Goog­le zjed­no­du­šil mož­nosť inde­xo­va­nia web­strá­nok

Richard Vitkovský / 18. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: shutterstock.com

Ak chceš, aby sa tvo­ja nová strán­ka rých­lo dosta­la do pove­do­mia pub­li­ka, je potreb­né ju zain­de­xo­vať. Goog­le túto mož­nosť ponú­ka pro­stred­níc­tvom URL for­mu­lá­ra. Ale nedáv­no pri­šiel s ešte jed­no­duch­šou a rých­lej­šou mož­nos­ťou, ako to uro­biť.

Kaž­dý tvor­ca webo­vej strán­ky chce mať čo naj­po­čet­nej­šie pub­li­kum. Hlav­ne, ak má mať jeho strán­ka obchod­ný cha­rak­ter. K tomu, aby sa o strán­ke dozve­de­li ľudia, je potreb­né upo­zor­niť Goog­le na to, že nie­kde na inter­ne­te sa také­to diel­ko nachá­dza. Ako to uro­biť? Sú rôz­ne mož­nos­ti. Ak sa však chceš dopra­co­vať k výsled­ku o čosi rých­lej­šie, môžeš si pomôcť manu­ál­nym upo­ve­do­me­ním Goog­lu.

Zjed­no­du­še­ná for­ma inde­xá­cie v poda­ní Goog­le

Upo­zor­ne­nie na exis­ten­ciu nové­ho webu spô­so­bí, že na vytvo­re­nú strán­ku bude vysla­ný takz­va­ný inde­xo­va­cí robot, kto­rý si ju prej­de a vyhod­no­tí. A uro­bí to naozaj dôklad­ne. Algo­rit­my robo­ta sa kaž­do­roč­ne zdo­ko­na­ľu­jú. Násled­ne ju zara­dí do svo­jej data­bá­zy, a tým sa môže vytvo­re­né diel­ko ocit­núť vo výsled­ku vyhľa­dá­va­nia. Ale vysla­nie robo­ta na web ešte neza­ru­čí, že sa naozaj dosta­ne do inde­xu. To zále­ží od mno­hých ďal­ších fak­to­rov, ako naprí­klad od kva­li­ty obsa­hu, dup­li­ci­ty obsa­hu atď.

google

zdroj foto­gra­fie: google.com

Upo­ve­do­me­nie Goog­lu na novú strán­ku sa done­dáv­na rea­li­zo­va­lo pomo­cou tzv. vyhľa­dá­va­cej kon­zo­ly. Je to služ­ba, kto­rá je urče­ná pre všet­kých, kto­rí chcú mať pre­hľad o svo­jom webe a sle­do­vať, ako sa webu darí vo výsled­koch vyhľa­dá­va­nia. Takis­to umož­ní zru­šiť zobra­zo­va­nie obsa­hu vo vyhľa­dá­va­ní. Fir­ma sa však sna­ži­la vymys­lieť ešte jed­no­duch­šiu a záro­veň pre­hľad­nej­šiu mož­nosť, ako sa do kon­zo­ly dostať. A túto aj ponú­ka pomo­cou prí­stu­pu pria­mo cez vyhľa­dá­vač – podob­ne ako služ­by kal­ku­lač­ka ale­bo pre­kla­dač.

Sta­čí do vyhľa­dá­va­ča napí­sať sub­mit url to Goog­le a zobra­zí sa výsle­dok. Klik­neš, pri­hlá­siš sa do kon­zo­ly, do okna vlo­žíš názov strán­ky a potvr­díš. Všet­ko pria­mo vo výsled­koch vyhľa­dá­va­nia. Nie je potreb­né nav­ští­viť strán­ku. Tak­že ušet­ríš pár kli­kov naviac čo je pár sekúnd času. Nie veľa, ale aspoň nie­čo. No a násled­ne ti ostá­va len čakať, kedy ťa nav­ští­vi veľ­mi zve­da­vý inde­xo­va­cí robot.

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)