Ide­álne pro­fe­sie pre leni­vých ľudí, alebo čo robiť, keď si múdry ale nechce sa ti

Alexandra Dulaková / 22. septembra 2015 / Tools a produktivita

Vo vše­obec­nosti máme ten­den­ciu sa na leni­vosť poze­rať nega­tívne. Lenže fak­tom je, že nám veľa vecí v živote vie uľah­čiť. Lenivý člo­vek sa vždy snaží nájsť tú naj­jed­no­duch­šiu a naj­rých­lej­šiu cestu k cieľu, pri­čom si veci zby­točne nekom­pli­kuje. Ak máš podobné pohnútky, tieto práce môžu byť vhodné aj pre teba…

Bill Gates raz pove­dal, že keď si má vybrať medzi leni­vým a pre­mo­ti­vo­va­ným zamest­nan­com, dá pred­nosť tomu leniv­šiemu. Prečo? Leni­vému člo­veku sa nechce done­ko­nečna robiť. Práve naopak, bude sa zadanú úlohu sna­žiť vyrie­šiť čo naj­rých­lej­šie a záro­veň tak, aby pri­tom vyna­lo­žil čo naj­niž­šie úsi­lie. Rých­losť a nízke náklady veš­tia jediné — efek­ti­vitu! A keď to kvi­tuje aj Bill Gates, niečo na tom byť musí.

Podľa podobne leni­vých súk­me­ňov­cov sú práve nasle­dovné zamest­na­nia ide­álne na vyna­lo­že­nie malej snahy a dosia­hnu­tie vyso­kej efek­ti­vi­tiy (roz­umej dob­rého platu). Ako inšpi­rá­cia to roz­hodne nezaš­kodí… 

1. Uče­nie mate­rin­ského jazyka cudzin­cov

V pôvod­nom prí­pade síce išlo o anglič­tinu pre cudzin­cov a o po tej je predsa len tro­chu väčší dopyt než po slo­ven­čine. Bohu­žiaľ. O výučbu slo­ven­činy ako dru­hého jazyka (nie pre ľudí s rov­na­kým mate­rin­ským jazy­kom, to by chcelo oveľa viac námahy) sa asi nepôjde potr­hať každý cudzi­nec, ktorý chce expan­do­vať na nový trh a nad­via­zať hod­notnú kon­ver­zá­ciu s biz­nis par­tnermi. Rov­nako to ani nie je jazyk tak jed­no­du­chý ako anglič­tina, čiže nie­kedy by výučba bola skôr za trest.

Ale predsa. Sú ľudia, ktorí majú aj v cudzine záu­jem o “exo­tické jazyky”, za aký pova­žujú aj slo­ven­činu! Ak neve­dia, čo so živo­tom, vstúp im doň ty. Na svete je predsa dosť alter­na­tív­nych ľudí, kto­rých už aj čín­ština, heb­rejš­tina a urdu omr­zeli. Tvo­jou veľ­kou výho­dou bude aj fakt, že sa budeš môcť vdu­chu zabá­vať na výslov­nosti cudzin­cov (daj im vyslo­viť povestnú čučo­riedku), ako aj to, že budú len sotva mať prí­le­ži­tosť tvoje učivo ove­riť. Ja viem, nie je to prí­liš čestné. Ale spája to prácu a zábavu, no nie? 

Čo sa týka anglič­tiny, alebo iných zná­mych jazy­kov, ak ich ovlá­daš naozaj skvele, aj o teba môže byť záu­jem. Stačí, ak je pre ľudí “native spe­a­ker” prí­liš drahý — lebo oni si za svoje služby naozaj vedia vypý­tať nemalé sumy — pop­rí­pade ak ich je na danom mieste málo, tak máš šancu na úspech. Pri­ro­dzene, bude to chcieť väč­šiu námahu ako výučba mate­rin­ského jazyka, ale ak si vyras­tal vo viac­ja­zyč­nom pro­stredí, prečo nie? Zapla­tia ti síce menej, ale budeš mať fle­xi­bilnú pra­covnú dobu a ešte môžeš stret­núť kopu zau­jí­ma­vých ľudí.

2. Pro­fe­si­onálny cudzi­nec

Nero­bím si srandu. Vieš, ako si nie­ktoré kra­jiny cenia belo­chov? Pova­žujú nás za exo­tic­kých, krás­nych, zau­jí­ma­vých, kul­túr­nych… (Keby tak videli slo­ven­ské dis­kusné fóra, však?) Naprí­klad v takej Číne majú ľudia dojem, že pokiaľ sa na dohode alebo obchode zúčast­nia cudzinci (ide­álne belosi), celá vec naberá cel­kom inú úro­veň. Nie­ktoré firmy a spo­loč­nosti pla­tia belo­chom len za to, že sa na podob­nom podu­jatí obja­via, potrasú si s pár ľuďmi ruku, pop­rí­pade sa tvá­ria, že sú celeb­rity. To by si zvlá­dol, nie? Okrem toho, nie všetci hovo­ria anglicky, takže stačí, ak sa budeš pekne usmie­vať a tvá­riť múdro/dôležito — podľa prí­le­ži­tosti. Plat za podobné špásy sa môže vyšpl­hať až na tisíc dolá­rov týž­denne. Pod­mien­kou je pobyt v ďale­kej kra­jine, kde majú belo­chov radi. V kra­ji­nách Európ­skej únie s podob­nými úmys­lami asi veľmi nepo­cho­díš.

3. Vyná­lezca

Možno to znie ako oxy­mo­ron, ale opak je prav­dou. Spo­meň si na Gate­sove myš­lienky zo začiatku článku a tiež si uve­dom, že väč­šina pre­lo­mo­vých vyná­le­zov zazna­me­nala úspech jed­no­du­cho preto, lebo ľuďom značne zjed­no­du­šila život. Takže ak máš patent na leni­vosť a ide ti len o to, ako všetko zvlád­nuť čo naj­jed­no­duch­šie, skús svoje zna­losti využiť kre­a­tívne. Jasné, liek na rako­vinu a novú ves­mírnu raketu asi boha­pus­tou leni­vos­ťou nevy­mys­líš, ale koľko star­tu­pov a pod­ni­ka­nia pro­fi­tuje práve na ľud­skej leni­vosti! Bežiace pásy v telo­cvič­niach (lebo komu sa už len chce behať vonku?), moti­vačné apli­ká­cie, ktoré nás vedú k zdra­vému život­nému štýlu (sám od seba to hádam nespra­víš…), donášky jedla, ktoré dobre vedia, že tebe sa variť roz­hodne nechce, alebo aj ins­tantná káva (no chce sa ti ju vždy mlieť, vážiť a potom celý ten bor­del čis­tiť?). Takže, čím zjed­no­du­šíš ľud­ské utr­pe­nie ty?

4. Prog­ra­má­tor

Naučiť sa prog­ra­mo­vať síce nie je ľahké, ale podľa pro­fe­si­oná­lov sa časom tak­mer všetky úkony opa­kujú. Nie­lenže sa prog­ra­má­tori sna­žia svoju prácu mini­ma­li­zo­vať na čo naj­me­nej riad­kov, ale sa aj sna­žia vytvo­riť mecha­nizmy, ktoré úlohy postupne pre­be­rajú za nich. Výho­dou je dobrý plat, práca s inte­li­gent­nými ľuďmi (aj keď nejaký ten debil sa nájde všade) a inves­tori, ktorí budú pri tro­che šťas­tia do tvo­jej práce a nápa­dov ochotní inves­to­vať nemalé sumy. Práca to nie je ľahká a pra­covná doba býva naozaj dlhá, no leni­vosť môže pad­núť na naozaj úrodnú pôdu. 

5. Guru

Slovo pochá­dza zo san­skritu a zna­mená uči­teľ, aj keď nie v takom našom poní­maní. Správny guru nie­lenže posky­tuje vedo­mosti, ale rieši aj zále­ži­tosti tvo­jej mysle a duše. Spi­ri­tu­ál­nosť je v dneš­ných dňoch veľmi popu­lárna vec, tak prečo si neot­vo­riť vlastnú guru prax? Na Slo­ven­sko síce v takej miere ako fun­guje naprí­klad v Ame­rike zatiaľ nedo­ra­zila, ale snáď je to len otáz­kou času. A možno ju roz­beh­neš práve ty. Načí­taj si niečo o čak­rách, sve­to­vom mieri, nauč sa jogu, natré­nuj si tenor bud­his­tic­kého mní­cha a ideš na to. Boha­tých ľudí, ktorí neve­dia, čo s peniazmi, bude vždy dosť. Pre­sveč ich, že práve do teba a tvojho spi­ri­tu­ál­neho pora­den­stva by mali inves­to­vať. (Zaned­baný výzor a otr­hané oble­če­nie — ale znač­kové! — je v tomto prí­pade len bonu­som.)

6. Expert

Uve­do­mu­ješ si, koľko vyjad­rení vďaka nim zís­kava na legi­tím­nosti? Stačí pove­dať: “podľa exper­tov…” a hneď sa z úpl­nej blbosti vyvine tvr­de­nie vhodné pub­li­ká­cie! Samoz­rejme, na reálnu exper­tízu potre­bu­ješ aj nejaké to vzde­la­nie a vedo­mosti. Ale po ukon­čení štú­dií nebu­deš musieť robiť všetku tú špi­navú prácu — len ľuďom povieš tvoj (expertný) názor. Kľú­čom je nájsť si oblasť, ktorá ťa bude baviť a za ktorú ti záro­veň budú ľudia ochotní zapla­tiť. Tebe sa niečo môže javiť ako prí­šerne jed­no­du­ché, no inému to môže prísť náročné, či nudné. Rad­šej, ako by mal prácu spra­viť sám, si najme tvoje pora­den­stvo.

Tieto rady treba samoz­rejme brať s humo­rom a odstu­pom. Nie kaž­dému sa podarí dosiah­nuť bož­ský sta­tus osvie­te­ného guru, nie­komu napadne len niečo tak nere­vo­lučné ako žen­ský pisoár (naozaj exis­tuje), pop­rí­pade cudzin­com jed­no­du­cho neprí­deš dosť exo­tický — a kari­éra pro­fe­si­onál­neho lenivca sa konať nebude. A pokiaľ si ako svoju exper­tíznu oblasť vybe­rieš odbor na štýl femi­nis­tická del­fi­no­ló­gia, neču­duj sa, ak sa o tvoje názory ľudia nepôjdu potr­hať. Skú­siť to ale môžeš. 

Zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)