Inovatívne slovenské ihriská, softvér pre lekárov a hra, ktorá má vychovať nových vedcov

Baška Klimek, Impact HUB Bratislava / 10. decembra 2015 / Biznis

Po 3 me­sia­coch in­ten­zív­neho prog­ramu Im­pact In­ku­bá­tora vieme, kto vy­hral. Za pro­jekty s naj­väč­ším po­ten­ciá­lom po­rota ozna­čila ino­va­tívne ih­riská Oc­tago, hru, ktorá po­máha po­ro­zu­mieť ché­mii Chem­play a Ge­ner.io – novú plat­formu pre rá­di­oló­gov, ktorá im ušetrí čas pri tvorbe le­kár­skych ná­le­zov.

Po 3 me­sia­coch in­ten­zív­neho prog­ramu Im­pact In­ku­bá­tora vieme, kto vy­hral. Za pro­jekty s naj­väč­ším po­ten­ciá­lom po­rota ozna­čila ino­va­tívne ih­riská Oc­tago, hru, ktorá po­máha po­ro­zu­mieť ché­mii Chem­play a Ge­ner.io – novú plat­formu pre rá­di­oló­gov, ktorá im ušetrí čas pri tvorbe le­kár­skych ná­le­zov.

Mysli na ino­va­tív­nosť, udr­ža­teľ­nosť a pre­daj mi tvoj ná­pad.

 

To boli kri­té­riá vý­beru fi­ná­lo­vej po­roty na Fi­nal Pitch Day. Ok­rem toho sa po­su­dzo­val aj tím a jeho pred­po­klady na rie­še­nie prob­lému a exe­kú­ciu v da­nej ob­lasti. O po­radí pro­jek­tov a ude­lení cel­ko­vých vý­hier roz­ho­do­vali par­tneri in­ku­bá­toru Ale­xan­der Resch, CEO VÚB Banka, Ma­tej Du­riš – New Bu­si­ness De­ve­lop­ment Te­le­kom do­pl­není o Mi­chala Jab­lonkuLi­me­rock Ad­vi­sory a spo­lu­za­kla­da­te­ľov Im­pact HUB Bra­ti­slava.

IMG_2808

 

Oc­tago (pre­čí­taj si roz­ho­vor s týmto tí­mom) má za se­bou via­cero úspe­chov. Ich naj­väč­šiu pri­danú hod­notu vi­dia or­ga­ni­zá­tori Im­pact In­ku­bá­tora v ino­va­tív­nosti kon­štruk­cie ih­rísk a ich fle­xi­bil­nosti. Ich ap­li­ká­cia či ná­sledné pre­miest­ne­nie a upra­ve­nie je hračka. Po­nú­kajú tak nový roz­mer zdra­vého ži­vot­ného štýlu pre ro­diny aj mestá. Ich pri­már­nou cie­ľov­kou sú mo­men­tálne de­ve­lo­peri, s kto­rými ro­kujú o par­tner­stvách. Exis­tuje aj vý­znamný pries­tor pre te­ri­to­riálnu expan­ziu a pre­daj.

IMG_3134

 

Chem­play (pre­čí­taj si roz­ho­vor s týmto tí­mom) tím štu­den­tov nám jasne do­ká­zal, aký má Slo­ven­sko prob­lém. Ne­ras­tie u nás nová mladá ge­ne­rá­cia ved­cov. Na­miesto toho sa mno­žia hu­ma­nitné od­bory. Ché­mia je pri­tom všade okolo nás. Preto chcú za­čať zme­nou už na zá­klad­ných ško­lách. Mo­men­tálne hľa­dajú mož­nosti, ako ich hru pre­niesť do on­line sveta a po­kryť aj ďal­šie pred­mety.

 

Ge­ner.io vy­chá­dza z po­treby jed­ného zo za­kla­da­te­ľov. Je rá­di­ológ a denne píše nie­koľko le­kár­skych ná­le­zov. Na svete však ne­exis­tuje žiadne kom­plexné rie­še­nie, ktoré by túto prácu uľah­čo­valo a ze­fek­tív­nilo. Preto s ko­le­gami a pria­teľmi vy­víja soft­vér, ktorý ušetrí le­ká­rom až 50% času. Ap­li­ká­ciu práve tes­tujú sa­motní do­ktori a má aj pr­vých uží­va­te­ľov.

 

IT vs. so­ciálne ino­va­tívne pro­jekty

Aj od pro­jek­tov v po­čia­toč­nej idea stage fáze sa vy­ža­do­val jasný cieľ a pred­stava o biz­nis mo­deli. Čísla sú zá­kla­dom kaž­dého pod­ni­ka­nia a už v úvod­nej fáze ná­padu treba mať na stole biz­nis plán. Prek­va­pe­ním bolo, že práve túto časť zvládli o čosi lep­šie pro­jekty so so­ciál­nym roz­me­rom, než ap­li­ká­cie a tech­no­lo­gické rie­še­nia. Uká­zalo sa, že práve za­čí­na­jú­cim pro­jek­tom v IT robí stále veľký prob­lém re­álne zhod­no­tiť ná­klady a vý­nosy ich slu­žieb. Aj z tohto dô­vodu ude­lila po­rota špe­ciálne ceny ve­no­vané spo­lo­čen­sky pros­peš­ným rie­še­niam – di­zaj­nér­skej hre Me­mo­nik pre ne­vi­dia­cich a ak­ti­vite Hento – toto, za­mest­ná­va­jú­cej men­tálne pos­ti­hnu­tých ľudí, ktorí si svoj biz­nis plán po­sta­vili na pro­fe­si­onál­nom ca­te­ringu a di­zaj­nér­skych vý­rob­koch.

IMG_3011

 

Spo­lu­práca viac ako ví­ťazs­tvo

Bu­si­ness Va­li­da­tion, So­cial In­no­va­tion va­lue, Stra­tegy, Team Ma­na­ge­ment, Le­gal, Ac­coun­ting, Ef­fec­tive and low bud­get mar­ke­ting, Brand bu­il­ding, Data ana­lys­tic, UX de­sign and wi­ref­ra­ming, Bu­si­ness Case, Pre­sen­ta­tion skills, How to pitch to po­ten­cial in­ves­tors a ďal­šie bloky, ktoré pro­jekty ab­sol­vo­vali zlep­šili ich pod­ni­ka­teľ­skú gra­mot­nosť a zvý­šili šance na dl­ho­dobú udr­ža­teľ­nosť a roz­voj. A hoci ne­vyh­rali všetci, or­ga­ni­zá­tori ve­ria, že do­da­točná pri­daná hod­nota in­ku­bá­tora je aj v bu­dú­cich pro­jek­toch a no­vých spo­lu­prá­cach. Ne­je­den pro­jekt si do­pl­nil svoj tím práve z os­tat­ných účast­ní­kov a me­dzi pro­jektmi Me­mo­nik, Oc­tago a Cir­kus­Kus vzniká aj nová spo­lu­práca.

IMG_3300
Fo­to­gra­fie: Stanči Ka­rel­lová

Pridať komentár (0)