Fotky, ktoré doka­zujú, že čín­ski star­tu­pisti pra­cujú tvr­d­šie ako väč­šina

Michaela Líšková / 14. mája 2016 / Tools a produktivita

Kul­túra v čín­skych star­tu­po­vých spo­loč­nos­tiach je natoľko inten­zívna, že sa tieto spo­loč­nosti svo­jim pra­cov­ní­kom roz­hodli v mno­hom vyho­vieť – vrá­tane postelí a mož­nosti spánku.

Cui Meng, gene­rálny mana­žér a co-foun­der dáto­vého star­tupu s náz­vom Goopal pri­znáva, že tempo rastu čín­skej inter­ne­to­vej spo­loč­nosti je neuve­ri­teľne rýchle. Porov­náva ho aj s Ame­ri­kou a zis­ťuje, že kon­ku­ren­cia zďa­leka nie je taká inten­zívna ako v Číne.
Mno­hých pra­cov­ní­kov tento fakt vie­dol k nad­ča­som, a to až do takej miery, že pra­cov­níci spia na sto­loch, na lôž­kach, dokonca aj v poskyt­nu­tých poste­liach. A keď si chcú na obed v práci zdriem­nuť? Žiadny prob­lém.

Foto­graf Jason Lee sa na tento feno­mén pri­šiel pozrieť osobne a vďaka tomu si môžeš aj ty pozrieť, ako to celé vyzerá.

Spo­loč­nosti, kto­rých pra­cov­níci pra­vi­delne zostá­vajú v práci po pol­noci, ponú­kajú svo­jim pra­cov­ní­kom takéto poscho­dové postele, ktoré môžu počas pra­cov­ného týždňa využí­vať. Medzi tieto spo­loč­nosti patrí aj Bais­hanC­loud.for-companies-whose-employees-regularly-work-past-midnight-such-as-at-baishancloud-bunk-beds-are-provided-for-employees-to-crash-in-during-the-workweek

IT pra­cov­níci a prog­ra­má­tori pra­cujú nad­časy pra­vi­delne. 28-ročný prog­ra­má­tor Xiang Shi­y­and hovorí: „Pra­co­vať nad­čas je v pod­state úplne nor­málna vec. Pre­tože do tejto spo­loč­nosti som vlo­žil celé svoje ja“.it-engineers-and-programmers-regularly-work-overtime-actually-working-overtime-is-a-very-casual-thing-28-year-old-programmer-xiang-shiyang-told-reuters-because-ive-invested-the-whole-of-my-being

Nie­ktorí pra­cov­níci spo­loč­nosti Ren­Ren Cre­dit Mana­ge­ment Co. spá­vajú priamo v kan­ce­lá­rií na takýchto lôž­kach, ktoré im firma poskytla.some-employees-at-renren-credit-management-co-sleep-on-provided-camp-beds-in-their-office

Aj pro­duk­toví mana­žéri si potre­bujú zdriem­nuť. Dokonca aj skoro ráno.product-managers-grab-some-shut-eye-in-the-early-mornings

Väč­šina zamest­nan­cov sa rad­šej vyspí v kan­ce­lá­rií, kam sa po pár hodi­nách spánku opäť vrá­tia, pre­tože je to efek­tív­nej­šie ako kaž­do­denné neko­nečné ces­to­va­nie do práce.many-employees-would-rather-sleep-in-the-office-than-have-a-long-commute-back-home-only-to-come-back-to-the-office-a-few-hours-later

Ak sa ti pošťastí a máš skve­lého šéfa, akým je aj Cui Meng, spo­lu­za­kla­da­teľ v spo­mí­na­nej firme Goopal, môže sa o teba posta­rať aj počas spánku.if-you-have-a-friendly-boss-like-cui-meng-a-cofounder-of-goopal-then-they-might-even-tuck-you-in

Občas sa naskytne aj takýto pohľad – Cui Meng si užíva poobed­ného šlo­fíka, pre­tože aj spo­lu­za­kla­da­te­lia si občas potre­bujú oddých­nuť.even-the-cofounders-find-time-to-sleep-here-goopal-cofounder-cui-meng-naps-in-his-seat-after-lunch

Mož­nosť pospať si po výdat­nom obede nemá len Cui Meng, ale aj zamest­nanci Goopal.employees-at-goopal-are-allowed-to-take-a-nap-in-their-seats-after-lunch

Keď sa ti neujde gauč, vystačí aj pohodlný tuli vak.when-the-couch-is-taken-a-bean-bag-will-have-to-do

Ma Zhen­guo, sys­té­mový inži­nier vo firme Ren­Ren Cre­dit Mana­ge­ment Co. si tiež vychut­náva zaslú­žený oddych po pre­bde­nej noci.ma-zhenguo-a-systems-engineer-at-renren-credit-management-co-sleeps-on-a-camp-bed-at-the-office-after-finishing-work-in-the-early-morning

Uby­tovne, ako je aj táto, sú posky­to­vané v Dou­Mi­Y­ou­Pin kan­ce­lá­riách. IT inži­nier sa chystá na spá­nok po tom, čo po pol­noci skon­čil v práci. Nápis na stene zna­mená „Boh odmení usi­lov­ných“.dormitories-like-this-one-are-provided-in-the-doumiyoupin-office-here-an-it-engineer-rests-after-finishing-work-at-midnight-according-to-reuters-the-writing-on-the-wall-translates-to-god-rewards

Nie­ktoré kan­ce­lá­rie, ako N-Wei (Bei­jing) Tech­no­logy Co.Ltd., sú vlastne apart­mány. Tu vidíš prog­ra­má­tora, ako sa baví s kole­gom pred­tým, než sa po práci chystá ľahnúť do postele.some-offices-are-run-out-of-apartments-such-as-n-wei-beijing-technology-co-ltd-here-a-programmer-chats-with-his-colleague-before-he-heads-off-to-bed

Liu Zha­nyi, mana­žér v Dou­Mi­Y­ou­Pin, hovorí, že musí vstá­vať o 8:30, pre­tože všetci jeho kole­go­via pri­chá­dzajú do práce o 9:30 a musí sa umyť v kúpeľni, ktorú pou­ží­vajú všetci. Tak aby sti­hol poro­biť, čo treba.liu-zhanyu-a-client-manager-at-doumiyoupin-told-reuters-we-have-to-get-up-at-830-am-because-all-our-co-workers-come-to-work-at-930-and-we-wash-in-the-same-bathroom-everyone-uses

Po toľ­kých hodi­nách strá­ve­ných v práci je úplne bežné, že sa kole­go­via takto delia o jedlo. Pra­cov­níci Ren­Ren Cre­dit Mana­ge­ment Co. po tom, čo po pol­noci kon­čia v práci.with-so-many-hours-in-the-office-meals-are-often-shared-between-coworkers-here-employees-of-renren-credit-management-co-drink-and-eat-after-finishing-work-past-midnight

Han Liqun, HR mana­žér Ren­Ren Cre­dit Mana­ge­ment Co. doka­zuje, že nie­koľ­kým šťast­liv­com sa nako­niec po práci podarí dostať aj domov.a-lucky-few-like-han-liqun-an-hr-manager-of-renren-credit-management-co-get-to-leave-the-office-for-home

Zdroj a foto­gra­fie a titulná foto­gra­fia: businessinsider.com, Sarah Jacobs

Pridať komentár (0)