Foto­gra­fie odha­ľu­jú­ce, aké je to byť die­ťa­ťom v Sever­nej Kórei

Miroslav Lukáč / 17. mája 2017 / Zaujímavosti

zdroj: Damir Sagolj

Det­stvo je ten najd­ra­ho­cen­nej­ší čas v živo­te člo­ve­ka, pre­to je zne­po­ko­ju­jú­ce vidieť deti pra­cu­jú­ce na poliach ale­bo vidieť ich nedob­ro­voľ­ne a zasle­pe­ne pod­po­ro­vať kru­té­ho dik­tá­to­ra v kra­ji­ne. Taká­to je rea­li­ta 5,3 mili­ó­na detí vo veku do 14 rokov v Sever­nej Kórei.

Deti sa učia milo­vať svo­ju kra­ji­nu na zákla­de štú­dia his­tó­rie kra­ji­ny od zakla­da­te­ľa Kim II Sun­ga až po súčas­né­ho vlád­cu Kim Jong Una. Môžu sa učiť rôz­nym ume­lec­kým sme­rom, hud­be ale­bo ilus­tro­va­niu, ale často­krát sú všet­ky čin­nos­ti ovplyv­ne­né poli­tic­kou vôľou kra­ji­ny. Pozri sa bliž­šie na to, aké je to vyras­tať v naj­viac uzav­re­tej a dik­tá­tor­skej kra­ji­ne na Zemi.

Od útle­ho veku sú deti žijú­ce mimo hlav­né­ho mes­ta Pyon­gy­ang pri­pra­vo­va­né na prá­cu na far­mách. Núte­ná prá­ca pred­sta­vu­je veľ­kú časť eko­no­mic­kej pro­duk­cie kra­ji­ny.

zdroj foto: Damir Sagolj

Nie­kto­ré zdro­je uvá­dza­jú, že pra­cov­ní­ci, kto­rí nedo­dr­žia­va­jú pod­mien­ky sú za trest posla­ný do „kon­cen­trač­ných tábo­rov“.

zdroj foto: Damir Sagolj

V menej roz­vi­nu­tých regi­ó­noch môže ces­ta do ško­ly viesť cez sta­ve­nis­ká a nebez­peč­ný terén. Škol­ské auto­bu­sy, ak ich dedi­ny majú, tak sú to čas­to upra­ve­né náklad­né autá.

zdroj foto: Damir Sagolj

Pre deti, kto­ré nema­jú rodi­čov, je život v seve­ro­kó­rej­ských det­ských domo­voch obzvlášť kru­tý. Adop­tív­ni rodi­čia sa dokon­ca môžu zriecť osvo­je­ných detí v prí­pa­de, ak sa o seba nedo­ká­žu posta­rať.

zdroj foto: Damir Sagolj

Zatiaľ čo rodi­ny, kto­ré majú dosta­tok peňa­zí, si môžu dovo­liť luxus, akým je naprí­klad tra­dič­né seve­ro­kó­rej­ské oble­če­nie.

zdroj foto: Damir Sagolj

Ale penia­ze rodi­nu nez­ba­via poli­tic­kých povin­nos­tí. Mno­hí oby­va­te­lia dodnes uctie­va­jú vod­cu kra­ji­ny a pra­vi­del­ne ces­tu­jú k národ­ným pamiat­kam a nútia k tomu aj svo­je deti.

zdroj foto: Damir Sagolj

V júni minu­lé­ho roka Kim Jong Un orga­ni­zo­val pred­sta­ve­nie s náz­vom Naj­šťast­nej­ší na svet, čo bola sláv­nosť 70. výro­čia Kórej­skej únie detí.

zdroj foto: Damir Sagolj

Indok­tri­ná­cia začí­na ešte skôr — nie­ke­dy v mater­skej ško­le. Malé deti sa učia pro­tia­me­ric­ké posols­tvá a pou­ží­va­jú hrač­kár­ske puš­ky a gra­ná­ty na úto­ky na kres­le­ných voja­kov.

zdroj foto: Damir Sagolj

Na MDD sa koná faloš­ná vojen­ská pre­hliad­ka v hlav­nom mes­te, kto­rá je typic­ká tým, že deti sa oblie­ka­jú do uni­fo­riem ako čle­no­via seve­ro­kó­rej­skej armá­dy.

zdroj foto: Damir Sagolj

Pod­mien­ky v ško­lách sú často­krát nehy­gie­nic­ké. Jed­na z mater­ských škôl sa nachá­dza upro­stred tex­til­nej továr­ne.

zdroj foto: Damir Sagolj

V Sever­nej Kórei je veľ­kým prob­lé­mom sociál­na a finanč­ný nerov­nosť. Rodi­ny, kto­ré majú viac peňa­zí si môžu dovo­liť dopriať svo­jim deťom viac zába­vy, vzde­la­nie a lep­šiu výcho­vu.

zdroj foto: Jac­ky Chen

Naprí­klad deti z naj­bo­hat­ších rodín tré­nu­jú v hlav­nom mes­te v tzv. Det­skom palá­ci, kto­rý posky­tu­je lek­cie cudzích jazy­kov, počí­ta­čo­vé kur­zy a rôz­ne špor­to­vé kur­zy.

zdroj foto: Damir Sagolj

Nie­kto­rí ten­to palác opi­su­jú ako nie­čo mimo­riad­ne zvlášt­ne. Jeden náv­štev­ník ume­lec­kej trie­dy nikdy nevi­del deti pra­co­vať s perom a papie­rom aj napriek tomu, že sa pre­zen­tu­jú naozaj exce­lent­né ilus­trá­cie.

zdroj foto: Damir Sagolj

Kórej­ským mlá­dež­níc­ky zbor nav­šte­vu­je pri­bliž­ne 5 400 detí.

zdroj foto: Damir Sagolj

Ich vystú­pe­nia a par­ti­ci­pá­cia v zbo­re je pova­žo­va­ná za roz­ší­re­nie seve­ro­kó­rej­ské­ho kul­tu osob­nos­ti. Témy cti a sily sú vša­dep­rí­tom­né.

zdroj foto: Damir Sagolj

Počas vystú­pe­nia pre zahra­nič­ných novi­ná­rov v máji minu­lé­ho roka mno­hé zbo­ry, taneč­né a akro­ba­tic­ké čís­la mali sil­ný poli­tic­ký pod­tón.

zdroj foto: Damir Sagolj

Nátlak a strach sa stup­ňu­je pria­mo úmer­ne so stú­pa­jú­cim vekom detí. Det­ské časy sú často­krát jedi­nou prí­le­ži­tos­ťou, ako žiť aspoň tro­cha bez­sta­rost­ne.

zdroj foto: Damir Sagolj

Deti nie sú dosta­toč­né sta­ré a vyspe­lé na to, aby doká­za­li pocho­piť pro­pa­gan­du, kto­rú im tla­čia do hláv ale­bo uve­do­miť si, aké žalost­né sú ich život­né pod­mien­ky.

zdroj foto: Damir Sagolj

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)