IKEA predstavuje vlastnú podobu Kámasútry. Dvojzmyselná reklama nenechá nikoho chladným

Richard Vítkovský / 13. marca 2019 / Marketing & Reklama

  • Re­klama sa dá ro­biť su­cho, ale aj s po­riadne pi­kant­ným pod­tó­nom. Spo­loč­nosť IKEA sa roz­hodla pre ho­rú­cej­šiu cestu
  • Pred­sta­vila svoju vlastnú po­dobu le­gen­dár­nej knihy o umení lásky. Nový re­klamný spot je plný dvoj­zmys­lov
  • Na druhú stranu knihu lásky ši­kovne pre­po­jila s vlast­nými pro­duk­tami
zdroj: Flickr
  • Re­klama sa dá ro­biť su­cho, ale aj s po­riadne pi­kant­ným pod­tó­nom. Spo­loč­nosť IKEA sa roz­hodla pre ho­rú­cej­šiu cestu
  • Pred­sta­vila svoju vlastnú po­dobu le­gen­dár­nej knihy o umení lásky. Nový re­klamný spot je plný dvoj­zmys­lov
  • Na druhú stranu knihu lásky ši­kovne pre­po­jila s vlast­nými pro­duk­tami

Švéd­ska ná­byt­kár­ska spo­loč­nosť IKEA sa roz­hodla pri­niesť do sveta re­klamy trošku pi­kant­nej prí­chute. Pri pro­pa­gá­cii svo­jich naj­nov­ších pro­duk­tov pre spálňu sa to­tiž roz­hodla zvo­liť zau­jí­mavý po­stup. Keďže sa jedná o pro­dukty pre spálne, kde člo­vek nie­len spí, ale sa aj ve­nuje prí­jem­ným ak­ti­vi­tám vo dvo­j­ici prí­padne vo vyš­šom po­čte zú­čast­ne­ných, po­sta­vila svoju re­klamu v spo­jení s kni­hou o umení lásky. Píše o tom v tla­čo­vej správe na svo­jom webe.

V no­vom re­klam­nom spote to­tiž uvi­díš ako vy­zerá Ká­ma­sútra à la IKEA. Re­klama je po­sta­vená nie­len na sa­mot­nej knihe, ale cel­ko­vej at­mo­sfére, kto­rej do­mi­nuje at­mo­sfé­rická hudba a prí­jemne na­la­dený hlas ne­zná­meho muža. Ak si teda ne­spo­kojný v spálni a chceš viac, in­špi­ruj sa od naj­lep­ších. Presne táto veta re­zo­nuje ce­lým re­klam­ným spo­tom. Každý si na zá­klade úvod­ných slov uve­domí, že v tomto prí­pade pôjde o inú re­klamu, než na akú je bežne zvyk­nutý.

Ká­ma­sútra, akú si ešte ne­vi­del

A na­ozaj, toľko dvoj­zmys­lov si v žiad­nej re­klame ne­vi­del. Po­čas ce­lej re­klamy ne­známy muž lis­tuje v hru­bej knihe s ná­pi­som Ká­ma­sútra. „Množ­stvo ľudí cíti ne­sku­točnú ex­tázu pri po­lohe lo­to­sový kvet, vďaka nád­her­nému pap­lónu a rámu z tvr­dého dreva,“ ho­vorí vo­ice­over.

„Ak sa rád pred­vá­dzaš, tak po­tom je ot­vo­rený šat­ník tou správ­nou ces­tou,“ po­kra­čuje. Pri po­lohe že­laná túžba za zasa ho­vorí o fan­tas­tic­kom a mäk­kom po­vr­chu po­hovky. Ten ťa okam­žite pre­mení zo se­ri­óz­neho člo­veka na ži­vel. Bo­nu­som je, že po­sky­tuje do­sta­tok pries­toru pre troch ľudí.

Každá strana knihy je do­pl­nená aj o ilus­trá­cie. Sa­moz­rejme, jedná sa o ilus­trá­cie sa­mot­ných pro­duk­tov. K prí­le­ži­tosti vy­da­nia re­klam­ného spotu sa spo­loč­nosť roz­hodla vy­dať Ká­ma­sútru aj v di­gi­tál­nej po­dobe. Každý člo­vek má te­raz mož­nosť po­vý­šiť kva­litu svojho ži­vota v spálni na omnoho vyšší le­vel.

O pi­kantnú re­klamu sa po­sta­rali od­bor­níci z mar­ke­tin­go­vej agen­túry Ogilvy. Vý­sle­dok uká­zal, že sa ne­jedná o „mar­ke­té­rov pa­ni­cov“.

zdroj: ikea.com

Pridať komentár (0)