Futu­ris­tické vozidlá, ktoré dra­ma­ticky zme­nia spô­sob, akým sa pre­pra­vu­jeme

Martina Ditrichová / 30. augusta 2016 / Tech a inovácie

Chce to len čas. A ces­to­va­nie dostane úplne iné roz­mery.

V oblasti dopravy sa dostá­vame do futu­ris­tic­kej éry. Metro bude čoskoro zasta­ralá racho­tina. Spo­loč­nosti v súčas­nosti inves­tujú do nových spô­so­bov pre­pravy nemalé čias­tky. A niet sa čomu čudo­vať… prišli sme do štá­dia, kedy je nutné vymys­lieť to celé inak, efek­tív­nej­šie. Najmä za posledné roky.

Nové typy vozi­diel práve inten­zívne tes­tujú a zdo­ko­na­ľujú. V najb­liž­šej dekáde sa prav­de­po­dobne mnohé obja­via aj na komerč­nom trhu a dra­ma­ticky zme­nia spô­sob, akým ces­tu­jeme alebo pre­pra­vu­jeme tovar. A to nie len po zemi a na Zemi.

Auto­nómne autá

Auto­nómne autá sa rýchlo stá­vajú rea­li­tou. Auto­nómne zna­mená, že sú schopné pre­brať väč­šinu, ak nie všetky povin­nosti vodiča. Naj­väčší výrob­co­via auto­mo­bi­lov si kladú za cieľ, mať aspoň čias­točne auto­nómne vozidlo v ponuke do roku 2020. Plne auto­nómne vozidlá môžeme oča­ká­vať v prie­behu jed­nej dekády. V takom vozidle sa už vodič naozaj len vezie ako pasa­žier. Kto­vie, či na to bude potrebný vôbec vodičský pre­ukaz. :)

Volvo-self-driving-car-706x369

Foto: assets.inhabitat.com

Oča­káva sa, že tieto autá pri­nesú obrov­ské výhody, hlavne čo sa týka bez­peč­nosti. V Eno Cen­tre for Tran­s­por­ta­tion vypo­čí­tali, že ak bude na ame­ric­kých ces­tách pri­bližne 90% áut auto­nóm­nych, počet nehôd klesne zo 6 mili­ó­nov ročne na 1.3 mili­óna a počet smr­teľ­ných nehôd z 33000 na 11300.

Okrem bez­peč­nosti, dajú bez­pi­lotné autá ľuďo­maj viac voľ­ného času, ktorý bežne strá­via za volan­tom. Tak­tiež zni­žujú emi­sie uhlíka a umož­nia „šofé­ro­vat“ aj ľuďom, ktorí by za bež­ných okol­ností nemohli. Naprí­klad dôchod­co­via budú mobil­nejší.

V súvis­losti s týmto typom vozi­diel sa rieši aj ďal­šia dôle­žitá otázka — morálna dilema. Nehoda a ako sa auto zachová v oka­mihu pred ňou. Vodič v tom momente zväčša nemá čas vyhod­no­co­vať situ­áciu a zachová sa skrátka pod­ve­dome. Počí­tač v auto­nóm­nom vozidle si ale ten čas nájde a vopred musí byť naprog­ra­mo­vané, ako sa zachová. Táto otázka stále nie je jed­no­značne dorie­šená.

Lie­ta­júce autá

Lie­ta­júce autá ťa hravo dostanú z doprav­nej záp­chy. Veď kto si už naj­me­nej mili­ón­krát v ran­nej špičke neže­lal, ju skrátka pre­le­tieť. Tam hore je toľko miesta. Zdá sa, že to neos­tane iba pri ran­ných snoch vodi­čov. Inves­tori veria tejto myš­lienke natoľko, že do vývoja vrá­žajú miliardy dolá­rov. V júni Blo­om­berg avi­zo­val, že spo­lu­za­kla­da­teľ Google Larry Page inves­to­val 100 mili­ó­nov dolá­rov do star­tupu Zee.Aero, ktorý sa venuje tech­no­ló­gii lie­ta­jú­cich áut. Inves­to­val tak­tiež do ďal­šieho star­tupu Kitty Hawk, ktorý má podobné zame­ra­nie.

130509142450-flying-car-tfx-terrafugia-story-top

Foto: cnn.com

Ter­ra­fu­gia, ďalší star­tup, venu­júci sa lie­ta­jú­cim autám, pilne pra­cuje na novom modeli TF-X, ktorý by mal byť dostupný už v roku 2025, čo vôbec nie je tak ďaleko. Bude schopný vzliet­nuť a pri­stáť auto­nómne. Toto otvorí úplne nové mož­nosti v doprave. Samoz­rejme, bude nutná aj regu­lá­cia, lebo keď si reálne pred­sta­víme, že by si každý len tak lie­tal, kolí­ziám by sme sa časom nevyhli ani vo vzdu­chu.

Na Slo­ven­sku máme tak­tiež jeden veľmi úspešný pro­jekt: Aero­mo­bil. Aero­mo­bil stvo­ril dizaj­nér Šte­fan Klein spolu s CEO spo­loč­nosti Jura­jom Vacu­lí­kom. Ak si z Nitry a oko­lia, možno si ho mal mož­nosť vidieť pole­to­vať po oblohe aj na vlastné oči, lebo ho v tejto loka­lite den­no­denne tes­tujú. Pro­jekt Aero­mo­bil pre­slá­vil Slo­ven­sko aj v zahra­ničí, lebo ihneď vzbu­dil záu­jem médií ako CNN, BBC či New York Jour­nal. Slo­ven­sko sa ním pýši aj vrámci expo­ná­tov, kto­rými v Bru­seli pre­zen­tuje svoje pred­sed­níc­tvo v Rade Európ­skej Únie. Záu­jem o lie­ta­júce auto evi­duje firma z celého sveta. „Veľmi zau­jí­mavý bude ame­rický trh, netreba však pod­ce­ňo­vať ani Čínu, je to dôle­žitý trh. Aero­Mo­bil je ide­álny pre každú kra­jinu, ktorá má prob­lém s infra­štruk­tú­rou a má potrebu dopra­vo­vať sa na veľké vzdia­le­nosti,“ tvrdí Klein. Podľa posled­ných infor­má­cií by sa mal dostať na trh v prie­behu dvoch rokov a nemal by byť prob­lém ani s integ­rá­ciou na cesty. Cena sa bude pohy­bo­vať zhruba v hla­dine luxus­ného špor­to­vého auta.

aeromobil

Foto: aeromobil.com

Bez­pi­lotné drony s pasa­žiermi

V janu­ári tohto roku čín­ska spo­loč­nosť EHang, zaobe­ra­júca sa výro­bou dro­nov, pred­sta­vila elek­trický auto­nómny dron, ktorý je schopný pre­viezť jed­ného ces­tu­jú­ceho. Toto lie­ta­júce vozidlo sa volá Ehang 184 a je vysoké cca 5 stôp, váži iba 200kg a dokáže odviezť zhruba polo­vicu svo­jej vlast­nej váhy. Dron dokáže s pasa­žie­rom ísť rých­los­ťou 100km/h v maxi­mál­nej výške 11 000 stôp.

autonomous-passenger-drones-could-make-your-commute-a-breeze

Foto: EHang.com

Navá­dza­nie je jed­no­du­ché. Aby sa člo­vek dostal z bodu A do bodu B, stačí si zvo­liť loka­litu vo svo­jej apli­ká­cii na smart­fóne a dron už spraví zvy­šok roboty. Ehang sa chystá čoskoro tes­to­vať svoje vzdušné vozidlo v Nevade. Možno od ces­to­va­nia vo svo­jom osob­nom auto­nóm­nom drone nie sme tak ďaleko, ako by sa mohlo zdať.

Elek­tro­mo­bily sú IN!

Elek­trické autá sú už rea­li­tou a aj u nás na Slo­ven­sku sa pre ne nachá­dza via­cero dobí­ja­cích sta­níc. Vo svete sa stá­vajú doslova mains­tre­a­mo­vou a mód­nou zále­ži­tos­ťou. Stále však je čo vylep­šo­vať. Naj­väč­šie auto­mo­bilky sa pred­bie­hajú, ktorá príde s naj­lep­ším plne elek­tric­kým autom.

Toto je veľký krok vpred, lebo nie­len, že roz­mach elek­tro­mo­bi­lov zre­du­kuje kar­bó­nové emi­sie, ale aj vyvi­nie inten­zív­nejší tlak na ener­ge­tické spo­loč­nosti, aby viac inves­to­vali do obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie, aby pokryli nový dopyt.

0,,17704458_303,00

Foto: dw.com

Je zau­jí­mavé, že prvý elek­tro­mo­bil sa obja­vil dokonca 50 rokov pred spa­ľo­va­cím moto­rom. Bohu­žiaľ, ale Henry Ford so svo­jim mode­lom „T“ abso­lútne pocho­val svoju elek­trickú kon­ku­ren­ciu cenou a lep­ším dojaz­dom. Momen­tálne elek­tro­mo­bi­lový prie­my­sel vedie Elon Musk so spo­loč­nos­ťou Tesla.

Všetko na elek­trinu, aj lie­tadlá

Rea­li­tou sa pomaly, ale iste stá­vajú aj elek­trické lie­tadlá, ktoré ešte výraz­nej­šie pomôžu redu­ko­vať kar­bó­nové emi­sie a hluk. NASA a naj­väčší výrob­co­via lie­ta­diel na tom už inten­zívne pra­cujú. V júni NASA vyhlá­sila, že vyvíja futu­ris­tické plne elek­trické lie­tadlo X-plane série, nazý­vané X-57.

Lie­tadlo na baterky bude mať 14 elek­tric­kých moto­rov a nanovo navr­hnuté krídla. Podľa Wall Street Jour­nal, X-57 by mala byť pri­pra­vená vzliet­nuť v budú­com roku a pre komerčné lety pri­pra­vená okolo roku 2035.

electric-planes-will-help-reduce-carbon-emissions-and-noise-pollution

Foto: nasa.gov

SkyT­ran ako zo sci fi

Jed­no­ko­ľa­jové sys­témy ako SkyT­ran by mohli veľmi uži­točné, čo sa týka mest­skej dopravy. Hlavne ľudia pra­cu­júci vo veľ­kých mes­tách si už život bez zápch neve­dia ani pred­sta­viť. Tento zázrak jaz­diaci 20 stôp nad zemou, rých­los­ťou tak­mer 250km/hod by bol jed­no­značne rie­še­ním. Dokonca ešte aj s výhľa­dom, ktoré si v metre vychut­nať nemô­žeme a na Slo­ven­sku už vôbec nie.

SkyT­ran high-tech sys­tém je dokonca schopný uče­nia, čiže v prí­pade potreby, je pri­pra­vený okam­žite zvý­šiť počet buniek v kon­krét­nych sta­ni­ciach. Pou­ži­tie by bolo nasle­dovné: náj­deš najb­liž­šiu sta­nicu SkyT­ran, do SkyT­ran appky zadáš svoj cieľ a tá ti jed­no­du­cho pri­radí bunku, do kto­rej nasad­neš a hľa si tam!

SkyTran_Seattle2

Foto: en.wikipedia.org

CEO spo­loč­nosti Jerry San­ders pre Tech Insi­der ozná­mil, že bunky a sta­nice sú dosta­točne malé, aby mohli byť kde­koľ­vek, aj tre­bárs na letis­kách či dokonca v budo­vách. SkyT­ran ohlá­sil, že v máji 2020 bude posta­vený prvý takýto sys­tém v Nigé­rii.

Samo­ria­diaca kyvad­lová doprava pri­vo­laná smart­fó­nom

Namiesto toho, aby si čakal na auto­bus či elek­tričku, alebo snažne zhá­ňal taxi… Táto kyvad­lovka by neus­tále bráz­dila mes­tom, bez una­ve­ného večne naštva­ného vodiča a prišla by na zavo­la­nie cez apli­ká­ciu v tvo­jom smart­fóne na vopred sta­no­venú zastávku. Tieto druhy bez­pi­lot­ných kyvad­lo­viek sú už v súčast­nosti tes­to­vané vo via­ce­rých mes­tách s kla­sic­kou pre­máv­kou. Fran­cúz­ska spo­loč­nosť Easy­Mile je za vývo­jom množ­stva takýchto auto­nóm­nych mini­bu­sov, ktoré sa tes­tujú v európ­skych mes­tách. Star­tup Local Motors vytvo­ril kyvad­lovku menom Olli, tá je tes­to­vaná toto leto vo Was­hing­tone DC.

self-driving-shuttles-could-change-public-transportation

Foto: ibm.com

Polo­au­to­nómne auto­busy na dlh­šie vzdia­le­nosti

Keďže všetci radi ces­tu­jeme, pra­covný trh sa sústre­ďuje vo väč­ších mes­tách, radi si cho­díme oddých­nuť mimo miest, pozrieť za rodi­nou a komu sa chce ešte aj šofé­ro­vať? Naprí­klad Mer­ce­des-Benz v júli ohlá­sil svoj prvý polo­au­to­nómny auto­bus Future Bus. Dokáže roz­poz­nať sema­fóry, ria­dené tunely, chod­cov a cyk­lis­tov, takže dokáže ria­diť sám seba v urči­tých situ­áciách. Mer­ce­des tiež tvrdí, že je aj úspor­nejší, čo sa spot­reby týka, ako bežný mest­ský auto­bus. Momen­tálne má maxi­málnu rých­losť iba 70km/hod a je naprog­ra­mo­vaný tak, aby vedel cho­diť len v pru­hoch urče­ných pre auto­busy, čiže u nás nere­álne. Avšak tech­no­ló­gia stále postu­puje, ďalší model pri­ne­sie omnoho viac vodičs­kých vlast­ností.

feeduploaded-3fd01044344741c6d26143454334ecdd

Foto: deutschland.de

Hyper­loop sys­témy na pre­sun medzi hlav­nými mes­tami

hyperloop-2--620x349

Foto: abc.es

Pre­tože je Hyper­loop navr­hnutý pre kon­tro­lo­vané pro­stre­die a je plne auto­nómny, nikdy nebude meš­kať kvôli poča­siu alebo chyby ope­rá­tora. Navyše sa všade dosta­nete prak­ticky lusk­nu­tím prsta. Hyper­loop kabína je schopná sa pohy­bo­vať až rých­los­ťou 800km/hod. Dokonca firmy, ktoré ho vyví­jajú, dbajú na to, aby ostal cenovo dostupný širo­kým masám. „Kaž­dým typom Hyper­lo­opu sa bude dať ces­to­vať za extrémne nízku cenu,“ ozná­mil Bro­gan Bam­Bro­gan, bývalý tech­nický ria­di­teľ Hyper­lo­opu 1. „Všetko hod­notné na Hyper­lo­ope by nestálo za to, keby boli ces­tovné náklady veľmi vysoké. Naším záme­rom je nasa­diť Hyper­loop lacno v porov­naní s inými for­mami dopravy, takže s dob­rou cenou príde ešte mimo­riadne vysoká rých­losť, bez­peč­nosť a ener­ge­tická efek­tív­nosť,“ dodáva. Znie to priam neuve­ri­teľne uto­picky. Snáď čoskoro uvi­díme, aké to bude v reáli.

hyperloop_tube.0

Foto: theverge.com

Opa­ko­vane pou­ži­teľné rakety. Hor sa do ves­míru a nas­päť. A zas

Takéto rakety sú kľú­čom k tomu, aby sa lety do ves­míru stali prí­stup­nej­šími. Možno aj pre šir­šiu verej­nosť. Keďže raketa môže byť znovu pou­ži­teľná, náklady sa výrazne zní­žia. Spo­loč­nosti Spa­ceX a Blue Ori­gin na túto tech­no­ló­giu vyna­kla­dajú veľké úsi­lie. Ama­zon CEO Jeff Bezos, ktorý zalo­žil Blue Ori­gin sa nechal počuť, že pred­vída „mili­óny ľudí žijú­cich a pra­cu­jú­cich vo ves­míre“.

Spa­ceX Elona Muska uro­bila veľký pokrok v roz­voji svo­jich rakiet na viac pou­žití. Ces­to­vali oveľa ďalej a rých­lej­šie ako tie od Blue Ori­gin. Spa­ceX vypus­tila a záro­veň úspešne pri­stála 4 samos­tatné rakety. 3 dopadli na lodný dron v strede mora a jedna na zem. Musk avi­zo­val, že bude môcť opä­tovne pou­žiť jednu z týchto rakiet v sep­tem­bri a podľa neho budeme schopní posie­lať ľudí do ves­míru v prie­behu jed­nej dekády. Musk je ale povestný svo­jim nie až tak pres­ným dato­va­ním, takže na to by som sa tak skoro nete­šila. Ria­di­teľ Spa­ceX na nedáv­nej tech kon­fe­ren­cii dokonca ohlá­sil, že chce pri­stáť s ľuďmi na Marse v roku 2025, čo je z tohto pohľadu za chvíľu.

Grasshopper-1.JPG

Foto: spacex.com

Zavá­dzame nákladné lety na Mars, s kto­rými ľudia môžu počí­tať. Orbi­tálne stret­nu­tie Mars — Zem je len raz za 26 mesia­cov, čiže raz v roku 2018, a potom až v 2020, ak pôjdu veci podľa plánu, mali by sme byť schopní nalo­diť ľudí v roku 2024 s tým, že v roku 2025 dora­zia na Mars,“ ozná­mil suve­rénne na kon­fe­ren­cii.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: errafugia.com

Pridať komentár (0)