Tieto fotky z fes­ti­valu Bur­ning Man ťa pohl­tia

Ľubica Mervová / 13. septembra 2016 / Zaujímavosti

Bur­ning Man osla­vuje tento rok 30. výro­čie spô­so­bom, aký k tomuto fes­ti­valu roz­hodne patrí, a to ume­lec­kými inšta­lá­ciami, techno hud­bou, pyro­tech­ni­kou a nahými ľuďmi. Vyše 70 000 náv­štev­ní­kov sa prišlo tento rok na Black Rock Desert v Nevade spo­tiť, zatan­co­vať si a zaba­viť sa. Je to fes­ti­val, kto­rého náv­štev­níkmi sú aj celeb­rity a elita zo Sili­con Val­ley. Ak si sa ešte nezú­čast­nil, možno ťa tieto fotky z Ins­ta­gramu navna­dia na budúci roč­ník.

Každý cen­ti­me­ter pláže pred­sta­vuje prí­le­ži­tosť pre novú pro­fi­lovku.

Sand­storms aren’t so scary with you. Sculp­ture by @dicrodavis

Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom E͟͟V͟͟E͟͟L͟͟I͟͟N͟͟A (@evelina),

Aj keď je úplne zahl­tená pra­chom.

Nie­ktorí tan­cujú od večera do rána.

Mayan War­rior #bur­ning­man #may­an­war­rior

Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom Dani Paciuc (@danielapaciuc),

Iní si to uží­vajú pokojne.

Real e sur­real #Bur­ning­Man. ? @esalutti Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom Alok Pet­rillo (@alok),

Obja­vili sa tu rôzne vekové kate­gó­rie.

Det tra­di­ti­onelle fød­sels­dags­bil­lede af Otto. I dag 4 år ?? #Lei­caQ #LQVE #Leica #bur­ning­man ?

Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom Mads Krabbe (@mads_krabbe_fotografi),

Uby­to­va­nie zabez­pe­čili aj takéto autá…

#bur­ning­ma­n2016 #zanadu #tra­vel Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom 赞那度精品旅行网 (@zanaducn),

aj staré dobré kla­sické stany.

SO THIS HAP­PE­NED THIS MOR­NING #bur­ning­ma­n2016 ✨ #abo­vet­hec­louds

Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom Alli­son Rees (@hermana.shamana),

Ume­lecké inšta­lá­cie boli ako z iného sveta.

?? lumi­nary fairy ?? Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom KATY PERRY (@katyperry),

Ľudia sa mohli vyšphl­hať aj na toto prasa.

Tu je Pumba detailne.

Sve­tiel­ku­júci jumbo jet je naj­väč­ším “ume­lec­kým autom” v his­tó­rii fes­ti­valu.

What bag­gage do you need to lose? 747 @ BM16 #bur­ning­man #bm16 #bur­ning­ma­n2016 #bur­ning­ma­nart

Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom Oscar Bo (@oscarwhitecloud),

Kale­i­do­sko­pická veľ­ryba roz­ví­rila vody ume­nia.

It’s a Whale of a Tale #bur­ning­ma­n2016 Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom Mor­gan Malone (@mjmalone13),

Tieto mačky sú z úplne iného sveta.

Sun­rise at the trash fence #sun­rise #trash­fence #bur­ning­man #deepp­laya #ble­e­chers #robot­he­art

Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom Katia (@hashtagkatia),

Jed­no­du­ché tvary tvo­ria nie­kedy naj­zau­jí­ma­vej­šie ume­nie.

Aký by bol Bur­ning Man bez figu­ríny horia­ceho muža?

The #Bur­ning­Man effigy stands above the playa at sun­set.

Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom Chase Ste­vens (@cchhaassee),

Nikdy nevieš a aké módne kre­ácie tu oča­ká­vať.

#home #bur­ning­man #bur­ning­ma­n2016 #black­rock­city #pho­tog­raphy #pho­tog­rap­her #pho­to­oft­he­day Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom @burningmanfestival,

Je to prí­le­ži­tosť uká­zať svoju divnú stránku.

Memo­ries of the cold mor­nings at #bm2015 let’s hope for war­mer nights this time ??? #bm2016 #whi­te­ocean

Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom White Ocean (@whiteocean_bm),

Prí­jemné oble­če­nie v 26 stup­ňoch.

…May the Burn be with you.! #darth­bur­ner #BM2016 #Black­Rock­City ??? Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom Ale­jan­dro Edda (@alejo_edda),

S pri­hliad­nu­tím na púštne búrky, rúška musia byť.

Bur­ners abo­ard the USS Nevada art car during a dust storm. #Bur­ning­Man

Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom Chase Ste­vens (@cchhaassee),

Tieto oku­liare sú ume­nie.

#sha­des #bur­ning­man #bur­ning­ma­n2016 #ami­zing #sun­nies #sun­glas­ses Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom Nathan­Mo­oij (@nathanmooij),

Na cho­dú­ľoch máš dobrý výhľad na aké­koľ­vek pred­stav­nie.

By @willobrien

Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom Bur­ning Man UK (@burningmanuk),

Paris Hil­ton zažia­rila v plav­kách s mimo­zemš­ťanmi.

Alien on the #Playa. ?✨?✨? #Bur­ning­Man Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom Paris Hil­ton (@parishilton),

Cara Dele­vigne sta­vila na futu­ris­tický gla­diá­tor­ský look.

ROBO­CARA @caradelevingne

Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom Derek Blas­berg (@derekblasberg),

Tento chla­pík je pri­pra­vený ísť domov.

#bur­ning­man #playa #pho­tog­raph Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom Siqi­__li (@siqi__li),

Keď sadne prach na Black Rock City.

The sun sets on Black Rock City. Magic hour and time to play! ✨

Fotka uve­rej­nená pou­ží­va­te­ľom Diana Phan Malanga (@diphi85),

A v závere je čas nechať to zho­rieť.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)