Goog­le na svo­jej kon­fe­ren­cii pred­sta­vil novin­ky , kto­ré nám spes­tria naží­va­nie s tech­ni­kou

Linda Cebrová / 18. mája 2017 / Tech a inovácie

zdroj: youtube.com/facebook.com/googleslovensko

V stre­du odštar­to­va­la dlho­oča­ká­va­ná kon­fe­ren­cia I/O, na kto­rej Goog­le pred­sta­vil novin­ky v oblas­ti soft­wé­ru a tech­no­ló­gií pre Andro­id aj pre iOS. Pozri sa, čím nám chce Goog­le vylep­šiť naše živo­ty.

AI odpo­vie za teba 

Goog­le spus­til takz­va­nú „inte­li­gent­nú odpo­veď“ pre viac ako 1 miliar­du pou­ží­va­te­ľov služ­by Gmail v sys­té­moch Andro­id a iOS. Táto fun­kcia využí­va mož­nos­ti stro­jo­é­ho uče­nia spo­loč­nos­ti Goog­le, vďa­ka kto­ré­mu si nemu­síš lámať hla­vu nad odpo­ve­ďa­mi.

Goog­le Lens

Goog­le Lens je vskut­ku impo­zant­ná tech­no­ló­gia, kto­rá umož­ňu­je tvoj­mu smart­fó­nu rozo­znať objek­ty v reál­nom sve­te, mož­no aj v situ­áciách, kedy to ani až tak nepot­re­bu­ješ, ale pre­čo to nevy­užiť, keď to tu máme.

Svoj tele­fón môžeš naprí­klad nasme­ro­vať na wi-fi rou­ter a ihneď sa ti zobra­zí hes­lo. Nevieš či sa opla­tí ísť do tej reštau­rá­cie? Tak ju nasní­maj kame­rou a za pár sekúnd dosta­neš kom­plet­né hod­no­te­nie.

Aktu­ál­nou pikoš­kou zo sve­ta tech­no­ló­gií je kre­a­tív­ny krok Pin­te­res­tu na ich Twit­te­ri, kde pod­pich­li Goog­le I/O. Goog­le totiž­to v tom­to sme­re nie je úpl­ným trend­set­te­rom, keď­že s vylep­še­ním Lens pri­šiel pred časom Pin­te­rest ako prvý.

Cloud TPU pote­ší vyvo­já­rov

AI a stro­jo­vé uče­nie je pre Goog­le esen­ciál­nou zále­ži­tos­ťou. Do sve­ta sa dosta­ne „Cloud TPU“, čo je vlast­ne typ clou­do­vej služ­by pre vývo­já­rov. V pra­vom zmys­le slo­va ide o veľ­mi rých­ly a veľ­ký počí­tač, kto­rý si môžu vývo­já­ri pre­na­jať ako clou­do­vú služ­bu.

Kres­liť už nebu­dú len dizaj­né­ri

Auto­d­raw je expe­ri­men­tál­nou AI, kto­rá bola vyda­ná pred pár týžd­ňa­mi. Pomô­že ti naučiť sa kres­liť, tým, že auto­ma­tic­ky odhad­ne, čo si načr­tol a auto­ma­tic­ky vyge­ne­ru­je lep­šiu ver­ziu

Goog­le Assis­tant

Goog­le pri­dal veľa nových fun­kcií do Goog­le Assis­tant. Je to oča­ká­va­ná odpo­veď gigan­ta na Siri a Cor­ta­na. Veľ­kou novin­kou je, že asis­tent, kto­rý bol minu­lý rok vyda­ný na Andro­id je teraz k dis­po­zí­cii na iPho­ne. Goog­le takis­to pri­dal mož­nosť asis­ten­ta pria­mo v tele­fó­ne poky­ny písať, nemu­síš tak roz­prá­vať nahlas a cítiť sa podiv­ne na verej­ných mies­tach. K dis­po­zí­cií bude hneď aj nie­koľ­ko nových sve­to­vých jazy­kov.

Goog­le Assis­tant teraz tiež dis­po­nu­je súp­ra­vou na vývoj soft­vé­ru, aby sa vývo­já­ri apli­ká­cií moh­li jed­no­du­cho napo­jiť na asis­ten­ta a k iným zaria­de­niam, kto­ré takis­to využí­va­jú vir­tu­ál­ne­ho asis­ten­ta.

Goog­le Home

Domá­ce zaria­de­nie dostup­né v prie­be­hu toh­to roka, využí­va asis­ten­ta pre hud­bu, úlo­hy a dota­zy. Spod­ná časť môže mať rôz­ne far­by a je bez jedi­né­ho tla­čid­la. Ide o pria­mu kon­ku­ren­ciu pre Ama­zon Echo.

Umož­ňu­je pre­po­je­nie s Goog­le Cast pre pre­po­je­nie s repro­duk­tor­mi ale­bo tele­ví­zi­ou. Všet­ko bude hla­so­vo ovlá­da­teľ­né. Ak si chceš pozrieť na tele­ví­zii kon­krét­ne video, prog­ram, či film jed­no­du­cho to povieš domá­ce­mu asis­ten­to­vi a ten sa o všet­ko posta­rá.

Bez­peč­nosť a výkon na pop­red­ných mies­tach

Ďal­šie novin­ky sa skrý­va­jú pod ozna­če­ním Vitals. Naj­väč­ší dôraz sa kla­die na bez­peč­nosť Andro­idu ako také­ho. Goog­le den­ne ske­nu­je 50 miliárd apli­ká­cií na kaž­dom z pre­po­je­ných zaria­de­ní. Úpl­nou novin­kou je apli­ká­cia Goog­le Play Pro­tect, v kto­rom na vlast­né očí uvi­díš že žiad­na z tvo­jich appiek nie je poten­ciál­ne nebez­peč­ná. A ak áno, tele­fón ťa bude okam­ži­te varo­vať.

Goog­le v Andro­ide O, zrých­li fun­go­va­nie tele­fó­nu a spúš­ťa­nie appiek. Goog­le citeľ­ne zasiah­ne naprí­klad pro­ti app­kám na poza­dí, kto­ré nad­mer­ne zaťa­žu­jú baté­riu. Ak sa do vytý­če­ných hra­níc apli­ká­cie nevoj­de, bude sys­té­mom auto­ma­tic­ky ukon­če­ná. Všet­ko teda sved­čí o agre­sív­nej­šom gar­ba­ge col­lec­to­re.

Úpl­ne novým prog­ra­mo­va­cím jazy­kom pre Andro­id sa stá­va Kot­lin. Ide o jazyk typu Andro­id Run­ti­me Com­pa­tib­le, kto­rý pochá­dza z diel­ne čes­kých vývo­já­rov Jetb­rains. Medzi ďal­šie novin­ky pat­ria naprí­klad sta­ho­va­teľ­né fon­ty z Goog­le Play.

Tak­tiež bola uvoľ­ne­ná aj apli­ká­cia pre vývo­já­rov tvo­ria­cich VR, kto­rá nesie názov Dayd­re­am Ele­ments. Vývo­já­ri by sa v nej mali naučiť pra­co­vať so základ­ný­mi prv­ka­mi vir­tu­ál­nej rea­li­ty a postup­ne potom vytvá­rať vir­tu­ál­ne sve­ty. Uží­va­teľ­ské pro­stre­die by malo byť veľ­mi prí­ve­ti­vé a podob­né nástro­jom v Tilt Brush. Goog­le zno­va pri­po­me­nul, že pra­cu­je v spo­lu­prá­ci s Leno­vom a HTC na svo­jich vlast­ných oku­lia­roch na VR.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)