Inovatívne slovenské startupy mieria do európskeho finále. Do Benátok pôjde lekársky zázrak a svietidlo s riasami

TS / 12. septembra 2018 / Startupy

  • Vy­vr­cho­le­nie sú­ťaže star­tu­pov „Pla­y­park Bra­ti­slava Pit­ching Fi­nals“ pri­nieslo sú­boj 10 star­tu­pov o po­stup na ce­lo­európ­ske fi­nále do Be­ná­tok a 10 ho­dín men­to­ringu pre ví­ťa­zov
  • V ka­te­gó­rii so­ciálna ino­vá­cia vy­hral pro­jekt S-Case a pr­ven­stvo v ka­te­gó­rii eko­no­mická ino­vá­cia si od­nie­sol pro­jekt Li­ving Ele­ments
zdroj: Martin Ondruš
  • Vy­vr­cho­le­nie sú­ťaže star­tu­pov „Pla­y­park Bra­ti­slava Pit­ching Fi­nals“ pri­nieslo sú­boj 10 star­tu­pov o po­stup na ce­lo­európ­ske fi­nále do Be­ná­tok a 10 ho­dín men­to­ringu pre ví­ťa­zov
  • V ka­te­gó­rii so­ciálna ino­vá­cia vy­hral pro­jekt S-Case a pr­ven­stvo v ka­te­gó­rii eko­no­mická ino­vá­cia si od­nie­sol pro­jekt Li­ving Ele­ments

Druhá tré­nin­gová pe­ri­óda prog­ramu Pla­y­park Bra­ti­slava vy­vr­cho­lila re­gi­onál­nym fi­nále „Pla­y­park Bra­ti­slava Pit­ching Fi­nals“ v Bra­ti­slave 5.9. 2018, kde sa roz­hodlo o tom, ktoré pro­jekty v an­glic­kom ja­zyku naj­lep­šie od­pre­zen­to­vali svoj pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad. Po­du­ja­tie sa ko­nalo na pôde Ná­rod­ného pod­ni­ka­teľ­ského cen­tra (NPC Bra­ti­slava), ktoré patrí pod agen­túru Slo­vak Bu­si­ness Agency (SBA).

Dvaja na­jús­peš­nejší fi­na­listi do­stali mož­nosť pre­zen­to­vať svoj ino­va­tívny ná­pad na me­dzi­ná­rod­nom po­du­jatí „CE­RIe­con Pla­y­park Fi­nals” v dňoch 20. – 21. sep­tem­bra 2018 v Be­nát­kach.

Ví­ťa­zom ka­te­gó­rie so­ciálna ino­vá­cia sa stal pro­jekt S-Case Mar­tina Pe­kar­číka, ktorý je za­me­raný na zlep­še­nie zdra­vot­nej diag­nos­tiky, pri­čom hlavné vy­uži­tie nájde najmä na od­ľah­lých mies­tach v kra­ji­nách tre­tieho sveta. Pre­nosné za­ria­de­nie na­bité mo­der­nými tech­no­ló­giami bude slú­žiť na uľah­če­nie be­z­od­klad­ného vy­šet­re­nia a ana­ly­zo­va­nia via­ce­rých te­les­ných fun­kcií. Prí­stroj na­hradí nie­koľko zdra­vot­níc­kych po­mô­cok na­raz a je ne­zá­vislý od po­kry­tia miesta po­u­ži­tia te­le­ko­mu­ni­kač­nými sie­ťami.

V ka­te­gó­rii eko­no­mická ino­vá­cia vy­hral pro­jekt Li­ving Ele­ments od di­zaj­néra Ti­bora An­to­nyho, ktorý je at­rak­tív­nym spo­je­ním mo­der­ného pro­duk­to­vého di­zajnu a ur­ban far­mingu. Ido o bio­tech­no­lo­gický pro­dukt a di­zaj­nér­sky expe­ri­ment v jed­nom – uni­kátne pre­po­je­nie in­te­ri­é­ro­vého svie­tidla s do­má­cim kul­ti­vá­to­rom na riasu spi­ru­lina, ktorú je možné vy­užiť ako do­pl­n­kovú su­per­pot­ra­vinu.

Prog­ram Pla­y­park Bra­ti­slava bude po­kra­čo­vať 3. tré­nin­go­vou fá­zou v trvaní 6 me­sia­cov (no­vem­ber 2018 – ap­ríl 2019), po­čas kto­rej bude pre 15 no­vých vy­bra­ných star­tu­pov s pod­po­rou Európ­skej únie cez me­dzi­ná­rodný pro­jekt CE­RIe­con (CEN­TRAL EUROPE Re­gi­onal In­no­va­tion Eco­sys­tems Ne­twork)
k dis­po­zí­cii:

  • miesto na se­de­nie na 6 me­sia­cov v pries­tore Uni­ver­zit­ného tech­no­lo­gic­kého in­ku­bá­tora STU (InQb)
  • sé­ria at­rak­tív­nych works­ho­pov pod­ni­ka­teľ­ských zruč­ností, stret­nu­tia s úspeš­nými osob­nos­ťami star­tu­po­vého sveta a kon­zul­tá­cie so skú­se­nými men­tormi
  • me­dzi­ná­rodný ne­twor­king a vý­mena skú­se­ností v rámci siete Pla­y­par­kov v sied­mych kra­ji­nách EÚ
  • štu­dijný po­byt v par­tner­skom Pla­y­parku Ri­jeka v Chor­vát­sku a hos­ťo­va­nie Pla­y­parku Stutt­gart v Bra­ti­slave
  • mož­nosť pre­zen­to­vať sa na me­dzi­ná­rod­nom po­du­jatí „CE­RIe­con Pla­y­park Fi­nals” v ap­ríli 2019 vo Viedni

Viac in­for­má­cii o prog­rame Pla­y­park aj s mož­nos­ťou pri­hlá­se­nia do 3. fázy nájdu zá­u­jem­co­via na ad­rese: http://www.sba­gency.sk/pla­y­park

Prog­ram Pla­y­park, ktorý pre­bieha pa­ra­lelne v sied­mich európ­skych kra­ji­nách (v Ne­mecku, Ra­kúsku, Česku, Poľ­sku, Chor­vát­sku, Ta­lian­sku a na Slo­ven­sku), or­ga­ni­zuje Slo­vak Bu­si­ness Agency a Ma­gis­trát hlav­ného mesta SR Bra­ti­slavy v spo­lu­práci s Uni­ver­zit­ným tech­no­lo­gic­kým in­ku­bá­to­rom STU InQb. Me­diál­nymi par­tnermi prog­ramu Pla­y­park Bra­ti­slava sú por­tály Star­ti­tup, Veda na do­sah a In­no­News.

Pre­hľad 10 fi­na­lis­tov sú­ťaže star­tu­pov „Pla­y­park Bra­ti­slava Pit­ching Fi­nals“:

Pro­jekt S-Case Mar­tina Pe­kar­číka je za­me­raný na zlep­še­nie zdra­vot­nej diag­nos­tiky, pri­čom hlavné vy­uži­tie nájde najmä na od­ľah­lých mies­tach v kra­ji­nách tre­tieho sveta. Pre­nosné za­ria­de­nie na­bité mo­der­nými tech­no­ló­giami bude slú­žiť na uľah­če­nie be­z­od­klad­ného vy­šet­re­nia a ana­ly­zo­va­nia via­ce­rých te­les­ných fun­kcií. Prí­stroj na­hradí nie­koľko zdra­vot­níc­kych po­mô­cok na­raz a je ne­zá­vislý od po­kry­tia miesta po­u­ži­tia te­le­ko­mu­ni­kač­nými sie­ťami.

Ap­li­ká­cia Ko­lega od Da­vida Ba­rátha slúži na ze­fek­tív­ne­nie vý­beru toho správ­neho za­mest­na­nia pre jed­not­liv­cov a tak­tiež opačne. Fir­mám má po­môcť vy­brať si ide­ál­neho za­mest­nanca do svojho tímu.  Cie­ľom je tiež vy­tvo­riť sa­mos­tatný eko­sys­tém uchá­dza­čov o prácu, za­mest­nan­cov a za­mest­ná­va­te­ľov, ktorý sa bude sa­mos­tatne roz­ví­jať.

Ďal­ším zau­jí­ma­vým pro­jek­tom, ktorý sa roz­víja v Pla­y­parku Bra­ti­slava, je Da­y­Cape – ap­li­ká­cia pre au­tis­tov, ktorú vy­mys­leli vo Švéd­sku a jeho au­torka Mi­riam Koš­ťa­lová pri­niesla túto ino­vá­ciu na Slo­ven­sko s cie­ľom po­môcť ľu­ďom s au­tiz­mom lep­šie si ria­diť bežný ži­vot doma aj v škole. Jed­no­duch­šie plá­no­va­nie bež­ného dňa pre nich bude pod­po­rené aj vy­uži­tím ani­má­cií a emo­ti­ko­nov.

Me­dzi so­ciálne ino­vá­cie Pla­y­par­ku­patrí aj pro­jekt Edu­time, kto­rého za­kla­da­te­ľom je Fi­lip Glatz. Pro­jekt sa za­me­riava na mul­ti­dis­cip­li­nárne prog­ramy a ino­va­tívne pro­dukty pre deti (kurzy, letné tá­bory, hračky a pod.), ktoré naj­men­ších roz­ví­jajú, ba­via, sú edu­ka­tívne a di­zaj­novo zau­jí­mavé.

Veľmi ne­tra­dič­ným, ale o to zau­jí­ma­vej­ším spo­je­ním di­zajnu a ur­ban­far­mingu v in­te­ri­éri, je pro­jekt Li­vin­gE­le­ments. Jeho au­to­rom je Ti­bor An­tony. Ide o bio­tech­no­lo­gický pro­dukt a di­zaj­nér­sky expe­ri­ment v jed­nom – ne­všedné pre­po­je­nie in­te­ri­é­ro­vého do­pl­nku (svie­tidla) s do­má­cim kul­ti­vá­to­rom na riasu spi­ru­lina, ktorú je možné vy­užiť ako do­pl­n­kovú po­tra­vinu.

Je­den z pro­jek­tov Pla­y­parku Bra­ti­slava mys­lel aj na se­ni­orov. Hlav­nou myš­lien­kou pro­jektu od Evy Sol­dá­no­vej Joy of Mo­ve­ment je vniesť viac po­hybu do ich ži­vota. Je tiež plat­for­mou na pro­pa­gá­ciu a or­ga­ni­zo­va­nie špor­to­vých ak­ti­vít a vý­le­tov pre se­ni­orov.

Pro­jekt Katky Kli­men­to­vej je za­me­raný na ume­leckú sféru. Jej nová značka Pro­ject GC je za­me­raná na vý­robu a ručné zdo­be­nie vý­ni­moč­ných a zá­ro­veň mo­du­lo­va­teľ­ných kús­kov ob­le­če­nia, ktoré môžu byť vo fun­kcii šper­kov, do­pl­n­kov či tex­til­nou sú­čas­ťou out­fitu.

Ako zlep­šiť ži­vot ľudí okolo seba a pris­pieť k šťas­tiu bu­dú­cich ge­ne­rá­cií? Na­prí­klad tak, že bu­deme pro­du­ko­vať me­nej od­padu. A práve to je cie­ľom pro­jektu Mi­ro­slavy Mol­nár Ľach­kej s náz­vom Tuto. Na­vrhuje sieť­kové sáčky na opa­ko­vané po­u­ži­tie, ktoré majú slú­žiť ako náh­rada mik­ro­té­no­vých vre­ciek a budú šité v chrá­ne­nej dielni na Slo­ven­sku.

Pro­jekt Mi­ro­slava Pátka a jeho biz­nis par­tnera s náz­vom D-TW chce na­prí­klad vy­užiť ter­mickú úp­ravu dreva v hu­dob­nom prie­mysle na zlep­še­nie akus­tic­kých vlast­ností hu­dob­ných ná­stro­jov, ich častí, re­pro­duk­to­rov a po­dobne.

Na rie­še­nie prob­lému s par­ko­va­ním vo veľ­kých mes­tách za­me­ral svoj pro­jekt Ma­tej Pa­velka.So svo­jím pro­jek­tom City Par­king Sim­pli­fied chce vo­di­čom pri­ná­šať in­for­má­cie o ob­sa­de­nosti jed­not­li­vých par­ko­va­cích miest. Ok­rem toho ap­li­ká­cia po­sky­tuje kom­plexnú in­for­má­ciu o par­ko­va­cích ob­me­dze­niach v da­nej mest­skej časti.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)