Fot­ky z neuve­ri­teľ­né­ho bit­co­in minin­gu z Islan­du

Timotej Vančo / 18. júna 2016 / Tech a inovácie

Vir­tu­ál­na mena – Bit­co­in, prá­ve teraz nabe­rá na hod­no­te. Digi­tál­ne penia­ze dobie­ha­jú maxi­má, kto­ré sme napo­sle­dy vide­li vo feb­ru­ári 2014.

Toto je skve­lá sprá­va pre ľudí, kto­rí ťažia bit­co­in aj pre oso­by, kto­ré sú za neho zod­po­ved­né. Sys­tém fun­go­va­nia ťaže­nia bit­co­inu je v prin­cí­pe veľ­mi jed­no­du­chý. Kaž­dý, kto sa pri­po­jí na sieť a umož­ní pre­po­ži­ča­nie svoj­ho výpoč­to­vé­ho výko­nu pre pomoc v trans­ak­ciách po sie­ti, sa auto­ma­tic­ky zapá­ja do šan­ce vyťa­žiť si svoj vlast­ný bit­co­in.

Ten­to pro­ces zaro­be­nia si peňa­zí je veľ­mi jed­no­du­chý a pre­to aj prak­ti­zo­va­ný mno­hý­mi „baník­mi“, kto­rí ťažia bit­co­in samoz­rej­me so správ­nym vyba­ve­ním. Ťažiť môžeš aj ty, naprí­klad doma. Ale už sa obja­vi­li aj fir­my, kto­ré ťažia bit­co­in v hod­no­tách desia­tok mili­ó­nov dolá­rov. Tie­to spo­loč­nos­ti posta­vi­li obrov­ské dáto­vé cen­trá, kto­ré skon­zu­mu­jú obrov­ské množ­stvo ener­gie ale posky­tu­jú vyso­ký výkon na ťaž­bu digi­tál­ne­ho zla­ta.

Pri­ná­ša­me ti pohľad na jed­nu takú­to „baňu“.

Tie­to fot­ky sú z Gene­sis Mining, fir­ma zalo­že­ná na ťaž­be bit­co­inu cez cloud. Táto fir­ma ponú­ka kaž­dé­mu ťažiť bit­co­in napriek tomu, že nemá doma poža­do­va­ný hard­vér.

these-photos-are-from-genesis-mining-a-cloud-mining-company-it-lets-customers-mine-using-its-cloud-without-having-to-buy-specialised-hardware

foto: businessinsider.com

Z tech­nic­ké­ho hľa­dis­ka je mož­né ťažiť bit­co­in aj na jed­nom počí­ta­či. Ale zďa­le­ka to nie je tak pro­fi­tu­jú­ce, pokiaľ nemáš správ­nu výba­vu. Mno­ho ľudí doma ťaží bit­co­in, čas­to sa pri­pá­ja­jú na takz­va­né „pooly“, kde zvy­šu­jú svo­ju šan­cu na úspech – vyťa­že­nie bit­co­inu. Ale model od Gene­sis je tro­chu iný.

its-technically-possible-to-mine-on-just-about-any-computer-but-its-not-profitable-to-do-so-unless-you-have-the-right-kit-many-people-do-mine-themselves-often-jo

foto: businessinsider.com

Spo­loč­nosť Gene­sis ma fir­mu už v Bos­ne a Číne a čosko­ro sa roz­ras­tú aj na Island.

the-company-had-early-mines-in-bosnia-and-china-and-most-of-its-operations-are-now-based-in-iceland

foto: businessinsider.com

Táto kra­ji­na im poskyt­ne tri veľ­mi dôle­ži­té a kva­lit­né vlast­nos­ti pre ťaž­bu: lac­ná ener­gia, vyso­ko­rých­lost­né pri­po­je­nie na inter­net a stu­de­né ovzdu­šie.

the-country-boasts-three-very-important-qualities-for-mining-cheap-energy-good-internet-connections-and-a-cold-climate

foto: businessinsider.com

Tep­lo­ta pro­stre­dia je veľ­mi dôle­ži­ta. Vzhľa­dom na to, že ťaž­ba s výkon­ným hard­vé­rom pro­du­ku­je vyso­ké tep­lo­ty, chla­de­nie kli­ma­ti­zá­cia­mi iba spot­re­bú­va ďal­šiu zby­toč­nú ener­giu, za kto­rú tre­ba pla­tiť. Ale pokiaľ sa nachá­dzaš v pro­stre­dí, kde je pri­ro­dze­ne zima, ušet­ríš penia­ze a roz­diel medzi zis­kom a výdav­ka­mi sa mno­ho­ná­sob­ne zväč­ší.

climate-is-incredibly-important-mining-hardware-generates-a-tremendous-amount-of-heat-and-uses-huge-amounts-of-power-if-you-can-save-on-cooling-costs-because-of-

foto: businessinsider.com

Za pred­po­kla­du, že stá­le pou­ží­vaš vyso­ko­vý­kon­ný hard­vér a výdav­ky za elek­tri­nu si nevší­maš, tak tie­to výdav­ky v prie­me­re na jeden bit­co­in robia 178,17€. Hod­no­ta jed­né­ho bit­co­inu ale v tých­to dňoch je 614,7€.

assuming-youre-getting-a-good-deal-on-electricity--and-ignoring-all-other-costs--streng-says-one-bitcoin-costs-about-200-to-mine-one-bitcoin-is-currently-worth-6

foto: businessinsider.com

Fir­ma Gene­sis ale neskon­či­la len pri ťaže­ní bit­co­inu. Sami si vytvo­ri­li vlast­nú vir­tu­ál­nu menu – Ethe­re­um. Tak­tiež môžeš pou­žiť rôz­ne apli­ká­cie na zau­to­ma­ti­zo­va­nie ťaž­by. Hod­no­ta jed­né­ho Ethe­re­um je 14,88€, ale infor­má­cie od Gene­sis hovo­ria, že poplat­ky na ťaž­bu sú iba 3,43€.

genesis-doesnt-just-mine-bitcoin-it-has-also-started-mining-ethereum--another-type-of-digital-currency-that-can-support-decentralised-applications-and-smart-cont

foto: businessinsider.com

Iný pohľad na miest­nosť, kde nons­top bežia stro­je na ťaže­nie. Nachá­dza sa tu viac ako 10 000 pro­ce­so­rov.

heres-another-shot-of-genesis-mining-operations-more-than-10000-mining-gpus-are-in-this-one-room (1)

foto: businessinsider.com

Hlav­ný tech­nic­ký pra­cov­ník hovo­rí: „Pra­co­vať vo vnút­ri mies­ta, kde sa ťaží bit­co­in je hroz­né. Ste obko­le­se­ný stroj­mi, kto­ré na teba nons­top kri­čia. Ak by si to počú­val, je to ako zvuk štar­to­va­nia a pri­stá­va­nia lie­tad­la bez akej­koľ­vek pre­stáv­ky. Tep­lo­ta je ďal­ší fak­tor, nie­ke­dy je tu aj 40 až 50 stup­ňov.“

the-price-of-ethereum-is-now-1670-while-streng-says-electricity-costs-to-mine-it-are-385

foto: businessinsider.com

Pozri si video, kde uvi­díš ako to vyze­rá na novom mies­te pre ťaže­nie bit­co­inu na Islan­de. Spo­loč­nosť už má prvých zamest­nan­cov, kto­rí zabez­pe­ču­jú spo­jaz­dňo­va­nie nových „baní“.

A ak ťa to zau­jí­ma, pozri aj video, kde je CTO Ste­fan Schind­ler, ako hovo­rí o živo­te v Gene­sis.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: coindesk.com

Pridať komentár (0)