Fotky z neuve­ri­teľ­ného bit­coin miningu z Islandu

Timotej Vančo / 18. júna 2016 / Tech a inovácie

Vir­tu­álna mena – Bit­coin, práve teraz naberá na hod­note. Digi­tálne peniaze dobie­hajú maximá, ktoré sme napo­sledy videli vo feb­ru­ári 2014.

Toto je skvelá správa pre ľudí, ktorí ťažia bit­coin aj pre osoby, ktoré sú za neho zod­po­vedné. Sys­tém fun­go­va­nia ťaže­nia bit­co­inu je v prin­cípe veľmi jed­no­du­chý. Každý, kto sa pri­pojí na sieť a umožní pre­po­ži­ča­nie svojho výpoč­to­vého výkonu pre pomoc v trans­ak­ciách po sieti, sa auto­ma­ticky zapája do šance vyťa­žiť si svoj vlastný bit­coin.

Tento pro­ces zaro­be­nia si peňazí je veľmi jed­no­du­chý a preto aj prak­ti­zo­vaný mno­hými „baníkmi“, ktorí ťažia bit­coin samoz­rejme so správ­nym vyba­ve­ním. Ťažiť môžeš aj ty, naprí­klad doma. Ale už sa obja­vili aj firmy, ktoré ťažia bit­coin v hod­no­tách desia­tok mili­ó­nov dolá­rov. Tieto spo­loč­nosti posta­vili obrov­ské dátové cen­trá, ktoré skon­zu­mujú obrov­ské množ­stvo ener­gie ale posky­tujú vysoký výkon na ťažbu digi­tál­neho zlata.

Pri­ná­šame ti pohľad na jednu takúto „baňu“.

Tieto fotky sú z Gene­sis Mining, firma zalo­žená na ťažbe bit­co­inu cez cloud. Táto firma ponúka kaž­dému ťažiť bit­coin napriek tomu, že nemá doma poža­do­vaný hard­vér.

these-photos-are-from-genesis-mining-a-cloud-mining-company-it-lets-customers-mine-using-its-cloud-without-having-to-buy-specialised-hardware

foto: businessinsider.com

Z tech­nic­kého hľa­diska je možné ťažiť bit­coin aj na jed­nom počí­tači. Ale zďa­leka to nie je tak pro­fi­tu­júce, pokiaľ nemáš správnu výbavu. Mnoho ľudí doma ťaží bit­coin, často sa pri­pá­jajú na takz­vané „pooly“, kde zvy­šujú svoju šancu na úspech – vyťa­že­nie bit­co­inu. Ale model od Gene­sis je tro­chu iný.

its-technically-possible-to-mine-on-just-about-any-computer-but-its-not-profitable-to-do-so-unless-you-have-the-right-kit-many-people-do-mine-themselves-often-jo

foto: businessinsider.com

Spo­loč­nosť Gene­sis ma firmu už v Bosne a Číne a čoskoro sa roz­rastú aj na Island.

the-company-had-early-mines-in-bosnia-and-china-and-most-of-its-operations-are-now-based-in-iceland

foto: businessinsider.com

Táto kra­jina im poskytne tri veľmi dôle­žité a kva­litné vlast­nosti pre ťažbu: lacná ener­gia, vyso­ko­rých­lostné pri­po­je­nie na inter­net a stu­dené ovzdu­šie.

the-country-boasts-three-very-important-qualities-for-mining-cheap-energy-good-internet-connections-and-a-cold-climate

foto: businessinsider.com

Tep­lota pro­stre­dia je veľmi dôle­žita. Vzhľa­dom na to, že ťažba s výkon­ným hard­vé­rom pro­du­kuje vysoké tep­loty, chla­de­nie kli­ma­ti­zá­ciami iba spot­re­búva ďal­šiu zby­točnú ener­giu, za ktorú treba pla­tiť. Ale pokiaľ sa nachá­dzaš v pro­stredí, kde je pri­ro­dzene zima, ušet­ríš peniaze a roz­diel medzi zis­kom a výdav­kami sa mno­ho­ná­sobne zväčší.

climate-is-incredibly-important-mining-hardware-generates-a-tremendous-amount-of-heat-and-uses-huge-amounts-of-power-if-you-can-save-on-cooling-costs-because-of-

foto: businessinsider.com

Za pred­po­kladu, že stále pou­ží­vaš vyso­ko­vý­konný hard­vér a výdavky za elek­trinu si nevší­maš, tak tieto výdavky v prie­mere na jeden bit­coin robia 178,17€. Hod­nota jed­ného bit­co­inu ale v týchto dňoch je 614,7€.

assuming-youre-getting-a-good-deal-on-electricity--and-ignoring-all-other-costs--streng-says-one-bitcoin-costs-about-200-to-mine-one-bitcoin-is-currently-worth-6

foto: businessinsider.com

Firma Gene­sis ale neskon­čila len pri ťažení bit­co­inu. Sami si vytvo­rili vlastnú vir­tu­álnu menu – Ethe­reum. Tak­tiež môžeš pou­žiť rôzne apli­ká­cie na zau­to­ma­ti­zo­va­nie ťažby. Hod­nota jed­ného Ethe­reum je 14,88€, ale infor­má­cie od Gene­sis hovo­ria, že poplatky na ťažbu sú iba 3,43€.

genesis-doesnt-just-mine-bitcoin-it-has-also-started-mining-ethereum--another-type-of-digital-currency-that-can-support-decentralised-applications-and-smart-cont

foto: businessinsider.com

Iný pohľad na miest­nosť, kde nons­top bežia stroje na ťaže­nie. Nachá­dza sa tu viac ako 10 000 pro­ce­so­rov.

heres-another-shot-of-genesis-mining-operations-more-than-10000-mining-gpus-are-in-this-one-room (1)

foto: businessinsider.com

Hlavný tech­nický pra­cov­ník hovorí: „Pra­co­vať vo vnútri miesta, kde sa ťaží bit­coin je hrozné. Ste obko­le­sený strojmi, ktoré na teba nons­top kri­čia. Ak by si to počú­val, je to ako zvuk štar­to­va­nia a pri­stá­va­nia lie­tadla bez akej­koľ­vek pre­stávky. Tep­lota je ďalší fak­tor, nie­kedy je tu aj 40 až 50 stup­ňov.“

the-price-of-ethereum-is-now-1670-while-streng-says-electricity-costs-to-mine-it-are-385

foto: businessinsider.com

Pozri si video, kde uvi­díš ako to vyzerá na novom mieste pre ťaže­nie bit­co­inu na Islande. Spo­loč­nosť už má prvých zamest­nan­cov, ktorí zabez­pe­čujú spo­jaz­dňo­va­nie nových „baní“.

A ak ťa to zau­jíma, pozri aj video, kde je CTO Ste­fan Schind­ler, ako hovorí o živote v Gene­sis.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: coindesk.com

Pridať komentár (0)