Gal Gadot — Won­der Woman a jej život super­hr­din­ky

Simona Hanzelová / 10. júna 2017 / Zaujímavosti

zdroj: Instagram.com

Hoci krás­na a inte­li­gent­ná Gal Gadot zoža­la za svo­ju rolu vo fil­me Won­der Woman obrov­ský úspech, iba málo­kto vie, že pred­tým, než sa z nej sta­la obľú­be­ná hereč­ka, odslú­ži­la dva roky v armá­de.

Gal Gadot sa naro­di­la 30. aprí­la 1985 v Izra­e­li do rodi­ny uči­teľ­ky a inži­nie­ra.

zdroj: Ins­ta­gram

Túži­la po tom, že z nej vyras­tie cho­re­o­graf­ka. Neskôr chce­la byť práv­nič­ka. 

zdroj: Ins­ta­gram

Obja­vi­li ju však mode­lin­go­vé agen­tú­ry a v roku 2004 dokon­ca vyhra­la Miss Izra­el. Toto víťazs­tvo ešte viac naštar­to­va­lo jej mode­lin­go­vú kari­é­ru. 

zdroj: Ins­ta­gram

Po súťa­ži odiš­la do izra­el­skej armá­dy na dvoj­roč­nú povin­nú vojen­skú služ­bu. Neskôr zača­la štu­do­vať prá­vo.

zdroj: Ins­ta­gram

Počas jej štú­dií si ju vši­mol reži­sér bon­dov­ky Quan­tum of Sola­ce, no rolu napo­kon dosta­la Olga Kury­len­ko.
zdroj: Ins­ta­gram

Gal napo­kon zakot­vi­la v izra­el­skej tele­víz­nej šou Bubot a zo ško­ly odiš­la.

zdroj: Ins­ta­gram

V roku 2008 sa vyda­la za Yaro­na Ver­sa­na a dvo­j­ici sa naro­di­la dnes už 4-roč­ná dcér­ka Alma.

zdroj: Ins­ta­gram

Jej Hol­ly­wo­od­ska kari­é­ra zača­la až po tom, ako dosta­la rolu Gise­le vo fil­me Rých­lo a zbe­si­lo.

zdroj: Uni­ver­sal

Obja­vi­la sa aj v epi­zó­de seriá­lu Entou­ra­ge.

zdroj: HBO

Vo fil­me Zatiaľ spo­lu, zatiaľ naži­ve zahviez­di­la aj po boku Toma Cru­isa a Came­ron Diaz.

zdroj: Fox

V tom istom roku sa obja­vi­la aj vo fil­me Noč­né ran­de.

zdroj: Fox

V úlo­he Won­der Woman sa prvý­krát zja­vi­la vo fil­me Bat­man vs Super­man.

zdroj: War­ner Bros

Kaž­dá scé­na s ňou zoža­la ohrom­ný úspech a fanú­ši­ko­via ju nešet­ri­li chvá­lou. 

zdroj: War­ner Bros

Bolo pre mňa dôle­ži­té uká­zať, aká je nezá­vis­lá,” pove­da­la v roz­ho­vo­re pre Gla­mour na mar­go úlo­hy Won­der Woman vo fil­me Bat­man vs Super­man.

zdroj: War­ner Bros

Gadot v súčas­nos­ti hviez­di v prvom sólo fil­me tej­to hrdin­ky. „Má ľud­ské srd­ce, tak­že vie byť cit­li­vá, je zve­da­vá, súcit­ná a milu­je ľudí. Záro­veň má však silu bohy­ne a boju­je za dob­ro. Chcem byť ako ona,” pove­da­la pre Enter­tain­ment Week­ly.

zdroj: War­ner Bros

Kvô­li úlo­he Woner Woman poc­ti­vo cvi­či­la a tré­no­va­la nie­koľ­ko bojo­vých ume­ní.

zdroj: Ins­ta­gram

Gadot tvr­dí, že pre ňu bolo dôle­ži­té, že Won­der Woman reží­ro­va­la žena. Vďa­ka tomu vraj moh­li Won­der Woman stvár­niť ako nor­mál­nu ženu. Hereč­ka si želá, aby sa sil­ná, aktív­na, súcit­ná, milu­jú­ca a pozi­tív­na Won­der Woman sta­la vzo­rom pre všet­ky diev­ča­tá.

zdroj: Ins­ta­gram

zdroj člán­ku: businessinsider.com 

Pridať komentár (0)