Hotel v Tatrách je ako z rozprávky, hostí láka na útulný luxus pod štítmi

Kávičkári.sk / 7. decembra 2018 / Food biznis

  • Hor­skú elek­tričku na­hra­dili tu­risti a špor­tovci na ná­uč­nom chod­níku, le­ká­rov spo­kojní do­vo­len­kári, no zá­žitky a vý­hľad sú stále na ne­za­pla­te­nie
  • Vi­tajte v So­lisku na Štr­b­skom plese
zdroj: Kávičkári.sk
  • Hor­skú elek­tričku na­hra­dili tu­risti a špor­tovci na ná­uč­nom chod­níku, le­ká­rov spo­kojní do­vo­len­kári, no zá­žitky a vý­hľad sú stále na ne­za­pla­te­nie
  • Vi­tajte v So­lisku na Štr­b­skom plese

Dve bu­dovy, ktoré dnes spolu tvo­ria ro­dinný ho­tel So­lisko na brehu há­dam naj­zná­mej­šieho ta­trans­kého hor­ského ja­zera, ví­tali náv­štev­ní­kov už od konca 19. sto­ro­čia. Pri jed­nej z nich vtedy za­sta­vo­vala his­to­rická ta­transká elek­trička, druhá, Vila Au­gusta, zas hos­tila zá­mož­ných tu­ris­tov z ci­sár­skeho dvora. Ne­skôr slú­žila ako uby­tovňa pre le­ká­rov, až kým ne­vy­ho­rela. Po dru­hej sve­to­vej vojne sa bý­valá vila zme­nila na det­skú lie­čebňu a práve z tohto ob­do­bia po­chá­dza dnes i ori­gi­nálne sl­nieč­kové logo ho­tela So­lisko, ktoré ke­dysi na­kres­lili tu­najší det­skí pa­cienti. V 90. ro­koch sa So­lisko po­sta­vilo od­znova a v roku 1998 do­konca zís­kalo ná­rodnú cenu za ar­chi­tek­túru ako najk­raj­šia Stavba roka.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (16)
zdroj: Ká­vič­kári.sk
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (16)
zdroj: Ká­vič­kári.sk
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (16)
zdroj: Ká­vič­kári.sk

Dnes So­lisko do­ko­nale za­padá do oko­li­tej prí­rody a už 7 ro­kov víta ho­te­lo­vých hostí pod ta­trans­kými štítmi. Jeho ro­dinné za­me­ra­nie cí­tiť od pr­vého mo­mentu, a to aj keby ste si hneď po prí­chode ne­všimli krásne det­ské ih­risko či roz­košnú dre­venú cha­lúpku “So­lisko”, ktorá sa za nie­koľko ro­kov stala jed­ným z na­job­ľú­be­nej­ších foto kú­ti­kov na Štr­b­skom plese. Na re­cep­cii vás pri­víta milý per­so­nál, náj­dete tu množ­stvo ti­pov na rôzne ak­ti­vity a at­rak­cie, ktoré si s ro­din­kou mô­žete užiť, ale aj plnú vit­rínu spo­lo­čen­ských hier, ktoré si v ho­teli mô­žete po­ži­čať. Do­spe­lých po­teší bo­hatá ví­no­téka či skvelá ta­lian­ska ku­chyňa, deti sa zas vy­bláz­nia vo veľ­kom det­skom kú­tiku, pre­po­je­nom s ho­te­lo­vou re­štau­rá­ciou.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (16)
zdroj: Ká­vič­kári.sk
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (16)
zdroj: Ká­vič­kári.sk
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (16)
zdroj: Ká­vič­kári.sk
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (16)
zdroj: Ká­vič­kári.sk

V So­lisku náj­dete chvíle pre do­ko­nalé ti­cho a po­koj a rov­nako pre ro­dinnú zá­bavu. Deti vám po­môžu za­ba­viť ani­má­tori v det­skom klube či ob­ľú­bené ve­černé det­ské kino, v prí­pade po­treby vám s men­šími deťmi po­môže aj au pair. Do­spelí si od­dýchnu v útul­nom well­nesse s nie­koľ­kými sau­nami, ví­riv­kou či re­la­xač­nou miest­nos­ťou alebo si môžu vy­dých­nuť pri dob­rej knihe v prí­jem­nom či­ta­teľ­skom kú­tiku, ktorý nájdu na kaž­dom po­schodí ho­tela. Ex­tra dávku ro­man­tiky im na vý­lete či ly­žo­vačke dodá ve­čer v sú­krom­nej ví­rivke, ukry­tej pod čier­nou “ob­lo­hou” po­sy­pa­nou stov­kami ma­lých sve­tie­lok, pri­po­mí­na­jú­cej nočnú ob­lohu. Viete si pred­sta­viť niečo do­ko­na­lej­šie, ako ta­kýto ve­čer s po­há­rom vy­c­hla­de­ných bub­li­niek v ruke? My teda nie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (16)
zdroj: Ká­vič­kári.sk
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (16)
zdroj: Ká­vič­kári.sk
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (16)
zdroj: Ká­vič­kári.sk

Naj­viac tu­ris­tov na Štr­b­ské pleso za­víta v lete, a niet sa čomu di­viť. Oko­lie naj­vyš­šie po­lo­že­nej ta­trans­kej osady je to­tiž tu­ris­tic­kým ne­bom s množ­stvom prí­le­ži­tostí na krásne pre­chádzky či väč­šie túry po ta­trans­kých vr­cho­loch. Práve v lete si v So­lisku mô­žete užiť i jednu z naj­vý­ni­moč­nej­ších ak­cií roka – Be­nát­sku noc, po­čas kto­rej sa spojí skvelá hudba, je­di­nečná ku­chyňa a do­ko­nalá ro­man­tika pri čln­ko­vaní sa na tma­vom ja­zere. V zime sa zas hos­tia môžu od­dať všet­kým zim­ným ra­do­ván­kam bez naj­men­ších sta­rostí. Do ly­žiar­skeho stre­diska ich priamo z ho­tela odve­zie po­hodlný ski bus, na plese a v jeho pria­mom okolí si zas môžu užiť bež­ko­va­nie či ro­dinné pre­chádzky. V mi­nu­losti sa na plese dalo i kor­ču­ľo­vať, dnes je však táto ak­ti­vita v zá­ujme ochrany vod­ného ži­vota za­ká­zaná, a tak sa na za­mrz­nu­tom ja­zere mô­žete as­poň pop­re­chá­dzať či vy­tiah­nuť sánky.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (16)
zdroj: Ká­vič­kári.sk
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (16)
zdroj: Ká­vič­kári.sk
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (16)
zdroj: Ká­vič­kári.sk

Ho­tel So­lisko je ako druhý do­mov, do kto­rého raz za­ví­tate a už sa vždy bu­dete chcieť vra­cať. Hoci má štyri hviez­dičky a na­ozaj vy­soký štan­dard, mô­žete sa tu cí­tiť ab­so­lútne slo­bodne a uvoľ­nene. Žiadne škro­bené ve­čere, kriš­tá­ľové lus­tre ani po­zlá­tené do­pl­nky tu hľa­dať ne­mu­síte. Čo tu však náj­dete, bude teplo, úp­rim­nosť a sr­deč­nosť, ktoré vás po­hla­dia pri srdci. Káro, drevo a po­hodlné kreslá náj­dete v iz­bách i v spo­loč­ných pries­to­roch, kú­sok za re­cep­ciou si mô­žete do­konca po­se­dieť pri ori­gi­nál­nom krbe, ktorý sa vám za­ru­čene bude pá­čiť, aj keď v ňom ne­náj­dete sku­točný oheň.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (16)
zdroj: Ká­vič­kári.sk
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (16)
zdroj: Ká­vič­kári.sk
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (16)
zdroj: Ká­vič­kári.sk

Všetci však dobre vieme, že ak má byť do­vo­lenka sku­točne vý­ni­močná, ne­smie na nej chý­bať dobré jedlo. A keď vám ho pri­pra­vuje sa­motný ma­ji­teľ ho­tela, je to zá­ruka, že váš gas­tro­no­mický zá­ži­tok bude stáť ur­čite za to. Na roz­diel od iných ta­trans­kých re­štau­rá­cií sa Al Lago v ho­teli So­lisko roz­hodla slo­ven­skú ku­chyňu do­pl­niť ob­ľú­be­nými ta­lian­skymi špe­cia­li­tami.Šéf­ku­chár Mar­tin Kur­ha­jec za­čí­nal ako cuk­rár, no jeho špe­cia­li­zá­cia sa ne­skôr pre­niesla práve do ta­lian­skej ku­chyne, ktorú si vy­skú­šal najprv v Bra­ti­slave, a po­tom priamo v Ta­lian­sku. Ak už teda máte dosť ha­lu­šiek a pi­ro­hov, v Al Lago si pod ta­trans­kými štítmi prek­va­pivo vy­chut­náte do­ko­nalé ri­zoto či skvelé ces­to­viny, do­pl­nené vý­bor­ným ta­lian­skym ví­nom.

Ho­tel So­lisko náj­dete na Fa­ce­bo­oku.

Text: Mi­ro­slava Ger­ma­nová

Foto: On­drej Bo­bek

Pridať komentár (0)