Tie­to fot­ky z fes­ti­va­lu Bur­ning Man ťa pohl­tia

Ľubica Mervová / 13. septembra 2016 / Zaujímavosti

Bur­ning Man osla­vu­je ten­to rok 30. výro­čie spô­so­bom, aký k tomu­to fes­ti­va­lu roz­hod­ne pat­rí, a to ume­lec­ký­mi inšta­lá­cia­mi, tech­no hud­bou, pyro­tech­ni­kou a nahý­mi ľuď­mi. Vyše 70 000 náv­štev­ní­kov sa priš­lo ten­to rok na Black Rock Desert v Neva­de spo­tiť, zatan­co­vať si a zaba­viť sa. Je to fes­ti­val, kto­ré­ho náv­štev­ník­mi sú aj celeb­ri­ty a eli­ta zo Sili­con Val­ley. Ak si sa ešte nezú­čast­nil, mož­no ťa tie­to fot­ky z Ins­ta­gra­mu navna­dia na budú­ci roč­ník.

Kaž­dý cen­ti­me­ter plá­že pred­sta­vu­je prí­le­ži­tosť pre novú pro­fi­lov­ku.

Sand­storms aren’t so sca­ry with you. Sculp­tu­re by @dicrodavis

Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom E͟͟V͟͟E͟͟L͟͟I͟͟N͟͟A (@evelina),

Aj keď je úpl­ne zahl­te­ná pra­chom.

Nie­kto­rí tan­cu­jú od veče­ra do rána.

May­an War­ri­or #bur­ning­man #may­an­war­ri­or

Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom Dani Paciuc (@danielapaciuc),

Iní si to uží­va­jú pokoj­ne.

Real e sur­re­al #Bur­ning­Man. ? @esalutti Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom Alok Pet­ril­lo (@alok),

Obja­vi­li sa tu rôz­ne veko­vé kate­gó­rie.

Det tra­di­ti­onel­le fød­sels­dags­bil­le­de af Otto. I dag 4 år ?? #Lei­caQ #LQVE #Lei­ca #bur­ning­man ?

Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom Mads Krab­be (@mads_krabbe_fotografi),

Uby­to­va­nie zabez­pe­či­li aj také­to autá…

#bur­ning­ma­n2016 #zana­du #tra­vel Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom 赞那度精品旅行网 (@zanaducn),

aj sta­ré dob­ré kla­sic­ké sta­ny.

SO THIS HAP­PE­NED THIS MOR­NING #bur­ning­ma­n2016 ✨ #abo­vet­hec­louds

Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom Alli­son Rees (@hermana.shamana),

Ume­lec­ké inšta­lá­cie boli ako z iné­ho sve­ta.

?? lumi­na­ry fai­ry ?? Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom KATY PER­RY (@katyperry),

Ľudia sa moh­li vyšphl­hať aj na toto pra­sa.

Tu je Pum­ba detail­ne.

Sve­tiel­ku­jú­ci jum­bo jet je naj­väč­ším “ume­lec­kým autom” v his­tó­rii fes­ti­va­lu.

What bag­ga­ge do you need to lose? 747 @ BM16 #bur­ning­man #bm16 #bur­ning­ma­n2016 #bur­ning­ma­nart

Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom Oscar Bo (@oscarwhitecloud),

Kale­i­do­sko­pic­ká veľ­ry­ba roz­ví­ri­la vody ume­nia.

It’s a Wha­le of a Tale #bur­ning­ma­n2016 Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom Mor­gan Malo­ne (@mjmalone13),

Tie­to mač­ky sú z úpl­ne iné­ho sve­ta.

Sun­ri­se at the trash fen­ce #sun­ri­se #trash­fen­ce #bur­ning­man #deepp­la­ya #ble­e­chers #robot­he­art

Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom Katia (@hashtagkatia),

Jed­no­du­ché tva­ry tvo­ria nie­ke­dy naj­zau­jí­ma­vej­šie ume­nie.

Aký by bol Bur­ning Man bez figu­rí­ny horia­ce­ho muža?

The #Bur­ning­Man effi­gy stands abo­ve the pla­ya at sun­set.

Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom Cha­se Ste­vens (@cchhaassee),

Nikdy nevieš a aké mód­ne kre­ácie tu oča­ká­vať.

#home #bur­ning­man #bur­ning­ma­n2016 #black­rock­ci­ty #pho­tog­rap­hy #pho­tog­rap­her #pho­to­oft­he­day Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom @burningmanfestival,

Je to prí­le­ži­tosť uká­zať svo­ju div­nú strán­ku.

Memo­ries of the cold mor­nings at #bm2015 let’s hope for war­mer nights this time ??? #bm2016 #whi­te­oce­an

Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom Whi­te Oce­an (@whiteocean_bm),

Prí­jem­né oble­če­nie v 26 stup­ňoch.

…May the Burn be with you.! #darth­bur­ner #BM2016 #Black­Rock­Ci­ty ??? Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom Ale­jan­dro Edda (@alejo_edda),

S pri­hliad­nu­tím na púšt­ne búr­ky, rúš­ka musia byť.

Bur­ners abo­ard the USS Neva­da art car during a dust storm. #Bur­ning­Man

Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom Cha­se Ste­vens (@cchhaassee),

Tie­to oku­lia­re sú ume­nie.

#sha­des #bur­ning­man #bur­ning­ma­n2016 #ami­zing #sun­nies #sun­glas­ses Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom Nathan­Mo­oij (@nathanmooij),

Na cho­dú­ľoch máš dob­rý výhľad na aké­koľ­vek pred­stav­nie.

By @willobrien

Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom Bur­ning Man UK (@burningmanuk),

Paris Hil­ton zažia­ri­la v plav­kách s mimo­zemš­ťan­mi.

Alien on the #Pla­ya. ?✨?✨? #Bur­ning­Man Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom Paris Hil­ton (@parishilton),

Cara Dele­vig­ne sta­vi­la na futu­ris­tic­ký gla­diá­tor­ský look.

ROBO­CA­RA @caradelevingne

Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom Derek Blas­berg (@derekblasberg),

Ten­to chla­pík je pri­pra­ve­ný ísť domov.

#bur­ning­man #pla­ya #pho­tog­raph Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom Siqi­__li (@siqi__li),

Keď sad­ne prach na Black Rock City.

The sun sets on Black Rock City. Magic hour and time to play! ✨

Fot­ka uve­rej­ne­ná pou­ží­va­te­ľom Dia­na Phan Malan­ga (@diphi85),

A v záve­re je čas nechať to zho­rieť.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)