HBO kradne pozornosť Zlatým Glóbusom. Ľudí láka nadupanou reklamou

Viktória Husarčíková / 7. januára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Väč­šina toh­to­roč­ných Zla­tých Gló­bu­sov ne­pat­rila HBO, ako tomu bý­valo po mi­nulé roky
  • Te­le­vízna sta­nica však ne­za­háľa a upria­muje na seba po­zor­nosť iným spô­so­bom
  • Vo svo­jej naj­nov­šej re­klame uka­zuje do­siaľ ne­vi­dené scény z ich na­jo­ča­ká­va­nej­ších se­riá­lov
zdroj: HBO / GoldDerby
  • Väč­šina toh­to­roč­ných Zla­tých Gló­bu­sov ne­pat­rila HBO, ako tomu bý­valo po mi­nulé roky
  • Te­le­vízna sta­nica však ne­za­háľa a upria­muje na seba po­zor­nosť iným spô­so­bom
  • Vo svo­jej naj­nov­šej re­klame uka­zuje do­siaľ ne­vi­dené scény z ich na­jo­ča­ká­va­nej­ších se­riá­lov

HBO bolo na pre­stíž­nom odo­vzdá­vaní cien Zlatý Gló­bus vždy pro­mi­nent­ným me­nom. A prav­du­po­ve­diac, vô­bec sa tomu ne­di­víme, ke­dže jeho pro­duk­cia vždy bola na vy­so­kej úrovni. Ako per­fektný prí­klad po­slúži na­prí­klad se­rál Game of Th­ro­nes, ktorý si po­čas ro­kov vy­bu­do­val le­gen­dárny sta­tus a ce­lo­sve­tovú sle­do­va­nosť.


Toh­to­ročné ceny sa však HBO vy­hli veľ­kým ob­lú­kom, za čo môže na­prí­klad ročná pauza via­ce­rých na­jús­peš­nej­ších ti­tu­lov, či už ide o spo­mí­nané Hry o Tróny alebo se­riály Big Little Lies či True De­tec­tive. Na vý­her­nej po­zí­cii te­le­ví­ziu na­hra­dila hlavne stre­a­mo­va­cia služba Ne­tf­lix so svo­jim fil­mom The Ko­min­sky Met­hod, či se­riály ako The Bo­dy­gu­ard. Dve vý­hry si vy­slú­žil aj na Slo­ven­sku po­merne ne­známy Ama­zon. Chvíľka slávy pre HBO prišla až ho­dinu a tri­štvrte po za­čatí ce­re­mó­nie.

Ak si však mys­líš, že HBO sa ne­chá po­ra­ziť bez boja, veľmi sa mý­liš. Te­le­víza sta­nica to­tiž ce­lému svetu uká­zala presný opak – vo svo­jom re­klam­nom spote vy­tiahla všetky svoje zbrane v po­dobe na­jo­ča­ká­va­nej­ších se­riá­lov a od­ha­lila aj do­siaľ ne­vi­dené scény. Re­klamu za­kon­čila „skromne“ v znení „Rok 2019 bude skve­lým ro­kom“. Po vzhliad­nutí mi­nú­to­vého klipu mô­žeme iba sú­hla­siť.

Ne­tf­lix sa však na­ko­niec tak­tiež ne­dal za­han­biť, na­roz­diel od HBO však zvo­lil úplne inú tak­tiku. Do Zla­tých Gló­bu­sov si tak­po­ve­diac mierne ko­pol na svo­jom twit­te­ro­vom účte. „Shou­tout všet­kým, ktorí po roku sle­dujú re­klamy,“ odo­slali do sveta.

Upo­zor­ňujú tým na to, že ľu­dia sle­du­júci filmy na ich plat­forme si už ur­čite od­vykli od ne­prí­jem­ných re­klam­ných pre­stá­vok. Možno práve ne­kon­čiace re­klamné vsuvky spô­so­bia prí­va­lovú vlnu no­vých po­u­ží­va­te­ľov.

Zdroj: www.adweek.com

Pridať komentár (0)