Japon­sko má už viac nabí­ja­cích sta­níc ako ben­zí­no­vých púmp

Michaela Líšková / 11. mája 2016 / Tech a inovácie

Ak bola tvoja odpo­veď náho­dou „nabí­ja­cích sta­níc pre elek­tro­mo­bily“, mal si pravdu. Pre­tože áno, Japon­sko má teraz viac nabí­ja­cích sta­níc ako ben­zí­no­vých púmp.

Elek­trické auto­mo­bily nie sú iba víziou budúc­nosti, ale rea­li­tou, ktorá sa začína roz­má­hať v stále väč­šom a väč­šom množ­stve. A Japon­sko je, zdá sa, na čele.

The Japan Times hovorí, že Japon­sko má momen­tálne k dis­po­zí­cií viac nabí­ja­cích sta­níc pre elek­trické auto­mo­bily, ako sa tu nachá­dza samot­ných čer­pa­cích sta­níc. Zdá sa, že pohonné hmoty typu ben­zín a nafta sú už pre­ži­tok.
Porov­naj sám. Nis­san tvrdí, že Japon­sko má 34 tisíc ben­zí­niek, a oproti tomu 40 tisíc rých­lo­na­bí­ja­cích sta­níc. Do tohto čísla sú zará­tané rov­nako sta­nice vonku na uli­ciach, ako aj tie domáce.

topcarsreleasedates com

foto: topcarsreleasedates.com

Toto je, samoz­rejme, pre Nis­san výborná správa, pre­tože pre ich nový elek­tro­mo­bil Leaf to zna­mená ešte väč­šiu šancu na pre­daj. Leaf zvládne na jedno nabi­tie okolo 170 km, a s toľ­kými rých­lo­na­bí­ja­cími sta­ni­cami bude jazda bez­prob­lé­mová.

Ako už bolo spo­me­nuté, toto číslo obsa­huje aj sta­nice, ktoré je možné nájsť v súkrom­ných gará­žach, ale táto sku­toč­nosť sa môže tiež čoskoro zme­niť. PlugS­hare je webová stránka, ktorá mapuje nabí­ja­cie sta­nice po celom svete, a medzi nimi aj tie súkromné, ktoré môže pou­žiť aj verej­nosť. Čiže niečo ako Airbnb pre auto­na­bí­ja­nie. Ak sa tento kon­cept ujme, aj auto­na­bí­ja­nie si užije bene­fity, ktoré ponúka zdie­ľaná eko­no­mika.

japantimes co jp

fofo: japantimes.co.jp

Čo sa týka aktu­ál­neho počtu, v Japon­sku je 6 469 CHA­deMO DC rých­lo­na­bí­ja­cích sta­níc. Možno sa ti to zdá málo, ale oproti európ­skemu číslu (3 028), alebo dokonca tomu ame­ric­kému (1 686) je Japon­sko na čele, a to dokonca s veľ­kým pred­sti­hom. Ak to bude aj naďa­lej pokra­čo­vať rov­na­kým tem­pom, Japon­sko bude do roku 2020 domo­vom 2 mili­ó­nov nabí­ja­cích sta­níc a 50% áut bude eko­lo­gic­kých.

Japon­sko spra­vilo skvelý krok, keď poskytlo daňové úľavy a dotá­cie zákaz­ní­kom, ktorí sú ochotní prejsť na auto­mo­bily, ktoré sú k život­nému pro­stre­diu šetr­nej­šie. Dokonca sám japon­ský pre­miér Shinzo Abe sa chvá­lil tým, že až 3 mili­óny jenov, teda niečo málo vyše 24 tisíc eur budú poskyt­nuté ako dotá­cie kup­com.
Len tak ďalej, Japon­sko.

Zdroj: techinsider.io, zdroj titul­nej foto­gra­fie: nissanusa.com

Pridať komentár (0)