Freelanceri, ktorí si budujú značku, majú vyšší plat, dokazuje to prieskum

Jana Mikysová / 17. augusta 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Alexandru Acea, Unsplash

Mi­chal Ga­li­šin je štu­den­tom na Ka­tedre mas­me­diál­nej ko­mu­ni­ká­cie na UKF v Nitre. V rámci svo­jej ba­ka­lár­skej práce re­a­li­zo­val pries­kum o fre­e­lan­ce­roch a ich značke. Po­de­lil sa s nami o vý­sledky a preto sa o zau­jí­mavé zis­te­nia po­de­líme aj my s te­bou.

Na za­čia­tok niečo o pries­kume. Mi­chal sa opý­tal 233 res­pon­de­tov z Česka a Slo­ven­ska rôzne otázky ohľa­dom práce na voľ­nej nohe. Zo­pár z nich ne­bolo do­sta­toč­ných, preto pre pries­kum vy­užil vzorku 220 od­po­vedí z do­taz­ní­kov. Pries­kum bol vo vše­obec­nosti za­me­raný na fre­e­lan­ce­rov a ich po­hľad na bu­do­va­nie osob­nej značky. Je podľa fre­e­lan­ce­rov mar­ke­ting „sa­mého seba“ dô­leží a ve­nujú sa mu? Po­zri sa, ako to vidí vzorka fre­e­lan­ce­rov z Česka a Slo­ven­ska.

„Bolo ob­do­bie, keď som sa tvorbu sna­žila ucho­piť mar­ke­tin­govo. Vy­mýš­ľala som ako sa moja značka bude vo­lať, ako bude vy­ze­rať jej logo, čo kon­krétne chcem trhu po­núk­nuť. Ne­skôr som po­cho­pila, že toto nie je moja cesta. Vy­kaš­ľala som sa preto na celý mar­ke­ting, po­zor­nosť som za­me­rala na ilus­tro­va­nie a spon­tánnu ré­žiu vecí.“ Tina Mi­no­rová v roz­ho­vore pre Sket­cher

Zdroj: Mi­chal Ga­li­šin
Pridať komentár (0)