Japon­sko má už viac nabí­ja­cích sta­níc ako ben­zí­no­vých púmp

Michaela Líšková / 11. mája 2016 / Tech a inovácie

Ak bola tvo­ja odpo­veď náho­dou „nabí­ja­cích sta­níc pre elek­tro­mo­bi­ly“, mal si prav­du. Pre­to­že áno, Japon­sko má teraz viac nabí­ja­cích sta­níc ako ben­zí­no­vých púmp.

Elek­tric­ké auto­mo­bi­ly nie sú iba vízi­ou budúc­nos­ti, ale rea­li­tou, kto­rá sa začí­na roz­má­hať v stá­le väč­šom a väč­šom množ­stve. A Japon­sko je, zdá sa, na čele.

The Japan Times hovo­rí, že Japon­sko má momen­tál­ne k dis­po­zí­cií viac nabí­ja­cích sta­níc pre elek­tric­ké auto­mo­bi­ly, ako sa tu nachá­dza samot­ných čer­pa­cích sta­níc. Zdá sa, že pohon­né hmo­ty typu ben­zín a naf­ta sú už pre­ži­tok.
Porov­naj sám. Nis­san tvr­dí, že Japon­sko má 34 tisíc ben­zí­niek, a opro­ti tomu 40 tisíc rých­lo­na­bí­ja­cích sta­níc. Do toh­to čís­la sú zará­ta­né rov­na­ko sta­ni­ce von­ku na uli­ciach, ako aj tie domá­ce.

topcarsreleasedates com

foto: topcarsreleasedates.com

Toto je, samoz­rej­me, pre Nis­san výbor­ná sprá­va, pre­to­že pre ich nový elek­tro­mo­bil Leaf to zna­me­ná ešte väč­šiu šan­cu na pre­daj. Leaf zvlád­ne na jed­no nabi­tie oko­lo 170 km, a s toľ­ký­mi rých­lo­na­bí­ja­cí­mi sta­ni­ca­mi bude jaz­da bez­prob­lé­mo­vá.

Ako už bolo spo­me­nu­té, toto čís­lo obsa­hu­je aj sta­ni­ce, kto­ré je mož­né nájsť v súkrom­ných gará­žach, ale táto sku­toč­nosť sa môže tiež čosko­ro zme­niť. PlugS­ha­re je webo­vá strán­ka, kto­rá mapu­je nabí­ja­cie sta­ni­ce po celom sve­te, a medzi nimi aj tie súkrom­né, kto­ré môže pou­žiť aj verej­nosť. Čiže nie­čo ako Airb­nb pre auto­na­bí­ja­nie. Ak sa ten­to kon­cept ujme, aj auto­na­bí­ja­nie si uži­je bene­fi­ty, kto­ré ponú­ka zdie­ľa­ná eko­no­mi­ka.

japantimes co jp

fofo: japantimes.co.jp

Čo sa týka aktu­ál­ne­ho počtu, v Japon­sku je 6 469 CHA­de­MO DC rých­lo­na­bí­ja­cích sta­níc. Mož­no sa ti to zdá málo, ale opro­ti európ­ske­mu čís­lu (3 028), ale­bo dokon­ca tomu ame­ric­ké­mu (1 686) je Japon­sko na čele, a to dokon­ca s veľ­kým pred­sti­hom. Ak to bude aj naďa­lej pokra­čo­vať rov­na­kým tem­pom, Japon­sko bude do roku 2020 domo­vom 2 mili­ó­nov nabí­ja­cích sta­níc a 50% áut bude eko­lo­gic­kých.

Japon­sko spra­vi­lo skve­lý krok, keď poskyt­lo daňo­vé úľa­vy a dotá­cie zákaz­ní­kom, kto­rí sú ochot­ní prejsť na auto­mo­bi­ly, kto­ré sú k život­né­mu pro­stre­diu šetr­nej­šie. Dokon­ca sám japon­ský pre­mi­ér Shin­zo Abe sa chvá­lil tým, že až 3 mili­ó­ny jenov, teda nie­čo málo vyše 24 tisíc eur budú poskyt­nu­té ako dotá­cie kup­com.
Len tak ďalej, Japon­sko.

Zdroj: techinsider.io, zdroj titul­nej foto­gra­fie: nissanusa.com

Pridať komentár (0)