IKEA využila obrovský škandál na podporu predaja rámov na obrazy

Richard Vitkovský / 9. októbra 2018 / Marketing & Reklama

  • Spo­loč­nosť IKEA ladne vy­užila kon­tro­ver­ziu na pro­pa­gá­ciu svo­jich rá­mov na ob­razy
  • Mi­nulý týž­deň sa kon­tro­verzný ma­liar Banksy po­sta­ral po­riadny roz­ruch, keď ne­chal v pria­mom pre­nose skar­to­vať svoj ob­raz vy­dra­žený za tak­mer mi­lión eur.
  • Práve tento vý­jav vy­užila IKEA vo svo­jej no­vej re­klam­nej kam­pani
zdroj: IKEA
  • Spo­loč­nosť IKEA ladne vy­užila kon­tro­ver­ziu na pro­pa­gá­ciu svo­jich rá­mov na ob­razy
  • Mi­nulý týž­deň sa kon­tro­verzný ma­liar Banksy po­sta­ral po­riadny roz­ruch, keď ne­chal v pria­mom pre­nose skar­to­vať svoj ob­raz vy­dra­žený za tak­mer mi­lión eur.
  • Práve tento vý­jav vy­užila IKEA vo svo­jej no­vej re­klam­nej kam­pani

Ta­jomný po­u­ličný ume­lec ukrý­va­júci sa za pre­zýv­kou Banksy sa pra­vi­delne stará o roz­ruch v mé­diách. Jeho iden­titu tak­mer ni­kto ne­pozná, jeho ob­razy sú však známe po ce­lom svete. Ča­sto­krát pro­stred­níc­tvom svo­jich diel na­sta­vuje ne­prí­jemné zrkadlo kon­zum­nej spo­loč­nosti.

Ob­čas sa však po­stará o po­riadny škan­dál. Azda ten naj­väčší sa mu po­da­ril pred pár dňami. Do rámu svojho no­vého ob­razu to­tiž in­šta­lo­val skar­to­vačku s po­riadne veľ­kými zu­bami. Takto „vy­ba­vený“ rám spolu s ob­ra­zom ná­sledne pu­to­val do rúk sú­krom­ného ma­ji­teľa, ktorý o tom ne­mal ani len tu­še­nia a ná­sledne do Lon­dýna na auk­ciu Sot­heby’s. Tento ob­raz bol pri­tom vy­tvo­rený ešte v roku 2006. Ne­bol na­ma­ľo­vaný, ale bol na­spre­jo­vaný.

Ako si uro­biť jed­no­du­cho po­riadnu re­klamu?

Piat­ková ak­cia Sot­heby’s bola plná mi­lov­ní­kov ume­nia a cena ob­razu okam­žite stú­pala do astro­no­mic­kých vý­šin. Ma­jetné osa­den­stvo smelo pri­ha­dzo­valo viac a viac. Vý­sledná suma sa za­sta­vila na 860 000 lib­rách, čo je v pre­počte viac ako 987 000 €. Jed­nalo sa tak o naj­vyš­šiu cenu, akú kto kedy po­nú­kol za ob­raz ta­jom­ného umelca.

Na prvý po­hľad kla­sická auk­cia sa však po ozná­mení ví­ťaza zme­nila na šo­ku­júce pred­sta­ve­nie. Po od­klep­nutí vý­sled­nej sumy sa to­tiž z miesta, kde vi­sel ob­raz oz­val zvuk po­dobný cú­va­niu ná­klad­ného au­to­mo­bilu. To upú­talo po­zor­nosť prí­tom­ných. Bolo to vlastne sú­čas­ťou pe­kel­ného plánu Bank­syho. To, čo na­sle­do­valo sa nedá ani slo­vami opí­sať. Ob­raz sa za­čal z rámu vy­sú­vať.

Vy­sú­va­nie ob­razu spre­vá­dzali ne­prí­jemné zvuky a vy­stu­pu­júci ob­raz pri­po­mí­nal skôr re­zance, ako jed­no­liatu plo­chu. Skar­to­vač si ro­bil svoju prácu do­ko­nale. V miest­nosti na­stala pa­nika a prí­tomní or­ga­ni­zá­tori ká­zali ob­raz okam­žite zve­siť. Po zve­sení sa prí­stroj vo vnútri rámu vy­pol. Po­lo­vica ob­razu však zo­stala de­fi­ni­tívne po­ško­dená.

Sa­motný au­tor sa na svo­jom Ins­ta­gra­mo­vom pro­file po­riadne ba­vil. Nie­ktorí sa pý­tali, či bol tento krok v rámci zá­kona. Ob­raz bol to­tiž v ru­kách iného ma­ji­teľa. Prek­va­pe­ním je to, že skar­to­va­nie prav­de­po­dobne hod­notu ob­razu ešte viac zvýši.

Práve od­kaz na tento kú­sok sa roz­hodla za­kom­po­no­vať spo­loč­nosť IKEA do pro­pa­gá­cie svo­jich rá­mov na ob­razy. IKEA na svo­jom re­klam­nom pla­gáte uka­zuje zlatý rám s vy­su­nu­tým ob­ra­zom. Všetko je do­pl­nené o ko­men­tár: Pre spo­mienky, ktoré chcete ucho­vať v celku.

zdroj: id­nes.cz

Pridať komentár (0)