Hmyz zmizne z povrchu zemského do konca storočia. Zachrániť ho môžu iba ľudia

Richard Vítkovský / 11. februára 2019 / Zaujímavosti

  • Hmyz je síce ne­prí­jemný, ale je tiež pev­nou sú­čas­ťou prí­rody a po­tra­vi­no­vého re­ťazca
  • V sú­čas­nosti sú via­ceré druhy hmyzu na ústupe. Kon­com sto­ro­čia by mo­hol úplne zmiz­núť z po­vr­chu zem­ského
zdroj: flickr
  • Hmyz je síce ne­prí­jemný, ale je tiež pev­nou sú­čas­ťou prí­rody a po­tra­vi­no­vého re­ťazca
  • V sú­čas­nosti sú via­ceré druhy hmyzu na ústupe. Kon­com sto­ro­čia by mo­hol úplne zmiz­núť z po­vr­chu zem­ského

Hmyz patrí me­dzi naj­ne­ob­ľú­be­nej­ších oby­va­te­ľov na­šej pla­néty. Dô­vod je po­merne jed­no­du­chý. Hmyz je to­tiž nie­len po­riadne otravný, ale nie je vô­bec prí­ťaž­livý ani na po­hľad. Tak­tiež pre­náša rôzne vážne ocho­re­nia. Naj­nov­šia správa o tom, že ne­prí­jemný hmyz je na ústupe teda ur­čite po­teší ne­jed­ného člo­veka. Každá minca má však dve strany. Hmyz patrí tak­tiež do prí­rod­ného eko­sys­tému. Jeho úplné vy­hy­nu­tie by sa mu­selo ur­čite nie­kde pre­ja­viť. V sú­čas­nosti je vý­voj si­tu­ácie na­sle­dovný: Viac ako 40 % zo všet­kých dru­hov hmyzu je na ústupe.

Ďal­šia tre­tina je ohro­zená. Prob­lé­mom je to, akou rých­los­ťou hmyz z po­vr­chu zem­ského mizne. Je to omnoho rých­lej­šie ako v prí­pade ci­cav­cov, vtá­kov alebo pla­zov. V prie­mere sa jedná o 2,5-per­centný po­kles za rok. Ak by sa po­kles ne­za­sta­vil a po­kra­čo­val ta­kýmto tem­pom, hmyz by mo­hol zmiz­núť do konca tohto sto­ro­čia.

Ob­rov­ský prob­lém je tiež to, že hmyz ako taký je ne­od­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou všet­kých eko­sys­té­mov na Zemi. „Po­kiaľ ne­zme­níme spô­soby, akými vy­rá­bame jedlo, hmyz ako taký sa do­stane na cestu vy­hy­nu­tia v prie­behu nie­koľ­kých de­sia­tok ro­kov,“ ho­vo­ria pre The Gu­ar­dian au­tori ana­lýzy, ktorí sa ce­lou si­tu­áciou za­obe­rajú.

Za­bi­jak me­nom poľ­no­hos­po­dár­stvo

Kom­pletná ana­lýza bola pub­li­ko­vaná v žur­nále Bio­lo­gická kon­zer­vá­cia. Podľa zis­tení je to práve poľ­no­hos­po­dár­stvo, ktoré pris­pieva k úbytku hmyzu po ce­lom svete. Po­kles hmyzu by v prí­pade naj­hor­šieho sce­nára naj­viac pos­ti­hol hlavne vtáky, pre ktoré je hlav­nou zlož­kou po­travy. Tr­pieť však budú aj ryby alebo plazy. Ak to­tiž zmizne hmyz, mnohé z týchto zvie­rat umrú hla­dom.

Ana­lýza vy­chá­dzala zo 73 naj­lep­ších štú­dií re­a­li­zo­va­ných na túto tému. Podľa vý­sled­kov sú naj­viac ohro­zené hlavne mo­týle a na­hnuté to majú aj včely. V roku 1947 bolo na území USA okolo 6 mi­li­ó­nov ko­ló­nií včiel. Dnes je ich o 3,5 mi­li­óna me­nej. Malé množ­stvo hmyzu, ktorý sa do­káže pris­pô­so­bo­vať si­tu­ácii síce pri­búda, ale ne­z­vráti ma­sívny po­kles.

„Hlav­ným dô­vo­dom po­klesu je ná­rast poľ­no­hos­po­dár­stva. To zna­mená eli­mi­ná­cia stro­mov a krí­kov, ktoré sa na­chá­dzajú v okolí polí,“ ho­vorí je­den z au­to­rov ana­lýzy Sán­chez-Bayo.

Tiež do­dáva, že po­kles na­bral na ob­rát­kach za­čiat­kom 20. sto­ro­čia, zrých­lil sa me­dzi rokmi 1950-1960 a v po­sled­ných 20-tich ro­koch do­sia­hol ob­ludné roz­mery. Za­chrá­niť hmyz však môžme iba my ľu­dia.

zdroj: the­gu­ar­dian.com

Pridať komentár (0)