Hlboko v Malých Karpatoch sa skrýva výnimočný dom ako vystrihnutý z rozprávky

Veronika Bartošová / 9. decembra 2018 / Architektúra

  • Po­ľov­níci pat­ria tra­dične me­dzi tie kon­zer­va­tív­nej­šie sku­piny spo­loč­nosti
  • Ci­tovo skôr pre­fe­rujú tra­dí­cie pred no­vými ve­cami
  • Ale ako to môže všetko vy­ze­rať, keď sa k nim pri­poja aj ar­chi­tekti?
zdroj: archinfo.sk
  • Po­ľov­níci pat­ria tra­dične me­dzi tie kon­zer­va­tív­nej­šie sku­piny spo­loč­nosti
  • Ci­tovo skôr pre­fe­rujú tra­dí­cie pred no­vými ve­cami
  • Ale ako to môže všetko vy­ze­rať, keď sa k nim pri­poja aj ar­chi­tekti?
Podľa článku od au­tora Ja­kub Mo­rav­čík, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Ing. arch. To­máš Auxt Ing. arch. Mi­ro­slav Hru­šov­ský Ing. arch. Pe­ter Ko­žuško Ing. arch. Linda Hru­šov­ská Ing. arch. Pe­ter Hu­dač Ing. Mi­chal Za­bran­ský

Pre­zen­to­vané dielo je vý­ni­močné tým, že nové kva­lity do­ká­zalo pre­roz­prá­vať for­mou na jed­nej strane pri­ja­teľ­nou aj pre “echt” po­ľov­ní­kov, na dru­hej strane je to evi­den­tne nová, sú­časná a svieža ar­chi­tek­túra. Au­tor­ský prí­stup do­ká­zal in­teg­ro­vať tra­dičné a nové. Kon­zer­va­tívne a mo­derné. Rus­ti­kálne ma­te­riály a so­fis­ti­ko­vané tech­nické prvky. Hrubé s jem­ným. Pa­rohy s di­zaj­nom.

Ako to vi­dia au­tori?

Po­ľov­nícka chata pod vr­chom Vy­soká, vy­uží­vaná miest­nym zdru­že­ním po­ľov­ní­kov je kon­ci­po­vaná ako sú­stava 5 ra­diálne uspo­ria­da­ných ob­jek­tov okolo cen­trál­neho ná­dvo­ria. Kom­paktné, tra­dičné, až ar­che­ty­pálne hmoty dis­tri­bu­ujú bo­hatý prog­ram v kom­po­zí­cii, ktorá dô­my­selne re­du­kuje vi­zu­álny ob­jem domu a po­súva ho do di­ét­nej hmot­nost­nej ka­te­gó­rie. V kon­traste so sub­tíl­nym ob­je­mom domu je jeho ro­bustný, drsný a veľmi mas­ku­línny pre­jav od­rá­ža­júci sa v mo­noc­hro­ma­tic­kom dre­ve­nom ob­klade ap­li­ko­va­nom na­prieč ce­lým ob­je­mom, bez po­treby de­ko­ro­va­nia a or­na­mentu.

Má­lo­kedy sa stret­neme s po­dob­ným kon­tro­verz­ným za­da­ním. A má­lo­kedy nás vý­sle­dok po­te­šil i po­ba­vil viac. Dobrá ar­chi­tek­túra sa dá (a vy­platí) ro­biť na­ozaj všade. Aj v hl­bo­kom lese.

Viac fo­tiek si po­zri v na­šej ga­lé­rii 

Ne­hos­tinná, mo­no­li­tická, ba až for­ti­fi­kačná fa­sáda sa vďaka po­hyb­li­vým ele­men­tom do­káže zme­niť na ot­vo­rený pa­vi­ló­nový pries­tor v les­nej kra­jine, akoby od­jak­živa ur­čený pre ro­dinné sláv­nosti po­ľov­ní­kov. Mno­ho­tvár­nosť domu tkvie aj v cha­rak­tere jed­not­li­vých pries­to­rov – od ne­re­zo­vej pi­tevne zveri pre silné po­vahy, cez ve­selú le­žérnu za­fú­ľa­nosť hos­tinca až po ro­man­tický apart­mán s pre­cízne spra­co­va­ným de­tai­lom. To všetko spája ex­te­ri­é­rová obý­vačka, ktorá je naj­vy­hľa­dá­va­nej­ším mies­tom pre zdie­ľa­nie po­ľov­níc­kych his­to­riek.

Ur­čite stojí za po­zre­tie aj na­sle­du­júce krátke vi­deo z dielne Fil­ma­ari, ktoré pre­zen­tuje stavbu:

zdroj: ar­chinfo.sk

Pridať komentár (0)