Honda vstu­puje do letec­kého prie­myslu s prvým trys­ká­čom

Dárius Polák / 2. októbra 2016 / Tech a inovácie

Japon­ská auto­mo­bilka roz­ši­ruje svoje port­fó­lio sku­točne zau­jí­mavo.

´Trys­káč Hon­da­Jet dostal v decem­bri ofi­ciálne povo­le­nie na let. Ide o pro­jekt, na kto­rom sa pra­cuje 30 rokov a spo­loč­nosť dote­raz stál 2 miliardy dolá­rov. No po 3 000 hodi­nách tes­to­va­cích letov v 70 oblas­tiach, Michima Fujino, zakla­da­júci pre­zi­dent a výkonný ria­di­teľ Hondy, vyhlá­sil, že pro­jekt sa úspešne poda­rilo dokon­čiť.

Hon­da­Jet dostala cer­ti­fi­kát, ktorý umož­ňuje spo­loč­nosti pus­tiť sa do pro­duk­cie. Dopo­siaľ bolo v USA doru­če­ných 14 kusov. V blíz­kom čase sa oča­káva potvr­de­nie na lety v Kanade.

Vlast­nosti tohto trys­káča val­cujú ostatné kon­ku­renčné lie­tadlá. Poďme si ich rozo­brať bliž­šie.

Trys­káč Hon­da­Jet je naj­rých­lej­ším lie­tad­lom vo svo­jej triede, jeho maxi­málna rých­losť je 483 míľ za hodinu (777 km/h) vo výške 30 000 stôp (9 144 km).

1

Motory trys­káča sa nachá­dzajú nad kríd­lami, vďaka kto­rým sa redu­kuje emi­sie hluku.

2

Hon­da­Jet sa zara­ďuje do naje­fek­tív­nej­ších trys­ká­čov vo svo­jej triede, čo sa týka spot­reby paliva. Na 600 námor­ných míľ (1 111,2 km) spot­re­buje 160 galó­nov (606 lit­rov) paliva.

3

Trys­káč má takisto niž­šie emi­sie oxidu dusi­či­tého ako zvyšné lie­tadlá v biz­nis triede.

4

Kok­pit bol navr­hnutý tak, aby pilo­tovi posky­to­val maxi­málny pries­tor a vidi­teľ­nosť.

5

Zahŕňa duálne doty­kom ovlá­dané obra­zovky a tri 14-pal­cové disp­leje umož­ňu­júce navi­gá­ciu, plá­no­va­nie letu a kon­trolu. Kok­pit môže mať dvoch pilo­tov.

6

Kabína pre pasa­žie­rov umož­ňuje pohodlný let šty­rom pasa­žie­rom s mož­nos­ťou pia­teho bočne umiest­ne­ného sedadla. Keďže sú motory umiest­nené nad kríd­lami, trys­káč posky­tuje viac pries­toru — dohro­mady to je 66 kubic­kých stôp (1,86 m3). Sedadlá sa môžu roz­lo­žiť pozdĺž kabíny tak, aby pasa­žieri mohli bez prob­lé­mov vystrieť svoje nohy.

7

V trys­káči sa nachá­dza aj súkromná toaleta obsa­hu­júca spla­chu­júci záchod a umý­vadlo (a podľa fotky zrejme aj zrkadlo).

8

Cena Hon­da­Jet začína na sume 4,85 mili­óna dolá­rov. Na pre­daj je dostupný u díle­rov Hon­da­Jet, ktorí sa dajú nájsť v Európe, Sever­nej Ame­rike a Juž­nej Ame­rike.

9

Japon­ská spo­loč­nosť má povesť zaru­če­nej kva­lity v auto­mo­bi­lo­vom, moto­cyk­lo­vom a vyzerá to tak, že one­dlho i v letec­kom prie­mysle. Napadne ti spo­loč­nosť, ktorá je na tom podobne?

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)