Goog­le otvo­ril svoj prvý pop-up sto­re v New York City — a tak­to vyze­rá

Dárius Polák / 23. októbra 2016 / Business

Prvá pre­daj­ňa sa dokon­ca nachá­dza len nie­koľ­ko blo­kov od App­le sto­re.

Nej­de však o typic­kú pre­daj­ňu ale o pop-up sto­re, kto­ré­ho úče­lom je pred­viesť všet­ky pro­duk­ty, kto­ré vytvo­rí Goog­le — tzv. “Made by Goog­le.” Sem pat­rí všet­ko od smart­fó­nu Goog­le Pixel až po Goog­le Home (kon­ku­ren­cia Ama­zon Echo). Poď­me sa pozrieť, ako sa Goog­le pred­vie­dol.

Goog­le pop-up sto­re sa nachá­dza na 96 Spring St. v nád­her­nom cen­tre Man­hat­ta­nu. Ak si momen­tál­ne v New Yor­ku, náj­deš ho medzi Bro­adway a Mer­cer, otvá­ra sa od 10:00 kaž­dý deň.

1

Prvú vec, kto­rú si všim­neš je masív­na dre­ve­ná fon­tá­na svet­la.

2

Dru­hou je táto gigan­tic­ká ste­na fareb­ných blo­kov, kto­rá z času na čas mení svoj dizajn.

3

Pop-up sto­re však nie je o dizaj­ne, ale pre­dov­šet­kým o pro­duk­toch Goog­le.

4

Cie­ľom toh­to pop-up sto­re je pre­dov­šet­kým pred­viesť nový smart­fón Pixel, kto­rý vytvo­ril samot­ný Goog­le.

5

Zákaz­ní­ci môžu vyskú­šať Pixel, kto­rý je inak pre­dá­va­ný iba onli­ne.

6

Pixel má via­ce­ro variá­cii púzdra (hoci ďal­šie urči­te pri­bud­nú na Alie­x­press).

7

Cel­kom pek­né, nie?

8

Vedel si o tom, že má malé tla­čid­lo na puzdre, s kto­rým sa dajú ovlá­dať nie­kto­ré fun­kcie? Je to ten malý sym­bol pod sen­zo­rom odtlač­ku prs­tu. Môžeš ho naprog­ra­mo­vať na rôz­ne veci, ako je napr. auto­ma­tic­ké zapnu­tie svet­la bater­ky.

9

Okrem Pixe­lu je tu však kopa ďal­ších pro­duk­tov, kto­ré sú pred­vá­dza­né. Jed­na celá oblasť je veno­va­ná Goog­le Home, kto­rý má kon­ku­ro­vať Ama­zon Echo.

10

Môžeš si pozrieť nie­koľ­ko variá­cii Goog­le Home — spod­ná časť má nie­koľ­ko variá­cii farieb.

11

Ešte lep­šie je však vyskú­ša­nie si Goog­le Home v 2 miest­nos­tiach — v kuchy­ni a obý­vač­ke, kto­ré majú pred­viesť user expe­rien­ce.

12

Zamest­nan­com Goog­le nechý­ba zmy­sel pre humor a v kuchy­ni sa napr. dá nájsť táto svieč­ka svä­té­ho Kany­eho.

13

Ale­bo tie­to kuku­rič­né lupien­ky so znač­kou Goog­le.

14

Naj­väč­šia oblasť tej­to pre­daj­ne je však bez pochýb veno­va­ná nové­mu vir­tu­ál­ne­mu head­se­tu od Goog­le — Dayd­re­am View.

15

Head­set si môžeš pred vyskú­ša­ním detail­ne pre­zrieť.

16

Pokrý­va ho pohodl­né mik­rov­lák­no podob­né lát­kam na špor­to­vom oble­če­ní.

17

Dayd­re­am View pohá­ňa smart­fón Pixel.

18

Pri skú­ša­ní si posa­de­ný do otoč­né­ho kres­la, čo umož­ňu­je lep­ší výhľad vo vir­tu­ál­nej rea­li­te.

19

Medzi ďal­šie bizar­né veci pat­rí ten­to guľo­vi­tý objekt vytvo­re­ný z tab­le­tov.

20

Pokiaľ sa ti však hoci­čo páči, nemô­žeš si to kúpiť rov­no na mies­te. Pop-up sto­re pre­dá­va “iba” záži­tok.

22

Goog­le pop-up sto­re je otvo­re­ná od 20. októb­ra až do kon­ca roka 2016. Nachá­dza sa na 96 Spring St. — pria­mo tu.

23

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)