Gymnazistka Dominika odhalila chemický koktejl, ktorý obsahujú mäsové výrobky v našich reťazcoch

Linda Cebrová / 10. februára 2019 / Zo Slovenska

  • Do­mi­nika Pán­ska po­čas jed­ného roka skú­mala che­mické látky ob­sia­hnuté v mä­so­vých vý­rob­kov
  • Išlo o du­si­tany, ktoré spot­re­bi­te­lia nájdu vo väč­šine vý­rob­kov, ktoré sa u nás pre­dá­vajú
zdroj: reprofoto tv markíza, pexels
  • Do­mi­nika Pán­ska po­čas jed­ného roka skú­mala che­mické látky ob­sia­hnuté v mä­so­vých vý­rob­kov
  • Išlo o du­si­tany, ktoré spot­re­bi­te­lia nájdu vo väč­šine vý­rob­kov, ktoré sa u nás pre­dá­vajú

Do­stali sme sa do štá­dia, kedy si člo­vek pri ku­po­vaní po­tra­vín musí dá­vať po­zor, čo si há­dže do ko­šíka. Pre­ze­ra­nie si zlo­že­nia po­tra­vín to­tižto stále ne­patrí me­dzi silné stránky mno­hých Slo­vá­kov. Člo­vek ča­sto­krát pod­ve­dome pod­ľahne lá­ka­vým, mar­ke­tin­govo pre­špe­ku­lo­va­ným oba­lom pro­duk­tov všet­kých ka­te­gó­rií bez ohľadu na to, z čoho sú vy­ro­bené. Pre­fab­ri­ko­váne vý­robky za­pla­vili trh a bežný spot­re­bi­teľ sa im len ťažko do­káže cel­kom vy­hnúť a to aj v dobe, kedy stále viac ras­tie do­pyt po vý­rob­koch z fa­riem.

O prob­lém tý­ka­júci sa po­tra­vín pl­ných ché­mie sa za­čala zau­jí­mať aj gym­na­zis­tka Do­mi­nika Pás­ková, ktorá pod ve­de­ním od­bor­ných pe­da­gó­gov od­ha­lila zne­po­ko­jivé zis­te­nia. Vo Vý­skum­nom ústave rast­lin­nej vý­roby v Pieš­ťa­noch usku­toč­nila expe­ri­ment, v rámci kto­rého skú­mala ob­sah du­si­tanu sod­ného E250 vo vzor­kách mä­so­vých vý­rob­kov, ktoré sa dajú bežne kú­piť v ná­kup­ných re­ťaz­coch na Slo­ven­sku.

Du­si­tany ob­sa­ho­vali aj vý­robky, ktoré dekla­ro­vali ich ab­sen­ciu

Du­si­tan sodný, resp. E250, má škod­livý vplyv najmä na trá­viacu, obe­hovú a dý­cha­ciu sú­stavu člo­veka. Ak na­prí­klad te­pelne spra­cu­jeme vý­robky s ob­sa­hom tejto látky, vzniknú tzv. nit­ro­za­míny, ktoré sú silno kar­ci­no­génne. Pra­vi­delná kon­zu­má­cia E250 teda vý­razne zvy­šuje vznik ra­ko­viny hru­bého čreva. Slo­ven­sko je vo vý­skyte ra­ko­viny hru­bého čreva do­konca prvé na svete. Ne­po­teší ani fakt, že du­si­tany sa na­chá­dzali do­konca aj vo vý­rob­koch, ktoré na oba­loch dekla­ro­vali, že sú cel­kom bez du­si­ta­nov.

Od­bor­níci sa sami zho­dujú, že za to môže vo veľ­kej miere prí­lišná che­mi­zá­cia mä­so­vých vý­rob­kov, ktoré my ako ná­rod veľmi často kon­zu­mu­jeme. Du­si­tan sodný sa na­chá­dza vo väč­šine bež­ných vá­ku­ovo ba­le­ných mä­so­vých vý­rob­kov ako sú párky, šunka, sla­nina, sa­láma či klo­bása. Keďže do­káže za­bí­jať aj rôzne bak­té­rie vzni­ka­júce pri roz­klade, je veľmi vhodný na kon­zer­vá­ciu star­šieho a me­nej kva­lit­ného mäsa, kto­rému do­dáva „lá­kavú“ ru­žov­kastú farbu.

„Na­koľko vý­rob­co­via nie sú po­vinní udá­vať množ­stvo E250 vo svo­jich vý­rob­koch, chcela by som ich otes­to­vať čo naj­viac, aby spot­re­bi­te­lia mali aký-taký pre­hľad, po akých pro­duk­toch sia­hať,” vy­jad­rila sa Do­mi­nika na margo svojho vý­skumu a ďal­ších plá­nov.

Na naj­šo­ku­jú­cej­šie zis­te­nie prišla Do­mi­nika Pán­ska v He­ma­to­lo­gic­kom ústave v Mar­tine, kde skú­mala vplyv du­si­tanu sod­ného na kr­vinky. Jej ob­jav mno­hých ne­po­teší – la­bo­ra­tór­nym skú­ma­ním na­šla dô­kaz, že du­si­tan do­káže za­bí­jať čer­vené aj biele kr­vinky. Na ilus­trá­ciu, ak by sme skon­zu­mo­vali ki­lo­gram mäsa kon­zer­vo­va­ného du­si­ta­nom sod­ným, množ­stvo čer­ve­ných kr­vi­niek v tele by po­kleslo o 40 % a stra­tili by sme zhruba 20 %  bie­lych kr­vi­niek.

zdroj: tv­no­viny.sk

Pridať komentár (0)