Homosexuálni olympionici kritizujú amerického viceprezidenta

Richard Vitkovský / 13. februára 2018 / Zaujímavosti

zdroj: instagram.com/flickr.com
  • Olym­piáda v Juž­nej Kó­rei spája všet­kých bez ohľadu na orien­tá­ciu
  • Dvaja ame­rickí ho­mo­se­xu­álni špor­tovci tu s hr­dos­ťou re­pre­zen­tujú LGBT ko­mu­nitu
  • Na ame­ric­kého vi­cep­re­zi­denta Mika Pen­ceho však ne­majú pek­ného slova a po­slali mu zau­jí­mavý od­kaz

Na olym­piáde v Juž­nej Kó­rei je mnoho tí­mov z ce­lého sveta. Aj na­priek tomu, že je tu pre­vaha špor­tov­cov s he­te­ro­se­xu­ál­nou orien­tá­ciou, nájde sa tu aj inak orien­to­vaná men­šina. K nej patrí aj dvo­j­ica z Ame­riky – ly­žiar Gus Ken­worthy a kra­so­kor­ču­liar Adam Rip­pon, ktorí s hr­dos­ťou re­pre­zen­tujú dú­hovú ko­mu­nitu na ce­lom svete. Olym­piáda to­tiž spája nie­len ná­rody, ale aj orien­tá­cie. Jed­no­du­cho tu vy­chá­dza každý s kaž­dým.

Dvaja ho­mo­se­xu­álni špor­tovci však majú ťažké srdce na ame­ric­kého vi­cep­re­zi­denta Mika Pen­ceho, ktorý za čias svo­jej ka­ri­éry gu­ver­néra štátu In­diana pod­pí­sal kon­tro­verzný zá­kon, ktorý roz­de­lil oby­va­teľ­stvo In­diany na dva bo­jové tá­bory. Zá­kon s ne­vin­ným náz­vom Re­li­gi­ous Fre­e­dom Res­to­ra­tion Act je na prvý po­hľad vý­ni­močný, pre­tože ob­me­dzuje moc vlády. Tá podľa neho ne­môže jed­not­liv­covi za­ka­zo­vať a ob­me­dzo­vať jeho vieru. Vý­nimka by mohla na­stať je­dine za si­tu­ácie, že by došlo k ob­me­dze­niu zá­uj­mov štátu.

Prob­lé­mový zá­kon roz­hne­val ho­mo­se­xu­álov

V zá­kone bolo však za­kó­do­vané niečo, čo vy­vo­lalo búr­livé re­ak­cie LGBT ko­mu­nity. Tá sa cí­tila zá­ko­nom dis­kri­mi­no­vaná, na­koľko kvôli ná­bo­žen­ským pre­sved­če­niam umož­ňo­vala pod­ni­ka­te­ľom od­miet­nuť po­skyt­núť služby v prí­pade inej orien­tá­cie ako je väč­ši­nová. Jed­no­du­cho po­ve­dané, ak mal pod­ni­ka­teľ vďaka svojmu ná­bo­žen­skému pre­sved­če­niu prob­lém s ho­mo­se­xu­álmi, ne­mu­sel ich ob­slú­žiť. Adam a Gus tento pre­šľap Pen­cemu ne­do­ká­zali od­pus­tiť a druhý me­no­vaný mu po­slal jasný od­kaz: „Pence, zjedz si svoje srdce!“

Ok­rem toho Adam Rip­pon od­mie­tol akú­koľ­vek ko­mu­ni­ká­ciu s vi­cep­re­zi­den­tom. Ten ho to­tiž pred týžd­ňom po­zval na stret­nu­tie. Rip­pon ho to­tižto po­riadne skri­ti­zo­val v ja­nu­áro­vom roz­ho­vore, a tak sa Pence roz­ho­dol všetko vy­svet­liť pekne zoči-voči. Pence kri­tiku ne­chápe a cez svoj Twit­ter mu po­slal srd­cer­vúci od­kaz.

V ňom Adama ubez­pe­čuje, že je na neho a os­tat­ných špor­tov­cov pat­rične hrdý. Jeho je­di­nou túž­bou je, aby si čo naj­viac špor­tov­cov od­nieslo do­mov zlaté me­daily. Je prav­de­po­dobné, že Adam sa predsa len môže ocit­núť tvá­rou v tvár ne­ná­vi­de­nému vi­cep­re­zi­den­tovi. Pre­zi­dent Do­nald Trump si to­tiž úspeš­ných olym­pij­ských špor­tov­cov môže po­zvať k sebe na náv­števu.

zdroj: cnn.com , cnn.com

Pridať komentár (0)