His­tó­ria tech­no­lo­gic­kých gigan­tov a ich naj­dô­le­ži­tej­šie pro­dukty vo foto­gra­fiách

Dárius Polák / 31. mája 2016 / Tools a produktivita

Známy citát od Pabla Picassa znie: Dobrý ume­lec kopí­ruje, skvelý kradne. Byť prvý na trhu má svoje kúzlo. Následne riadky však doka­zujú, že je veľa spo­loč­ností, ktoré prídu na trh ako druhé alebo tre­tie, zoberú už exis­tu­júci nápad, uro­bia ho lep­ším, a zožnú všetku slávu.

V 70-tych rokoch sa počí­ta­čové pro­ce­sory stali natoľko lac­nými, že si ich ľudia mohli dovo­liť – no i tak si si musel pos­kla­dať svoj vlastný počí­tač.

1

V roku 1977 to bol veľký krok, keď Apple pred­sta­vilo svoj Apple II. Spo­loč­nosť spra­vila všetku „špi­navú robotu“, keď posta­vila a zin­teg­ro­vala všetky časti počí­tača. Pou­ží­va­te­ľom sta­čilo iba zapnúť počí­tač. Je to priamy pred­chodca moder­ného počí­tača.

2

V roku 2001, výrob­co­via počí­ta­čov pre Win­dows vytvo­rili hyb­rid – doty­kový tablet/počítač. Oča­ká­va­nia boli vysoké, zaria­de­nie sa však nikdy neuchy­tilo – bolo prí­liš drahé, pri pou­ží­vaní si vyža­do­valo vlastné pero namiesto dotyku prs­tov, a nebolo naň dosta­tok apli­ká­cii.

3

V roku 2010 Apple vniklo na trh so svo­jim iPad-om. Napl­nený apli­ká­ciami z App Store-u a úspe­chom z iPhone-u, „iPad“ sa stal syno­ny­mom slova tab­let.

4

Podobne to Mic­ro­soft skú­šal ako prvá veľká tech­no­lo­gická spo­loč­nosť s vytvo­re­ním zaria­de­nia, ktoré by doká­zalo rozo­zná­vať hla­sové povely – a opäť sa im to nepo­da­rilo. Išlo o „MiPad“, nevy­daný soft­vér na rozo­zná­va­nie hlasu, ktorý skon­čil vo fáze pro­to­typu od Mic­ro­soft Rese­arch v roku 2001.

5

A Apple v roku 2011 spus­tilo na iPho­ne4s Siri, prvého sku­toč­ného asis­tenta akti­vo­va­ného na hla­sový povel, ktorý bol dostupný pre nor­mál­nych ľudí.

6

V roku 1998 bolo Rio PMP300 prvé sku­točné mains­tream zaria­de­nie na pre­hrá­va­nie hudby. Zmes­tilo sa naň 32 MB hudby, a hoci to bol dobrý pokus, dostať naň hudbu z počí­tača pred­sta­vo­valo bolesť a aj to bol jeden z dôvo­dov, prečo sa prav­de­po­dobne neuchy­til.

7

V roku 2001 Apple pred­sta­vil iPod s 5 GB HDD, prí­jem­ným UX a UI a ľah­kou integ­rá­ciou s Mac-om. Po pri­daní pod­pory Win­dows-u v roku 2004, sa iPod stal celo­sve­to­vou sen­zá­ciou.

8

Je veľmi ťažké jed­no­značne pove­dať, kto vyvi­nul prvý smart­fón, závisí to totiž od defi­ní­cie. Taký IBM Simon z roku 1994 doká­zal tele­fo­no­vať, čítať emaily, alebo pri­jí­mať faxy…

9

…taký Black­Berry z roku 2003 spo­pu­la­ri­zo­val nápad vyko­ná­vať potrebné úlohy zo svojho mobilu…

10

…no a prvý iPhone z roku 2007 úplne zme­nil štruk­túru trhu mobil­ných tele­fó­nov.

11

V roku 1998, The Roc­ket eBook vyšla na trhu ako prvá elek­tro­nická čítačka. Doká­zala ucho­vať 10 kníh.

12

V roku 2007 Ama­zon vylep­šil tento kon­cept s popu­lár­nou čítač­kou Kindle. Táto mala 250 MB úlož­ného pries­toru.

13

V roku 1983 Apple pred­sta­vilo Lisu, osobný počí­tač, ktorý mal ako prvý gra­fické uží­va­teľ­ské roz­hra­nie alebo GUI, ako ho poznáme dnes. Lisa bol menší pre­šľap od Apple, no bol inšpi­rá­ciou pre…

14

…Mic­ro­soft. Steve Jobs vždy tvr­dil, že Mic­ro­soft ukra­dol roz­hra­nie Lisa, keď dizaj­no­val Win­dows. Bill Gates zas tvrdí, že obi­dvaja čer­pali inšpi­rá­ciu z rov­na­kého miesta(Xerox). Nech to je ako­koľ­vek, Mic­ro­soft posta­vil na svo­jom GUI celo­sve­tové impé­rium.

15

Vyhľa­dá­vače ako Excite, Alta­Vista, Lycos a Yahoo exis­to­vali už v prvých dňoch inter­netu.

16

Google však pri­šiel s Page­Rank-om, čo hod­no­tilo stránky na základe počtu spät­ných odka­zov sme­ru­jú­cich na nich. Tak vedelo, ktoré stránky sú hod­notné a rele­vantné a tie umiest­nilo v reb­ríčku.

17

Nápad pre vytvo­re­nie elek­tric­kého auta sa obja­vil už v roku 1800. V ran­ných 90-tych rokoch 20. sto­ro­čia to vyze­ralo, že sa skúsi opäť zre­a­li­zo­vať. Medzi odváž­liv­cami boli Honda, Chrys­ler, alebo Toy­ota.

18

Poda­rilo sa to napo­kon až v roku 2008, kedy prišla do pozoru verej­nosti Tesla Road­ster. Nahá­ňať sa za myš­lien­kou vytvá­rať elek­trické auto, sa zrazu opla­tilo. V súčas­nosti Tesla vedie trh elek­tric­kých áut.

19

Už v roku 1998, služby ako Cle­ver­bot a Smar­ter­child umož­ňo­vali ľuďom vymie­ňať krátke, písané správy, kde počí­tač fun­go­val ako osoba.

20

Slack, $3,8 miliar­dová cha­tová apli­ká­cia, tento kon­cept zobrala a uro­bila ho uži­toč­ným – Slack­bot dokáže odpo­ve­dať na základné otázky a dokonca aj žar­to­vať.

21

Friend­ster, spus­tený v roku 2002, bola prvá mains­tream sociálna sieť. Za pár mesia­cov naz­bie­rala 3 mili­óny čle­nov.

22

Potom pri­šiel MyS­pace, ktorý sa spus­til v roku 2003…

23

…a ktorý bol zni­čený Face­bo­okom po spus­tení v roku 2004. Všetci vieme ako to dopadlo – Face­book je obrov­ský hráč na tech­no­lo­gic­kom trhu s neus­tále ras­tú­cou sociál­nou sie­ťou, vývo­jom vir­tu­ál­nej rea­lity, ume­lej inte­li­gen­cie atď…

25

Zdroj: businessinsider.com, zdroj všet­kých fotiek: businessinsider.com

Pridať komentár (0)