Ikea čelí kritike. Na svojej mape sveta zabudla na jednu krajinu

Viktória Husarčíková / 9. februára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Ikea ok­rem stá­lych úspe­chov za­žíva aj prob­lémy
  • Me­dzi je­den z nich patrí na­prí­klad ich mapa sveta
  • Chýba tam to­tiž jedna celá kra­jina – Nový Zé­land
zdroj: Unsplash/Reedit
  • Ikea ok­rem stá­lych úspe­chov za­žíva aj prob­lémy
  • Me­dzi je­den z nich patrí na­prí­klad ich mapa sveta
  • Chýba tam to­tiž jedna celá kra­jina – Nový Zé­land

Mapa sveta od ná­byt­kár­skeho gi­ganta Ikea po­nú­kala es­te­tický po­hľad na kra­jiny na­šej ze­me­gule, je tu však je­den malý há­čik – ne­uka­zo­vala jednu kra­jinu. Nejde pri tom len tak o ho­ci­koho. Na mape sveta chýba os­trov Nový Zé­land na­chá­dza­júci sa ju­ho­vý­chodne od Aus­trá­lie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Jibb­les666 / Red­dit

Na chý­ba­júcu kra­jinu na mape upo­zor­nil po­ží­va­teľ Jibb­les666 na we­bo­vej stránke Red­dit. Chybné vy­ob­ra­ze­nie sveta na­šiel po­čas ná­kupu v Ikea vo Was­hing­tone DC. Svoj nál­lez na­hral do sku­piny Map­sWit­houtNZ. Nový Zé­land je to­tiž z máp vy­ne­chá­vaný oveľa čas­tej­šie, ako by sa mohlo na prvý po­hľad zdať.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Red­dit / Maps Wit­hout NZ

Ná­byt­kár­ska firma si svoju chybu uve­do­mila a čo­skoro zve­rej­nila ofi­ciálne ospra­vedl­ne­nie. „Ikea je zod­po­vedná za za­bez­pe­če­nie správ­nych a ko­rekt­ných mo­tí­vov v rámci svo­jich pro­duk­tov. Všimli sme si, že tento pro­ces zly­hal pri mape seta BJÖRKSTA – ľu­tu­jeme, že sa táto chyba stala a ospra­vedl­ňu­jeme sa. Pod­nik­neme kroky po­trebné na na­pra­ve­nie si­tu­ácie, pro­dukt je v tejto chvíli od­stra­ňo­vaný z ob­cho­dov,“ vy­svet­ľuje značka na ser­veri BBC.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: New Ze­a­land Go­vern­ment

Ikea je však len malý kú­sok prob­lému, ktorý je omnoho zlo­ži­tejší. Eli­mi­ná­cia No­vého Zé­landu zo sve­to­vých máp je to­tiž roz­ší­rená až na­toľko, že ju rie­šila aj sa­motná vláda kra­jiny. Len mi­nulý rok sa pre­mi­érka Ja­cinda Ar­dern spo­jila s ko­mi­kom Rhy­som Dar­bym, aby o svo­jej do­mo­vine zvý­šili po­ve­do­mie. Vý­sled­kom sa stalo vi­deo s náz­vom #GetN­ZOnT­he­Map. Za­bud­nutá kra­jina však s hu­mo­rom ne­končí – zau­jí­mavo po­ňala aj eror 404 na svo­jej ofi­ciál­nej web­stránke.

Zdroj: www.bbc.com

Pridať komentár (0)