Gen­tle Jam — Slo­venka vlast­no­ručne vyrába uni­kátne a super­kva­litné džemy s alko­ho­lom

Jakub Jablonický / 27. október 2016 / Business

Naj­zvlášt­nej­šou vecou na dže­moch s alko­ho­lom je to, že to na Slo­ven­sku ešte nikomu pred­tým nena­padlo :)

Iveta Hra­bov­ská je bývalá mode­rá­torka regi­onál­nych tele­ví­zií a pro­duk­tová špe­cia­lis­tka, ktorá sa jed­ného dňa roz­hodla pri­dať do džemu alko­hol. Ako sa neskôr uká­zalo, zme­nilo to k lep­šiemu nie­len chuť džemu, ale aj jej život.

Prvý džem som uva­rila v roku 2014. Bol mar­hu­ľový a obsa­ho­val Bour­bon whisky. Hoci som ho robila podľa jed­ného zahra­nič­ného receptu, vôbec mi nechu­til. Bol veľmi sladký a alko­hol tam nebol vôbec cítiť. Preto som sa roz­hodla uro­biť si vlastný recept. Alko­ho­lové džemy mi riadne zachu­tili, a keď som zis­tila, že v celej Európe nie je nikto, kto vyrába takéto čisto alko­ho­lové deli­ka­tesy, roz­hodla som sa ísť do toho na 100%,” pove­dala pre por­tál Podnikajte.sk Iveta Hra­bov­ská.

1c6fc8bc32-912c81a9bc1625169fcdc9457a4a2be2

A tak vzni­kol Gen­tle Jam. Názov týchto uni­kát­nych pro­duk­tov vzni­kol kom­bi­ná­ciou slov „gen­tle­man“ a „jam“, a má evo­ko­vať už spo­mí­naný pocit jedi­neč­nosti a akejsi honos­nosti.

Gen­tle Jam teda nie sú iba džemy s tro­chou tuze­máku. Iveta si na nich naozaj dáva zále­žať a vlast­no­ručne vytvára uni­kátny, až tak­mer luxusný pro­dukt. A keď hovo­rím vlast­no­ručne, mys­lím tým, že Iveta stojí hodiny nad hrn­cami a mieša. Vo firme je totiž iba ona a jej man­žel, ktorý sa stará o biz­ni­sovú stránku vecí.

c638784cf2-677bec81c87da155d17951a8455e9420

Do dže­mov nepri­dáva žiadne zahus­ťo­vadlá, arómy ani nič podobné. Do naj­kva­lit­nej­šieho dostup­ného ovo­cia pri­dáva ten naj­kva­lit­nejší alko­hol. Vzni­kajú tak kom­bi­ná­cie ako ríbez­ľový džem s ginom Hendrick‘s alebo hruš­kový džem s Ben­tian­nou. Samoz­rej­mos­ťou je sliv­kový džem so sli­vo­vi­cou.

V Gen­tle Jam nešet­ríme. Ľudia u nás musia siah­nuť hlboko do vrecka, tým sa neta­jíme. Hlboko však sia­hame aj my. Keď naku­pu­jeme ovo­cie a zele­ninu, vyhľa­dá­vame naj­lep­ších pes­to­va­te­ľov. Keď kupu­jeme alko­hol, mie­rime k regá­lom s naj­lep­šími znač­kami. Do vare­nia dávame alko­hol, ktorý by si bežný člo­vek nekú­pil ani na špe­ciálne prí­le­ži­tosti.“

22e1ea4381-3b79ee9f0e197fbe6b5aed7b462c4b46

Popri dže­moch s náz­vami ako „Dže­já­rova milenka“ (Mar­huľa + Bour­bon) a „Pompézna jahoda“ (Jahoda + Šam­pan­ské) vyrába Iveta aj omáčky čatní. Ide o kore­nistú pochúťku, ktorá síce vyzerá ako džem, no chutí buď sladko-kyslo alebo slano-pikan­tne.

A práve s jed­nou z týchto omá­čok vyhrala zlatú hviezdu Great Taste 2016, ktorá sa pova­žuje za gas­tro­no­mic­kého Oscara. 400 členná porota plná odbor­ní­kov v nej naslepo vyberá spo­me­dzi vyše 10 000 pro­duk­tov.

Gen­tle Jam v súťaži zabo­do­val so slad­kou čili para­daj­ko­vou omáč­kou s vínom Caber­net Sau­vig­non, ktorá sa pre­dáva pod náz­vom „Čer­tove poku­še­nie“. Stala sa tak prvou slo­ven­skou znač­kou vyrá­ba­jú­cou džemy, kto­rej sa toto oce­ne­nie poda­rilo zís­kať.

certove-pokusenie4

Gen­tle Jamuž má veľ­ko­ob­chod na Slo­ven­sku a dis­tri­bu­ujú do Čes­kej repub­liky. Svoje pro­dukty sa im už poda­rilo dostať na luxusné lode a okrem toho majú roz­be­hnutý špciálny per­so­na­li­zo­vaný kon­cept pre hotely.

Jeden pohár džemu obsa­huje od 1,4% do 11% alko­holu. Ak si chcel teda spo­jiť prí­jemné s uži­toč­ným a doslova sa opiť rož­kom (s dže­mom), tak budeš asi skla­maný. No uni­kátna chuť džemu dotvo­rená kva­lit­ným alko­ho­lom stojí za to sama o sebe.

V kom­bi­ná­cii s Ive­ti­nym pod­ni­ka­teľ­ským duchom sú Gen­tle Jams odsú­dené na úspech. A Slo­ven­sko má ďalší kva­litný pro­dukt, za ktorý by sa nemu­seli han­biť nikde vo svete.

52335232b1-206634fee460336494db66064f006c70

zdroj foto­gra­fií: gentlejam.sk

Pridať komentár (0)