Hyb­rid­né auto rady 5 od BMW sa pýši extrém­ne níz­kou spot­re­bou

Richard Vitkovský / 18. júna 2017 / Auto

zdroj: youtube.com

Auto­mo­bil­ka BMW nená­pad­ne zara­di­la do svo­jej ponu­ky novú radu hyb­rid­ných štvor­ko­le­so­vých táto­šov. Nové autíč­ka majú zau­jí­ma­vé vychy­táv­ky. Vyze­rá to tak, že luxus­ná znač­ka nene­chá­va nič na náho­du a poma­ly, ale isto sme­ru­je k plno­hod­not­ným elek­tric­kým auto­mo­bi­lom. Aká je nová 5-ková rada? To sa dozvieš prá­ve teraz.

Pokiaľ sle­du­ješ vývoj v auto­mo­bi­lo­vom sve­te, urči­te vieš, že situ­ácia je tu pomer­ne pre­men­li­vá. Je isté, že postup­ne bude tre­ba opus­tiť zasta­ra­né spa­ľo­va­cie moto­ry či už z dôvo­du zne­čis­ťo­va­nia ovzdu­šia, ale­bo z dôvo­du vyčer­pá­va­nia zem­ských zdro­jov pali­va. Kam sa ube­rá vývoj? Pred­sa k elek­tric­kým auto­mo­bi­lom. Pre­chod však nie je jed­no­du­chý a plno­hod­not­né elek­tro­mo­bi­ly majú ešte svo­je muš­ky.

Výrob­co­via pre­to pozor­ne sle­du­jú tren­dy a hlav­ne prie­kop­ní­ka v tom­to odbo­re – fir­mu Tes­la, kto­rá pri­chá­dza s čoraz lep­ší­mi model­mi. V najb­liž­ších rokoch mno­hé auto­mo­bil­ky chys­ta­jú postup­ný pre­chod na elek­tri­nu. Ten však musí byť jed­no­du­chý, a pre­to sa v posled­nej dobe dosť čas­to sklo­ňu­je pojem „hyb­rid­né auto“. To ponú­ka výho­dy ben­zí­no­vé­ho a elek­tric­ké­ho poho­nu. BMW pred­sta­vi­lo šesť nových hyb­ri­dov.

auto bmw
zdroj foto­gra­fie: bmw.co.uk

BMW 530e – auto, kto­ré neže­rie trá­vu oko­lo ces­ty

Jed­ným z pred­sta­ve­ných hyb­ri­dov je BMW 530e. Toto auto naozaj nie je veľ­mi hlad­né. Spot­re­ba na sto kilo­met­rov je taká níz­ka, že tomu urči­te nebu­deš veriť. Pri prej­de­ní stov­ky bude štvor­ko­le­so­vý tátoš ľah­ší iba o 1,9 lit­ra pali­va. Pri­tom auto­mo­bil nie je žiad­ne tin­tít­ko, ale dizaj­no­vo veľ­mi pek­ný stroj.

Pod kapo­tou tiká 135-kilo­wat­to­vý spa­ľo­va­cí motor, kto­rý má krú­tia­ci moment 320 Nm. Jeho elek­tric­ký brat má 85 kilo­wat­tov s krú­tia­cim momen­tom 250 Nm. Kom­bi­no­va­ne sa výkon oboch zasta­ví na 185 kilo­wat­toch. Maxi­mál­na rých­losť auto­mo­bi­lu je pri­tom 235 km/h. Pri potre­be rých­le­ho úte­ku pri pre­kro­če­ní rých­los­ti sa na stov­ku dosta­neš za 6,2 sekun­dy, čo nie je úpl­ne top zrých­le­nie, ale posta­čí.

Nevý­ho­dou hyb­ri­dov je však menej mies­ta pre baté­rie. Vsta­va­né aku­mu­lá­to­ry s kapa­ci­tou 9,2 kWh totiž umož­nia dojazd len oko­lo 50 kilo­met­rov. Tak­že hrať sa napl­no s elek­tric­kým poho­nom sa veľ­mi neo­pla­tí. Aj napriek malé­mu dojaz­du sa záslu­hou toho­to moto­ra dosta­la spot­re­ba na rekord­ne níz­ku úro­veň.

Mož­nos­tí ako jaz­diť je mno­ho aj vďa­ka rôz­nym módom jaz­dy. Výcho­dis­ko­vý pred­na­sta­ve­ný režim sám nasta­vu­je spo­lu­prá­cu oboch moto­rov tak, aby bola jaz­da čo naj­lep­šie vyvá­že­ná. Baté­ria sa dobí­ja buď s pomo­cou spa­ľo­va­cie­ho moto­ra ale­bo pria­mo zo sie­te vďa­ka špe­ciál­nej bez­drô­to­vej nabí­jač­ke, kde sa bude prúd pre­ná­šať vzdu­chom. Cena v USA bude pomer­ne zau­jí­ma­vá a bude začí­nať na 51 400 dolá­roch.

Pridať komentár (0)