Gulfs­tream: Súkromný trys­káč ďal­šej gene­rá­cie za 45 mili­ó­nov dolá­rov

Dárius Polák / 19. november 2016 / Business

Gulfs­tream sa počas rokov stal syno­nym luxusu letec­kého ces­to­va­nia a nie je to inak ani teraz.

Naj­nov­šie vlaj­kové lie­tadlo GulfS­tream S500 pokra­čuje v tra­dí­cii pred­chá­dza­jú­cich trys­ká­čov G550 a G650ER, ktoré boli schopné zvlád­nuť trasu Hong­kong — New York bez medzi­pris­tá­tia.

Budúc­nosť Gulfs­tream leží v ďal­šej gene­rá­cii trys­ká­čov s náz­vom G500 a G600. G500 sa má dostať do slu­žieb Qatar Air­ways a Fle­xjet v roku 2017, čo je o rok skôr, ako sa pôvodne plá­no­valo. A hoci tento rok trh tomuto seg­mentu neprial, Gulfs­tream ide pre­ko­nať svoje pre­kážky. V súčas­nosti už má rezer­vo­vané objed­návky v hod­note 11,5 miliardy dolá­rov.

Tu je bližší pohľad na oča­ká­vaný nový model Gulfs­tream G500.

S plá­no­va­ným prí­cho­dom v roku 2015, model G500 bude pokra­čo­vať…

1

foto: businessinsider.com

… v líni G550.

2

foto: businessinsider.com

Podľa samot­nej spo­loč­nosti, tak­mer 28 met­rov dlhý trys­káč má dosiah­nuť maxi­málnu rých­losť 0,925 Mach (1133,166 km/h).

3

foto: businessinsider.com

G500 je pohá­ňané jed­ným párom moto­rov Pratt & Whit­ney Canada PW814GA, pri­čom každý pro­du­kuje ťah 15 144 libier (6869,21 kg).

4

foto: businessinsider.com

Nový trys­káč dosiahne maxi­málnu výšku 51 000 stôp (15,54 km).

5

foto: businessinsider.com

V bež­nom móde dokáže trys­káč odviesť na palube 8 ľudí.

6

foto: businessinsider.com

Avšak, 41 stôp (12,5 met­rov) dlhá kabína pri zmene uspo­ria­da­nia zvládne až 19 pasa­žie­rov.

7

foto: businessinsider.com

Inte­riér kabín bol navr­hnutý v spo­lu­práci s kli­entmi. Každý trys­káč je totiž vyrá­baný na zákazku.

8

foto: businessinsider.com

Tieto žela­nia zahŕňajú úplne nový pries­tor na sede­nie, kde je čalú­ne­nie a pol­stro­va­nie ušité na mieru a potrebu jed­not­li­vých zákaz­ní­kov.

9

foto: businessinsider.com

Podľa spo­loč­nosti bola kabína tak­tiež navr­hnutá s fle­xi­bi­li­tou. Pre prí­klad, zabu­do­vané kávo­vary môžu byť pre potrebu vyme­nené v prie­behu 30 minút.

10

foto: businessinsider.com

Gulfs­tream nešet­ril ani v prí­pade tech­niky mimo kabíny. Vyso­ko­rých­lostný inter­net je 34x rých­lejší ako súčasní kon­ku­renti, vďaka čomu umož­ňuje live pre­hrá­va­nie tele­ví­zie a videa.

11

foto: businessinsider.com

Ven­ti­lačný sys­tém dokáže vyme­niť vydý­chaný vzduch za čerstvý v prie­behu 2 minút.

12

foto: businessinsider.com

Každé jedno sedadlo má vlastné digi­tálne ovlá­da­nie.

13

foto: businessinsider.com

Čo sa týka seda­diel, cez deň sa dajú pou­žiť na stret­nu­tia…

14

foto: businessinsider.com

…a v noci zas ako postele na spa­nie.

15

foto: businessinsider.com

Pre­krásny dizajn sa rov­nako týka aj kúpeľní.

16

foto: businessinsider.com

Ďal­šia gene­rá­cia kok­pitu je so svo­jimi komu­ni­kač­nými a kon­trol­nými sys­té­mami ume­lec­kým die­lom.

17

foto: businessinsider.com

Dokopy je tu 10 integ­ro­va­ných doty­ko­vých pane­lov.

18

foto: businessinsider.com

G500 bude tak­tiež prvým nevo­jen­ským lie­tad­lom, ktoré bude vyba­vené tech­no­ló­giou ovlá­da­nia side-stick.

19

foto: businessinsider.com

Takže…pokiaľ sa nie­kedy ocit­neš na palube G500, určite si to uži­ješ!

20

foto: businessinsider.com

Čo dodať? Byť bohá­čom je v tomto prí­pade skvelé!

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com 

Pridať komentár (0)