „cool“ aj pri cvi­čení.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)