Game of Thrones dostane nový spin-off. Natáčanie pozná dátum začiatku

Richard Vitkovský / 11. júla 2018 / Zaujímavosti

zdroj: Helen Sloan/HBO
  • Se­riál Game of Th­ro­nes patrí me­dzi úspešné stá­lice te­le­ví­zie HBO už od roku 2011
  • V sú­čas­nosti sa chystá ôsma sé­ria.
  • Tá sa však na ob­ra­zov­kách ob­javí až v roku 2019
  • Tvor­co­via sa preto roz­hodli dlhé ča­ka­nie svo­jim fa­nú­ši­kom sprí­jem­niť a chys­tajú prek­va­pe­nie

Game of Th­ro­nes láme re­kordy v ob­ľú­be­nosti už od roku 2011. Fan­tas­tický se­riál z pro­duk­cie HBO má za­tiaľ na svo­jom konte se­dem sé­rií, tá po­sledná po­zos­tá­vala zo sied­mych častí. Cel­kovo bolo od­vy­sie­la­ných 67 epi­zód. Naj­nov­šia sé­ria by sa mala za­čať vy­sie­lať v roku 2019. Jej na­tá­ča­nie sa skon­čilo za­čiat­kom tohto me­siaca. Do roku 2019 je však po­riadne ďa­leko. Ako si teda udr­žať po­zor­nosť fa­nú­ši­kov? Na­prí­klad na­krú­te­ním sa­mos­tat­ných častí zo sveta Game Of Th­ro­nes, ktoré sa sú­stre­dia na ur­čitú uda­losť, tzv. spin-off.

Presne tento po­stup zvo­lili aj tvor­co­via úspeš­ného se­riálu, ktorí chys­tajú cel­kovo päť­dielnu sé­riu zo sveta Game of Th­ro­nes. Prvá časť by sa mala za­čať na­tá­čať už v ok­tóbri tohto roka. Ná­zov ešte nie je de­fi­ni­tívny, ale pra­cuje sa s ver­ziou The Long Night, čo v pre­klade zna­mená Dlhá noc. Fil­mo­vať by sa malo v Bel­faste, ktorý je sta­bil­ným mies­tom na­tá­ča­nia.

Tvor­co­via chys­tajú temný prí­beh

O sce­nár sa po­sta­rala dvo­j­ica Jane Gold­man a George R. R. Mar­tin. Pi­lotná časť sa odo­hráva ti­síce ro­kov v mi­nu­losti, pred uda­los­ťami z Game Of Th­ro­nes. Sé­ria bude sle­do­vať úpa­dok sveta od dôb hr­di­nov až k jeho naj­tem­nej­šej po­dobe. Di­vák sa obo­známi s tem­nými ta­jom­stvami kon­ti­nentu Wes­te­ros a sku­toč­ným pô­vo­dom ľa­do­vej rasy Bieli Chodci. Keďže sa dej odo­hráva ti­síce ro­kov pred hlav­ným de­jom, je tak­mer isté, že sa s hlav­nými hr­di­nami ne­stret­neš. Možné je však všetko.

Hlavnú časť deja vy­pl­nia práve Bieli Chodci a Deti Lesa, kto­rých vzťahy boli vždy na­päté. Deti Lesa boli to­tiž pr­vými oby­va­teľmi Wes­te­rosu, ktorí bo­jo­vali o úze­mia s Pr­vými Ľudmi. Tuhá zima pri­niesla do Wes­te­rosu zá­had­ných Bie­lych Chod­cov, ktorí ne­prišli v mieri a spô­so­bili obom znep­ria­te­le­ným stra­nám ob­rov­ské straty.

Ne­pria­te­lia tak mu­seli spo­jiť svoje sily a spo­ločne vy­tla­čili Bie­lych Chod­cov na úze­mie več­ného ľadu. Či sa HBO roz­hodne do­to­čiť ďal­šie štyri časti a vznikne jedna celá sé­ria bude zá­vi­sieť od úspe­chu pi­lot­nej časti. Podľa ob­rov­ského úspe­chu Game of Th­ro­nes je však možné pred­po­kla­dať, že no­vinka ne­s­klame.

zdroj: dai­ly­mail.co.uk , tv­guru.cz

Pridať komentár (0)