Grafy, ktoré potvr­dzujú glo­bálnu domi­nan­ciu USA

Rudolf Nečas / 6. júla 2016 / Tools a produktivita

Ame­ri­ča­nia v pon­de­lok osla­vo­vali Deň nezá­vis­losti, ale majú sku­točne čo osla­vo­vať? Aj keď ich kra­jina má prob­lémy (ale veď ktorá nemá), vyzerá to s ňou stále dobre.

Stačí sa pozrieť na tieto grafy a hneď vidíš, ako Spo­jené štáty domi­nujú svetu:

Pri súčas­ných deví­zo­vých kur­zoch majú Spo­jené štáty zďa­leka naj­väč­šiu eko­no­miku na svete pri meraní podľa hru­bého domá­ceho pro­duktu.

1

Aj keď boli Spo­jené štáty ťažko zasia­hnuté finanč­nou krí­zou a veľ­kou rece­siou, ich eko­no­mika sa stále zlep­šuje.

2

USA je domo­vom dvoch naj­väč­ších búrz na svete.

Cel­ková trhová kapi­ta­li­zá­cia NYSE a Nasdaq je väč­šia, ako tie z nasle­du­jú­cich ôsmich búrz dohro­mady.

3

Ame­rika je domo­vom pre viac ako polo­vicu zo 100 naj­väč­ších spo­loč­ností na svete.

4

Sedem z 10 naj­väč­ších spo­loč­ností na svete podľa trho­vej kapi­ta­li­zá­cie pochá­dza z Ame­riky.

5

Ame­rická eko­no­mika je tak silná, že aj eko­no­miky jed­not­li­vých štá­tov sú samy o sebe dosť veľké na to, aby boli porov­na­teľné s veľ­kými kra­ji­nami. 

6

Väč­šina ostat­ných kra­jín na svete vidí USA priaz­nivo.

7

USA má naj­viac nosi­te­ľov Nobe­lo­vej ceny.

8

A tiež naj­viac zla­tých olym­pij­ských medailí.

9

10 z 10 naj­viac zará­ba­jú­cich fil­mov všet­kých čias.

10

Deväť z 15 najp­re­dá­va­nej­ších hudob­ných umel­cov všet­kých čias.

11

Tri naj­väč­šie inter­ne­tové stránky. Sedem z top 10 je ame­ric­kých. 

12

Ame­ri­ča­nia sta­vajú stále väč­šie domy.

13

Je to tiež roz­ma­nitý národ. V roku 2015 bola viac ako polo­vica detí inej farby pleti.

14

Už len pri pohľade na New York uvi­díš obrov­skú rôz­no­ro­dosť jazy­kov. Tu sú naj­viac hovo­rené jazyky v kaž­dej štvrti New Yorku, okrem anglič­tiny a špa­niel­činy.

15

Aj keď baby boom už nie je taký ako býval, USA má mlad­šiu popu­lá­ciu, než väč­šina ostat­ných kra­jín OECD a lep­šie demo­gra­fické vyhliadky ako veľká časť roz­vi­nu­tého sveta.

16

Grafy síce vyze­rajú fajn, ale chcel by si naozaj bývať v kra­jine “za veľ­kou mlá­kou”?

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com, zdroj foto­gra­fií: jackontheweb.cbslocal.com

Pridať komentár (0)