Google otvo­ril svoj prvý pop-up store v New York City — a takto vyzerá

Dárius Polák / 23. októbra 2016 / Business

Prvá pre­dajňa sa dokonca nachá­dza len nie­koľko blo­kov od Apple store. 

Nejde však o typickú pre­dajňu ale o pop-up store, kto­rého úče­lom je pred­viesť všetky pro­dukty, ktoré vytvorí Google — tzv. “Made by Google.” Sem patrí všetko od smart­fónu Google Pixel až po Google Home (kon­ku­ren­cia Ama­zon Echo). Poďme sa pozrieť, ako sa Google pred­vie­dol.

Google pop-up store sa nachá­dza na 96 Spring St. v nád­her­nom cen­tre Man­hat­tanu. Ak si momen­tálne v New Yorku, náj­deš ho medzi Bro­adway a Mer­cer, otvára sa od 10:00 každý deň.

1

Prvú vec, ktorú si všim­neš je masívna dre­vená fon­tána svetla.

2

Dru­hou je táto gigan­tická stena fareb­ných blo­kov, ktorá z času na čas mení svoj dizajn.

3

Pop-up store však nie je o dizajne, ale pre­dov­šet­kým o pro­duk­toch Google.

4

Cie­ľom tohto pop-up store je pre­dov­šet­kým pred­viesť nový smart­fón Pixel, ktorý vytvo­ril samotný Google.

5

Zákaz­níci môžu vyskú­šať Pixel, ktorý je inak pre­dá­vaný iba online.

6

Pixel má via­cero variá­cii púzdra (hoci ďal­šie určite pri­budnú na Alie­x­press).

7

Cel­kom pekné, nie?

8

Vedel si o tom, že má malé tla­čidlo na puzdre, s kto­rým sa dajú ovlá­dať nie­ktoré fun­kcie? Je to ten malý sym­bol pod sen­zo­rom odtlačku prstu. Môžeš ho naprog­ra­mo­vať na rôzne veci, ako je napr. auto­ma­tické zapnu­tie svetla baterky.

9

Okrem Pixelu je tu však kopa ďal­ších pro­duk­tov, ktoré sú pred­vá­dzané. Jedna celá oblasť je veno­vaná Google Home, ktorý má kon­ku­ro­vať Ama­zon Echo.

10

Môžeš si pozrieť nie­koľko variá­cii Google Home — spodná časť má nie­koľko variá­cii farieb.

11

Ešte lep­šie je však vyskú­ša­nie si Google Home v 2 miest­nos­tiach — v kuchyni a obý­vačke, ktoré majú pred­viesť user expe­rience.

12

Zamest­nan­com Google nechýba zmy­sel pre humor a v kuchyni sa napr. dá nájsť táto sviečka svä­tého Kany­eho.

13

Alebo tieto kuku­ričné lupienky so znač­kou Google.

14

Naj­väč­šia oblasť tejto pre­dajne je však bez pochýb veno­vaná novému vir­tu­ál­nemu head­setu od Google — Dayd­ream View.

15

Head­set si môžeš pred vyskú­ša­ním detailne pre­zrieť.

16

Pokrýva ho pohodlné mik­rov­lákno podobné lát­kam na špor­to­vom oble­čení.

17

Dayd­ream View poháňa smart­fón Pixel.

18

Pri skú­šaní si posa­dený do otoč­ného kresla, čo umož­ňuje lepší výhľad vo vir­tu­ál­nej rea­lite.

19

Medzi ďal­šie bizarné veci patrí tento guľo­vitý objekt vytvo­rený z tab­le­tov.

20

Pokiaľ sa ti však hocičo páči, nemô­žeš si to kúpiť rovno na mieste. Pop-up store pre­dáva “iba” záži­tok.

22

Google pop-up store je otvo­rená od 20. októbra až do konca roka 2016. Nachá­dza sa na 96 Spring St. — priamo tu.

23

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)